Уторак, 28.06.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Оживела највећа фарма Шумадије

Компанија „Тера продукт 61” пуни товилиште у Мрчајевцима и већ има уговорен извоз говедине у Италију, али и Турску по халал стандарду
Ра­ди­ша Јев­то­вић на фар­ми (Фо­то Г. Ота­ше­вић)

Мр­ча­јев­ци – У нај­ве­ћој фар­ми Шу­ма­ди­је по­но­во се, по­сле осам го­ди­на ти­ши­не, чу­ла ста­ра до­бра пе­сма – ри­ка но­вих ста­нов­ни­ка. То­ви­ли­ште у Мр­ча­јев­ци­ма, ко­је је не­кад би­ло на свет­ском гла­су при­ми­ло и 2010. об­у­ста­ви­ло сва­ку де­лат­ност, ожи­ве­ло је и пу­ни­ће се из да­на у дан.

– Упра­во смо до­ве­зли пр­ву пар­ти­ју од 50 гр­ла ко­ли­ко ста­је у је­дан ка­ми­он. То су ју­ни­це од око 300 ки­ло­гра­ма из око­ли­не Ва­ље­ва чи­је ће ме­со, кад до­стиг­ну 500 или 600 ки­ло­гра­ма, да бу­де из­ве­зе­но у Ита­ли­ју – ка­же за „По­ли­ти­ку” Ра­ди­ша Јев­то­вић (74), ди­рек­тор ком­па­ни­је „Те­ра про­дукт” ко­ја је но­ви вла­сник овог уз­га­ја­ли­шта.

Реч је о ме­шо­ви­том срп­ско-азер­беј­џан­ско-тур­ском дру­штву, ко­је је ку­пи­ло за­кљу­ча­ну фар­му јер бе­ше па­ла у сте­чај, и кре­ну­ло са ула­га­њем сред­ста­ва у об­но­ву. Јев­то­вић не же­ли да об­ја­шња­ва с ка­квим се не­да­ћа­ма су­о­чио у ме­ђу­вре­ме­ну и за­што је пр­ва пар­ти­ја го­ве­да до­ве­зе­на тек ју­че („То је на­ша, срп­ска при­ча”), већ је окре­нут да­ни­ма ко­ји до­ла­зе.

– Ми већ из­во­зи­мо у Ита­ли­ју за по­зна­тог куп­ца, зна­мо кри­те­ри­ју­ме тог тр­жи­шта, оп­ти­ми­сти смо и ту за нас не­ма за­го­нет­ки. Ме­ђу­тим, већ сле­де­ћа пар­ти­ја би­ће му­шка гр­ла за Тур­ску а ту је об­ра­да са­свим дру­га­чи­ја. Тур­ски зах­те­ви чак су стро­жи не­го за зе­мље Европ­ске уни­је, кла­ње и об­ра­да мо­ра­ју се оба­ви­ти по ха­лал стан­дар­ду са ко­јим до са­да, срп­ске кла­ни­це ко­је ра­де за нас, ни­су има­ле ис­ку­ства. На­да­мо се да ће­мо и то пре­бро­ди­ти. За­то сам зах­те­вао да тур­ска ин­спек­ци­ја кон­тро­ли­ше рад у на­шој кла­ни­ци ко­ју ода­бе­ре­мо, а ан­га­жо­ва­ли смо и рад­ни­ке из Тур­ске за тај по­сао ка­ко би­смо лак­ше ис­пу­ни­ли све за­дат­ке.

Ре­ша­ва­ју­ћи ус­пут­не про­бле­ме, Јев­то­вић ни­је се­део скр­ште­них ру­ку. От­ку­пио је и на фар­му сме­стио си­ла­жу за две го­ди­не уна­пред, осла­ња­ју­ћи се на зна­ње ра­та­ра овог де­ла Ср­би­је, ко­ји се го­ди­на­ма као знал­ци ба­ве при­пре­мом хра­не за сто­ку. Фар­ма је, ина­че, осам­де­се­тих под на­зи­вом „Сто­чар” би­ла ма­тич­на ку­ћа за чак 10.000 то­вље­ни­ка у јед­ном тур­ну­су, ра­чу­на­ју­ћи и ко­о­пе­ран­те из окол­них се­ла. Са­мо то­ви­ли­ште у Мр­ча­јев­ци­ма мо­же од­јед­ном да при­ми 2.300 гр­ла.

– Ми ће­мо ићи до 1.500 гр­ла у јед­ном тур­ну­су, ко­ји тра­је шест ме­се­ци – пла­ни­ра Јев­то­вић.

Он је са ду­жно­сти ди­рек­то­ра „Ге­некс агра­ра” осам­де­се­тих по­ста­вљен за за­ме­ни­ка ди­рек­то­ра „Ге­нек­со­вог” пред­у­зе­ћа „Цен­тро­про­дукт” у Ми­ла­ну, на­кон че­га је че­ти­ри го­ди­не био и пр­ви чо­век ди­рек­ци­је „Ге­некс агра­ра”. По­сле санк­ци­ја, бом­бар­до­ва­ња и про­бле­ма у по­сло­ва­њу „Ге­нек­са” де­лат­ност је про­ду­жио у Ми­ла­ну, где и да­нас жи­ви са по­ро­ди­цом. „Цен­тро­про­дукт” је, ина­че, био јед­на од нај­ве­ћих „Ге­нек­со­вих” мно­го­број­них фир­ми у ино­стран­ству, са 142 за­по­сле­на и цен­тра­лом у Ми­ла­ну, и пред­став­ни­штви­ма у Тр­сту, Ри­му и Ба­ри­ју. Ви­ше од 60 од­сто ју­го­сло­вен­ског спољ­но­тр­го­вин­ског по­сло­ва­ња са Ита­ли­јом ишло је пре­ко „Цен­тро­про­дук­та”. Ова „Ге­нек­со­ва” фир­ма је 1990. би­ла чак на 14. ме­сту по оби­му спољ­но­тр­го­вин­ског про­ме­та на Апе­ни­ни­ма, а у то до­ба ју­го­сло­вен­ски из­воз у Ита­ли­ју об­у­хва­тао је 17 шле­пе­ра ју­не­ћег ме­са сва­ке сед­ми­це.

