Петак, 27.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Листа радова за велико спремање Панчева

План ка­пи­тал­них ин­ве­сти­ци­ја 2018–2020. го­ди­не вре­ди ви­ше од две ми­ли­јар­де ди­на­ра (Фо­то О. Јан­ко­вић)

Пан­че­во – Пре­ма пла­ну оро­че­ном до 2020. го­ди­не, нај­вред­ни­ја ин­ве­сти­ци­ја би­ће из­град­ња По­та­ми­шког ко­лек­то­ра фе­кал­не ка­на­ли­за­ци­је, тре­ћа фа­за, вред­на 631 ми­ли­он ди­на­ра. На овом по­слу по­мо­ћи ће и сред­ства у ви­си­ни од 86.960.097,31 ди­нар, ко­ја је Упра­ва за ка­пи­тал­на ула­га­ња Ауто­ном­не по­кра­ји­не Вој­во­ди­не до­де­ли­ла гра­ду на осно­ву јав­ног кон­кур­са за фи­нан­си­ра­ње и су­фи­нан­си­ра­ње про­је­ка­та у обла­сти во­до­снаб­де­ва­ња и за­шти­те во­да. Но­си­лац ре­а­ли­за­ци­је је ЈКП „Во­до­вод и ка­на­ли­за­ци­ја”, док ће Град Пан­че­во во­ди­ти ре­кон­струк­ци­ју оп­штин­ског пу­та од Пан­че­ва до се­ла До­ло­ва, чи­ја вред­ност пре­ла­зи 550 ми­ли­о­на ди­на­ра и ко­ји тре­ба да у функ­ци­ју ста­ви но­ву ре­ги­о­нал­ну де­по­ни­ју. 

За из­град­њу не­до­ста­ју­ће во­до­вод­не мре­же на те­ри­то­ри­ји Пан­че­ва би­ће утро­ше­но око 150 ми­ли­о­на ди­на­ра и још 210 ми­ли­о­на за ре­кон­струк­ци­ју и из­град­њу во­до­вод­не мре­же. Ло­кал­на са­мо­у­пра­ва је ис­пла­ни­ра­ла и ре­кон­струк­ци­ју не­ко­ли­ко град­ских ули­ца и тр­го­ва, а у пла­ну је на­ста­вак, тј. тре­ћа фа­за улеп­ша­ва­ња ста­рог град­ског је­згра, за шта ће укуп­но би­ти по­тро­ше­но бли­зу 350 ми­ли­о­на ди­на­ра.

Ли­ста ра­до­ва на ве­ли­ком спре­ма­њу гра­да и окол­них на­се­ља, по вред­но­сти ра­до­ва, на­ста­вља се са 90 ми­ли­о­на ди­на­ра вред­ним про­ши­ре­њем Но­вог пан­че­вач­ког гро­бља и 76 ми­ли­о­на за из­град­њом атлет­ске ста­зе на Град­ском ста­ди­о­ну, ко­ја ће ко­шта­ти 76 ми­ли­о­на, док ће  67 ми­ли­о­на ди­на­ра оти­ћи на са­на­ци­ју ка­на­ли­за­ци­о­но-црп­не ста­ни­це у гра­ду, а три ми­ли­о­на ма­ње за ре­кон­струк­ци­ју Ули­це Јо­си­фа Ма­рин­ко­ви­ћа у ко­јој се на­ла­зи  не­дав­но по­ха­ра­но Је­вреј­ско гро­бље. 

Пр­ви пут ве­ли­ке јав­не ин­ве­сти­ци­је у Пан­че­ву ће се спро­во­ди­ти и кроз мо­дел јав­но-при­ват­ног парт­нер­ства, од­но­сно уче­шћем при­ват­ног ка­пи­та­ла, а без за­хва­та­ња бу­џет­ских сред­ста­ва и до­дат­ног кре­дит­ног за­ду­же­ња. То је и је­дан од раз­ло­га због ког су у гра­ду на Та­ми­шу не­дав­но бо­ра­ви­ли пред­став­ни­ци јед­ног изра­ел­ског ин­ве­сти­ци­о­ног фон­да, за­ин­те­ре­со­ва­ни за фи­нан­си­ра­ње  че­ти­ри озбиљ­на про­јек­та – за не­до­ста­ју­ћу ка­на­ли­за­ци­ју и за­вр­ше­так мре­же, из­град­њу по­стро­је­ња за пре­ра­ду от­пад­них во­да, одр­жа­ва­ње ло­кал­них пу­те­ва, за шта се ло­кал­на са­мо­у­пра­ва нај­че­шће за­ду­жу­је, као и јав­но осве­тље­ње и си­стем да­љин­ског гре­ја­ња ра­ди по­ди­за­ње енер­гет­ске ефи­ка­сно­сти у ви­ше­по­ро­дич­ним стам­бе­ним објек­ти­ма и суп­сти­ту­ци­ја га­са би­о­ма­сом.

„Про­гла­си­ли смо ин­те­рес и пред­сто­ји нам за­кон­ска про­це­ду­ра до­би­ја­ња кон­сул­тан­та, из­ра­де про­је­ка­та, да их вла­да но­ми­ну­је као јав­ни ин­те­рес, а ка­да га на­ша скуп­шти­на ве­ри­фи­ку­је, рас­пи­су­је­мо тен­дер за нај­бо­љег из­во­ђа­ча ра­до­ва на осно­ву про­јект­не до­ку­мен­та­ци­је. Гле­да­ће­мо да ис­ко­ри­сти­мо за­ин­те­ре­со­ва­ност при­ват­ног ка­пи­та­ла да уђе у јав­не ин­ве­сти­ци­је. Они ко­ји има­ју обрт­ни ка­пи­тал за­ра­ђу­ју на пе­ри­од 10–20 го­ди­на, а ми до­би­ја­мо ин­фра­струк­ту­ру, за чи­ју из­град­њу би нам са­мо­стал­но тре­ба­ло мно­го ви­ше вре­ме­на, као и си­гур­ност ње­ног ре­дов­ног одр­жа­ва­ња. Уко­ли­ко се ти про­јек­ти та­ко ре­а­ли­зу­ју, мо­же­мо да ка­же­мо да смо за три ка­лен­дар­ске го­ди­не ис­пу­ни­ли план ка­пи­тал­них ин­ве­сти­ци­ја”, ми­шље­ња је Са­ша Па­влов, гра­до­на­чел­ник Пан­че­ва.

Град на­кон три го­ди­не и уло­же­на три ми­ли­о­на евра на­ста­вља и при­во­ди кра­ју ин­фра­струк­тур­но опре­ма­ње но­ве град­ске Се­вер­не ин­ду­стриј­ско-по­слов­не зо­не са још 62 ми­ли­о­на ди­на­ра за за­вр­ше­так Цре­па­јач­ког пу­та, од­но­сно за­о­кру­жи­ва­ње зо­не, за ко­ји од Вој­во­ди­не до­би­ја сред­ства у из­но­су од 33.187.148,33 ди­на­ра.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zoran
Svaki dan iz zdravstvenuh razloga moram da se krećem,medjutim trotoari u Pančevu su u očajnom stanju.Sam centar grada,kada kreneš severno ili južno gde god da kreneš noge da polomiš.Penzioneri sa kolicima,majke sa bebama,kao daje Pančevo selendra,da se ne naljute stanovnici sela.Koliko je promašenih investicija,svi se bave velikim projektima,kojih nema,hajde uradite bar trotoare.
olga
I ulice od kaldrme. Strasno, kako samo mogu ljudi da voze tim ulicama. Ulica Jove mMaksina je katastrofa. Uradite nesto!!!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.