Петак, 21.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Комшије уплашене за судбину зграде „Икаруса”

Станари Блока 9 негодују због тога што ће на месту прве српске фабрике авиона бити саграђен стамбено-пословни објекат од око 8.500 квадратних метара
(Фото лична архива)

За­бри­ну­тост за суд­би­ну управ­не згра­де пр­ве срп­ске фа­бри­ке ави­о­на „Ика­рус” у Зе­му­ну по­но­во је на ули­цу из­ве­ла ста­на­ре Бло­ка 9 ко­ји већ ду­же вре­ме по­ку­ша­ва­ју да ово зда­ње ко­је да­ти­ра од 1939. го­ди­не са­чу­ва­ју за по­ко­ле­ња. Жи­те­љи окол­них згра­да збу­ње­ни су јер је ба­гер сти­гао и ло­ка­ци­ја се при­пре­ма за до­ла­зак рад­ни­ка, а је­ди­ну зва­нич­ну ин­фор­ма­ци­ју до­би­ли су са гра­ди­ли­шне та­бле ко­ја је по­ста­вље­на не­ко­ли­ко да­на по­што је плац огра­ђен. Са лич­не кар­те гра­ди­ли­шта мо­же се ви­де­ти да ће зда­ње би­ти са­чу­ва­но, али ће до­би­ти но­ви из­глед и дра­стич­но ве­ћу ква­дра­ту­ру јер ће би­ти на­до­гра­ђе­но.

– На имо­ви­ни у вла­сни­штву на­ше фир­ме ра­ди­ће се у скла­ду са на­шим ин­те­ре­си­ма, а на осно­ву од­го­ва­ра­ју­ћих одо­бре­ња, по­шту­ју­ћи све за­кон­ске про­пи­се и по­себ­но во­де­ћи ра­чу­на о ам­би­јен­ту и са­др­жа­ји­ма окру­же­ња – крат­ко су од­го­во­ри­ли из фир­ме „Не­и­мар В” ко­ја за­јед­но са „Ке­мо­им­пек­сом” га­зду­је овом ло­ка­ци­јом.

Вла­сни­ци пла­ца на ко­ме се на­ла­зи „Ика­ру­со­ва” згра­да ни­су пре­ци­зи­ра­ли да ли су до­би­ли гра­ђе­вин­ску до­зво­лу и при­ја­ву ра­до­ва, до­ку­мент по­сле ко­јег мо­гу да поч­ну да зи­да­ју. На осно­ву по­да­та­ка са та­бле ја­сно је да „Не­и­мар В” има пра­во да поч­не да зи­да јер је на име ове фир­ме по­чет­ком фе­бру­а­ра из­да­та гра­ђе­вин­ска до­зво­ла. На та­бли не­ма ре­чи о на­ме­ни бу­ду­ће згра­де, а ка­ко са­зна­је­мо, би­ће то стам­бе­но-по­слов­ни обје­кат од око 8.500 ква­драт­них ме­та­ра. За­вр­ше­так град­ње оче­ку­је се у де­цем­бру на­ред­не го­ди­не.  

„Не­и­мар В” је ра­ни­је за „По­ли­ти­ку” об­ја­снио да је у Грам­ши­је­вој ули­ци 3а пла­ни­ра­но по­ди­за­ње стам­бе­не згра­де, али да ни­је пред­ви­ђе­но пот­пу­но ру­ше­ње овог зда­ња, већ ре­кон­струк­ци­ја, до­град­ња, на­до­град­ња и адап­та­ци­ја објек­та. 

– Обје­кат „Ика­ру­са”, ко­ји не ужи­ва ста­тус до­бра под прет­ход­ном за­шти­том, за­др­жа­ва се и би­ће у са­ста­ву но­ве стам­бе­не згра­де – по­твр­ђе­но је тад и из Град­ске упра­ве.

За­куп­ци­ма про­сто­ра у јед­ном од нај­ста­ри­јих зда­ња на ле­вој оба­ли Са­ве још ле­тос је, ка­жу ком­ши­је, ре­че­но да се исе­ле. Ме­ђу­тим, вла­сни­ци су се, до­да­ју, у ме­ђу­вре­ме­ну пре­до­ми­сли­ли и они су и про­шле не­де­ље би­ли ту.

– У згра­ди је јед­на игра­о­ни­ца, ви­ђа­ли смо ро­ди­те­ље са де­цом ка­ко из­ла­зе ода­тле. Али, те­рен се већ при­пре­ма – ка­же је­дан од ста­на­ра Бло­ка 9.

На­след­ни­ци осни­ва­ча „Ика­ру­са” Ди­ми­три­ја Ко­њо­ви­ћа син Сло­бо­дан и кћер­ка Ка­та­ри­на Аген­ци­ји за ре­сти­ту­ци­ју под­не­ли су зах­тев за вра­ћа­ње оче­ве имо­ви­не.

