Среда, 22.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Да ли је обест жандарма коштала живота Ранка Панића

Истражним органима требало је седам година да открију ко је овог младића на митингу толико снажно ударио у стомак да је он од задобијених повреда десетак дана касније преминуо
Жандарми туку учеснике протеста 29. ју­ла 2008. у Београду (Фото Танјуг)
Ранко Панић (Фото МУП)

Се­дам го­ди­на би­ло је по­треб­но ис­тра­жним ор­га­ни­ма да от­кри­ју ко је Ран­ка Па­ни­ћа, мла­ди­ћа из Мла­де­нов­ца, 29. ју­ла 2008. го­ди­не, на ми­тин­гу по­др­шке ха­шком оп­ту­же­ни­ку Ра­до­ва­ну Ка­ра­џи­ћу у Бе­о­гра­ду, то­ли­ко сна­жно уда­рио у сто­мак да је он од за­до­би­је­них по­вре­да де­се­так да­на ка­сни­је пре­ми­нуо. По­сле пред­ис­тра­жног, а по­том и ис­тра­жног по­ступ­ка, Ви­ше јав­но ту­жи­ла­штво у Бе­о­гра­ду је по­чет­ком но­вем­бра 2015. го­ди­не по­ди­гло оп­ту­жни­цу про­тив Ни­ки­це Ри­сти­ћа, при­пад­ни­ка ни­шког од­ре­да Жан­дар­ме­ри­је.

Од уда­ра­ца ко­је је за­до­био но­гом у сто­мак Па­нић, ина­че при­ста­ли­ца Срп­ске ра­ди­кал­не стран­ке у чи­јој ор­га­ни­за­ци­ји је про­тест­ни ми­тинг и ор­га­ни­зо­ван, умро је 15. ав­гу­ста 2008. го­ди­не у Ур­гент­ном цен­тру. На­ла­зи об­дук­ци­је по­ка­за­ли су да му је од си­ли­не уда­ра­ца пу­кло де­бе­ло цре­во ко­је је про­у­зро­ко­ва­ло за­па­ље­ње и пу­ца­ње тр­бу­шне ма­ра­ми­це. Све то убр­зо је до­ве­ло до сеп­се, од­но­сно оп­ште крв­не за­ра­зе, што је на кра­ју про­у­зро­ко­ва­ло смрт.

Пре­ма из­ја­ви Ран­ко­ве при­ја­те­љи­це Мир­ја­не Ла­лић, мла­дић је у ње­ној и прат­њи не­вен­ча­не су­пру­ге Мир­ја­не Ву­ја­чић дан по­сле ми­тин­га, у 4.30 за­тра­жио по­моћ у мла­де­но­вач­ком до­му здра­вља због бо­ло­ва у сто­ма­ку и на­го­на за по­вра­ћа­ње. По­сле пре­гле­да кон­ста­то­ва­но је да је Па­нић за­до­био по­вре­де дан ра­ни­је, око 21.30 ча­со­ва на де­мон­стра­ци­ја­ма у Бе­о­гра­ду. О Па­ни­ће­вом обра­ћа­њу ле­ка­ри су оба­ве­сти­ли ПС у Мла­де­нов­цу, али по­вре­ђе­ни мла­дић ни­је са­че­као по­ли­ци­ју.

На­кон то­га, уме­сто ко­ли­ма хит­не по­мо­ћи, Ран­ка је при­ја­тељ сво­јим пут­нич­ким во­зи­лом за­јед­но са Ву­ји­чи­ће­вом пре­ве­зао у хит­ну слу­жбу у УЦ у Бе­о­гра­ду где је де­се­так да­на ка­сни­је пре­ми­нуо. 

Па­нић је на Пре­о­бра­же­ње са­хра­њен на Рај­ко­вач­ком гро­бљу у Мла­де­нов­цу уз при­су­ство не­ко­ли­ко сто­ти­на љу­ди. По­след­њем ис­пра­ћа­ју при­су­ство­ва­ли су го­то­во сви та­да­шњи од­бор­ни­ци СРС-а, са Алек­сан­дром Ву­чи­ћем на че­лу ко­ји је у то вре­ме био ге­не­рал­ни се­кре­тар стран­ке, а ме­ђу оку­пље­ни­ма био је и Лу­ка Ка­ра­џић, брат Ра­до­ва­на Ка­ра­џи­ћа.

И та­да и мно­го пу­та ка­сни­је, чла­но­ви по­ро­ди­це Ран­ка Па­ни­ћа, а на­ро­чи­то ње­го­ва не­вен­ча­на су­пру­га Мир­ја­на, го­во­ри­ли су да се не­ће сми­ри­ти док се не от­кри­је уби­ца њи­хо­вог нај­бли­жег.

Пре­ма пи­са­њу по­је­ди­них ме­ди­ја, да је у кон­крет­ном слу­ча­ју ин­тер­ве­ни­сао не­ко од ни­шких жан­дар­ма, от­кри­ве­но је за­хва­љу­ју­ћи опи­су оде­ће ко­ју је Па­нић то­га да­на но­сио. Са­да по­кој­ни, мла­дић пре­по­знат је ви­део-сним­ци­ма на ко­ји­ма се ви­ди да су око ње­га при­пад­ни­ци ни­шке жан­дар­ме­ри­је. Као до­дат­ни до­каз, ис­тра­жни ор­га­ни ко­ри­сти­ли су и Па­ни­ће­ву из­ја­ву ко­ју је дао по­ли­цај­ци­ма по при­је­му у Ур­гент­ни цен­тар ка­да је ре­као да су га бру­тал­но ту­кла дво­ји­ца при­пад­ни­ка Жан­дар­ме­ри­је. Да­љом ис­тра­гом утвр­ђе­но је да је те­шке те­ле­сне по­вре­де Па­ни­ћу на­нео Ни­ки­ца Ри­стић.

