Уторак, 03.08.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
ПРИВАТНИ ДОМОВИ У СРБИЈИ

Закон кочи смештај угрожених

Око 800 најстаријих, који чекају место у државном дому, могло би да буде смештено у неком од 187 приватних дoмова о трошку државе, али је потребно изменити закон
За по­моћ нај­у­гро­же­ни­ји­ма у бу­џе­ту опре­де­ље­но 204 ми­ли­о­на ди­на­ра (Фото Д. Жарковић)

Др­жа­ва је спрем­на да поч­не да суб­вен­ци­о­ни­ше сме­штај ма­те­ри­јал­но угро­же­них гра­ђа­на без бли­жих срод­ни­ка у ли­цен­ци­ра­не при­ват­не до­мо­ве за ста­ре. За ту на­ме­ну у бу­џе­ту је опре­де­ље­но 204 ми­ли­о­на ди­на­ра. Сво­ја вра­та хо­ће да отво­ре и при­ват­ни­ци ко­ји би, ка­ко је за­ми­шље­но, тре­ба­ло да при­хва­те све осо­бе са ли­сте че­ка­ња за ме­сто у др­жав­ном до­му. Тре­нут­но их је око 800. Да би све то би­ло мо­гу­ће по­треб­но је да др­жа­ва рас­пи­ше кон­курс на ко­јем ће при­ват­ни до­мо­ви мо­ћи да по­ну­де сво­је сло­бод­не ка­па­ци­те­те за суб­вен­ци­о­ни­са­ни сме­штај ста­ри­јих. Зо­ран Ђор­ђе­вић, ми­ни­стар за рад, уве­ра­ва да ће тај кон­курс убр­зо би­ти рас­пи­сан.  

– Чим се при­ват­ни до­мо­ви бу­ду ода­зва­ли по­зи­ву др­жа­ве кан­ди­да­ти са ли­сте че­ка­ња мо­ћи ће да се сме­сте у не­ки од при­ват­них до­мо­ва ко­ји има­ју ли­цен­цу за рад. Њи­хо­ва по­пу­ње­ност је око 50 про­це­на­та, што зна­чи да и те ка­ко те­же да има­ју ви­ше ко­ри­сни­ка, јер и они пла­ћа­ју стру­ју, во­ду, гре­ја­ње... 

Не­до­ста­так ко­ри­сни­ка је за њих ве­ли­ки тро­шак та­ко да др­жа­ва же­ли да им пру­жи исте усло­ве као што то већ функ­ци­о­ни­ше у др­жав­ним ку­ћа­ма. Мо­жда они­ма ко­ји има­ју ви­сок ни­во сме­шта­ја наш кон­курс не­ће би­ти пре­ви­ше при­ма­мљив, али тре­ба сви да раз­ми­сле јер кре­вет је ипак нај­ску­пљи ка­да је пра­зан – ка­же ми­ни­стар Ђор­ђе­вић за „По­ли­ти­ку”.    

У ми­ни­стар­ству до­да­ју и да се овим по­те­зом исто­вре­ме­но пред­у­пре­ђу­је по­тре­ба за из­град­њом но­вих сме­штај­них ка­па­ци­те­та ко­ји би се фи­нан­си­ра­ли из бу­џе­та. 

– Ства­ра­њем за­кон­ске мо­гућ­но­сти спре­чи­ла би се и по­ја­ва да ста­ри­ји ко­ри­сте услу­ге сме­шта­ја да­ле­ко од сво­јих по­ро­ди­ца чи­ме ки­да­ју ус­по­ста­вље­не со­ци­јал­не ве­зе, а омо­гу­ћи­ло би им се и очу­ва­ње по­ро­дич­них и дру­гих со­ци­јал­них по­ве­за­но­сти. Ти­ме би се ство­ри­ли усло­ви за пот­пу­но из­јед­на­ча­ва­ње при­ват­них и др­жав­них до­мо­ва за ста­ри­је – на­по­ми­њу у Ми­ни­стар­ству ра­да. 

У Удру­же­њу при­ват­них уста­но­ва со­ци­јал­не за­шти­те, ко­је је ла­не по­кре­ну­ло ини­ци­ја­ти­ву о суб­вен­ци­о­ни­са­њу, под­се­ћа­ју да је кон­курс тре­ба­ло да бу­де рас­пи­сан још пре не­ко­ли­ко ме­се­ци, али ни­је јер по­сто­је про­бле­ми у про­це­ду­ри. Ра­до­слав Ми­ло­ва­но­вић, пред­сед­ник удру­же­ња, твр­ди да, да би се до­не­ла од­лу­ка и рас­пи­сао кон­курс, за то мо­ра да по­сто­ји пот­по­ра у За­ко­ну о со­ци­јал­ној за­шти­ти ко­је за­сад не­ма. 

