Петак, 27.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Ме­шта­ни Старе пла­нине ује­дињено про­тив мини-електра­на

До­но­се ко­рист по­је­дин­ци­ма и ин­те­ре­сним гру­па­ма, а по жи­вот­ну сре­ди­ну пред­ста­вља­ју опа­сност с не­са­гле­ди­вим по­сле­ди­ца­ма, сматрају и струч­ња­ци
Фото М. Милошев

Град­ња ми­ни-хи­дро­е­лек­тра­не (МХЕ) „Па­кле­шти­ца” на ре­ци Ви­со­чи­ци у Пар­ку при­ро­де „Ста­ра пла­ни­на”, на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Пи­рот, уз­бур­ка­ла је јав­ност. Ме­шта­ни 15 ме­сних за­јед­ни­ца Ста­ре пла­ни­не ује­ди­ни­ли су се у ци­љу за­шти­те сво­јих ре­ка.

Про­стор­ним пла­ном оп­шти­не Пи­рот из 2011. го­ди­не пред­ви­ђе­на је из­град­ња чак 58 МХЕ – но­вих елек­тро­при­вред­них обје­ка­та, од ко­јих су не­ки пред­ви­ђе­ни на ло­ка­ци­ја­ма у ре­жи­му дру­гог сте­пе­на за­шти­те, са обра­зло­же­њем да су „нај­ве­ћи број пред­ло­же­них елек­тра­на про­точ­не и ра­де на се­зон­ским ве­ли­ким во­да­ма при ота­па­њу сне­га и у ки­шном пе­ри­о­ду”. Та­ко­ђе се ка­же да се из­град­њом ових елек­тра­на не би ре­ме­ти­ли то­ко­ви ре­ка и во­до­то­ко­ва, а и да би МХЕ обез­бе­ди­ле елек­трич­ну енер­ги­ју за бу­ду­ће ту­ри­стич­ке објек­те на Ста­рој пла­ни­ни, ко­ја се у на­ред­ном пе­ри­о­ду опре­де­љу­је за зна­ча­јан раз­вој ту­ри­зма у Ср­би­ји. 

На­ве­де­не тврд­ње ко­ји­ма се по­др­жа­ва из­град­ња МХЕ, по ре­чи­ма струч­ња­ка, „не др­же во­ду”, јер би по­сту­па­ње по овом пла­ну до­ве­ло до не­по­врат­них по­сле­ди­ца по жи­вот­ну сре­ди­ну, без ика­квих ко­ри­сти за ло­кал­но ста­нов­ни­штво, сто­ји у пи­сму де­ка­на Шу­мар­ског фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду проф. др Рат­ка Ри­сти­ћа, ко­је је упу­тио гра­до­на­чел­ни­ку Пи­ро­та мр Вла­да­ну Ва­си­ћу, Скуп­шти­ни гра­да Пи­ро­та и пред­став­ни­ци­ма ме­сних за­јед­ни­ца Ста­ре пла­ни­не.

Не­по­сре­дан по­вод за про­фе­со­ро­во обра­ћа­ње би­ла је сед­ни­ца ре­пу­блич­ке ре­ви­зи­о­не ко­ми­си­је о при­хва­та­њу про­јек­та Из­град­ња МХЕ „Па­кле­шти­ца” на ре­ци Ви­со­чи­ци, у окви­ру за­шти­ће­ног при­род­ног до­бра Парк при­ро­де „Ста­ра пла­ни­на”. Као члан Ко­ми­си­је за про­јек­те од зна­ча­ја за ре­пу­бли­ку, при Ми­ни­стар­ству за гра­ђе­ви­нар­ство, са­о­бра­ћај и ин­фра­струк­ту­ру, Ри­стић је имао при­ли­ку да се упо­зна са тех­нич­ким и пра­те­ћим до­ку­мен­ти­ма, и због то­га је ис­та­као да је про­је­кат не­при­хва­тљив и под­нео при­мед­бе са обра­зло­же­њем. Исти до­ку­мент, ка­ко ис­ти­че, до­ста­вио је и Ми­ни­стар­ству за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не, За­во­ду за за­шти­ту при­ро­де Ср­би­је, као и упра­вља­чу Пар­ка при­ро­де „Ста­ра пла­ни­на” и ЈП „Ср­би­ја­шу­ме”.

Про­фе­сор Ри­стић обра­тио се и јав­но­сти отво­ре­ним пи­смом по­во­дом „епи­де­ми­је” град­ње ма­лих хи­дро­е­лек­тра­на (МХЕ) на те­ри­то­ри­ји Ср­би­је, по­себ­но на под­руч­ју Пар­ка при­ро­де „Ста­ра пла­ни­на”, чи­ји се ве­ли­ки део на­ла­зи на под­руч­ју Пи­ро­та. 