Убр­зо по­што је оп­ту­жни­ца по­ста­ла пра­во­сна­жна (25. де­цем­бра 2015) су­ди­ја је за­ка­за­ла пр­во при­прем­но ро­чи­ште (7. апри­ла 2016.), за­тим дру­го и тре­ће. До са­да су­ди­ја је за­ка­зао де­сет глав­них пре­тре­са, од ко­јих је шест одр­жа­но. Окри­вље­ни Ни­ки­ца Ри­стић ни­је же­лео да из­но­си од­бра­ну. Ис­ко­ри­стио је, ка­ко је ре­као пред суд­ским ве­ћем, сво­је за­кон­ско пра­во да се бра­ни ћу­та­њем.

Ве­ћи­ни пре­тре­са при­су­ство­ва­ла је и Смиљ­ка Па­нић, мај­ка по­кој­ног Ран­ка. Чак је и са­слу­ша­ва­на као све­док.

– Ни­је ми ја­сно ко осам го­ди­на за­та­шка­ва исти­ну о смр­ти мог си­на. Не знам мно­го о са­мом до­га­ђа­ју, али знам да је то ура­дио не­ки ду­шма­нин. Не знам да ли је то чо­век ко­ји се­ди ов­де или не. Од вас тра­жим да ду­шма­нин ко­ји ми је убио си­на од­го­ва­ра. На ва­ма је да утвр­ди­те да ли је то он – ре­кла је обра­ћа­ју­ћи се суд­ском ве­ћу Смиљ­ка Па­нић.

На дан ка­да јој је син бру­тал­но пре­би­јен она је, ка­ко је по­све­до­чи­ла, би­ла у Хр­ват­ској, ода­кле је са си­ном из­бе­гла то­ком „Олу­је”. У Бе­о­град се вра­ти­ла три да­на по­сле одр­жа­ног ми­тин­га.

– Оти­шла сам код си­на у бол­ни­цу, али је он био у ко­ми. Чу­ва­ла га је по­ли­ци­ја и ни­је мо­гао да го­во­ри, крат­ко се при­се­ти­ла Смиљ­ка свог по­след­њег су­сре­та са си­ном.   

По­сле ње, пред суд­ским ве­ћем Ви­шег су­да, са­слу­ша­но је ви­ше све­до­ка: при­пад­ни­ци Жан­дар­ме­ри­је, Па­ни­ће­ви при­ја­те­љи.

Ра­ди­ша Вељ­ко­вић, вла­сник ка­фа­не у Мла­де­нов­цу у ко­ју је Па­нић свра­тио по­сле ми­тин­га, ре­као је да је Ран­ку ру­ка би­ла кр­ва­ва, да је за­ди­зао ма­ји­цу и да је на ле­ђи­ма би­ло уоч­љи­во ве­ли­ко цр­ве­ни­ло. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, Ран­ко му је ре­као да га је по­ли­ци­ја ту­кла и да се бе­же­ћи са­плео о жар­ди­ни­је­ру по­сле че­га је пао и да га је, док је ле­жао на зе­мљи, не­ко шут­нуо.  

На­ста­вак су­ђе­ња за­ка­зан је за 23. април.

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

miroslav
Koja strašna i tužna priča, naši žandarmi ubili mladića. Ubili ga jer je razmišljao drugačije od zvanične politike. Priča je još tužnija, jer je ta porodica izbegla iz RH, izbegla, proterana da bi sačuvala živu glavu i onda im naši žandarmi u Otadžbini nogama premlate dete, koje umre od posledica premlaćivanja. Tu se upetljao i sud, pa odugovlači, možda pokušava sakriti činjenice, možda imaju nameru predmet vući do zastare? Ako je ovo fotka premlaćivanj Ranka Panića, čemu se postavlja pitanje " Da li je obest žandarma koštala života Ranka Panića"? Na fotki zandarmi mogu sebe sami prepoznati, mogu priznati da su oni ti što nogama plemlaćuju čoveka, mogu priznati ko im je izdao naređenje da mlate, mogu svojim priznanjem skratiti sudski proces? Priznanjem i kajanjem mogu ublažiti svoju kaznu? Ako priznanja nema, država može ako želi, svakog od njih prepoznati i radikalno kazniti? Možda premlaćivanje želi zataškati "haški tribunal" uz pomoć lokalnih poslušnika i agresivnih žandarma?
Lazevski Mile
-Niko i nista ne moze majci da zameni sina.Gospodjo Smiljka, ja sam svestan da za Vas nema utehe.Budite jaki i izdrzite! -Kao gradjansko lice ja trazim od odgovornih u R.Srbiji da preduzmu sve neophodno u otkrivanju i kaznjavaju ovih nekoliko do zuba naoruzanih monstruma koji sutiraju bespomocnog coveka koji lezi na zemlji . Njihova uniforma da bude otezavajuca ,a ne olaksavajuca okolnost (radni zadatak)pri ovom pokusaju ubistva coveka na zemlji.Da ih odgovorni u R.Srbiji pronadju i primereno kazne, da se ubijanje vishe nikada ne ponovi!
Boris
Treba ga momentalno skinutui iz sluzbe I kazniti da ceo zivot izdrzava familiju nesrecnog mladica pok. Panica .

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.