– Да би тај тен­дер мо­гао да успе мо­ра да по­сто­ји раз­ли­чи­тост у по­ну­ди, на осно­ву ко­је би ко­ми­си­ја мо­гла да иза­бе­ре нај­бо­љу. У на­шем слу­ча­ју раз­ли­чи­тих по­ну­да пру­жа­ла­ца услу­га не мо­же да бу­де, јер сви ми ну­ди­мо исту услу­гу, у истом ти­пу уста­но­ве, по ис­тој це­ни. То се он­да не мо­же на­зва­ти кон­кур­сом, па ни јав­ном на­бав­ком, а за­кон ипак тра­жи да то бу­де јав­на на­бав­ка. Због то­га је по­треб­но да се до­пу­ни и из­ме­ни по­сто­је­ћи за­кон, јер кон­курс не мо­же тек та­ко да се рас­пи­ше, по­себ­но не без за­кон­ске пот­по­ре, без чла­на за­ко­на у ко­јем се ниг­де не спо­ми­ње реч кон­курс – об­ја­шња­ва Ми­ло­ва­но­вић и до­да­је да су над­ле­жни из ми­ни­стар­ства ра­ни­је обе­ћа­ли да ће из­ме­на и до­пу­на За­ко­на о со­ци­јал­ној за­шти­ти би­ти ура­ђе­на до ју­на.

– Оче­ку­је­мо да ће до­тад си­ту­а­ци­ја би­ти ре­ше­на, али ипак не мо­гу да пре­ци­зи­рам ка­да ће у де­ло би­ти спро­ве­де­на иде­ја о сме­шта­ју ста­ри­јих угро­же­них гра­ђа­на о тро­шку др­жа­ве – на­по­ми­ње пред­сед­ник удру­же­ња.  

За са­да је си­гур­но да ће, ка­да за то до­ђе вре­ме, др­жа­ва сно­си­ти тро­шко­ве сме­шта­ја угро­же­них у при­ват­не до­мо­ве. Ка­да Фонд ПИО бу­де ис­пла­ћи­вао пен­зи­ју, у исто вре­ме сти­за­ће и до­пу­на нов­ца од Ми­ни­стар­ства за рад за сва­ку угро­же­ну осо­бу по­је­ди­нач­но. У име угро­же­них, до­да­је Ми­ло­ва­но­вић, др­жа­ва ће до­да­ва­ти оно­ли­ко нов­ца ко­ли­ко је нео­п­ход­но и то ће би­ти ин­ди­ви­ду­ал­на ствар. 

– Це­лу ак­ци­ју ипак мо­ра да спро­ве­де цен­тар за со­ци­јал­ни рад. Сред­ства из бу­џе­та већ су обез­бе­ђе­на, али тај но­вац и да­ље не­где та­во­ри, че­ка да бу­де утро­шен – под­се­ћа Ра­до­слав Ми­ло­ва­но­вић.

До до­ма пре­ко суб­вен­ци­је 

По­сто­је че­ти­ри по­ве­ри­о­ца: ста­ри, ко­ји­ма тре­ба да се пру­жи услу­га, цен­тар за со­ци­јал­ни рад, чи­ји је за­да­так да их пре­по­зна и на­пра­ви спи­сак со­ци­јал­но угро­же­них, при­ват­ни пру­жа­о­ци услу­га, и на кра­ју Ми­ни­стар­ство за рад, ко­је све то тре­ба да пла­ти.

Круг по­чи­ње од ста­ри­је осо­бе, ко­ја има по­тре­бу и же­љу да се сме­сти у дом. Цен­тар за со­ци­јал­ни рад тре­ба да је пре­по­зна као со­ци­јал­но угро­же­ну осо­бу, ко­ја не­ма до­вољ­но сред­ста­ва да се са­мо­стал­но сме­сти у дом. До­но­си ре­ше­ње о ње­ном сме­шта­ју, па осо­ба пот­пи­су­је уго­вор са не­ким при­ват­ним до­мом. Ње­на при­ма­ња се пре­ба­цу­ју на уста­но­ву у ко­ју ће се сме­сти­ти, а оста­так нов­ца на осно­ву уго­во­ра о сме­шта­ју у при­ват­ни дом Ми­ни­стар­ство за рад ис­пла­ћу­је пру­жа­о­цу услу­ге, од­но­сно лиценцираном при­ват­ном до­му за ста­ре. 

Па­ра­ле­ла

– 187 при­ват­них ли­цен­ци­ра­них до­мо­ва за ста­ре

– 5.000 кре­ве­та у при­ват­ним до­мо­ви­ма

– 40 др­жав­них до­мо­ва за ста­ре

– 8.966 кре­ве­та у др­жав­ним до­мо­ви­ма

– од 30.000 до 46.000 ди­на­ра сме­штај у др­жав­ном до­му 

–од 300 до 700 евра сме­штају при­ват­ном до­му 

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.