Петак, 28.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Ђурић: Претећи тонови и неистине из НАТО-а

Мешање једне војне алијансе у спровођење и тумачење споразума које су Београд и Приштина постигли уз посредовање ЕУ јесте, најблаже речено, непримерено, сматра директор Канцеларије за КиМ
Привођење Марка Ђурића 26. марта на Космету (Фото АП)

Ди­рек­тор Кан­це­ла­ри­је за КиМ Вла­де Ср­би­је Мар­ко Ђу­рић не­ги­рао је на­во­де не­и­ме­но­ва­ног из­во­ра НА­ТО-а, ко­је је пре­не­ла аген­ци­ја Бе­та – да ни­је ува­жио про­пи­се кад је 26. мар­та ушао на се­вер Ко­сме­та по­сле че­га је ухап­шен.

„Пре­те­ћи то­но­ви и не­и­сти­не не­и­ме­но­ва­них пред­став­ни­ка НА­ТО-а је­су на­ста­вак на­си­ља ко­је је над Ср­би­ма с КиМ спро­ве­де­но пре две не­де­ље”, на­вео је Ђу­рић у са­оп­ште­њу ме­ди­ји­ма уз ко­је је при­ло­же­на и фо­то­гра­фи­ја на ко­јој се на­ла­зи оба­ве­ште­ње по­во­дом ње­го­ве по­се­те КиМ.

Зва­нич­ни­ци у се­ди­шту НА­ТО-а у Бри­се­лу ра­ни­је су, ка­ко пре­но­си Бе­та, овој аген­ци­ји ре­кли да „Ђу­рић ни­је ис­по­што­вао ну­жну про­це­ду­ру јер је по­слао зах­тев (вла­сти­ма у При­шти­ни) по­сле 17 ча­со­ва у пе­так, да­кле кад кан­це­ла­ри­је ви­ше не ра­де. Та­ко­ђе, ка­ко су ре­кли, спи­сак љу­ди у ње­го­вој прат­њи је био не­пот­пун и за ко­сов­ске Ал­бан­це то је зна­чи­ло да по­сту­пак ни­је ис­по­што­ван. Из­во­ри у се­ди­шту Атлант­ског са­ве­за су оце­ни­ли да је це­ла та си­ту­а­ци­ја с хап­ше­њем Ђу­ри­ћа, „ка­ко год то за­зву­ча­ло из­не­на­ђу­ју­ће, ис­па­ла до­бро, јер се ис­по­ста­ви­ло да је ко­сов­ска по­ли­ци­ја и спе­ци­јал­на по­ли­ци­ја вр­ло про­фе­си­о­нал­на”.

На кра­ју, као про­та­го­ни­ста до­га­ђа­ја на ко­је је на­пра­вљен осврт у раз­го­во­ру с ано­ним­ним из­во­ром, Ђу­рић ка­же: „Мо­рам да пи­там НА­ТО ка­ква је свр­ха ла­жи да је пре­кр­ше­на про­це­ду­ра јер је на­ја­ва мог од­ла­ска на КиМ по­сла­та ка­сно, по­сле рад­ног вре­ме­на, у 17 са­ти, иако је по­сла­та у 9.44 са­ти, као што се мо­же ви­де­ти из зва­нич­не ко­ре­спон­ден­ци­је?”

Мар­ко Ђу­рић је оце­нио и да је не­до­пу­сти­во ме­ша­ње у де­мо­крат­ске про­це­се и на­сто­ја­ња да се кон­флик­ти на за­пад­ном Бал­ка­ну пре­ва­зи­ђу мир­ним пу­тем.

    Обавештење о Ђурићевој посети КиМ

 

„Ме­ша­ње јед­не вој­не али­јан­се у спро­во­ђе­ње и ту­ма­че­ње спо­ра­зу­ма ко­је су Бе­о­град и При­шти­на по­сти­гли уз по­сре­до­ва­ње ЕУ је­сте, нај­бла­же ре­че­но, не­при­ме­ре­но. НА­ТО би, уме­сто што по­ку­ша­ва да се ме­ша у по­ли­тич­ке про­це­се у јед­ној де­мо­крат­ској др­жа­ви ка­ква је Ср­би­ја, тре­ба­ло да се ма­ло бо­ље ста­ра о оно­ме што је­сте у ње­го­вом ман­да­ту, а то је Ре­зо­лу­ци­ја 1244 Са­ве­та без­бед­но­сти УН и без­бед­ност не­ал­бан­ског ста­нов­ни­штва на КиМ”, ука­зу­је Ђу­рић.

