Уторак, 09.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Сорос подигао улог за опозив брегзита

После реакције Мејове да је одлука донета, милијардер додао још 100.000 евра невладиној организацији „Најбоље за Британију” која се бори за останак у ЕУ
Џорџ Со­рос (Драган Стојановић)

По­сле про­шло­не­дељ­них кри­ти­ка због то­га што је не­вла­ди­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји дао ско­ро по­ла ми­ли­о­на евра да ло­би­ра­ју за дру­ги ре­фе­рен­дум, ми­ли­јар­дер Џорџ Со­рос је по­ди­гао свој улог обе­ћав­ши да ће за исти циљ до­да­ти још 100.000 фун­ти. 

Овај ње­гов по­тез, иако фи­нан­сиј­ски сим­бо­ли­чан (око 112.000 евра), по­ка­зао је да ути­цај­ни би­зни­смен не­ма на­ме­ру да устук­не, иако је истог да­на ка­да су се у бри­тан­ској штам­пи по­ја­ви­ли тек­сто­ви о кам­па­њи ко­ју фи­нан­си­ра ре­а­го­ва­ла и пре­ми­јер­ка Те­ре­за Меј ре­кав­ши пре­ко порт­па­ро­ла да је од­лу­ка до­не­та и да дру­гог ре­фе­рен­ду­ма не­ће би­ти. 

„Деј­ли те­ле­граф” је Со­ро­са оп­ту­жио за ко­ва­ње за­ве­ре да се опо­зо­ве брег­зит, опи­сав­ши га као „бо­га­тог коц­ка­ра ко­ји се ме­ша у на­ци­о­нал­не по­сло­ве”.

Ци­ти­ра­ју­ћи стра­те­шки до­ку­мент до ко­га је до­шао овај бри­тан­ски лист је про­шле не­де­ље об­ја­вио да ор­га­ни­за­ци­ја „Нај­бо­ље за Бри­та­ни­ју” има на­ме­ру да се фо­ку­си­ра на по­сла­ни­ке бри­тан­ског пар­ла­мен­та: да их убе­ди да гла­са­ју про­тив до­го­во­ра о брег­зи­ту и да тра­же рас­пи­си­ва­ње но­вог ре­фе­рен­ду­ма. 

Со­ро­со­ва кам­па­ња је та­ко­ђе кри­ти­ко­ва­на у „Деј­ли меј­лу”, где је но­вац ко­ји је до­ни­рао бри­тан­ској не­вла­ди­ној ор­га­ни­за­ци­ји на­зван „пр­ља­вим нов­цем”. 

Ре­а­гу­ју­ћи на ове на­во­де ми­ли­јар­дер је за ју­че­ра­шње из­да­ње „Гар­ди­ја­на” ре­као да му је „дра­го да се бо­ри про­тив оних ко­ји су по­ку­ша­ли кле­ве­та­ма, а не чи­ње­ни­ца­ма да по­др­же свој про­па­ли слу­чај”.

Ди­рек­тор­ка ор­га­ни­за­ци­је „Нај­бо­ље за Бри­та­ни­ју” Ело­из Тод је ре­кла да ће до­дат­ни но­вац би­ти ис­ко­ри­штен за од­би­ја­ње на­па­да оних ко­ји су твр­ди­ли да је Со­ро­со­во фи­нан­си­ра­ње кам­па­ње ан­ти­де­мо­крат­ски чин. „Жи­ви­мо у де­мо­кра­ти­ји, а пра­во на сло­бо­ду го­во­ра је дра­го­це­но. Чи­ни се да се део де­сни­чар­ске штам­пе с тим не сла­же”, ре­кла је То­до­ва на­гла­сив­ши да бу­дућ­ност Ве­ли­ке Бри­та­ни­је у ЕУ ни­је до­го­во­ре­на, још увек тре­ба да се о то­ме гла­са, а љу­ди ши­ром зе­мље за­слу­жу­ју да зна­ју исти­ну о оп­ци­ја­ма ко­је су на сто­лу: од ко­јих јед­на оста­нак у ЕУ.

