среда, 16.06.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

„По­литикина” награ­да „Ми­лутин Чо­лић” Ко­сти Ри­сти­ћу

„Бандити у потра­зи за мамом” освојио и При жирија, а дечак Кристи­јан Га­рип награ­ду за најбољу дебитантску уло­гу. – Бе­о­градски побед­ник и још три награ­де филму „Едер­лези рајзинг”
Дубравка Лакић, Коста Ристић, Горан Паскаљевић и Бојан Вулетић (Фото Жељко Синобад)

46. ФЕСТ

Мла­ди сце­на­ри­ста и ре­ди­тељ Ко­ста Ри­стић, аутор де­би­тант­ског ду­го­ме­тра­жног игра­ног фил­ма „Бан­ди­ти у по­тра­зи за ма­мом“, јед­но­гла­сном од­лу­ком жи­ри­ја у чи­јем су ра­ду уче­ство­ва­ли ре­ди­те­љи Го­ран Па­ска­ље­вић и Бо­јан Ву­ле­тић, и филм­ски кри­ти­чар – пот­пи­сни­ца ових ре­до­ва, осво­јио је „По­ли­ти­ки­ну“ на­гра­ду „Ми­лу­тин Чо­лић“ за нај­бо­љи срп­ски филм на 46. Фе­сту.

Ње­гов фи­ни ма­ли филм до­ку­мен­тар­но-игра­не струк­ту­ре, не­где на тра­гу фил­мо­ва Же­ли­ми­ра Жил­ни­ка, на спон­тан а убе­дљив на­чин при­ча при­чу са ди­рект­ном ве­зом са на­шом ствар­но­шћу. При­чу чи­ји су ју­на­ци на­пу­ште­на и од­ба­че­на ром­ска де­ца са бе­о­град­ских ули­ца, од чи­јег при­су­ства че­сто окре­ће­мо гла­ву. У обра­зло­же­њу „По­ли­ти­ки­ног“ жи­ри­ја о Ри­сти­ће­вом фил­му се ка­же: „У вре­ме­ни­ма ка­да жу­ди­мо за сло­бо­дом го­во­ра, ми­шље­ња, из­бо­ра, пра­шта­ња, ис­ка­зи­ва­ња емо­ци­ја; за сло­бо­дом дру­же­ња, љу­бље­ња, жр­тво­ва­ња, сме­ја­ња; за сло­бо­дом бор­бе за љу­бав ко­ју сви же­ли­мо и ко­ја сви­ма тре­ба, по­ја­вио се филм ко­ји пле­ни сло­бо­дом.“

Жи­ри на­шег ли­ста по­себ­но је ис­та­као и сле­де­ће:

„Ри­сти­ћев филм без кал­ку­ли­са­ња, и сло­бод­но и хра­бро, спа­ја до­ку­ме­та­ри­зам и игра­ну струк­ту­ру, ’на­род­ња­ке’ и блуз и рок, во­зо­ве и под­зем­не про­ла­зе, бо­гат­ство и си­ро­ма­штво, ко­ме­ди­ју и се­ту, си­риј­ске из­бе­гли­це и тран­све­сти­те, де­лин­квен­те и при­пад­ни­ке МУП-а, де­цу са мар­ги­на и нас ко­ји их не при­ме­ћу­је­мо. Спа­ја и ре­ди­те­ља и ње­го­ву кре­а­тив­ну еки­пу са­ста­вље­ну од хра­брих же­на, умет­ни­ца, ко­је во­ле филм и ко­ји­ма ни­је ва­жно да ли је до­ку­мен­та­ран или игра­ни. Јер, су­шти­на фил­ма је­сте у емо­ци­ја­ма. А овај филм, ко­ји са фи­ном спон­та­но­шћу до­ча­ра­ва и осе­ћај не­при­пад­ни­шта­ва окру­же­њу и од­ба­че­ност од нај­во­ље­ни­јег би­ћа – мај­ке, упра­во ту и та­кву су­шти­ну има.”

Да Ри­сти­ће­ви „Бан­ди­ти...“ ни­су оста­ви­ли рав­но­ду­шним ни Фе­стов жи­ри на чи­јем је че­лу био ре­ди­тељ Лор­дан За­фра­но­вић по­све­до­чи­ло се си­ноћ на це­ре­мо­ни­ји до­де­ле на­гра­да у Са­ва цен­тру ка­да је обе­ло­да­ње­но да је овај филм осво­јио При жи­ри­ја јер је де­ло „ко­је има до­ку­мен­тар­ну фор­му, не­пре­тен­ци­о­зан кон­цепт, од­ли­чан рад са на­тур­шчи­ци­ма и ко­ји иза­зи­ва ис­кре­не емо­ци­је“. За­фра­но­ви­ћев жи­ри умео је да про­це­ни да су де­ца-на­тур­шчи­ци у Ри­сти­ће­вом фил­му пра­ви глу­мач­ки би­се­ри, те је та­ко глав­ном глум­цу, де­ча­ку Кри­сти­ја­ну Га­ри­пу уру­че­на на­гра­да за нај­бо­љу де­би­тант­ску уло­гу, са обра­зло­же­њем да „на јед­но­ста­ван и суп­ти­лан на­чин но­си филм сво­јим уме­ћем, шар­мом и ха­ри­змом“.