Са­мо би, до­да­је он, „у по­ста­по­ка­лип­тич­ном ан­ти­у­то­пиј­ском све­ту, у ко­ме на­шим жи­во­ти­ма упра­вља не­ка­ква гло­бал­на вој­на хун­та”, ова­кве по­ру­ке би­ле у скла­ду с по­ли­тич­ком ре­ал­но­шћу и ло­ги­ком.

За­јед­ни­ца срп­ских оп­шти­на (ЗСО), твр­ди Ђу­рић, би­ће фор­ми­ра­на са­свим у скла­ду с до­го­во­ри­ма по­стиг­ну­тим уз по­сре­до­ва­ње ЕУ, а не пре­ма во­љи ано­ним­них из­во­ра из НА­ТО-а.

„На­рав­но да ће ЗСО би­ти фи­нан­си­ра­на и из Бе­о­гра­да. То је је­дан од ис­хо­да бри­сел­ског ди­ја­ло­га. Не­ма тог ’ано­ним­ног из­во­ра’, ко­ји ће у ка­фан­ском раз­го­во­ру по­ни­шти­ти све што је по­стиг­ну­то у ви­ше­го­ди­шњем по­ли­тич­ком и ди­пло­мат­ском про­це­су, у ко­јем је, још јед­ном под­се­ћам, по­сред­ник би­ла ЕУ. Ци­ти­ра­ћу тач­ку 17д спо­ра­зу­ма с При­шти­ном, у ко­јој се на­во­ди да ће ЗСО, из­ме­ђу оста­лог, би­ти фи­нан­си­ра­на из ’при­ло­га, бес­по­врат­них зај­мо­ва, до­на­ци­ја, као и пу­тем фи­нан­сиј­ске по­др­шке дру­гих асо­ци­ја­ци­ја и ор­га­ни­за­ци­ја, до­ма­ћих и ме­ђу­на­род­них, као и из Ре­пу­бли­ке Ср­би­је’”, на­гла­ша­ва ди­рек­тор кан­це­ла­ри­је за КиМ.

Он је пи­тао где је НА­ТО био пет го­ди­на, ко­ли­ко, ка­ко је оце­нио, због При­шти­не ка­сни спро­во­ђе­ње де­ла пр­вог бри­сел­ског спо­ра­зу­ма ко­ји се од­но­си на ЗСО. 

„И од ка­да је ту­ма­че­ње ме­ђу­на­род­них спо­ра­зу­ма и вр­ше­ње при­ти­са­ка да се они из­ме­не у ман­да­ту те али­јан­се? На­рав­но да то ни­је у ман­да­ту НА­ТО-а, али је за­то је­сте одр­жа­ва­ње по­рет­ка ус­по­ста­вље­ног Ре­зо­лу­ци­јом 1244 Са­ве­та без­бед­но­сти УН, у ко­јој не­ма та­ко­зва­ног не­за­ви­сног Ко­со­ва за ко­је ло­би­ра ано­ним­ни из­вор из Бри­се­ла”, ка­же Ђу­рић.

Из­во­ри у Бри­се­лу су Бе­ти, на­во­ди ова аген­ци­ја, из­ме­ђу оста­лог ре­кли да је ди­ја­лог Бе­о­град–При­шти­на су­штин­ски ва­жан, а „мно­ги спо­ра­зу­ми ни­су спро­ве­де­ни”, али да је до­бар ко­рак што је на­ја­вље­но да ће упра­вљач­ки тим по­че­ти с ра­дом на ста­ту­ту За­јед­ни­це оп­шти­на са срп­ском ве­ћи­ном.

На на­во­де не­и­ме­но­ва­них из­во­ра НА­ТО-а да­тих аген­ци­ји Бе­та је ре­а­го­вао и за­ме­ник ди­рек­то­ра Кан­це­ла­ри­је за КиМ Ду­шан Ко­за­рев. Он је са­оп­штио да, уко­ли­ко је Бе­ти­на ин­фор­ма­ци­ја аутен­тич­ни став НА­ТО-а, он­да она пред­ста­вља зло­на­мер­ну дез­ин­фор­ма­ци­ју и до­дат­но свр­ста­ва­ње уз При­шти­ну, а про­тив ре­ги­о­нал­не ста­бил­но­сти.

„Чи­ње­ни­це у ве­зи с од­ла­сци­ма Мар­ка Ђу­ри­ћа у на­шу ју­жну по­кра­ји­ну су то­ли­ко ла­ко про­вер­љи­ве да је го­то­во не­ве­ро­ват­но да би се не­ко из НА­ТО-а усу­дио да из­ми­шља­ју­ћи фак­те јав­но ла­же и оправ­да­ва на­си­ље ма­ски­ра­них бан­ди­та При­шти­не над го­ло­ру­ким срп­ским на­ро­дом.

