Уторак, 17.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
ЈУНАЧКА ОДБРАНА ОТАЏБИНЕ

Сећања краљевских лисица

Током напада НАТО авијације на СРЈ, 450. ракетни пук ПВО, бранећи Шумадију, извршио је 19 гађања, од чега чак 16 успешних
Ча­чак 1999, ПВО на по­ло­жа­ју (Фо­то Г. Ота­ше­вић)

Мр­ча­јев­ци – Кад је, по­чет­ком фе­бру­а­ра 1999, у се­ди­шту Кор­пу­са про­тив­ва­зду­хо­плов­не од­бра­не на Ба­њи­ци, пра­вљен рат­ни план, ко­ман­дант РВ и ПВО Вој­ске СРЈ ге­не­рал-пот­пу­ков­ник Спа­со­је Сми­ља­нић зах­те­вао је да сви за­по­вед­ни­ци пу­ко­ва и бри­га­да да­ју из­ја­ве мо­гу ли да из­вр­ше оба­ве­зе у ра­ту. Бли­жио се, да­кле, час кад ће срп­ски офи­ци­ри са сво­јим ре­до­ви­ма ста­ти на мег­дан нај­моћ­ни­јим вој­ним си­ла­ма на пла­не­ти бу­де мо­би­ли­сан 30 да­на пре по­чет­ка ра­та, ка­ко би од­го­во­рио за­да­ци­ма у бор­би. Мо­би­ли­за­ци­ја је об­ја­вље­на 17. фе­бру­а­ра, у са­ста­ву смо има­ли 200 ак­тив­них и 1.600 ре­зер­вних вој­ни­ка и ста­ре­ши­на – при­ча за „По­ли­ти­ку” пу­ков­ник Вој­ске Ср­би­је Ве­се­лин Па­вло­вић (67), ко­ји је тих опа­ких да­на био ко­ман­дант 450. ра­кет­ног пу­ка ПВО.

– По­че­так бом­бар­до­ва­ња, 24. мар­та, сви смо до­че­ка­ли на но­вим ва­тре­ним по­ло­жа­ји­ма, па је не­при­ја­те­љу пре­пу­ште­но да деј­ству­је по на­пу­ште­ним и ла­жним. И већ у 20.03 бом­бар­дер НА­ТО-а је ра­ке­том „то­ма­хавк” га­ђао и по­го­дио ла­жни ва­тре­ни по­ло­жај Дру­гог ди­ви­зи­о­на на аеро­дро­му у Ла­ђев­ци­ма, где је са­да ци­вил­на ва­зду­шна лу­ка „Мо­ра­ва”. Про­јек­тил је био лан­си­ран с под­мор­ни­це или бро­да, до­ле­тео је са за­па­да до­ли­ном Мо­ра­ве на ви­си­ни од 20 ме­та­ра од тла, и ви­де­ли смо га с на­шег ва­тре­ног по­ло­жа­ја у Пре­љи­ни.

Пук је пр­ви пут деј­ство­вао по не­при­ја­тељ­ској ави­ја­ци­ји 26. мар­та у 18.10 са­ти, у јед­но ве­дро пред­ве­чер­је кад је по­гот­ке срп­ских ра­ке­та­ша по­сма­тра­ло по­ла Чач­ка и сва се­ла око­ло.

– На­ше ра­ке­те лан­си­ра­не су с ва­тре­ног по­ло­жа­ја Че­твр­тог ди­ви­зи­о­на, с из­бре­шка Или­јак у Мр­ча­јев­ци­ма. Та­да смо ра­ке­том „не­ва” по­го­ди­ли је­дан не­при­ја­тељ­ски ави­он на Је­ли­ци, из­над Здра­вља­ка, а дру­ги из­над град­ског гро­бља у Чач­ку. Све су нас осо­ко­ли­ли ти по­го­ци, ви­де­ли су их и при­пад­ни­ци ко­ман­де пу­ка са свог по­ло­жа­ја, за­бе­ле­же­ни су и ка­ме­ра­ма.

Од та­да до кра­ја ра­та је­ди­ни­це пу­ка су у стал­ном пре­ме­шта­њу и ма­не­ври­са­њу пре­ва­ли­ле „ми­ли­он” ки­ло­ме­та­ра, ко­ли­ко и 250. ра­кет­на бри­га­да ПВО, да би се ва­зду­шни ду­шма­ни до­ве­ли у за­блу­ду, а Вој­ска СРЈ са­чу­ва­ла љу­де и опре­му.