– Они по­тра­жу­ју пред­у­зе­ће „Ика­рус”, а пред­у­зе­ћа се не вра­ћа­ју. На­след­ни­ци ће би­ти обе­ште­ће­ни, а у ме­ђу­вре­ме­ну док тра­је по­сту­пак рас­по­ла­га­ње не­крет­ни­на­ма из угла ре­сти­ту­ци­је ни­је спор­но – твр­ди Стра­хи­ња Се­ку­лић, ди­рек­тор Аген­ци­је за ре­сти­ту­ци­ју. 

За­шти­ти­ти и пре­тво­ри­ти у му­зеј 

Фа­бри­ка је би­ла сим­бол ин­ду­стриј­ског раз­во­ја Кра­ље­ви­не Ју­го­сла­ви­је, у њој је фор­ми­ран пр­ви рад­нич­ки са­вет, згра­да је је­ди­ни при­мер арт-де­ко сти­ла у Но­вом Бе­о­гра­ду и је­дан од нај­ста­ри­јих обје­ка­та у тој оп­шти­ни… – на­бра­ја Ми­о­драг Си­мо­вић раз­ло­ге за очу­ва­ње не­ка­да­шње управ­не згра­де „Ика­ру­са” . Од­ра­стао је, ка­же, у кра­ју. Ста­ло му је да спре­чи де­ва­ста­ци­ју кул­тур­ног на­сле­ђа и за­то је по­кре­нуо пе­ти­ци­ју да се за­шти­ти зда­ње у Грам­ши­је­вој 3а. 

– Згра­да би мо­гла да се пре­тво­ри у му­зеј Но­вог Бе­о­гра­да или ре­ци­мо да бу­де огра­нак Му­зе­ја ва­зду­хо­плов­ства. Не­ја­сно је за­што зда­ње до са­да ни­је за­шти­ће­но јер оно је нај­пре спо­ме­ник раз­во­ја на­ше зе­мље бу­ду­ћи да је фа­бри­ка осно­ва­на две де­це­ни­је по­сле пр­вог ле­та бра­ће Рајт. 

Ка­кве дво­стру­ке стан­дар­де у за­шти­тар­ству има­мо нај­бо­ље све­до­чи при­мер ула­зне ка­пи­је не­ка­да­шње фа­бри­ке ави­о­на „Ика­рус” у Но­вом Са­ду. Она је са­чу­ва­на и оста­вље­на као спо­мен-пло­ча ме­сту на ко­ме се пред­у­зе­ће не­кад на­ла­зи­ло – ис­ти­че Си­мо­вић.  

Са­вез ан­ти­фа­ши­ста Ср­би­је под­се­ћа да је згра­да „Ика­ру­са” при­мер ин­ду­стриј­ске ар­хи­тек­ту­ре из­ме­ђу два свет­ска ра­та и да се на боч­ној фа­са­ди на­ла­зе две спо­мен-пло­че: јед­на са име­ни­ма рад­ни­ка „Ика­ру­са” по­ги­ну­лих у НОБ-у, а дру­га све­до­чи о пр­вом рад­нич­ком са­ве­ту осно­ва­ном у тој згра­ди 1950. Они у са­оп­ште­њу упо­зо­ра­ва­ју да „у ат­мос­фе­ри ја­ча­ња нео­фа­ши­зма и ре­ви­зи­је исто­ри­је” по­сто­је­ћа спо­мен-обе­леж­ја не сме­ју би­ти укло­ње­на. 

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vule
Korektno koliko vidim. Ostaje stara fasada Ikarusa kao uspomena na predhodni objekat i istoriju.
Ратко Пићирић
Прва српска фабрика авиона РОГОЖАРСКИ је заузимала блок измећу ул Кн Данила, Далматинске, Ст Новака и Ст Главаша Београду Чудно да новинари нјене вршњакиње ПОЛИТИКЕ то не знају! Одатле је фабрика пресељена и постала ИКАРУС. Нажалост, од следећег српског првенца и поноса српске индустрије са те локације несрећног ИКЛ-а нема ни трага ни гласа!!!
Vladan
Postovani Ratko, daleko ste od sustine. Fabrika koju pominjete jeste postojala i radila u ulici Kneza Danila, medjutim, nasi avioni IK-3, kojim su hrabri piloti poleteli , 6. aprila 1941., proizvedeni su su upravo tu, preko puta danasnjeg hotela "Jugoslavija". Vi to mozete da volite ili ne, ali to je cinjenica. Malo zemalja je u to vreme imalo proizvodnju aviona, dakle, srusiti takvo nesto je genocid nad sopstvenom istorijom. Ne bih vam se obracao, medjutim, vi svojim komentarom, koji, iako navodi tacne podatke, pomaze buducim rusiteljima, bezumnicima, kojima istorija jednog naroda ne znaci nista. Iskreno veruje da tu zgradu nikako ne treba, ne samo rusiti (da bi neko zaradio na prodaji stanova ili poslovnog prostora), vec je neophodno da je zastitimo, napravimo muzej, i pricamo narastajima koji tek dolaze sta je tada bilo.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.