уторак, 18.05.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 18.02.2018. у 21:20 А. Јо­ва­но­вић
Припремни часови за будуће средњошколце

Пун пакет до 40.000 динара

Мали матуранти могу да изаберу да ли ће се спремати само за један, два или за сва три теста
Пред осма­ци­ма на­пор­ни ме­се­ци пре­пре­ма (Фото Д. Јевремовић)

Осма­ке у на­ред­ним ме­се­ци­ма оче­ку­је на­пор­на при­пре­ма за пр­ву пре­крет­ни­цу у шко­ло­ва­њу и она се не­у­мо­љи­во бли­жи. На осно­ву укуп­ног успе­ха у осмо­го­ди­шњем шко­ло­ва­њу и ис­пи­ти­ма ко­ји их че­ка­ју, они ће се „бо­ри­ти” за ме­ста у сред­њо­школ­ским клу­па­ма. Збир­ке те­сто­ва ко­је ће им по­мо­ћи у по­ла­га­њу ква­ли­фи­ка­ци­о­них ис­пи­та уве­ли­ко се про­да­ју. Не­ки ђа­ци су већ по­че­ли да об­на­вља­ју гра­ди­во, а при­прем­на на­ста­ва у шко­ла­ма и оп­шти­на­ма тек пред­сто­ји. Ту су и раз­не шко­ли­це и на­став­ни­ци ко­ји ор­га­ни­зу­ју при­ват­не ча­со­ви, али они „ко­шта­ју”. 

За­да­ци на за­вр­шном ис­пи­ту би­ће не­по­зна­ти. Ни­је­дан од њих не­ће би­ти об­ја­вљен ни у јед­ној збир­ци. Ме­ђу­тим, сви за­да­ци ће би­ти иза­бра­ни та­ко да уче­ник мо­ра да по­ка­же зна­ње ко­је је де­фи­ни­са­но стан­дар­ди­ма за крај основ­ног обра­зо­ва­ња из свих пред­ме­та ко­ји ће се на­ћи на ма­лој ма­ту­ри.

Уко­ли­ко ро­ди­те­љи по­же­ле да упи­шу шко­лар­ца у не­ку од при­ват­них шко­ла за при­пре­му ма­ле ма­ту­ре, мо­ра­ће да из­дво­је по­за­ма­шну сво­ту нов­ца. Праг бо­до­ва­ња сва­ке го­ди­не се ме­ња, а по­је­ди­ним ђа­ци­ма успех мо­жда не­ће до­не­ти до­во­љан збир за упис у же­ље­ну сред­њу шко­лу. Не пре­о­ста­је им ни­шта дру­го не­го да до­бро за­гре­ју сто­ли­цу, за­тра­же до­дат­не ча­со­ве и по­све­те ви­ше па­жње об­на­вља­њу ма­те­ма­ти­ке, срп­ског и пред­ме­та ко­ји чи­не ком­би­но­ва­ни тест.

Упр­кос бес­плат­ним те­ча­је­ви­ма ко­је ор­га­ни­зу­ју оп­шти­не и мо­гућ­но­сти шко­ла да одр­жа­ва­ју ча­со­ве у то­ку це­лог дру­гог по­лу­го­ди­шта, мно­ги ђа­ци ће по­сег­ну­ти и за при­ват­ним ча­со­ви­ма.

Та­ко и „Гим­на­зи­ја плус” ор­га­ни­зу­је при­пре­ме кроз два про­гра­ма ко­ји ће се од­жа­ва­ти све до 16. ју­на.

У окви­ру пр­вог про­гра­ма, пр­ва че­ти­ри ча­са су гра­тис. На тим ча­со­ви­ма оба­вља се увод­но те­сти­ра­ње за про­це­ну зна­ња уче­ни­ка и увод у тех­ни­ке ре­ша­ва­ња те­сто­ва. На­ста­ва се ре­а­ли­зу­је дво­ча­си­ма, а у ју­ну ће ђа­ци ићи два пу­та не­дељ­но.

Дру­ги про­грам по­че­ће 24. фе­бру­а­ра и тра­ја­ће до 16. ју­на. 

