Субота, 21.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

„Друмска стрела” бржа од „формуле 1”

Нова, модерна, лакша и бржа формула број седам, коју су конструисали студенти осам престоничких факултета, биће приказана у мају
Екипа „Друм­ске стре­ле”: најтеже је обезбедити новац за одлазак на такмичења (Фо­то Тим „Друм­ска стре­ла”)

Бр­жа, лак­ша и мо­дер­ни­ја од про­шло­го­ди­шње. Ових да­на про­јек­то­ва­на је но­ва „друм­ска стре­ла”, сед­ма, нај­са­вре­ме­ни­ја фор­му­ла сту­де­на­та Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, с ко­јом ће на ле­то од­ме­ри­ти сна­ге и зна­ње с ака­дем­ском по­пу­ла­ци­јом из це­лог све­та. Сту­ден­ти­ма осам пре­сто­нич­ких фа­кул­те­та у про­јек­то­ва­њу још бо­љег во­зи­ла по угле­ду на „фор­му­лу 1”, овог пу­та по­ма­га­ли су и пи­том­ци Вој­не ака­де­ми­је. Сви с не­стр­пље­њем иш­че­ку­ју окон­ча­ње из­ра­де де­ло­ва у до­ма­ћим фа­бри­ка­ма, пре­ма на­цр­ти­ма ко­је су им по­сла­ли, а он­да ће на Ма­шин­ском фа­кул­те­ту за­јед­но при­о­ну­ти на са­ста­вља­ње фор­му­ле, пре­по­зна­тљи­ве по цр­ве­но-бе­ло-пла­вој бо­ји.

„Фор­му­ла сту­дент” је, у ства­ри, нај­бр­же во­зи­ло на све­ту, об­ја­шња­ва Ву­кан Ба­бић, ко­ор­ди­на­тор и во­зач срп­ског ака­дем­ског ти­ма јер је еки­па из Швај­цар­ске 2016. по­ста­ви­ла ре­корд, и убр­за­ње од ну­ле до 100 ки­ло­ме­та­ра на час по­сти­гла за 1,5 се­кун­ди.

– Ти­ме су на­ше ко­ле­ге до­ка­за­ле да сту­ден­ти во­зе, пра­ве и про­јек­ту­ју во­зи­ла бр­жа од чу­ве­не „фор­му­ле 1”, ко­ја по­ме­ну­то убр­за­ње по­сти­же за две се­кун­де, што је по­ла се­кун­де иза ака­дем­ског ре­зул­та­та. Ни­ма­ло се не пла­шим да во­зим на­шу фор­му­лу, по­но­сан сам што то чи­ним и та­ко пред­ста­вљам Ср­би­ју. Осе­ћам се си­гур­но у њој јер сам је, с ко­ле­га­ма, пра­вио да бу­де пот­пу­но без­бед­на. И нај­сит­ни­ји део про­јек­ту­је­мо с ми­шљу да ће не­ко од нас во­зи­ти ту фор­му­лу не­ве­ро­ват­ном бр­зи­ном – об­ја­шња­ва не­у­стра­ши­ви Ву­кан и до­да­је да је, ипак, про­сеч­но убр­за­ње сту­дент­ске фор­му­ле че­ти­ри се­кун­де.

Док по­но­сно по­ка­зу­ју прет­ход­не мо­де­ле фор­му­ла на­ста­ле на бе­о­град­ском „Ма­шин­цу”, пред­став­ни­ци ти­ма „Друм­ска стре­ла” от­кри­ва­ју нам „ча­роб­не са­стој­ке” но­вог мо­де­ла фор­му­ле.

Пр­во та­кво во­зи­ло, на­пра­вље­но 2012. го­ди­не, те­жи­ло је 308 ки­ло­гра­ма, про­шло­го­ди­шња „друм­ска стре­ла” има­ла је 233 кг, а ове се­зо­не срп­ско во­зи­ло на пи­сту ће иза­ћи још бр­же и лак­ше, на­ја­вљу­ју. Фор­му­ла из се­зо­не 2018. има­ће са­свим нов ди­зајн аеро-па­ке­та, што зна­чи да ће кри­ла, као и се­ди­ште, би­ти ма­ње ма­се, пре­ма угле­ду на „фор­му­лу 1”, и би­ће пот­пу­но руч­но из­ра­ђе­на од ску­пих и ла­га­них кар­бон­ских вла­ка­на. И кон­струк­ци­ја ша­си­је је ја­ча, а лак­ша, док ће екран ко­ји во­за­чу при­ка­зу­је бр­зи­ну и број обр­та­ја пр­ви пут би­ти ди­ги­тал­ни.

Он са­да мо­же да му слу­жи и као мо­бил­ни те­ле­фон са спи­кер­фо­ном, ка­ко би у то­ку во­жње био у кон­так­ту са ко­ле­га­ма из бок­са крај ста­зе. У тај уре­ђај уло­жи­ли су са­мо 150 евра, а софт­вер су из­ра­ди­ли са­ми, уште­дев­ши око 1.400 евра. 

– Фор­му­лу број се­дам при­ка­за­ће­мо у ма­ју. Це­ну још не зна­мо, јер јеф­ти­не де­ло­ве из­ра­ђу­је­мо са­ми, што жи­ри на так­ми­че­њи­ма ве­о­ма це­ни, а ску­пе де­ло­ве оче­ку­је­мо од спон­зо­ра. Ка­да их не до­би­је­мо, ко­ри­сти­мо про­шло­го­ди­шње. Та­ко смо мо­тор, ко­ји је и нај­ску­пљи, ко­ри­сти­ли од 2013. го­ди­не, па нам је от­ка­зао у то­ку про­шло­го­ди­шње тр­ке у Ита­ли­ји. Је­два смо ус­пе­ли да на­ђе­мо но­вац за ње­гов ре­монт. У фа­бри­ци је, на­да­мо се да ће да га по­пра­ве, па ће­мо га по­но­во ко­ри­сти­ти, јер дру­ги не­ма­мо – об­ја­шња­ва Ма­ри­на Ва­сић, сту­дент Тех­но­ло­шко-ме­та­лур­шког фа­кул­те­та (ТМФ), у ти­му за­ду­же­на за од­но­се са јав­но­шћу.

Ка­ко би се раз­у­ме­ле ве­ли­ке раз­ли­ке у бу­џе­ти­ма ко­ји­ма рас­по­ла­жу на­ши и сту­ден­ти из раз­ви­је­них зе­ма­ља, по­пут САД, Изра­е­ла, Ру­си­је, до­вољ­но је са­мо по­гле­да­ти феј­сбук ста­ни­цу јед­ног од сто не­мач­ких ти­мо­ва ко­ји уче­ству­ју на „Фор­му­ла сту­дент” так­ми­че­њи­ма. Они по­зи­ва­ју ко­ле­ге да им се при­дру­же у из­ра­ди фор­му­ле за ко­ју је из­дво­јен бу­џет од ми­ли­он евра.

– Док ми са­ња­мо о ре­зер­вним де­ло­ви­ма и не мо­же­мо да про­на­ђе­мо спон­зо­ре ко­ји ће нам да­ти но­ве за так­ми­че­ња, они пред сва­ку се­зо­ну сво­је де­ло­ве те­сти­ра­ју до от­ка­зи­ва­ња, про­ве­ра­ва­ју­ћи гра­ни­це из­др­жљи­во­сти фор­му­ла и он­да их ба­ца­ју, јер их има­ју ко­ли­ко по­же­ле. Има­ју и соп­стве­не тр­кач­ке ста­зе, а ми мо­ли­мо „Бе­о­град­ски са­јам” да нам до­зво­ли да ма­ло ве­жба­мо на њи­хо­вом пар­ки­ра­ли­шту – ис­ти­че порт­па­рол­ка „Друм­ске стре­ле”.

Нај­те­же им је, ка­же, да при­ку­пе но­вац за од­ла­зак на так­ми­че­ње, јер им спон­зо­ри углав­ном да­ју де­ло­ве. Ово­го­ди­шњи тим са­сто­ји се од 56 сту­де­на­та, а на тр­ке их од­ла­зи два­де­се­так. За пе­то­днев­но пу­то­ва­ње, ко­ти­за­ци­ју, хра­ну и сме­штај на јед­ном так­ми­че­њу, уз пре­воз фор­му­ле и ве­о­ма скро­ман жи­вот, по­тро­ше око 10.000 евра, што је око 500 евра по сту­ден­ту. 

– Спа­ва­мо у ша­то­ри­ма, па смо се про­шлог ав­гу­ста смр­зли на нај­ве­ћем так­ми­че­њу на ко­ме до са­да смо би­ли. Без пре­стан­ка је ли­ла ки­ша на тој ста­зи „фор­му­ле 1” у не­мач­ком Хо­кен­хај­му. Ипак, то је би­ло огром­но ис­ку­ство, до­шле су нај­ја­че сту­дент­ске еки­пе, од ко­јих смо по­ку­пи­ли мно­штво иде­ја ка­ко да уса­вр­ши­мо на­шу фор­му­лу – искре­на је Ма­ри­на.

Ма­ње па­ра од фа­кул­те­та – ма­ње так­ми­че­ња

За­па­зив­ши до­бре ре­зул­та­те „Друм­ске стре­ле”, аме­рич­ки тим ју је по­звао у го­сте, уз обез­бе­ђен сме­штај, на ово­го­ди­шње сту­дент­ско так­ми­че­ње у Тек­са­су. На­ши ака­дем­ци ис­ти­чу да је­два ску­пља­ју но­вац за пу­то­ва­ња ауто­бу­сом по Евро­пи, па не­ма шан­се да пла­те ави­он­ске кар­те до САД и пре­воз фор­му­ле. 

– Ове го­ди­не фа­кул­те­ти су нам да­ли ма­ње нов­ца, па ни­смо ус­пе­ли да упла­ти­мо ко­ти­за­ци­ју од 1.000 евра за тре­ће пла­ни­ра­но так­ми­че­ње у Ма­ђар­ској, већ ће­мо на­сту­пи­ти са­мо у Ита­ли­ји и Че­шкој – об­ја­шња­ва Ма­ри­на Ва­сић.

Фа­кул­те­ти ко­ји су из­не­дри­ли тим „Друм­ске стре­ле” су Ма­шин­ски, Елек­тро­тех­нич­ки, Ар­хи­тек­тон­ски, Ма­те­ма­тич­ки, ТМФ, Са­о­бра­ћај­ни, Еко­ном­ски и Фа­кул­тет ор­га­ни­за­ци­о­них на­у­ка. 

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nikola
Svaka cast. Javite nam ako mozemo da doniramo novac za ovaj projekat
Petar
Možete nas kontaktirati putem našeg sajta.
Бобан
И ја сам за то да се помогне овој Златној Деци! А могла би Политика да им буде од помоћи ако стално буде писала о њиховим пројектима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.