Четвртак, 20.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Мистериозна нова болест икс

Реч је о неодређеној претњи која би могла да угрози човечанство, а узрочник би био до сада непознат микроорганизам, највероватније вирус
(Фото Д. Јевремовић)

Свет­ска здрав­стве­на ор­га­ни­за­ци­ја (СЗО) не­дав­но је упо­зо­ри­ла на бо­лест ко­ја би мо­гла да од­не­се ми­ли­о­не жи­во­та, а у овом мо­мен­ту још ни­је по­зна­та и за­то је на­зва­на бо­лест икс (X). Иако не пре­ци­зи­ра­ју о ко­јој је бо­ле­сти реч, струч­ња­ци сма­тра­ју да је нео­п­ход­но да бу­де­мо при­пре­мље­ни на ма­сов­ну за­ра­зу. На­уч­ни­ке за­бри­ња­ва чи­ње­ни­ца што у ства­ри не зна­ју шта је у пи­та­њу, али су си­гур­ни да ће до епи­де­ми­је до­ћи и стра­ху­ју да ће но­ва бо­лест пре­ћи са жи­во­ти­ња на чо­ве­ка. На­уч­ни­ци СЗО ука­зу­ју на опа­сност од раз­во­ја хе­миј­ског оруж­ја и ра­то­ва­ња, али и од ве­штач­ки ство­ре­них смр­то­но­сних бо­ле­сти. 

Шта би мо­гла да бу­де ми­сте­ри­о­зна бо­лест икс, ни­су са­свим си­гур­ни ни срп­ски струч­ња­ци. 

Про­фе­сор др Звон­ко Ма­гић, на­чел­ник Ин­сти­ту­та за ме­ди­цин­ска ис­тра­жи­ва­ња Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је, на­гла­ша­ва да сва­ке го­ди­не СЗО, са се­ди­штем у Же­не­ви, ор­га­ни­зу­је са­ста­нак ис­так­ну­тих на­уч­ни­ка да би се утвр­ди­ла ли­ста бо­ле­сти ко­је пред­ста­вља­ју опа­сност за це­ло­куп­но чо­ве­чан­ство.

Прет­ход­них го­ди­на на ли­сту су ста­вље­не бо­ле­сти као што је ла­са гро­зни­ца, ебо­ла, зи­ка гро­зни­ца, МЕРС. На са­стан­ку у фе­бру­а­ру СЗО је до­дао овој ли­сти и „бо­лест икс”. 

– Ка­ко је озна­че­но сло­вом икс, зна­чи да је ова бо­лест не­по­зна­та. Кан­ди­да­ти да по­ста­ну узроч­ни­ци бо­ле­сти икс мо­гу би­ти по­зна­ти ви­ру­си и бак­те­ри­је ко­ји на­кон му­та­ци­је у њи­хо­вом ге­но­му мо­гу да по­при­ме пот­пу­но но­ве па­то­ге­не осо­би­не. Та­ко­ђе, у при­ро­ди кру­же хи­ља­де не­по­зна­тих ви­ру­са ко­ји под од­ре­ђе­ним окол­но­сти­ма мо­гу по­ста­ти па­то­ге­ни за љу­де. Ве­ћи­на тих ви­ру­са су ин­фек­тив­ни за жи­во­ти­ње, али се не пре­но­се на љу­де, или, уко­ли­ко и до­ђе до ин­фек­ци­је, они се не пре­но­се са чо­ве­ка на чо­ве­ка. Ова­кви при­ме­ри већ по­сто­је у ме­ди­ци­ни (ре­ци­мо ХИВ) – об­ја­шња­ва др Ма­гић.

