Уторак, 30.11.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Очи сврбе због полена дрвећа и трава

Да би се открило на шта је особа алергична, ради се кожно тестирање које се изводи тако што се убодом кап алергена стави на кожу подлактице пацијента, а резултати се очитавају након 20 минута
(Фото Пиксабеј)

Ор­ди­на­ци­је алер­го­ло­га ових да­на су пу­не па­ци­је­на­та ко­ји тра­же по­моћ због не­пре­ста­ног ки­ја­ња, су­зе­ња очи­ју, свра­ба и би­стре се­кре­ци­је из но­са…

Љу­ди­ма тре­нут­но нај­ви­ше сме­та­ју алер­ге­ни по­ле­на др­ве­ћа по­пут бре­зе, ли­пе, пла­та­на, ле­шни­ка и зо­ве, а од сле­де­ћег ме­се­ца кре­ћу те­го­бе због по­ле­на тра­ва љу­ља, је­же­ви­це, ли­ва­дар­ке, по­пи­ног пра­се­та, пше­ни­це...

У пе­ри­о­ду од ав­гу­ста до ок­то­бра му­ке има­ју алер­гич­ни на по­ле­не ко­ро­ва као што су ам­бро­зи­ја (ни­ски и ви­со­ки ко­ров), цр­ни пе­лин, бо­кви­ца, ки­се­љак. Ипак, нај­ви­ше про­бле­ма пра­ве гри­ње кућ­не пра­ши­не. 

Да би не­ко знао на шта је алер­ги­чан и ка­кву те­ра­пи­ју тре­ба да ко­ри­сти, мо­ра да по­се­ти ле­ка­ра ко­ји ће ин­си­сти­ра­ти на по­ста­вља­њу ва­ља­не ди­јаг­но­зе и ко­жном те­сти­ра­њу на ин­ха­ла­ци­о­не алер­ге­не. 

Ка­ко ис­ти­че про­фе­сор др Сан­ви­ла Ра­шко­вић, из Кли­ни­ке за алер­го­ло­ги­ју и иму­но­ло­ги­ју Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је, пр­ви пре­глед код алер­го­ло­га па­ци­јен­ту тре­ба да за­ка­же ле­кар у до­му здра­вља, обич­но у ро­ку од не­ко­ли­ко да­на до не­ко­ли­ко не­де­ља. По­сто­је и при­о­ри­тет­ни упу­ти ко­је из­да­је ле­кар оп­ште ме­ди­ци­не и ва­же 24 са­та, као и упу­ти без тер­ми­на ко­ји се мо­ра­ју ис­ко­ри­сти­ти у ро­ку од 30 да­на. Дру­ги пре­глед и сви оста­ли пре­гле­ди па­ци­јен­ту се за­ка­зу­ју у са­мој слу­жби алер­го­ло­ги­је ко­ја се на­ла­зи у По­ли­кли­ни­ци КЦС-а. 

– По­ста­вља­ње ди­јаг­но­зе алер­гиј­ске ки­ја­ви­це об­у­хва­та, осим узи­ма­ња по­да­та­ка и пре­гле­да, ко­жне про­бе на стан­дард­не ин­ха­ла­ци­о­не алер­ге­не, за­тим ко­жне про­бе на по­је­ди­нач­не алер­ге­не, на­зал­ни про­во­ка­ци­о­ни тест и ла­бо­ра­то­риј­ске ана­ли­зе из кр­ви: уку­пан иму­но­гло­бу­лин Е, спе­ци­фи­чан иму­но­гло­бу­лин Е на ин­ха­ла­ци­о­не алер­ге­не и број еози­но­фил­них ле­у­ко­ци­та у кр­ви. Ди­јаг­но­за алер­гиј­ске аст­ме по­ста­вља се на осно­ву ко­жних те­сто­ва и ла­бо­ра­то­риј­ских ана­ли­за, као и функ­ци­о­нал­ног те­сти­ра­ња ди­сај­них ор­га­на: спи­ро­ме­три­је и не­спе­ци­фич­ног брон­хо­про­во­ка­ци­о­ног те­ста са ме­та­хо­ли­ном – ис­ти­че др Ра­шко­вић. 

Ко­жно те­сти­ра­ње на ин­ха­ла­ци­о­не алер­ге­не је ру­тин­ска, пот­пу­но без­бед­на про­це­ду­ра ко­ја се из­во­ди убо­дом-прик, кроз кап алер­ге­на ста­вље­ну на ко­жу по­длак­ти­це па­ци­јен­та. Про­це­ду­ра се из­во­ди сте­рил­ним лан­це­та­ма и ре­зул­та­ти се очи­та­ва­ју на­кон 20 ми­ну­та. Ту се ме­ри ве­ли­чи­на па­пу­ле (ур­ти­ке) на ко­жи и ве­ли­чи­на окол­ног цр­ве­ни­ла око по­је­ди­нач­них убо­да. Па­ци­јент пре ко­жне про­бе не сме ба­рем че­ти­ри да­на да пи­је ле­ко­ва про­тив алер­ги­је, јер би они ути­ца­ли да те­сто­ви на ко­жи бу­ду не­га­тив­ни.  