Та­ко је и из­град­ња МХЕ „Па­кле­шти­ца” пла­ни­ра­на у пар­ку при­ро­де, у дру­гој зо­ни за­шти­те, су­прот­но Уред­би о за­шти­ти, ко­јом је про­пи­са­но да се на по­вр­ши­на­ма под ре­жи­мом за­шти­те дру­гог сте­пе­на за­бра­њу­је из­град­ња, сем ре­кон­струк­ци­је и одр­жа­ва­ња елек­тро­при­вред­них, во­до­при­вред­них и шум­ских обје­ка­та. Да­кле, не­ма по­ме­на о из­град­њи но­вих обје­ка­та.

По­ме­ну­та МХЕ на ре­ци Ви­со­чи­ци би­ла би нај­ве­ћа од свих пла­ни­ра­них ми­ни-елек­тра­на, а ње­ном град­њом ре­ка би низ­вод­но од се­ла Рсов­ци би­ла гур­ну­та у два ки­ло­ме­тра ду­гу цев, ко­јом би во­да за­о­би­шла Вла­ди­ки­не пло­че, не­зва­нич­но нај­леп­ши реч­ни ка­њон Ср­би­је. 

– Ре­ци, кли­су­ри и свем жи­вом све­ту био би оста­вљен та­ко­зва­ни би­о­ло­шки ми­ни­мум во­де, ко­ји у прак­си че­сто би­ва ма­њи и од 10 од­сто про­то­ка. То би, из­ве­сно, пот­пу­но де­гра­ди­ра­ло чи­тав еко­си­стем и до­ве­ло до на­но­ше­ња реч­ног та­ло­га (му­ља, пе­ска) и опли­ћа­ва­ња ви­ро­ва у ко­ји­ма жи­ве по­точ­не па­стрм­ке, је­дин­стве­не у све­ту. Ипак, по­чет­ком ове го­ди­не по­ја­ви­ле су се на­зна­ке да ће се од ове су­лу­де иде­је од­у­ста­ти – ре­кло нам је Алек­сан­дар Јо­ва­но­вић Ћу­та, ис­пред сво­јих удру­же­них Ста­ро­пла­ни­на­ца.

Раз­лог за оп­ти­ми­зам је ре­ше­ње ко­је је пот­пи­сао Го­ран Три­ван, ми­ни­стар за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не, ко­јим се по­сту­пак да­ва­ња са­гла­сно­сти на сту­ди­ју о про­це­ни ути­ца­ја за МХЕ „Па­кле­шти­ца” вра­ћа на по­че­так. Ово је обра­зло­же­но ве­ли­ким не­до­ста­ци­ма у сту­ди­ји, по­пут то­га да су пот­пу­но из­о­ста­вље­не за­шти­ће­не вр­сте по­точ­на па­стрм­ка и по­точ­на мре­на, као и стро­го за­шти­ће­на вр­ста по­точ­ни рак, као и ути­цај МХЕ на њих. 

Су­прот­но то­ме, Ре­пу­блич­ка ре­ви­зи­о­на ко­ми­си­ја је у те­сном гла­са­њу (8:7) од­лу­чи­ла да се са про­јек­том МХЕ „Па­кле­шти­ца” на­ста­вља. Ве­ћи­на при­сут­них ни­је узе­ла у об­зир ре­чи проф. др Рат­ка Ри­сти­ћа, ко­ји је из угла струч­ња­ка ука­зи­вао на по­сле­ди­це по жи­вот­ну сре­ди­ну.

Од пред­ви­ђе­них 58 МХЕ на под­руч­ју Ста­ре пла­ни­не, 20 их је до­би­ло до­зво­лу за град­њу. Ме­шта­ни, ка­ко су нам ре­кли, већ две го­ди­не по­ку­ша­ва­ју да о то­ме раз­го­ва­ра­ју са пр­вим чо­ве­ком Пи­ро­та мр Вла­ди­ми­ром Ва­си­ћем, ка­ко би до­би­ли ње­го­ву по­др­шку у бор­би за за­шти­ту ре­ка, али их он ни­ка­да ни­је при­мио. Над­ле­жни у оп­шти­ни ре­кли су за „По­ли­ти­ку” да све ра­де у скла­ду са за­ко­ном, а да, кад је реч о МХЕ, са­мо спро­во­де од­лу­ку ко­ја се до­но­си на ви­шој ин­стан­ци. 

– Из­град­ња МХЕ до­но­си ко­рист је­ди­но по­је­дин­ци­ма и ин­те­ре­сним гру­па­ма.