Осим мно­штва ви­ру­са и бак­те­ри­ја из при­ро­де и чо­век мо­же да до­при­не­се ства­ра­њу икс бо­ле­сти – сма­тра др Ма­гић. На­и­ме, по­зна­то је да се ве­ли­ке си­ле одав­но ба­ве ис­пи­ти­ва­њем али и про­из­вод­њом би­о­ло­шког оруж­ја. Иако су кон­вен­ци­ја­ма Ује­ди­ње­них на­ци­ја те ак­тив­но­сти одав­но за­бра­ње­не, по­сто­ји мо­гућ­ност да се у то­ку ис­тра­жи­ва­ња до­го­де не­сре­ће и да до­ђе до „из­ла­ска” па­то­ге­ног, му­ти­ра­ног би­о­ло­шког аген­са у око­ли­ну. 

– По­зна­та су де­ша­ва­ња са ан­трак­сом. Али, циљ овог са­оп­ште­ња СЗО ни­је ши­ре­ње па­ни­ке и стра­ха ме­ђу љу­ди­ма због опа­сне, не­по­зна­те бо­ле­сти, већ ини­ци­ја­ти­ва да се на вре­ме от­поч­ну ис­тра­жи­ва­ња мо­ле­ку­лар­них осо­би­на раз­ли­чи­тих ми­кро­ор­га­ни­за­ма и мо­гућ­но­сти про­из­вод­ње ефи­ка­сних ле­ко­ва или вак­ци­на. Ве­о­ма је ва­жно и от­по­че­ти на вре­ме опре­ма­ње ла­бо­ра­то­ри­ја са­вре­ме­ном опре­мом и обу­ком ка­дро­ва у ма­ње раз­ви­је­ним др­жа­ва­ма – ис­ти­че др Ма­гић.

И епи­де­ми­о­лог про­фе­сор др Зо­ран Ра­до­ва­но­вић сма­тра да не­ма ме­ста па­ни­ци јер је по­ен­та у то­ме да мо­ра­мо да се на­вик­не­мо да жи­ви­мо стал­но све­сни ри­зи­ка од по­ја­ве ми­кро­ор­га­ни­за­ма.

– Не по­сто­ји бо­лест икс као ен­ти­тет опи­сан у ли­те­ра­ту­ри. То је нео­д­ре­ђе­на и бли­же не­де­фи­ни­са­на прет­ња ко­ја би мо­гла да угро­зи чо­ве­чан­ство у бли­ској бу­дућ­но­сти. Узроч­ник би био до са­да не­по­знат ми­кро­ор­га­ни­зам, нај­ве­ро­ват­ни­је ви­рус. Не­дав­но сам из­ја­вио да ни­је нај­ве­ћа прет­ња не­ка кли­ца из ве­чи­тог ле­да (пер­ма­фро­ста) ко­ји се то­пи, већ но­ви ви­рус из до са­да не­при­сту­пач­них пра­шу­ма или му­ти­ра­ни по­сто­је­ћи ви­рус. И но­бе­ло­вац Џо­шуа Ле­дер­берг је ре­као да је ви­рус нај­ве­ћа прет­ња оп­стан­ку чо­ве­ка на пла­не­ти. До са­да се пред­ви­ђа­ло да би мо­гла да се оче­ку­је епи­де­ми­ја ебо­ле, ла­са гро­зни­це и слич­них бо­ле­сти, а са­да по­сто­ји са­гла­сност да је узроч­ник на­ред­не ве­ли­ке епи­де­ми­је не­по­знат. Оту­да се и ефек­ти до ко­јих би до­вео озна­ча­ва­ју као бо­лест икс – по­ја­шња­ва др Ра­до­ва­но­вић.

Др­же­ћи се тих екс­перт­ских про­це­на, наш са­го­вор­ник под­се­ћа да је Бил Гејтс не­дав­но из­ја­вио да би та­ква бо­лест у јед­ном ма­ху мо­гла да од­не­се 30 ми­ли­о­на људ­ских жи­во­та. Ме­ђу­тим, не по­сто­ји не­по­сред­на опа­сност јер је СЗО дао упо­зо­ре­ње да здрав­стве­не слу­жбе свих зе­ма­ља тре­ба да се при­пре­ме за та­кве опа­сно­сти.