За­хва­љу­ју­ћи том ис­ку­ству и тра­ди­ци­ји, по­сао из­во­за ме­са са на­ших про­сто­ра у Ита­ли­ју био је, али са­мо на крат­ко, пре­ки­дан за вре­ме бом­бар­до­ва­ња, бо­ле­сти сли­нав­ке и ша­па, и то­ком санк­ци­ја. Уз ен­ту­зи­ја­зам не­ко­ли­ци­не са­рад­ни­ка, Јев­то­вић је одр­жао тај по­сао, ко­ји се и да­ље од­ви­ја не­пре­ки­ну­то, али реч је о дра­стич­но ма­њим ко­ли­чи­на­ма. Ме­ђу­тим, Ср­би­ја и да­ље у овом по­слу има сво­ју роб­ну мар­ку – на­ше ме­со по­зна­то је по из­у­зет­ном ква­ли­те­ту, 90 од­сто пла­сма­на за­вр­ша­ва у То­ска­ни а у тој ре­ги­ји су нај­по­зна­ти­ји свет­ски ме­са­ри. У том де­лу Ита­ли­је срп­ско ме­со, као из­ван­ред­но, про­да­је се у бу­ти­ци­ма а ко­ри­сти за из­ра­ду по­зна­тих од­ре­за­ка „фи­о­рен­ти­на”. 

– Из­воз у Тур­ску, за­ни­мљи­во је, ве­о­ма до­бро се до­пу­њу­је са по­слом пре­ма Ита­ли­ји, јер та два тр­жи­шта зах­те­ва­ју раз­ли­чи­те об­ра­де и ква­ли­те­те. Ита­ли­ја­ни то­ва­ре са­мо зад­ње че­твр­ти че­ре­ка, а Тур­ци и зад­ње, па мо­гу да при­хва­те оно што пре­о­ста­не по­сле от­пре­ме у Ита­ли­ју. 

„Те­ра про­дукт 61” из Ле­у­ши­ћа ку­пи­ла је фар­му по­чет­ком ју­на 2015. за 28 ми­ли­о­на ди­на­ра су­о­чив­ши се са без­број про­бле­ма ко­ји и ни­су нео­бич­ни за срп­ске при­ли­ке. По­чев од то­га да се у су­ду, али по­сле ку­по­ви­не за ко­ју га­ран­ту­је др­жа­ва, ис­по­ста­ви­ло да усред фар­ме од 6,23 хек­та­ра на­вод­но по­сто­ји не­ка ма­ла по­љо­при­вред­на апо­те­ка чи­ји је вла­сник дру­ги чо­век, па до чи­ње­ни­це да су гра­ђе­ви­не оче­ру­па­не, од про­зо­ра до олу­ка.

Коментари4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

blagoje curcic
Prava stvar u pravo vreme kada ja nasa država obezbedila prodaju juneceg mesa u vise zemalja,Kina,RusijaEmirati,Turska E.U.Pokretanjem stočarstva se pokrece celokupna poljoprivreda Srbije.Svaka cast Radisi i Radicu ,samo da svi pomognemo to je spas za Srbiju/kada vec kupce imamo i cena je skocila 20 %/,.Drzava da da sve podsticaje,subvencije po svim osnovama ,da se pomogne ovim ljudima da ne pokleknu/daleko bilo/, iu da se širimo po celoj Srbiji/tov/.
Darko Aleksic
Nisu sedeli skrstenih ruku , obili su brave na vratima od te takozvane veterinarske apoteke(kupljene 2003. godine na licitaciji kao veterinarska apoteka ,sest prostorija ukupne povrsine 99.26m2.Postoje uplatnice i svedoci), bacili stvari iz prostorija na smetliste.A zatim rekli da smo mi dosli da ih ucenjujemo i kako su te prostorije deo nekakve stecajne mase i da tu nemamo sta da trazimo .Nasa borba za taj prostor traje od 2003 godine.Podneli smo tuzbu 2004. godine protiv radnika firme Stocar, zatim imamo presudu u nasu korist gde pantomarket ne sme da nas uznemirava u koriscenju prostorija .Postoji tuzba i za ovu finu gospodu za unistavanje stvari u prostorijama i onemogucavanje koriscenja prostorija..Pitajte i drugu stranu nesto kad je vec pominjete.
Dragan Jovic
Ja mislio da su Mrcajevci poznati po drucacijoj pesmi Po Miroslavu tastu poznatog ministra Kad ono ne lezi vraze drugo je u pitanju Pa dobro neka je sa srecom nadam se uspehu.
Aleksandar
Radiša je vredan i pošten čovek. Želim mu puno uspeha u ovom poslu.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.