Пре­ма ре­чи­ма ди­рек­тор­ке ор­га­ни­за­ци­је ко­ја ће по­кре­ну­ти кам­па­њу за но­ви ре­фе­рен­дум, од срeде, ка­да је об­ја­вље­но да је Со­рос по­кло­нио но­вац, све ви­ше је оних ко­ји ну­де по­моћ за оства­ре­ње овог ци­ља – а глав­на од­лу­ка о брег­зи­ту, ка­ко ка­же она, тек тре­ба да усле­ди. Осим то­га, твр­ди да се ви­ше од 1.300 љу­ди ја­ви­ло и да­ло сво­је нов­ча­не при­ло­ге. 

У „Гар­ди­ја­ну” је на­ве­де­но да „не­ки сма­тра­ју да је­зик ко­ји се ко­ри­сти у на­па­ди­ма на Со­ро­са од­ра­жа­ва ан­ти­се­мит­ску кам­па­њу ко­ју су на­чи­ни­ле на­ци­о­нал­не гру­пе и вла­де у зе­мља­ма ис­точ­не Евро­пе, по­пут Ма­ђар­ске и Ру­си­је, где Фонд за отво­ре­но дру­штво по­др­жа­ва гру­пе гра­ђа­на”. 

У Ру­си­ји је на сна­зи за­кон по ко­ме не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је тре­ба да при­ја­ве вла­ди­ним слу­жба­ма до­на­ци­је из ино­стран­ства. Ме­ђу­тим, вла­да у Бу­дим­пе­шти отво­ре­но оп­ту­жу­је Со­ро­са да ко­ри­сти сво­ју фи­нан­сиј­ску моћ и ути­цај да Ма­ђар­ска и оста­так ЕУ при­ме не­ко­ли­ко ми­ли­о­на ми­гра­на­та. У вер­бал­ном ра­ту из­ме­ђу Ор­ба­на и Со­ро­са су до са­да па­ле то­ли­ко „те­шке” ре­чи: ми­ли­јар­дер је ма­ђар­ског пре­ми­је­ра оп­ту­жио да пра­ви и во­ди ма­фи­ја­шку вла­ду, а овај ње­га да је фи­нан­сиј­ски шпе­ку­лант ко­ји уни­шта­ва жи­во­те Евро­пља­на.  

„Гар­ди­јан” је спи­ску др­жав­ни­ка ко­ји Со­ро­су за­ме­ра­ју ме­ша­ње у на­ци­о­нал­не над­ле­жно­сти др­жа­ва за­бо­ра­вио да до­да и Бен­ја­ми­на Не­та­ни­ја­хуа, ко­ји је ми­ли­јар­де­ра оп­ту­жио за фи­нан­си­ра­ње про­те­ста и во­ђе­ње кам­па­ње про­тив де­пор­та­ци­је африч­ких ми­гра­на­та. 

Сво­је­вр­сну по­др­шку кам­па­њи ко­ју фи­нан­си­ра Со­рос у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји пру­жио је пре­ко ви­кен­да „Њу­јорк тајмс”. У ре­пор­та­жи ко­ја оби­лу­је са­го­вор­ни­ци­ма ко­ји су се или пре­до­ми­сли­ли што су гла­са­ли за брег­зит или су од­у­век би­ли про­тив ње­га, го­во­ри се о то­ме да у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји за­пра­во још ни­шта ни­је од­лу­че­но. Да је дру­ги ре­фе­рен­дум пра­ва ствар, да је бри­тан­ска пре­ми­јер­ка без­на­де­жно не­у­спе­шна и да би дру­га­чи­ја од­лу­ка по­вла­чи­ла за со­бом и дру­гог пре­ми­је­ра. 

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Војин
Ако се Шорош (како се чита на мађарском), односно САД чији је он рзидент, усуђује да преко британских НВО делује субверзивно на Британију и да ова на то нема активни одговор, шта онда очекивати у сл. малих земаља као што смо ми. Увек је било и биће, у свим народима, људи који ће за новац радити против своје земље али до сад су они то радили из "мишијих рупа" и за такво злочиначко дело је била предвиђена смртна казна. Сада је тако нешто лагализовано под бенигним називом НВО и преко те криптоинституције САД се могу мешети у унутрашње послове сваке земље на кугли земаљској, осим Русије!
Petar. Stanimirovic
Ili je stipsa,ili računa da ne vredi ulagati.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.