А це­на је, на­рав­но, раз­ли­чи­та. Што је вре­мен­ски пе­ри­од кра­ћи, сма­њу­је се и број ра­та. За пр­ви про­грам пла­ћа­ње је мо­гу­ће у шест ра­та, док је за дру­ги мак­си­мал­но че­ти­ри јед­на­ке ме­сеч­не ра­те. 

За упи­сан је­дан пред­мет чи­ја се при­пре­ма оба­вља у фор­ми дво­ча­са ра­та је 3.000, од­но­сно 4.050 ди­на­ра, а фонд ча­со­ва је 40 или 36. Два пред­ме­та ко­шта­ју од 2.660 до 3.600 ди­на­ра, а за три од 2.660 до 3.600 ди­на­ра по ра­ти.  

У гру­па­ма од 10 уче­ни­ка у то­ку ви­кен­да ра­ди­ће и по­ла­зни­ци шко­ле „Свет на­у­ке”.

– На­ши ђа­ци ра­де у ма­њим гру­па­ма јер смо за­кљу­чи­ли да је то нај­бо­љи на­чин за сти­ца­ње зна­ња. Про­фе­со­ри мо­гу сва­ком од њих да по­све­те па­жњу, а већ 25. фе­бру­а­ра би­ће упи­са­не по две гру­пе из ма­те­ма­ти­ке, срп­ског је­зи­ка и ком­би­но­ва­ног те­ста. Одр­жа­ће­мо по 25 дво­ча­са из свих пред­ме­та. Пред сам при­јем­ни уба­ци­ће­мо и до­дат­не ча­со­ве, а до та­да ће се одр­жа­ва­ти два пу­та не­дељ­но, ви­кен­дом. До­ла­зак на је­дан пред­мет ко­шта 18.750 ди­на­ра, два су 33.750 ди­на­ра, а ком­пле­тан „па­кет” је 40.000 ди­на­ра – на­во­ди Де­јан Не­на­дић, је­дан од де­се­так про­фе­со­ра у шко­ли „Свет на­у­ке”, и до­да­је да су до­ма­ћи за­да­ци у окви­ру при­прем­не на­ста­ве оба­ве­зни. 

И у Гим­на­зи­ји „Све­ти Са­ва” од 25. фе­бру­а­ра по­чи­њу при­пре­му ма­ле ма­ту­ре са но­вом гру­пом, док ће у Де­ве­тој и Де­се­тој гим­на­зи­ји на Но­вом Бе­о­гра­ду стар­то­ва­ти 3. и 4. мар­та. Те­ча­је­ве у овим ку­ћа­ма зна­ња при­ре­ђу­је „Фа­кул­тас” сту­дио за еду­ка­ци­ју.

Ча­со­ви за бу­ду­ће сред­њо­школ­це одр­жа­ва­ће се су­бо­том и не­де­љом од 10 и 10.30 ча­со­ва, а тра­ја­ће до 9. и 10. ју­на. 

Уку­пан фонд за срп­ски је­зик и ма­те­ма­ти­ку би­ће по 32 школ­ска ча­са, а при­пре­ма за по­ла­га­ње ком­би­но­ва­ног те­ста об­у­хва­ти­ће 40 школ­ских ча­со­ва. 

Ро­ди­те­љи ко­ји упи­шу де­цу на ове при­пре­ме мо­ра­ће да из­дво­је од 14.800 ди­на­ра до 40.000 ди­на­ра, у за­ви­сно­сти да ли ће по­ха­ђа­ти је­дан, два или сва три те­ча­ја. Ма­ла олак­ша­ва­ју­ћа окол­ност би­ће и пла­ћа­ње на че­ти­ри ра­те. 

Осма­ци ће мо­ћи да по­не­су из шко­ле нај­ви­ше 60 по­е­на, а на за­вр­шном ис­пи­ту има­ће при­ли­ку да осво­је још 40 по­е­на. Те­сто­ви из срп­ског је­зи­ка и ма­те­ма­ти­ке но­си­ће по 13 бо­до­ва, док ће се ком­би­но­ва­ни тест у ко­ји ула­зе пи­та­ња из би­о­ло­ги­је, фи­зи­ке, исто­ри­је, ге­о­гра­фи­је и хе­ми­је вред­но­ва­ти са 14 бо­до­ва.

Коментари0
ac2fb
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља