Среда, 18.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Не личи на „московски рад”

Тешко је поверовати да су Руси умешани у тровање Сергеја Скрипаља будући да су жртве још живe. Таква невероватна неспособност (руских) шпијуна била би смешна и неприхватљива, тврди Леонид Ринк, творац хемијског агенса „новичок”
Увиђај британских форензичара на месту тровања (Фото АП)

От­кад су у бри­тан­ском гра­ду Солс­бе­ри­ју 4. мар­та отро­ва­ни бив­ши пу­ков­ник Глав­не опе­ра­тив­не упра­ве Ру­си­је (ГРУ) Сер­геј Скри­паљ, ко­ји је ра­дио за бри­тан­ске оба­ве­штај­не слу­жбе, и ње­го­ва ћер­ка Ју­ли­ја, бри­тан­ска стра­на твр­ди да је у тро­ва­ње Скри­па­ље­вих суп­стан­цом А-234 уме­ша­на Ру­си­ја. Ру­си­ја ка­те­го­рич­ки не­ги­ра сво­ју уме­ша­ност у тро­ва­ње Скри­па­ље­вих. Су­коб еска­ли­ра, во­ди се хлад­ни ди­пло­мат­ски рат, по­вла­че се ди­пло­ма­те…

Ру­ски на­уч­ник Ле­о­нид Ринк, об­ја­вио је да је он уче­ство­вао у ства­ра­њу нер­вног аген­са „но­ви­чок”, ко­јим су отро­ва­ни бив­ши шпи­јун Сер­геј Скри­паљ и ње­го­ва ћер­ка, али до­дао да на­пад не ли­чи на „мо­сков­ски рад” јер они ни­су од­мах умр­ли. Ринк је, за аген­ци­ју РИА, ре­као да би Бри­тан­ци мо­гли да сто­је иза на­па­да на Скри­па­ља, пре­но­си Рој­терс.

„Те­шко је по­ве­ро­ва­ти да су Ру­си уме­ша­ни бу­ду­ћи да су сви отро­ва­ни још жи­ви. Та­ква не­ве­ро­ват­на не­спо­соб­ност (ру­ских) шпи­ју­на јед­но­став­но би би­ла сме­шна и не­при­хва­тљи­ва”, ре­као је он. Ринк је по­твр­дио да је за вре­ме Со­вјет­ског са­ве­за ра­дио у вој­ној уста­но­ви где је раз­ви­јен нер­вни агенс „но­ви­чок”.  При­знао је да је он је­дан од тво­ра­ца тог аген­са.

„Да, то је би­ла осно­ва за мо­ју док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју”, ка­зао је Ринк.

Ринк је ре­као да би би­ло ап­сурд­но да ру­ски шпи­ју­ни ко­ри­сте „но­ви­чок” за по­ку­шај уби­ства Скри­па­ља, с об­зи­ром на очи­глед­но ру­ско по­ре­кло и на­зив тог аген­са.

„По­сто­је мно­го по­год­ни­је суп­стан­це”, до­дао је он. 

Са­ми бри­тан­ски струч­ња­ци ла­ко су мо­гли да отру­ју бив­шег пу­ков­ни­ка ГРУ Сер­ге­ја Скри­па­ља јер је тех­но­ло­ги­ја про­из­вод­ње хе­миј­ског оруж­ја „но­ви­чок”, с ко­јим Бри­тан­ци из­јед­на­ча­ва­ју суп­стан­цу А-234, до­ступ­на струч­ња­ци­ма и ње­га ла­ко мо­же про­из­ве­сти би­ло ко­ја хе­миј­ска кор­по­ра­ци­ја, из­ја­вио је је­дан од тво­ра­ца суп­стан­це Ле­о­нид Ринк.

Ко је имао нај­ве­ћи мо­тив да отру­је Скри­па­ља?

Пре­ма Рин­ко­вим ре­чи­ма, мо­же се утвр­ди­ти чи­ме је тач­но био отро­ван Скри­паљ.

