Четвртак, 19.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
ПРЕКО ПУНЕ ЛИНИЈЕ

Рекорди и успешни резултати на нишану

Иако бе­ле­жи ре­кор­дан број пут­ни­ка и оства­ру­је од­лич­не при­хо­де, Аеро­дром „Кон­стан­тин Ве­ли­ки” из­не­на­да не­ко­ме мно­го сме­та (Фо­то Т. Тодоровић)

Ниш – При­ли­ком сва­ког бо­рав­ка у Ни­шу и на ју­гу Ср­би­је, и као пре­ми­јер и пред­сед­ник др­жа­ве, Ву­чић го­во­рио је о по­тре­ба­ма да се што ви­ше раз­ви­ја овај део на­ше зе­мље. Увек је на­гла­ша­вао нео­п­ход­ност ства­ра­ња бо­љих усло­ва за из­град­њу но­вих фа­бри­ка и отва­ра­ње но­вих рад­них ме­ста, за до­во­ђе­ње ја­ких ин­ве­сти­то­ра, уна­пре­ђе­ње са­о­бра­ћај­не ин­фра­струк­ту­ре и ства­ра­ња вр­хун­ских усло­ва за здрав­стве­ну за­шти­ту ста­нов­ни­ка и по­бољ­ша­ње жи­во­та и стан­дар­да гра­ђа­на. Ка­да је го­во­рио о са­о­бра­ћа­ју, по­ред оста­лог, Алек­сан­дар Ву­чић је у пр­ви план ис­ти­цао зна­чај и по­тре­бу оса­вре­ме­њи­ва­ња услу­га на Аеро­дро­му „Кон­стан­тин Ве­ли­ки”.

Ни­шка ва­зду­шна лу­ка тре­ба да бу­де је­дан од по­кре­та­ча при­вред­ног, ту­ри­стич­ког и све­оп­штег про­спе­ри­те­та ју­жне и ју­го­и­сточ­не Ср­би­је – да омо­гу­ћи још ве­ћи раз­вој ту­ри­стич­ких цен­та­ра на Ко­па­о­ни­ку, Ста­рој пла­ни­ни и у ба­ња­ма, ефи­ка­сни­ју ко­му­ни­ка­ци­ју пред­став­ни­ка стра­них ком­па­ни­ја до но­вих по­го­на са­гра­ђе­них у на­шој зе­мљи и да по­ве­же ма­ти­цу Ср­би­ју с ве­ли­ким бро­јем на­ших гра­ђа­на у ди­ја­спо­ри.

У су­пер­ла­ти­ву о ни­шком аеро­дро­му увек го­во­ри и пот­пред­сед­ни­ца Вла­де Ср­би­је и ми­ни­стар­ка за са­о­бра­ћај Зо­ра­на Ми­хај­ло­вић, ко­ја је, пре са­мо де­се­так да­на у Град­ској ку­ћи у Ни­шу уру­чи­ла ру­ко­вод­ству ЈП „Аеро­дром Ниш”, опе­ра­те­ру „Кон­стан­ти­на Ве­ли­ког”, сер­ти­фи­кат Ди­рек­то­ра­та ци­вил­ног ва­зду­хо­плов­ства, бу­ду­ћи да је пред­у­зе­ће до­сти­гло нај­ви­ше EASA (Euro­pian Avi­a­tion Sa­fety Agency) стан­дар­де и ис­пу­ња­ва све усло­ве за упра­вља­ње аеро­дро­мом у скла­ду с нај­но­ви­јим про­пи­си­ма РС и Уред­бе ко­ми­си­је Европ­ске уни­је, од­но­сно по­се­ду­је пу­ну без­бед­ност. Исто­га да­на у Град­ској ку­ћи пот­пред­сед­ни­ца Вла­де РС ре­кла је да ће др­жа­ва из­дво­ји­ти још 7,5 ми­ли­о­на евра за раз­вој овог аеро­дро­ма и кон­тро­ле ле­та. 

Ни­шки аеро­дром је у 2017. имао ре­корд­них 331.580 пут­ни­ка и по оства­ре­ном ра­сту дру­ги је у Евро­пи, а про­мет пут­ни­ка и ро­бе (ре­корд­них 2.550 то­на) у по­след­ње три го­ди­не на „Кон­стан­ти­ну Ве­ли­ком” по­рас­тао ско­ро не­ве­ро­ват­них 24.800 про­це­на­та и убе­дљи­во је нај­ве­ћи на Ста­ром кон­ти­нен­ту. Тре­нут­но три ком­па­ни­је „Виз ер”, „Ра­ја­нер” и „Свис ин­тер­не­ше­нел” с 22 ле­та не­дељ­но по­ве­зу­ју Ниш с 12 де­сти­на­ци­ја, а про­сеч­на по­пу­ње­ност ави­о­на је чак 88 од­сто.  Пр­ви пут по­сле три де­це­ни­је по­сто­ја­ња ово пред­у­зе­ће ви­ше ни­је на бу­џе­ту гра­да.