– Вој­ну фа­бри­ку „Сло­бо­да” у Чач­ку бра­нио је наш Дру­ги ди­ви­зи­он, с по­ло­жа­ја на вр­ху Љу­би­ћа. У тре­ћем на­па­ду на фа­брич­ке по­го­не у Је­зди­ни, 4. апри­ла, ра­ке­том смо по­го­ди­ли не­при­ја­тељ­ски ави­он, циљ је ухва­ћен из­над Пра­ња­на, бе­же­ћи од­ба­цио је два ре­зер­во­а­ра с го­ри­вом по­ред За­пад­не Мо­ра­ве, из­ме­ђу Ов­ча­ра и Ка­бла­ра, а по­го­ђен је из­над за­се­о­ка Љу­би­чи­ћи, на Ка­бла­ру. Али њи­хов ло­вац, ко­ји је био прат­ња бом­бар­де­ра, про­ти­вра­дар­ском ра­ке­том на­ци­љао је ва­тре­ни по­ло­жај на­шег ди­ви­зи­о­на. Та­да су по­вре­ђе­на тро­ји­ца рат­ни­ка, од ко­јих је­дан вод­ник и он нај­те­же, па је по­сле ра­та оти­шао у пен­зи­ју и на­ста­вио да жи­ви у По­ја­та­ма код Кру­шев­ца.

Па­вло­ви­ћу је, ве­ли, ра­ња­ва­ње сво­јих вој­ни­ка па­ло из­у­зет­но те­шко.

– По­се­тио сам их у бол­ни­ци у Чач­ку, за­тим се вра­тио на ко­манд­но ме­сто пу­ка у Остри, под Остри­цом. Та­да сам, да бих по­ди­гао љу­де, од­лу­чио да пу­ку дам на­зив „Кра­љев­ске ли­си­це”, по­што нам је ина­че се­ди­ште би­ло у Кра­ље­ву. Код се­бе сам већ имао план и ма­те­ри­јал за то па смо у Чач­ку на­пра­ви­ли 2.000 сво­јих зна­ко­ва. У то­ку 78 да­на ра­та про­тив НА­ТО ави­ја­ци­је, пук је имао са­мо дво­ји­цу те­же и 13 лак­ше по­вре­ђе­них при­пад­ни­ка, а крај на­па­да до­че­ка­ли смо с ма­лим оште­ће­њи­ма и гу­би­ци­ма у тех­ни­ци.

Ра­ке­та­ма „не­ва-М”, си­стем „С-125” ру­ске из­ра­де, 450. Ра­кет­ни пук ПВО из­вр­шио је 19 га­ђа­ња, од ко­јих 16 успе­шних. По­го­ђе­не НА­ТО ва­зду­шне фор­ма­ци­је на­пу­шта­ле су про­стор СРЈ нај­кра­ћим пу­тем, у БиХ, Ма­ке­до­ни­ју или Ал­ба­ни­ју. У зо­ни пу­ка ле­те­ло је укуп­но 420 фор­ма­ци­ја НА­ТО-а, од то­га у зо­ни деј­ства пу­ка 281 фор­ма­ци­ја, а од њих су 22 фор­ма­ци­је би­ле ле­те­ли­це стелт тех­но­ло­ги­је („Ф-117А” и „Б-2”). Нај­бо­ља га­ђа­ња бра­ни­ла­ца Ср­би­је и Шу­ма­ди­је би­ла су 26. мар­та, 13. апри­ла, 3. ма­ја и 12. ма­ја.

То­ком на­па­да НА­ТО-а на СРЈ, по­ги­ну­ло је 37 при­пад­ни­ка КРВ и ПВО, од ко­јих 28 ра­ке­та­ша.

По за­вр­шет­ку на­па­да на на­шу отаџ­би­ну, рат­ни са­став 450. ра­кет­ног пу­ка рас­фор­ми­ран је 24. ју­на 1999. го­ди­не у ка­сар­ни у Риб­ни­ци, где је са­да ко­ман­да Дру­ге коп­не­не бри­га­де. На ра­стан­ку до­де­ље­на су при­зна­ња нај­хра­бри­јим вој­ни­ци­ма и ста­ре­ши­на­ма (220) и са­рад­ни­ци­ма с те­ре­на (230), а сви при­пад­ни­ци пу­ка до­би­ли су рат­ни за­штит­ни знак „Кра­љев­ске ли­си­це”. На дан Вој­ске СРЈ, 15. ју­на 1999, до­де­ље­но је 61 рат­но од­ли­ко­ва­ње пу­ков­ским ју­на­ци­ма, а по­сле ра­та још 126 на­гра­да.

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Славиша Максимовић
Ракетирање са положаја Илијак - Мрчајевци било је прво гађање ракетним системом ПВО у одбрани од агресије на СРЈ 1999. године. Обзиром да је циљ погођен дало је "крила" свим јединицама исте намене у СРЈ. Наиме због високих трошкова обуке у ранијем периоду, изузетно мали број послуга је вршио гађања ракетним системима па се обука изводила праћењем циљева са симулатора АККОРД. Није без значаја неверица јавности створена медијско пропагандом и трема послуга које су први пут биле у ситуацији да у рату врше наменске задатке. Ово гађање је доказало да је и непријатељ рањив и имало значајан допринос моралу и успесима наше ПВО за све време рата. Славни командант тог 4. дивизиона био је Станковић Обрад а најзаслужнији официр за погодак Крал Дарко...
Nebojsa
enigma za NATO
Milos
Bravo za nase hrabre branioce neba.Ponosni smo na vasu hrabrost i rodoljublje.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.