Субота, 21.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Расте број безубих становника Србије

Међу људима који имају нижи образовни статус и лошијег су материјалног стања знатно је већи проценат оних који су изгубили све зубе и користе тоталну протезу
(Фото Пиксабеј)

Иако ве­ћи­на љу­ди до­бро зна да се мно­ге бо­ле­сти „по­кре­ћу” због по­ква­ре­них зу­ба и ло­ше орал­не хи­ги­је­не, од­ла­зак код сто­ма­то­ло­га се нај­че­шће од­ла­же до тре­нут­ка ка­да бо­ло­ви ви­ше не мо­гу да се тр­пе. Не­ко се пла­ши зу­ба­ра, не­ко не­ма нов­ца за по­прав­ку, а има и оних ко­ји се прав­да­ју ти­ме да не­ма­ју вре­ме­на за ви­ше­ча­сов­но се­де­ње у сто­ма­то­ло­шкој сто­ли­ци. 

По­след­ње ис­тра­жи­ва­ње од пре пет го­ди­на по­ка­зу­је да све­га 8,5 од­сто од­ра­слог ста­нов­ни­штва има све сво­је зу­бе, да 9,3 од­сто не­ма ни­је­дан свој зуб, а да сва­ком че­твр­том ста­нов­ни­ку Ср­би­је не­до­ста­је ви­ше од 10 зу­ба.

У Ср­би­ји 51,7 од­сто ста­нов­ни­ка пе­ре зу­бе ви­ше од јед­ном днев­но.

Нај­ви­ши про­це­нат оних ко­ји ре­дов­но пе­ру зу­бе (72,9 од­сто) на­ла­зи се код мла­дих уз­ра­ста од 15 до 24 го­ди­не.

Ре­зул­та­ти по­след­њег на­ци­о­нал­ног ис­тра­жи­ва­ња здра­вља ста­нов­ни­штва Ср­би­је из 2013. го­ди­не по­ка­зу­ју да је до­шло до по­ра­ста бро­ја бе­зу­бих (са 10,2 у 2006. на 12,4 од­сто), али да охра­бру­је чи­ње­ни­ца да је по­рас­тао про­це­нат оних ко­ји има­ју ура­ђе­не про­тет­ске ра­до­ве. Ме­ђу они­ма ко­ји има­ју ни­жи обра­зов­ни ста­тус и ло­ши­јег су ма­те­ри­јал­ног ста­ња знат­но је ве­ћи про­це­нат љу­ди ко­ји су из­гу­би­ли све сво­је зу­бе и  ко­ри­сте то­тал­не про­те­зе. Ове осо­бе ина­че не­ма­ју на­ви­ку ре­дов­ног пра­ња зу­ба.

Ви­ше од по­ло­ви­не ста­нов­ни­ка има­ло је свог сто­ма­то­ло­га, од ко­јих го­то­во тре­ћи­на у при­ват­ној прак­си. У пе­ри­о­ду од шест ме­се­ци ко­ји су прет­хо­ди­ли ис­тра­жи­ва­њу, сва­ки пе­ти ста­нов­ник Ср­би­је је по­се­тио сто­ма­то­ло­га. Ин­те­ре­сант­но је да у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји има­мо слич­ну си­ту­а­ци­ју, јер тек сва­ки тре­ћи ста­нов­ник иде у сто­ма­то­ло­шку ор­ди­на­ци­ју јед­ном го­ди­шње. 

И де­цу од ма­лих но­гу тре­ба учи­ти да бри­ну о зу­би­ма, јер по­да­ци го­во­ре да при­ли­ком упи­са у шко­лу све­га 20 од­сто пр­ва­ка у Ср­би­ји има све здра­ве зу­бе. 