Уло­га на­у­ке кључ­на

Про­фе­сор др Во­јин Ра­кић, ди­рек­тор Цен­тра за би­о­е­тич­ке сту­ди­је и шеф Уне­ско­ве Ка­те­дре за би­о­е­ти­ку за Евро­пу, сма­тра да је бо­лест икс за­пра­во хи­по­те­тич­ка за­ра­зна бо­лест за ко­ју се при­пре­ма СЗО. Икс озна­ча­ва не­што не­по­зна­то и нео­че­ки­ва­но. 

– Пре­вен­ци­ја се са­сто­ји у при­пре­ми при­ла­го­дљи­вих вак­ци­на у ко­је би се се­квен­ци­ра­ла је­дин­стве­на ге­не­ти­ка не­ког ви­ру­са ка­да се овај по­ја­ви. То би омо­гу­ћи­ло бр­зу ре­ак­ци­ју и ефи­ка­сну за­шти­ту ста­нов­ни­штва. У по­ду­хва­ту пре­вен­ци­је бо­ле­сти икс кључ­на је уло­га на­у­ке. Бо­лест икс мо­же да на­ста­не при­род­ним пу­тем, али и не мо­ра јер мо­же да је иза­зо­ве и би­о­те­ро­ри­зам. На­пре­дак би­о­тех­но­ло­ги­ја но­си опа­сност и од то­га да оне до­спе­ју у ру­ке оних ко­ји же­ле да на­не­су зло чо­ве­чан­ству – ис­ти­че др Ра­кић.

Не­ки ети­ча­ри сма­тра­ју да је јед­ној ин­ди­ви­дуи лак­ше, у тех­нич­ком сми­слу, да на­не­се зло ве­ли­ком бро­ју љу­ди, не­го да учи­ни до­бро ве­ли­ком бро­ју љу­ди – осим ако се про­пу­шта­ње да се учи­ни до­бро не ква­ли­фи­ку­је као зло. 

– Без об­зи­ра на то ка­ко де­фи­ни­ше­мо до­бро и зло у том сми­слу, има­мо мо­рал­ну ду­жност пре­ма чо­ве­чан­ству да се што бо­ље при­пре­ми­мо за пан­де­ми­је, би­ло да су оне иза­зва­не при­род­ним пу­тем или би­о­те­ро­ри­змом. То ва­жи и за бо­лест икс – на­гла­ша­ва др Ра­кић.

Коментари8
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Geogije Dosenovic
Divno gospodo nije gas znaci nisu Rusi. Kud ce sad siroma Boris Dzonson!
Ema
Ko je citao Inferno od Dena Brauna, moze da shvati o cemu se radi.
Петар,ЗАГРЕБ.
Вијеројатно,у задње вријеме је постала омиљена ријеч. Очито да они стварно нешто припремају и увијек то најављују и холивудским филмовима,а сада и преко СЗО. И онда ће рећи побијего вирус из неке њима "омиљене "земље,а успут припремају своје становништво за брзу заштиту. Треба се припремити. Ја ову најаву сматрам озбиљном.
Мирослав
"...вирус само што није готов. Имамо и неколико добрих предлога за име. Управо пролази последња клиничка испитивања, а и рад на вакцини против њега се приводи крају..." Зашто имам утисак да ће се "мистериозна болест" прво појавити на Афричком континенту?...хм...
Ксенија из НС
Беспотребно ширење панике,такорећи психичко малтретирање од стране СЗО. Ако иоле познајемо историју,онда знамо да је увек постојала нека неизлечива болест. И што би рекао Џон Мајнард Кејнз, енглески економиста, дугорочно гледано сви смо већ мртви.
Alisa
Samo sto sada hoce da platimo farmaceutske kompanije da prave lekove i vakcine pre nego sto nastane virus. To prakticno znaci da ne moraju ni da isporuce lekove, samo da uzmu pare.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.