На оп­ште из­не­на­ђе­ње, по­след­њих да­на оспо­ра­ва­ју се и не­ги­ра­ју до­бри ре­зул­та­ти. Чак се и из по­је­ди­них сег­ме­на­та др­жав­не упра­ве и ор­га­на кри­ти­ку­ју ни­ска так­са (од три евра) ко­ја се на­пла­ћу­је од авио-ком­па­ни­ја по пут­ни­ку и тра­жи се по­ве­ћа­ње ове так­се чак сто од­сто. Твр­ди се „да би при­хо­ди би­ли исти иако би број пут­ни­ка био упо­ла ма­њи” јер, а то је нај­чуд­ни­је об­ја­шње­ње ко­је се мо­гло чу­ти, „у том слу­ча­ју би­ло би по­треб­но и упо­ла ма­ње за­по­сле­них на аеро­дро­му, упо­ла ма­ње тро­шко­ва за пла­те рад­ни­ка”. Украт­ко, не­ко по­ку­ша­ва да до­ка­же ка­ко би „уз ду­пло по­ве­ћа­ње так­се (на шест евра) до­шло до сма­ње­ња бро­ја пут­ни­ка, али да би би­ло и упо­ла ма­ње ра­да, а ду­пло ви­ше при­хо­да”. 

За­ме­ра се ЈП „Аеро­дром Ниш” и на ни­ској так­си, али и на то­ме што је ово пред­у­зе­ће с град­ским ру­ко­вод­ством и РРА са­мо до­го­ва­ра­ло до­ла­зак но­вих авио-ком­па­ни­ја у Ниш и отва­ра­ње но­вих ли­ни­ја. Или, бо­ље ре­че­но, ни­је пи­та­ло ни­ко­га да ли то тре­ба ура­ди­ти.

Ко­ме то и за­што сме­та­ју ре­кор­ди и из­у­зет­ни по­слов­ни ре­зул­та­ти Аеро­дро­ма „Кон­стан­тин Ве­ли­ки”? Че­му раз­го­во­ри о ва­три, ако ва­тре уоп­ште не­ма?

Чи­ње­ни­ца је, ци­ти­ра­ће­мо Јо­ва­на Ду­чи­ћа, „да љу­ди ко­ји мно­го го­во­ре шко­де и се­би и дру­ги­ма”, али у кон­крет­ном при­ме­ру и „да па­ра (ин­те­рес) ни­ка­да не му­чи, не­го бу­чи”.

Овај на­род на ју­гу и ју­го­и­сто­ку Ср­би­је на­ви­као је „да жи­ви му­ци у инат” и си­гур­но да ће пре­жи­ве­ти и ову кам­па­њу. Али, отво­ре­но се пи­та да ли је прав­да са­мо оно што је ко­ри­сно ја­чем. Иако је прав­да оп­ште до­бро.

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Дејан
Grad Beograd je ogromna sredstva (višemilijonska) uložio u promociju grada kao turističke destinacije, a (siromašnom) Nišu se zamera što nije uložio iz budžeta, već je jednostavno smanjio aerodromsku taksu.
CVETANOVIC Slobodan
Bravo Sasa, Vi ste potpuno u pravu i nadam se da ce neko iz vlade procitati komentar. Niski aerodrom bi lako mogao postati vazna evropska aeroraskrsnica jer ima velike potecijalne mogucnosti. Iz mog iskustva, na mnogim evriopskim ( a i svetskim) aerodromima je mnogo komlikovanije i ovom prilikom mogu samo da pohavalim osoblje niskog aerodroma za ekspeditivnost i kontrolom sigurnosti, sto nije uvek slucaj sa osobljem cesto "naduvanim", aerodroma Nikola Tesla. Bravo jos jedom Sasi a i kolektivu aerodromu KONSTANTIN VELIKI. SCV
Saša
Lak odgovor..Beogradski monopol koji vlada Srbijom 100 godina u svim sferama života pa i u aviosaobraćaju ...Činnjenica je da Niški aerodrom i sa ovakvim brojkama je daleko od odonoga što bi trebalo da bude a to je glavna vazdušna luka u ovom delu evrope sa milion putnika godišnje i redovnim linijama sa svim evorpskim destinacijama ...To se može postići samo radom i borbom sa onima gore u Beogradu koji će po svaku cenu možda čak i fizičkom silom to pokušati da spreče

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.