– У све­ту 60 до 90 од­сто школ­ске де­це и бли­зу 100 од­сто од­ра­слог ста­нов­ни­штва има зуб­ни квар. Тре­ћи­на ста­нов­ни­штва од 65 до 74 го­ди­не у све­ту не­ма ни­је­дан свој зуб, а ме­ђу де­цом уз­ра­ста од шест до 12 го­ди­на чак 16 до 40 од­сто њих има­ло је не­ку тра­у­му зу­ба због не­бе­збед­них игра­ли­шта и школ­ског окру­же­ња, са­о­бра­ћај­них уде­са и на­си­ља – на­гла­ша­ва­ју у Ин­сти­ту­ту за јав­но здра­вље Ср­би­је „Др Ми­лан Јо­ва­но­вић Ба­тут”.

Пре­ма ре­чи­ма про­фе­со­ра др Об­ра­да Зе­ли­ћа, пред­сед­ни­ка Удру­же­ња сто­ма­то­ло­га Ср­би­је, за гу­би­так зу­ба је на пр­вом ме­сту од­го­вор­на па­ро­дон­то­па­ти­ја (бо­лест ко­ју ка­рак­те­ри­ше кр­ва­ре­ње и оток де­сни, кла­ће­ње и раз­ми­ца­ње зу­ба), за­тим ка­ри­јес, а по­том до­ла­зе сви оста­ли узор­ци, укљу­чу­ју­ћи и по­вре­де. Па­ро­дон­то­па­ти­ја нај­че­шће по­чи­ње у об­ли­ку гин­ги­ви­та у деч­јем уз­ра­сту. 

– Па­ци­јент са па­ро­дон­тал­ним про­бле­мом и пре три­де­се­те го­ди­не по­чи­ње да се жа­ли на кр­ва­ре­ње де­сни, оте­жа­но жва­ка­ње хра­не (услед ла­ба­вље­ња зу­ба), а по­том по­сте­пе­но гу­би и зу­бе. Ва­ља на­гла­си­ти да не­ма­ли број љу­ди жи­ви у за­блу­ди да ће ка­да оста­ну без зу­ба мо­ћи да ста­ве орал­не им­план­та­те, што је че­сто са­свим не­из­ве­сно, бу­ду­ћи да у то­ку па­ро­дон­то­па­ти­је би­ва у ве­ли­кој ме­ри раз­гра­ђе­на ви­лич­на кост. Тре­ба има­ти на уму да је па­ра­дон­то­па­ти­ја по­ве­за­на са ди­ја­бе­те­сом и ауто­и­му­ним бо­ле­сти­ма, а на по­ја­ву бо­ле­сти ути­чу и ге­не­ти­ка, об­лик и по­ло­жај зу­ба и ви­ли­це, ка­ри­јес, не­струч­но ура­ђе­ни зуб­ни ис­пу­ни и про­тет­ски ра­до­ви. Ло­ша орал­на хи­ги­је­на по­го­ду­је аку­му­ла­ци­ји ден­тал­ног пла­ка и до­ми­нант­на је у на­ста­ја­њу и раз­во­ју гин­ги­ви­та и па­ро­дон­то­па­ти­је. Сво­јим ен­зи­ми­ма и ток­си­ни­ма узро­ку­ју на­ста­нак гин­ги­ви­та и па­ро­дон­то­па­ти­је. Кр­ва­ре­ње и по­вла­че­ње де­сни су глав­ни симп­то­ми, као и кла­ће­ње по­је­ди­них зу­ба, због че­га се те­же је­де – об­ја­шња­ва др Зе­лић и до­да­је да сто­ма­то­ло­зи пр­ви при­ме­те по­ја­ву раз­ма­ка из­ме­ђу зу­ба, али и та­ко­зва­них па­ро­дон­тал­них џе­по­ва (про­сто­ра из­ме­ђу зуб­них ко­ре­но­ва и упа­ље­не гин­ги­ве), док се де­таљ­на ди­јаг­но­за, као и прог­но­зе и план те­ра­пи­је бо­ле­сти, по­ста­вља и уз по­моћ ренд­ген­ског сним­ка зу­ба.