Ап­со­лут­ни по­бед­ник 46. Фе­ста у се­лек­ци­ји Срп­ски филм са чак че­ти­ри осво­је­не на­гра­де пре­ма од­лу­ци За­фра­но­ви­ће­вог жи­ри­ја је­сте филм „Едер­ле­зи рај­зинг“ Ла­за­ра Бо­дро­же. Ње­му је при­пао Бе­о­град­ски по­бед­ник за нај­бо­љи филм јер је то „жан­ров­ски ино­ва­ти­ван и хра­бар ис­ко­рак у срп­ском фил­му, пре­ци­зан у ре­а­ли­за­ци­ји, про­фе­си­о­нал­но во­ђен од по­чет­ка до кра­ја“.

Уз глав­ну Фе­сто­ву на­гра­ду Ла­зар Бо­дро­жа је осво­јио и на­гра­ду за нај­бо­љу ре­жи­ју јер је „по­ка­зао спо­соб­ност да кон­се­квент­но спро­ве­де кон­цепт фу­ту­ри­стич­ког фил­ма а при то­ме, уз ви­зу­ел­ни спек­такл, гле­да­о­ца до­ве­де до ствар­не ми­сте­ри­је од­но­са же­не и му­шкар­ца“. А ли­ко­ве же­не и му­шкар­ца у Бо­дро­жи­ном фил­му ту­ма­че Stoya – аме­рич­ка зве­зда фил­мо­ва за од­ра­сле срп­ског по­ре­кла и Се­ба­сти­јан Ка­ва­ца по­зна­ти сло­ве­нач­ки глу­мац, ко­ји су и до­бит­ни­ци на­гра­де за нај­бо­љу жен­ску и нај­бо­љу му­шку ро­лу. У обра­зло­же­њу на­гра­де Stoyi се ка­же: „она је на са­вр­ше­но кон­тро­ли­сан на­чин, ми­ни­мал­ним сред­стви­ма ус­пе­ла да до­ча­ра лик Ни­ма­ни, пра­те­ћи тач­но ви­зи­ју ауто­ра и над­гра­див­ши лик сво­јом пре­ци­зном глу­мач­ком екс­пре­си­јом, лич­но­шћу и ха­ри­змом“, док је Ка­ва­ца „ми­ни­мал­ним али сна­жним глу­мач­ким сред­стви­ма оте­ло­тво­рио уло­гу ар­хе­тип­ског му­шкар­ца Ми­лу­ти­на, ство­рив­ши лик ми­стич­ног ан­ти­хе­ро­ја“.

Глав­ни фе­сти­вал­ски жи­ри у се­лек­ци­ји Срп­ски филм за­па­зио је и но­ви, цр­но-бе­ли дис­то­пиј­ски, филм Де­ја­на Зе­че­ви­ћа „Из­гред­ни­ци“. На­гра­да за нај­бо­љи сце­на­рио при­па­ла ауто­ру Ђор­ђу Ми­ло­са­вље­ви­ћу за при­чу у „Из­гред­ни­ци­ма“, јер на „ин­три­ган­тан на­чин ана­ли­зи­ра ка­ко ха­ос ути­че на на­ше жи­во­те, а у ши­рем кон­тек­сту, отва­ра ре­ле­вант­на пи­та­ња мла­де ге­не­ра­ци­је и њи­хо­ве пер­спек­ти­ве“, а спе­ци­јал­на на­гра­да жи­ри­ја уру­че­на је и Ми­ла­ди­ну Чо­ла­ко­ви­ћу, ди­рек­то­ру фо­то­гра­фи­је у овом фил­му, јер је „сво­јом фо­то­гра­фи­јом уског фор­ма­та ство­рио кла­у­стро­фо­бич­ну дис­то­пи­ју и ис­та­као ар­хи­тек­ту­ру као је­дан од глав­них ли­ко­ва у овом оства­ре­њу“.

На­гра­де за нај­бо­ље фил­мо­ве у ме­ђу­на­род­ној се­лек­ци­ји Глав­ни про­грам би­ће по­зна­те ве­че­рас, ка­да ће жи­ри на чи­јем је че­лу био ма­ке­дон­ско-аме­рич­ки ре­ди­тељ Мил­чо Ман­чев­ски обе­ло­да­ни­ти сво­је од­лу­ке на це­ре­мо­ни­ји у дво­ра­ни Са­ва цен­тра. 

Коментари0
40686
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља