Среда, 01.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Комшије несвеснe да им је угрожено здравље

Канистери и бурад без поклопаца, канте са измешаним емулзијама, коришћеним уљем складиштени међу њивама, породичним кућама у насељу Миса и тунелима старе циглане у селу Баваниште
Комшијска живина кљуца међу бурићима са отровним материјама (Фото О. Јанковић)

Пан­че­во – Јед­на од три ло­ка­ци­је у Пан­че­ву и се­лу Ба­ва­ни­ште, у су­сед­ној оп­шти­ни Ко­вин, на ко­ји­ма је от­кри­ве­но ви­ше од 100 то­на не­про­пи­сно сме­ште­ног и по­тен­ци­јал­но опа­сног от­па­да на­ла­зи се у ре­ђе на­се­ље­ном де­лу но­во­се­љан­ског пу­та ка Вр­шцу, за­ву­че­на ме­ђу ора­ни­це.

У про­сто­ру на­из­глед на­пу­ште­ног са­ла­ша, на пла­цу уз са­му ме­ђу­на­род­ну пру­гу ка Ру­му­ни­ји, раз­ба­ца­но, али и на­сла­га­но, па пла­стич­ним це­ра­да­ма за­ма­ски­ра­но на де­се­ти­не ве­ћих и ма­њих ка­ни­сте­ра и ин­ду­стриј­ских ме­тал­них бу­ра­ди, за­тво­ре­них и без по­кло­па­ца, ко­фе и кан­те са из­ме­ша­ним емул­зи­ја­ма, ко­ри­шће­ним уљем и ма­зут по­пу­ни­ло је чи­тав плац, уз не­ко­ли­ко те­рет­них во­зи­ла, уто­ва­ри­ва­ча и при­ко­ли­ца, а ме­тал­ним бу­ра­ди­ма ис­пу­њен је чак и ста­ри ам­бар, ко­ји до­ми­ни­ра про­сто­ром. 

Уна­о­ко­ло су на­сла­га­ни џа­ко­ви и на­пра­вље­но бр­да­шце од пи­ље­ви­не, док је на не­ким ме­сти­ма и раз­ба­ца­на да ску­пи ма­сне тра­го­ве, те са­да та­ко­ђе пред­ста­вља опа­сан от­пад. 

У нео­бе­збе­ђе­ном про­сто­ру од не­ко­ли­ко ари на­ла­зи се и ве­ли­ка при­ко­ли­ца са апа­ра­ту­ром, ко­ја би мо­гла да по­слу­жи као ме­ша­о­на за теч­ни опа­сни от­пад у не­ка­кво го­ри­во или енер­гент. Пр­ви ком­ши­ја пре­ко пу­та је но­ва бен­зин­ска пум­па, а уз ову ову опа­сну и ве­ли­ку „де­по­ни­ју” је и не­ко­ли­ко ку­ћа са еко­ном­ским дво­ри­шти­ма. На де­се­ти­не по­су­да и кан­ти са бо­јом и за­у­ље­ним та­ло­гом про­те­гло се и на окућ­ни­цу пр­вог ком­ши­је на бро­ју 94.

– При­ме­тио сам да је до­вла­че­ње тих ства­ри по­че­ло пре го­ди­ну да­на. Не знам шта је ту оста­вље­но, али ме­ни до са­да ни­је сме­та­ло. Гле­дам сво­ја по­сла. Ми ов­де има­мо ба­шти­цу и ма­ли воћ­њак, во­ду ву­че­мо из ко­па­ног бу­на­ра, а на­ша жи­ви­на за­ла­зи и та­мо – ка­же за наш лист сре­до­веч­ни чо­век, ко­ји на на­ше пи­та­ње да ли је за­бри­нут са­да ка­да је са­знао да се крај ње­го­ве ку­ће скла­ди­ште опа­сних ма­те­ри­ја и да је пре­по­ру­че­но да се во­да не ко­ри­сти до да­љег, до­да­је да ни­је и да ни­ка­квих здрав­стве­них про­бле­ма он у су­пру­га не­ма­ју.     

Пр­ве ком­ши­је из­гле­да ни­су чу­ле из­ја­ву ми­ни­стра за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не Го­ра­на Три­ва­на, ко­ји се на­шао на ли­цу ме­ста са еко­ток­си­ко­ло­зи­ма бе­о­град­ског За­во­да за јав­но здра­вље, основ­ног јав­ног ту­жи­о­ца, по­кра­јин­ских, ре­пу­блич­ких ин­спек­то­ра еко­ло­ги­је и ин­спек­то­ра Ми­ни­стар­ства уну­тра­шњих по­сло­ва. Ово от­кри­ће на­звао је скан­да­ло­зним уз оправ­да­ну прет­по­став­ку да оно мо­же би­ти опа­сно по жи­вот­ну сре­ди­ну и здра­вље љу­ди, до­да­ју­ћи да ова ло­ка­ци­ја опа­сног от­па­да, ка­ко пр­ви ре­зул­та­ти ис­тра­ге по­ка­зу­ју, при­па­да пред­у­зе­ћу „Еко 21” ре­ги­стро­ва­ном за оба­вља­ње де­лат­но­сти скла­ди­ште­ња и трет­ма­на опа­сног от­па­да, а да вла­сник те фир­ме тре­нут­но ни­је до­сту­пан др­жав­ним ор­га­ни­ма. По­ме­ну­та фир­ма је, ина­че, већ по­зна­та По­кра­јин­ском се­кре­та­ри­ја­ту за ур­ба­ни­зам и за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не, ко­ји је још у апри­лу 2017. го­ди­не про­тив ње под­нео кри­вич­ну при­ја­ву због не­за­ко­ни­тог скла­ди­ште­ња опа­сног от­па­да.

По­ред овог ло­ка­ли­те­та и у пот­пу­но ур­ба­ни­зо­ва­ном пан­че­вач­ком на­се­љу Ми­са, ме­ђу по­ро­дич­ним ку­ћа­ма от­кри­вен је и оба­вљен уви­ђај на још јед­ном од­ла­га­ли­шту по­тен­ци­јал­но опа­сног от­па­да. У Кај­мак­ча­лан­ској ули­ци, у зи­дом огра­ђе­ном про­сто­ру на­ла­зи се ма­ња ко­ли­чи­на овог от­па­да у ка­ни­сте­ри­ма уз но­во­и­згра­ђе­ни обје­кат. У Пан­че­ву је та­ко укуп­но от­кри­ве­но око 60 то­на, док је на ло­ка­ци­ји у се­лу Ба­ва­ни­ште, у ту­нел­ским пе­ћи­ма ста­ре ци­гла­не са­кри­ве­но око 40 то­на по­тен­ци­јал­но опа­сног от­па­да ла­ге­ро­ва­ног у бу­ра­ди­ма. 

„Ово је по­но­во зло­чин нај­го­ре вр­сте, пре­ма соп­стве­ној др­жа­ви и на­ма са­ми­ма. Про­блем не­за­ко­ни­тог от­па­да тра­је ви­ше го­ди­на, али то­ме мо­ра до­ћи крај. Пре­и­спи­та­ће­мо рад свих пред­у­зе­ћа ко­ја има­ју до­зво­ле за упра­вља­ње от­па­дом, јер је очи­глед­но да се не­ка од њих не при­др­жа­ва­ју про­пи­са. Уко­ли­ко не­ко не по­шту­је про­пи­се, до­зво­ле ће би­ти од­у­зе­те”, ка­зао је ми­ни­стар Три­ван..        

За­вод за јав­но здра­вље из Бе­о­гра­да узео је узор­ке са пр­вог ло­ка­ли­те­та и у на­ред­ним не­де­ља­ма ће се са­зна­ти о ка­квом опа­сном от­па­ду се ра­ди, а ис­тра­га ће по­ка­за­ти и ње­го­во по­ре­кло. За еко­ло­шки кри­ми­нал, по са­да­шњем за­ко­но­дав­ству, ка­зне се кре­ћу од шест ме­се­ци до пет го­ди­на за­тво­ра за угро­жа­ва­ње би­о­ди­вер­зи­те­та и здра­вља и жи­во­та љу­ди. 

Би­ло је и хап­ше­ња 

„По­кра­јин­ски се­кре­та­ри­јат за ур­ба­ни­зам и за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не је пре го­ди­ну да­на под­нео кри­вич­не при­ја­ве за кри­вич­но де­ло из чла­на 266. Кри­вич­ног за­ко­на РС ко­ји се од­но­си на не­за­ко­ни­то тре­ти­ра­ње, од­но­сно од­ла­га­ње опа­сног от­па­да. Од та­да до да­нас опе­ра­те­ру „Еко 21” су од­у­зе­те до­зво­ле за рад. Реч је о до­зво­ла­ма за ста­ци­о­нар­на по­стро­је­ња за пре­ра­ду опа­сног от­па­да, ко­ја су у над­ле­жно­сти АПВ, док су мо­бил­на по­стро­је­ња у над­ле­жно­сти Ми­ни­стар­ства за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не. 

У про­те­клом пе­ри­о­ду би­ло је и хап­ше­ња по кри­вич­ним при­ја­ва пре­ма дру­гим опе­ра­те­ри­ма и ли­ци­ма за ко­је је утвр­ђе­но да су на не­ле­га­лан на­чин ба­ра­та­ли опа­сним от­па­дом, док вла­сник пред­у­зе­ћа „Еко 21” ни­је до­сту­пан ор­га­ни­ма. Не ја­вља се на по­зи­ве за са­слу­ша­ња по на­шим кри­вич­ним при­ја­ва­ма, а има­мо са­зна­ња да се на­ла­зи у ино­стран­ству. У ме­ђу­вре­ме­ну, ову ак­ци­ју смо по­кре­ну­ли на­кон ме­ђу­ре­сор­них ин­фор­ма­ци­ја и оба­ве­ште­ња и до­ја­ва од стра­не по­ли­ци­је”, ого­ва­ра Вла­ди­мир Га­лић на пи­та­ња „По­ли­ти­ке”, ка­кве санк­ци­је је тр­пе­ла фир­ма „Еко 21”, од ка­да је по­кра­јин­ски Се­кре­та­ри­јат на чи­јем је че­лу под­нео кри­вич­не при­ја­ве.  

Бр­на­би­ће­ва: Ко­нач­но ре­ша­вамо про­блем опа­сног от­па­да

По­ја­вљи­ва­ње ло­ка­ци­ја са опа­сним от­па­дом го­во­ри са­мо у при­лог чи­ње­ни­ци да је тај про­блем ко­нач­но по­чео да се ре­ша­ва, из­ја­ви­ла је пред­сед­ни­ца Вла­де Ср­би­је Ана Бр­на­бић. На­рав­но, са­мим тим, то ће­мо кре­ну­ти и кре­ну­ли смо да ре­ша­ва­мо”, ре­кла је Бр­на­би­ће­ва но­ви­на­ри­ма.

Пр­во, ка­ко ка­же, на ред мо­ра да до­ђе ре­ша­ва­ње про­бле­ма исто­риј­ског от­па­да и ту ће, ка­ко ис­ти­че, Вла­да Ср­би­је мо­ра­ти да одво­ји бу­џет, да то ре­ши, та­ко­ђе, на­по­ми­ње да ће кон­тро­ле би­ти „мно­го ја­че”, да се то у бу­дућ­но­сти не би де­ша­ва­ло. 

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

stevan
Tko je u Pancevu prvi covek zaduzen i odgovoran za zastitu zivotne stredine,s kojim bi trebalo upriliciti razgovor,da doznamo malo vise detalja o ovom problemu opstine.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.