Четвртак, 26.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Наталитет подразумева и већу „љубав” државе

Захтев вишечланих породица да примају накнаду до пунолетства трећег детета већ две године стоји у некој фиоци, тврде у Удружењу мајки са троје деце
(Фото А. Васиљевић)

Иако је ви­ше од 106.000 љу­ди пот­пи­са­ло пе­ти­ци­ју да мај­ке тро­је де­це при­ма­ју на­кна­ду до пу­но­лет­ства тре­ћег де­те­та, ова пе­ти­ци­ја већ две го­ди­не сто­ји у пар­ла­мен­ту Ср­би­је и ни­ка­да ни­је до­шла на днев­ни ред скуп­штин­ског за­се­да­ња. Ми­ли­на Ми­ли­ћев, пред­став­ни­ца Удру­же­ња мај­ки са тро­је де­це, ко­је је по­кре­ну­ло пот­пи­си­ва­ње ове пе­ти­ци­је, не кри­је раз­о­ча­ра­ње што ни­ко од над­ле­жних ко­ји се у јав­но­сти за­ла­жу за по­ве­ћа­ње на­та­ли­те­та и бор­бу про­тив бе­ле ку­ге ни­ка­да ни­је при­мио пред­став­ни­ке овог удру­же­ња ко­ји су од­го­во­ри­ли на де­мо­граф­ски „иза­зов” и др­жа­ви да­ро­ва­ли тро­је де­це. 

Удру­же­ње мај­ки тро­је де­це об­ја­ви­ло је кра­јем ја­ну­а­ра и јав­ни по­зив свим ло­кал­ним са­мо­у­пра­ва­ма и дру­штве­но од­го­вор­ним ком­па­ни­ја­ма да по­мог­ну у за­по­шља­ва­њу ро­ди­те­ља тро­је и ви­ше де­це.

До да­нас им се ја­вио са­мо вла­сник јед­ног по­љо­при­вред­ног га­здин­ства, ко­ји је по­ну­дио да за­по­сли мај­ку че­тво­ро де­це. 

Ми­ли­ће­ви су јед­на од 15.813 по­ро­ди­ца у на­шој зе­мљи ко­је га­је че­тво­ро ма­ли­ша­на. С об­зи­ром на то да је њен су­пруг не­за­по­слен, а Ми­ли­на је­ди­ни хра­ни­лац ше­сто­чла­не по­ро­ди­це, Ми­ли­ће­ви сва­ког ме­се­ца ре­ша­ва­ју јед­на­чи­ну са ви­ше не­по­зна­тих – ка­ко да од 50.000 ди­на­ра, ко­ли­ко из­но­си ње­на за­ра­да, пла­те ра­чу­не за стан и ку­пе хра­ну, гар­де­ро­бу и сред­ства за основ­ну хи­ги­је­ну. 

На­кон што је у ја­ну­а­ру 2005. Ми­ли­на ро­ди­ла Јо­ва­ну, Ми­ли­цу и Ма­ју, ове трој­ке су у де­цем­бру те го­ди­не до­би­ле још јед­ну се­стри­цу – на свет је сти­гла и Ва­ња Ми­ли­ћев. Ми­ли­на је јед­на од 10.000 ма­ма ко­је су трој­ке до­би­ле при­род­ним пу­тем, а по­да­ци Ре­пу­блич­ког за­во­да за ста­ти­сти­ку го­во­ре да 99.368 по­ро­ди­ца у на­шој зе­мљи га­ји тро­је де­це, 15.813 по­ро­ди­ца има че­тво­ро ма­ли­ша­на, а пе­то­ро де­це – 5.264 по­ро­ди­ца. 

Ме­ђу­тим, од мо­мен­та ка­да су де­вој­чи­це сти­гле на свет, па све до да­нас, др­жа­ва има ма­ће­хин­ски од­нос пре­ма овој по­ро­ди­ци, ис­ти­че на­ша са­го­вор­ни­ца. Осим ро­ди­тељ­ског до­дат­ка, ко­ји сти­же на адре­су свих ма­ма и та­та без об­зи­ра на ви­си­ну при­ма­ња, по­ро­ди­ца Ми­ли­ћев ни­је до­би­ла ни­ка­кву сти­му­ла­ци­ју, ни­ти деч­ји до­да­так за сво­ју ви­шеч­ла­ну по­ро­ди­цу. 

– Кад смо их упи­си­ва­ли у вр­тић, по­ну­ди­ли су нам да их упи­шу у три раз­ли­чи­та вр­ти­ћа, иако је про­пи­са­но да се де­ца, а на­ро­чи­то бли­зан­ци и трој­ке, ни­кад не раз­два­ја­ју. Јед­ном нас је са­о­бра­ћај­ни по­ли­ца­јац ка­знио јер су на зад­њем се­ди­шту се­де­ле че­ти­ри де­вој­чи­це, са обра­зло­же­њем да је ауто ре­ги­стро­ван за пет осо­ба. Ка­да је мој су­пруг, вид­но из­нер­ви­ран и по­ни­жен, упи­тао уни­фор­ми­са­ног чо­ве­ка ко­је би де­те он же­лео да из­ба­ци из ко­ла, по­ли­ца­јац је од­го­во­ри­ло: „По ва­шем из­бо­ру!” Пред­став­ни­ци Удру­же­ња мај­ки тро­је де­це обра­ћа­ли су се за по­моћ Ми­ни­стар­ству ра­да, обра­зо­ва­ња, де­мо­гра­фи­је и по­пу­ла­ци­о­не по­ли­ти­ке, ну­де­ћи прак­тич­не са­ве­те др­жа­ви ка­ко да по­мог­не по­ро­ди­ца­ма са ви­ше де­це. Ни­ко их ни­ка­да ни­је при­мио на раз­го­вор, ни­ти са­слу­шао са ка­квим се про­бле­ми­ма бо­ре ро­ди­те­љи ко­ји су ре­ши­ли да по­пра­вља­ју на­та­ли­тет­ни про­сек на­ци­је. 

С об­зи­ром на то да на по­моћ др­жа­ве не мо­гу да ра­чу­на­ју, чла­но­ви овог удру­же­ња по­ма­жу се ме­ђу­соб­но – раз­ме­њу­ју гар­де­ро­бу, школ­ске књи­ге и хра­ну. У удру­же­њу је ви­ше од 2.000 ро­ди­те­ља тро­је или ви­ше де­це, а мно­ги од њих има­ју озбиљ­не ег­зи­стен­ци­јал­не про­бле­ме. 

– Ка­да има­те бли­зан­це или трој­ке, нај­ве­ћи про­блем пред­ста­вља чи­ње­ни­ца што не мо­гу да на­сле­ђу­ју јед­ни дру­ге. Ако има­те на уму да је­дан ком­плет књи­га за ше­сти раз­ред ко­шта 13.300 ди­на­ра, а мо­јим де­вој­чи­ца­ма су би­ла по­треб­на три ком­пле­та књи­га исто­вре­ме­но, схва­ти­те да вам је по­треб­на про­сеч­на пла­та са­мо за уџ­бе­ни­ке. А где су све­ске, олов­ке, ком­пле­ти за фи­зич­ко, ре­кре­а­тив­на на­ста­ва и екс­кур­зи­је? Са­мо нај­мла­ђа кћер­ка мо­же да на­сле­ђу­је уџ­бе­ни­ке и гар­де­ро­бу ста­ри­јих се­ста­ра – об­ја­шња­ва Ми­ли­на Ми­ли­ћев и до­да­је да су при­ма­ња ове по­ро­ди­це оп­те­ре­ће­на и кре­ди­том ко­ји је мо­ра­ла да по­диг­не за ле­че­ње сво­је мај­ке.

Коментари23
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

vančo
Pratio sam dugo problem bele kuge i pisao o tome. Smatram da imam odličan predlog-plan za stimulaciju radjanja protiv bele kuge. Neka Demografski savet objavi nagradni konkurs da se prijavim-pošaljem plan? Objavili ste konkurs za "slogan" za podsticaj radjanja... (nisam znao, prošao konkurs, prihvaćeni prilozi nisu najadekvatniji... hoćće da ponove konkurs? Ja sam na?pisao 5-6 slogana adekvatna, smatram bolja od objavljenih). Ponovite konkurs da pošaljem
pedja
Lako je potpisati peticiju kad potpisivaci racunaju na necije tudje pare- drzavu. Odakle da drzava placa i koliko da placa? Problem je u detaljima. Ako drzava i placa onda ce da se zale da nije dovoljno. Ja sam za povlastice koje su odrzive i stimulisu masovno roditeljstvo a ne nekolicinu (nazalost) koji hoce trece dete i slicno. Povlastice u vezi placenog skolstva, boljih uslova studiranja za mlade roditelje, povlascene kredite kod otvaranja privatnih radnji i slicne mnoge "male" povlastice koje zajedno cine mnogo...
Branislav
Para ima, ali radi se o prioritetima. Da li su prioritet dečji dodaci ili dodaci za tuđu negu i pomoć starih lica? U Srbiji je prioritet ovo drugo. Izgleda da je srpsko društvo više okrenuto prošlosti, a manje budućnosti. Da li su prioritet nacionalne penzije za majke troje ili više dece ili nacionalne penzije za pevaljke i sportistkinje. U Srbiji je prioritet ovo drugo. Ne kažem da pevaljke i sportistkinje nisu važne za jednu naciju, ali prioritet ipak treba da imaju majke više dece. Ukoliko je važno da opstanemo kao nacija.
Marko
Nema para ni za jedno a ne za treće..
Stevan888
Ovobi trebalo ali zapocetak u 10 opstina koje su najugrozenije

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.