Ве­о­ма је ва­жно бри­ну­ти о здра­вљу зу­ба, са­ве­ту­је овај струч­њак, та­ко што се ни­ка­ко не сме пре­ско­чи­ти ју­тар­ње и ве­чер­ње пра­ње зу­ба, по мо­гућ­но­сти ме­ка­ним че­сти­ца­ма, ко­ри­шће­ње ин­тер­ден­тал­них чет­ки­ца, зуб­ног кон­ца и ан­ти­сеп­тич­них теч­но­сти за ис­пи­ра­ње уста. Са­ве­ту­је се од­ла­зак јед­ном у три до шест ме­се­ца код зу­ба­ра ра­ди кон­тро­ле и укла­ња­ња на­сла­га са зу­ба као и „сре­ђи­ва­ња” па­ро­дон­тал­них џе­по­ва.

Це­не услу­га

Пра­во на бес­плат­но ле­че­ње зу­ба у др­жав­ним уста­но­ва­ма има­ју де­ца до 18 го­ди­на, сту­ден­ти до 26 го­ди­на, труд­ни­це, со­ци­јал­но угро­же­не ка­те­го­ри­је ста­нов­ни­ка, ста­ри­ји од 65 го­ди­на, док рад­но ак­тив­но ста­нов­ни­штво све мо­ра да пла­ти. Плом­би­ра­ње зу­ба у до­му здра­вља ко­шта од 900 до 1.500 ди­на­ра, а код при­ват­ни­ка до 5.000 ди­на­ра. Кру­ни­це у др­жав­ном здрав­ству ста­ју од 2.000 до 6.000, а у при­ват­ној ор­ди­на­ци­ји ви­ше од 100 евра. По­ста­вља­ње јед­ног зуб­ног имлан­та­та ко­шта од 650 до 700 евра, за из­бе­љи­ва­ње зу­ба тре­ба из­дво­ји­ти око 50 евра, а за сни­мак зу­ба ор­то­пан око 1.000 ди­на­ра. Ва­ђе­ње зу­ба у ор­ди­на­ци­ја­ма ко­шта од 700 до 3.000 ди­на­ра.

Пре­по­ру­ке за очу­ва­ње орал­ног здра­вља 

 Одр­жа­ва­ње аде­кват­не хи­ги­је­не, то јест ре­дов­но пра­ње зу­ба ују­тро и уве­че као и по­сле сва­ког обро­ка и ко­ри­шће­ње кон­ца за зу­бе

 Сма­ње­ње уно­са ше­ће­ра и из­ба­лан­си­ра­на ис­хра­на

 По­се­те сто­ма­то­ло­гу ра­ди ре­дов­не кон­тро­ле и укла­ња­ње зуб­ног ка­мен­ца 

 Пре­ста­нак или сма­ње­ње кон­зу­ми­ра­ња ал­ко­хо­ла и пу­ше­ња 

Коментари10
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ljupca65
Sve zavisi od hrane kakve ce te imati zube
Борис
Одахнуо сам, ипак имате за Интернет...
Бранислав Станојловић
Чуди ме ваш чланак. Осим што сам неколико милиона година испред већине у еволуцији пошто никад нисам имао ни трага од умњака и случајног губљења пар зуба, немам ничег вештачког у устима, а на лето пуним 75 година.
Fikus
Kad je postao luksuz popravljati zube. Nema šta. Eto, meni fale tri zuba gore (bogu hvala, to je sve), a izgradnja novih po računici bi bila 35 000rsd. To će nažalost morati sačekati neka srećnija vremena. Takođe, ne treba smetnuti sa uma ni strah od zubara. Mnogi se plaše, a bome i imaju zašto.
Zoran
Nekada sam čak i kritikovao osobe kojima fali po neki zub, pogotovu ako je to neki od vašarskih zuba. Danas sam ja u situaciji da mi fale zubi napred, da moji zubi vape za stomatologom, kvalitetnom pastom za zube, kvalitetnim rastvorom za održavanje higijene desni i usta. A ja, ja nemam novca ni za onaj prvi nivo ljudskih potreba, nekada sam učio da se taj prvi nivo potreba zove egzistencijalni. O zubima, dobroj i kvalitetnoj brizi o njima ostala je samo pusta mašta i ništa više, nažalost.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.