Ин­ве­сти­то­ри су углав­ном при­ват­не ком­па­ни­је, ко­је има­ју ја­сан ин­те­рес: од тре­нут­ка пу­шта­ња МХЕ у по­гон, про­из­ве­де­на елек­трич­на енер­ги­ја ис­по­ру­чу­је се Елек­тро­при­вре­ди Ср­би­је, ко­ја про­из­во­ђа­чи­ма пла­ћа по­вла­шће­ну це­ну од 10,6 до 13,93 евро­цен­та по ки­ло­ват-ча­су про­из­ве­де­не енер­ги­је, а све то на кра­ју иде на те­рет гра­ђа­на, јер се ра­чу­ни за по­тро­ше­ну елек­трич­ну енер­ги­ју у сва­ком до­ма­ћин­ству у Ср­би­ји оп­те­ре­ћу­ју са 0,093 ди­на­ра по по­тро­ше­ном ки­ло­ват-ча­су.

Да­кле, ин­те­ре­сне гру­пе и по­је­дин­ци оства­ру­ју огром­ну ма­те­ри­јал­ну ко­рист, на­но­се­ћи ве­ли­ку еко­ло­шку ште­ту у за­шти­ће­ним при­род­ним под­руч­ји­ма, а све то пла­ћа­ју гра­ђа­ни Ср­би­је – ка­же се у отво­ре­ном пи­сму проф. Ри­сти­ћа, уз на­по­ме­ну да је до­вољ­но по­гле­да­ти при­ме­ре Јо­ша­нич­ке ре­ке под­но Ко­па­о­ни­ка, Би­стри­це у око­ли­ни Но­ве Ва­ро­ши и Цр­но­трав­ске ре­ке на Ста­рој пла­ни­ни, да би се раз­у­ме­ле ка­та­стро­фал­не еко­ло­шке по­сле­ди­це град­ње МХЕ. 

 

Ре­ка однела опрему

На­буја­ла Ра­кит­ска река по дру­ги пут је збрисала гра­дилиште МХЕ, однев­ши са собом пум­пе, цемент, дрвену гра­ђу, али и део пута. Ме­шта­ни већ почињу да испре­дају при­че о „Зи­дању Скадра на Бо­ја­ни”, у нади да ће инвести­тор из Бе­о­гра­да, који је у Ба­бушни­ци 2015. године кон­курисао и добио потребне дозво­ле за изградњу електра­не, оду­ста­ти од бор­бе са реком. Са­ми мешта­ни нису успели да се изборе за реку, коју инвести­тор намерава да цевима у дужини од 2.600 метара пре­сели до машин­ске зграде у сусед­ном селу Звон­це.

 

Коментари4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zoran
Narode pamet u glavi!Suvise smo zatupeli od raznih nedaca, pada morala, degradacije drustva i svega sto nas shiba poslednjih decenija!Nema predaje!Ovo sto se radi sa rekama nase prelepe zemlje j ezlocin koji cemo shvatiti kada bude bilo kasno!To je nasa voda, nas ZIVOT!!! Nemojmo biti slepi kraj cinjenice da ce pojedinac, zarad licnih interesa unistiti nesto sto je milionima godina tu i nesmetano tece.Kakvi smo to ljudi ako dozvolimo toliki znacaj jednom coveku ili manjoj grupi da nadvlada milione godina.Koliko su to oni bitni a mi nebitni? Bolesti i stresa je sve vise a odmora za coveka sve manje, kada poslednja utocista modernog coveka, oaze netaknute prirode kao sto su Stara planina i njene vode nestanu i postanu golet, gde cemo potraziti spas???Gde smo tada jer smo bili lenji i bezvoljni sada?!!!!!
Miljan
Ljudska glupost i pohlepnost ima neograničen potencijal, a to se vidi i ovoj situaciji, nazalost. Interes ispred svega! Dokle više
Vladimir Mijatovic
Tih 58 mini eleltrana ce godisnje proizvesti struju kolko 60 domacinstva (koja mesecno potrose 1000 kilo volta struje) potrose za mesec dana. Ako ce nas to spasiti, a nece, izvolte. A sto se tice turizma na Staroj planini, prvo ga razvite i uradite planirano, pa cemo onda razgovarati. Tih prica slusamo 15-ak godina i nista. Ovaj njihov izgovor nije ni za decu u obdanistu.
aca
Kakve lagarije !. Navodno ce mini elektrane da obezbede struju za hotele. Hidrocentrale i potrosaci su povezani u sistem i nije moguce selektivno koristiti struju. Apsolutno smo protiv trajnog unistavanja prirode i stanista zarad privatne zarade vec bogatih ljudi !.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.