„На­рав­но, све се мо­же утвр­ди­ти. И са­свим је си­гур­но да у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји по­сто­је та­кви спе­ци­ја­ли­сти. Упра­во они су мо­гли да об­ра­де ства­ри Скри­па­ља или ње­го­ве ћер­ке. Или не­ке пред­ме­те на гро­бљу. На­рав­но, тре­ба­ло је да зна­ју да ће тих да­на Скри­паљ ићи на гро­бље. То су јед­но­став­но мо­гли да ура­де са­ми Бри­тан­ци”, ис­та­као је Ринк у ин­тер­вјуу за Спут­њик.

Ринк је до­дао да је Бри­тан­ци­ма до­ступ­на тех­но­ло­ги­ја ства­ра­ња „но­ви­чо­ка”.

„За про­фе­си­о­нал­це она је до­ступ­на… Сва­ка фар­ма­це­ут­ска кор­по­ра­ци­ја, би­ло ко­ја хе­миј­ска кор­по­ра­ци­ја мо­же то да ура­ди у сво­јим ла­бо­ра­то­ри­ја­ма”, ре­као је тво­рац суп­стан­це. Ринк је об­ја­снио да је све фор­му­ле по­треб­не за ства­ра­ње А-234 ра­ни­је обе­ло­да­нио хе­ми­чар Вил Мир­за­ја­нов, ко­ји је еми­гри­рао у САД.

Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја не пру­жа Ру­си­ји узо­рак суп­стан­це ко­јим је отро­ван Скри­паљ јер ће мо­ћи од­мах да се утвр­ди да он ни­је на­пра­вљен у Ру­си­ји, ре­као је Ринк.

„За­што Бри­тан­ци не да­ју узо­рак Мо­скви? За­то што, без об­зи­ра на то ко­ли­ко се струч­ња­ци тру­де, тех­но­ло­ги­ја ће се увек ма­ло раз­ли­ко­ва­ти. То је сво­је­вр­сни ’пот­пис’. Од­мах ће се ис­по­ста­ви­ти да то ни­је ру­ска тех­но­ло­ги­ја”, на­гла­сио је Ринк.

Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, они ко­ји су син­те­ти­са­ли суп­стан­цу ко­јом је отро­ван Скри­паљ мо­гли су да не зна­ју са­став мно­гих ње­го­вих ком­по­не­на­та. „Због то­га је узо­рак из Солс­бе­ри­ја оти­сак пр­сти­ју за ис­тра­жи­те­ља. Од­мах мо­же­мо да ка­же­мо да ни­је на­пра­вљен у Ру­си­ји”, ис­та­као је Ринк.

Чи­ње­ни­ца да је бив­ши пу­ков­ник ГРУ Сер­геј Скри­паљ жив до­ка­зу­је да Ру­си­ја ни­је уме­ша­на у ње­го­во тро­ва­ње јер ни­је­дан има­ло вешт ру­ски ди­вер­зант не­ће ко­ри­сти­ти ис­кљу­чи­во пре­па­рат ру­ског по­ре­кла и с ру­ским на­зи­вом, на­вео је Ринк.

„Ру­си­ја ап­со­лут­но не­ма мо­тив. То је очи­глед­но. Пр­во, го­спо­ди­на Скри­па­ља су ’пот­пу­но об­ра­ди­ле’ обе стра­не, од­но­сно он је Ру­си­ји ком­плет­но пре­дао сво­је ен­гле­ске кон­так­те, а Бри­тан­ци­ма – све што је знао у СССР-у. Он за Мо­скву ни­је ин­те­ре­сан­тан. Дру­го, за Ру­си­ју је ово та­ко­ђе ап­со­лут­но не­по­во­љан тре­ну­так. Не­ко­ли­ко да­на пре (про­те­клих пред­сед­нич­ких из­бо­ра 18. мар­та) и не­ду­го пре Свет­ског пр­вен­ства у фуд­ба­лу”, ис­та­као је Ринк.