– Пр­ва ме­ра ле­че­ња је из­бе­га­ва­ње алер­ге­на, што је те­шко по­сти­ћи у пот­пу­но­сти. На при­мер, про­тив гри­ња се бо­ри­мо из­бе­га­ва­њем те­пи­ха, ити­со­на, ме­бли­ра­ног на­ме­шта­ја, за­ве­са, пли­ша­них игра­ча­ка... У се­зо­ни по­ле­на ма­ње тре­ба да се бо­ра­ви на отво­ре­ном про­сто­ру, а до­га­ђа се да про­ме­на ме­ста бо­рав­ка, ре­ци­мо од­ла­зак у ју­жни­је пре­де­ле, сма­њу­је те­го­бе јер је та­мо већ за­вр­ше­но цве­та­ње би­ља­ка чи­ји по­лен иза­зи­ва те­го­бе. Не­кад се и пре­ко вре­мен­ске прог­но­зе ис­так­не аларм ка­да је ви­со­ка кон­цен­тра­ци­ја по­ле­на у ва­зду­ху – ка­же др Ра­шко­вић. 

Дру­ги вид ле­че­ња алер­гиј­ске ки­ја­ви­це, по­ја­шња­ва на­ша са­го­вор­ни­ца, је­сте узи­ма­ње ле­ко­ва та­ко­зва­них ан­ти­хи­ста­ми­ни­ка Х1 ан­та­го­ни­ста, у до­зи од јед­не до три или че­ти­ри та­бле­те днев­но. Ко­ри­сте се не­се­да­тив­ни ан­ти­хи­ста­ми­ни­ци. Уз ове та­бле­те до­да­је се на­зал­ни спреј на ба­зи гли­ко­кор­ти­ко­и­да, чи­је се узи­ма­ње са­ве­ту­је ба­рем че­ти­ри до шест не­де­ља, а не­ка­да и ви­ше ме­се­ци. С дру­ге стра­не, ле­че­ње алер­гиј­ске аст­ме об­у­хва­та, пре све­га, ин­ха­ла­ци­о­ну те­ра­пи­ју по­мо­ћу пум­пи­ца на ба­зи гли­ко­кор­ти­ко­и­да, а не­ка­да се ко­ри­сте ком­би­но­ва­ни спре­јо­ви у ко­ји­ма има и ду­го­де­лу­ју­ћих брон­хо­ди­ла­та­тор­них ле­ко­ва.  

– Опре­ма за при­ме­ну ове те­ра­пи­је са­да је уса­вр­ше­на и ко­ри­шће­ње је олак­ша­но. Ве­ћи­на пре­па­ра­та се до­зи­ра са­мо по јед­на или две ин­ха­ла­ци­је днев­но, што је за па­ци­јен­та из­у­зет­но ком­фор­но. Још јед­на гру­па ле­ко­ва има ши­ро­ку при­ме­ну у алер­гиј­ским ре­ак­ци­ја­ма, а то су ин­хи­би­то­ри ле­у­ко­три­јен­ских ре­цеп­то­ра. Тре­ћи вид те­ра­пи­је, за се­зон­ске и це­ло­го­ди­шње алер­гиј­ске ки­ја­ви­це, као и за ки­ја­ви­це ко­је су удру­же­не са лак­шом до сред­њом алер­гиј­ском аст­мом, је­сте та­ко­зва­на спе­ци­фич­на хи­по­сен­зи­би­ли­за­ци­ја. Те­жи­мо да ор­га­ни­зам, пу­тем при­ме­не ра­сту­ћих до­за алер­ге­на, по­ста­не то­ле­ран­тан и да се на тај на­чин сма­ње те­го­бе – на­гла­ша­ва др Ра­шко­вић и до­да­је да се у да­на­шње вре­ме ко­ри­сте две ме­то­де хи­по­сен­зи­би­ли­за­ци­је, пот­ко­жна и ме­то­да пре­ко ка­пи ко­је се ста­вља­ју под је­зик, што је ком­фор­ни­је за па­ци­јен­та. Ова ме­то­да се при­ме­њу­је од три до пет го­ди­на, и то са­мо у стро­го ода­бра­ним слу­ча­је­ви­ма. 

Ста­ти­сти­ка по­ка­зу­је да ће од алер­ги­ја из го­ди­не у го­ди­ну па­ти­ти све ве­ћи број љу­ди. Тре­нут­но број па­ци­је­на­та обо­ле­лих од алер­гиј­ске ки­ја­ви­це ра­сте у ур­ба­ним ре­ги­о­ни­ма, па у ве­ћи­ни европ­ских зе­ма­ља из­но­си око 25 до 30 од­сто.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

islam hajrudin
Nije to jadan polen i cvece,vega chemtrails-i. Al' oce na nas da uzverujemo da su kemtrjls izmisljotina al jok.Ne idje preveliko da se sakrije.Ajd da je dje na zemlji pa da ga sakrijes ,al na nebesima ne ide.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.