За­то сма­трам да је из­ја­ва о на­вод­ном за­ка­сне­лом оба­ве­ште­њу о од­ла­ску Ђу­ри­ћа на КиМ, ко­ју је не­ка­кав не­и­ме­но­ва­ни зва­нич­ник НА­ТО дао аген­ци­ји Бе­та, или из­ми­шље­на, или је мо­жда уоп­ште ни­је дао не­ко из Бри­се­ла већ из­вор из До­њег Пре­ка­за”, сма­тра Ко­за­рев.

Уоста­лом, пи­та он, за­што би не­ко ко го­во­ри исти­ну био ци­ти­ран као не­и­ме­но­ва­ни из­вор. Ано­ним­ни из­вор је, оце­њу­је Ко­за­рев, нај­че­шће еуфе­ми­зам за лаж и спи­но­ва­ње.

„Они ко­ји у ова­ко осе­тљи­вим ства­ри­ма се­би до­зво­ља­ва­ју да збу­њу­ју јав­ност ис­фа­бри­ко­ва­ним ре­кла-ка­за­ла ин­фор­ма­ци­ја­ма та­ко­ђе ни­су без кри­ви­це. Но­тор­ним ла­жи­ма се не мо­же при­кри­ти чи­ње­ни­ца да је на­пад на го­ло­ру­ки срп­ски на­род, Мар­ка Ђу­ри­ћа и иза­бра­не по­ли­тич­ке пред­став­ни­ке Ср­ба са КиМ био нај­о­го­ље­ни­ји и ни­чим иза­зван чин на­си­ља. О уло­зи НА­ТО-а у том до­га­ђа­ју до­вољ­но ре­чи­то го­во­ри сли­ка при­пад­ни­ка Кфо­ра ко­ји у бли­зи­ни са­ле у Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци, у тре­нут­ку ка­да се до­га­ђа на­си­ље, нон­ша­лант­но фо­то­гра­фи­ше, уме­сто да на­си­ље спре­ча­ва”, ука­зу­је Ко­за­рев. 

Коментари9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Miroljub
Лако је њима да прете и да нас газе колико хоће. Моћни су и може им се само и њима ће доћи крај кад тад!
Стеван
Петре Илићу , а који сте то ви ако који смо то ми што треба да нестанемо ? Нико овде није имао несимпатије према америци док није растурила Југославију и пљунула на жртве 2 . св рата када је Америка била савезник , и негирала те тековине . Срби су чекали 4. века ослобађање од турске окупације , мађари 150 година , па је ослобађање дошло . Историја учи тако , а Петар ИлиЧ ( Лењин ) , овако . Коме више веровати ? Тешко питање
Petar Ilic
Nista nije vecito. Ali vi od toga nemate nikakvu vajdu ako je to nista vecitije od vas. Zato cekanje na "kad tad", i insistiranje na nekavim svojim pretpostavljenim istinama i vrednostima, ne donosi nista dobro i slaba je uteha razumnima. Korisnija je politicka fraza: ako ne mozes da ga pobedis, pridruzi mu se. Svi koji su to uradii mnogo bolje su prosli. I pored atomskih bombi, Japan im se pridruzio i postao svetska sila. Isto je i sa Kinom i Nemackom. A oni koji cekaju "kad-tad" polako nestaju. Na putu ste da vas buduce generacije pominju i istoriji izumrlih naroda koji su nekad ziveli negde na jugu Evrope.
Зорица Аврамовић
Не знам ко нормалан у овој земљи Србији може да очекује да ће осведочени зликовци, који урушише, унаказише онолико земаља, побише онолико дечице и невиних људи, бити на страни истине и правде! Јер, све невоље савременог света управо потичу из злогласних НАТО и Пентагона! За њих су шиптарски мафијаши и терористи"професионални", а хапшење, понижење и малтретирање Србина, директора Канцеларије за КиМ Марка Ђурића "испало добро"?! Вриснем, урликнем.... утишам своју душу, и молим, молим се у тишини Богу, Богородици и свим светима - да крволоци што пре доживе оно зло и боли, оно расуло и рушевине бомбама, оно распамећивање... које су другима наносили и причињавали...
Sreta
NATO i zapad više nemaju strpljenja. Žuri im se da Kosovo što pre postane deo njihovog strategijskog plana, a Srbija nikako da se urazumi. Prljavim igrama neprestano narušavaju i provociraju.
Marina Matic
Iznose se lazi o krsenju procedure i slanje spiska posle zatvaranja kancelarije.
драган лучић
Нема разложног разговора са силеџијама. Њихово знање и памет су врло оскудни, а логика им се своди на - ако ја нешто урадим, то је ок, а ако то исто уради неко други, онда није ок. Морал им је потпуно нопозната категорија. Силеџија разуме само језик силе. И уопште није јак колико мисли да јесте.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.