„И ово: по­што су сви уче­сни­ци овог ин­ци­ден­та још увек жи­ви, те­шко је прет­по­ста­ви­ти да су у то уме­ша­ни Ру­си: та­ква очи­глед­на не­у­кост из­ми­шље­них ди­вер­за­на­та на­про­сто је сме­шна и не­при­хва­тљи­ва. И што је још ва­жни­је, ни­је­дан има­ло пи­смен ру­ски ди­вер­зант не­ће ко­ри­сти­ти је­ди­но пре­па­рат ру­ског по­ре­кла и с ру­ским на­зи­вом. За та­ко не­што има до­вољ­но дру­гих, по­год­ни­јих суп­стан­ци. Пу­ца­ње на не­по­треб­ног чо­ве­ка моћ­ном ра­ке­том и при то­ме не по­го­ди­ти циљ је вр­ху­нац глу­по­сти”, до­дао је Ринк.

Он је об­ја­снио да су тврд­ње да су ства­ри ћер­ке бив­шег пу­ков­ни­ка ГРУ Сер­ге­ја Скри­паљ би­ле об­ра­ђе­не отро­вом још у Мо­скви пот­пу­на глу­пост јер она у том слу­ча­ју не би сти­гла до Лон­до­на.

„То је пот­пу­на глу­пост! Оно што пи­шу о пре­но­су узор­ка у ко­фе­ру ћер­ке је пот­пу­на бе­сми­сли­ца јер она у том слу­ча­ју не би ни сти­гла до Лон­до­на”, на­гла­сио је Ринк.

Ра­ни­је је бри­тан­ски лист „Те­ле­граф”, по­зи­ва­ју­ћи се на из­во­ре у ло­кал­ним оба­ве­штај­ним слу­жба­ма, ја­вио да је са­др­жај ко­фе­ра Скри­па­ље­ве ћер­ке мо­гао би­ти об­ра­ђен отров­ним аген­сом још у Мо­скви, у на­ди да ће ко­фер би­ти отво­рен тек по до­ла­ску у Солс­бе­ри.

Ју­ли­ја Скри­паљ, ћер­ка Сер­ге­ја Скри­па­ља, ни­је ви­ше у кри­тич­ном ста­њу, са­оп­шти­ла је бол­ни­ца у ко­јој се она и њен отац на­ла­зе. У са­оп­ште­њу се ис­ти­че да се ста­ње Ју­ли­је Скри­паљ бр­зо по­бољ­ша­ва, пре­нео је Рој­терс.  

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ivan
Da li postoji jednostavniji nacin da ubijes spijuna od otrova koji je jednako opasan za onoga koji rukuje sa njim kao i za zrtvu ? Zar nije bilo jednostavnije da ga sasije neki snajper ili da ga otmu iseku u delove i bace u Temzu da ga ribe pojedu ? Prici nekome tako blizu ili postaviti otrov da ga zrtva dodirne je jako rizicno . Cela ova prica je toliko suplja da ne neverovatno da se toliko ljudi upecalo na nju. Podseca na pricu da je otkriveno hemijsko oruzje u Iraku i to su Englezi plasirali , pa se ispostavilo da nije tacno.
Dragan Pik-lon
Tacno,od svih lazi najopsnija je poluistina.Otuda i rusko ime otrovu(novicok),kojeg ne proizvodi Rusija!Gebels je postao britanski car!!!
Radoslav Jovanovic
Strategija američke dominacije zasnovana je na radu Gebelsa koji je proučavao ljudsku psihu u cilju korišćenja za ostvarivanje najranijih planova. Naime laž izrečena hiljadu puta postaje istina. Navodno mešanje Rusije u američke izbore i kolaboracija sa Trampom su očigledan dokaz te strategije. Istraga je završena, dokaza nema. Zakljucak: bilo je mešanja Rusije u izbore. Tvrdnja da je Rusija otrovala svoje državljane naravno ne može biti dokazana. Zakljucak: Rusi su otrovali svoje državljane. Doći će trenutak kad ce Rusi biti krivi što su u Drugom Svetskom Ratu ubijali i razarali EU perjanicu Nemačku. Zapad je davno sahranio istinu jer je smatrao da mu je to interes. A za interes u stanju su da učine sve.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.