Четвртак, 29.07.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Истрага о смрти судије Симеуновића још траје

Предмет под бројем 1810/2000: „Дошло је до интоксикације и угушења, па је наступила смрт. Тело је затим бачено у реку и пронађено. Амонијак директно у крви на обдукцији се одмах открио…”
Небојша Симеуновић (Фото Породична архива)

Ти­ши­ну но­ћи из­ме­ђу 3. и 4. ок­то­бра 2000. го­ди­не пре­ки­ну­ла је зво­ња­ва те­ле­фо­на у ста­ну су­ди­је Не­бој­ше Си­ме­у­но­ви­ћа. Он је те ве­че­ри ра­ни­је ле­гао да спа­ва јер је прет­ход­ног да­на био де­жу­ран у Ис­тра­жном оде­ље­њу та­да­шњег Окру­жног су­да.

Слу­ша­ли­цу је по­ди­гла ње­го­ва се­стра Је­ле­на Си­ме­у­но­вић.

„Дај­те ми Си­ме­у­но­ви­ћа”, ре­као је њој не­по­зна­ти му­шки глас ко­ји се по на­чи­ну обра­ћа­ња раз­ли­ко­вао од љу­ди ко­ји ина­че су­ди­ју зо­ву ка­сно уве­че.

„Не­бој­ша, не­ко те тра­жи”, ка­за­ла је Је­ле­на, бу­де­ћи бра­та.

За­тим је из раз­го­во­ра схва­ти­ла да је по­зив у ве­зи с ње­го­вом од­лу­ком ра­ни­је тог да­на, ка­да је од­био да при­хва­ти зах­тев окру­жног ту­жи­о­ца, рас­пи­ше по­тер­ни­цу и по­хап­си чел­ни­ке ДОС-а, Не­бој­шу Чо­ви­ћа и Бо­ри­са Та­ди­ћа, као и ком­плет­ни штрај­кач­ки од­бор ко­лу­бар­ских ру­да­ра због са­бо­та­же. При­ја­ва је би­ла пот­кре­пље­на и до­пи­сом Ге­не­рал­шта­ба, што је слу­ча­ју да­ва­ло по­себ­ну те­жи­ну.

Од су­ди­је Си­ме­у­но­ви­ћа тра­же­но је да у је­ку по­ли­тич­ких де­мон­стра­ци­ја про­тив Сло­бо­да­на Ми­ло­ше­ви­ћа од­ре­ди при­твор ли­де­ри­ма опо­зи­ци­је. Мо­же се са­мо на­слу­ти­ти ка­кве би би­ле по­сле­ди­це и да ли би би­ло 5. ок­то­бра и про­ме­не вла­сти да је су­ди­ја био по­слу­шан. Или да је не­ко дру­ги био на ње­го­вом ме­сту. 

По­ли­циј­ски ге­не­рал с дру­ге стра­не жи­це са­оп­штио је на­лог, али је су­ди­ја остао при сво­ме и одр­жао му лек­ци­ју из за­ко­на. Баш као да ге­не­рал то не зна и да га мо­же од­вра­ти­ти са­зна­ње да је ње­гов на­лог не­за­ко­нит. 

„И мо­лим Вас да ме ви­ше не уз­не­ми­ра­ва­те”, ка­зао је су­ди­ја.

„Хап­ше­ње је до­го­во­ре­но на нај­ви­шем ни­воу”, ре­као је ге­не­рал, али је су­ди­ја пре­ки­нуо раз­го­вор. За­тим је се­стри ис­при­чао ко га је звао и шта му је тра­жио.

Ни­је по­хап­сио ли­де­ре ДОС-а јер је по­што­вао за­кон. До­го­дио се 5. ок­то­бар, а Ми­ло­ше­вић је оти­шао с вла­сти. 

Мрач­не си­ле бив­шег ре­жи­ма ни­су за­у­ста­вље­не. Су­ди­ји Си­ме­у­но­ви­ћу би­ла је до­не­та пре­су­да. 

Не­стао је у но­ћи из­ме­ђу 6. и 7. но­вем­бра 2000. го­ди­не и о ње­го­вој суд­би­ни ни­је се зна­ло ни­шта док га 3. де­цем­бра ни­су на­шли ри­ба­ри у Ду­на­ву. Ње­го­ва се­стра Је­ле­на твр­ди да је био за­то­чен у при­ват­ном за­тво­ру, а по­том уби­јен, да се све зна­ло и та­да, као и са­да, али да др­жа­ва и да­ље шти­ти уби­це свог су­ди­је, при­пад­ни­ке Др­жав­не без­бед­но­сти. Ка­же да је ге­не­рал ко­ји је ту ноћ звао ор­га­ни­зо­вао Не­бој­ши­но уби­ство.

„Про­шло је ско­ро две де­це­ни­је, а исти­на о смр­ти мог бра­та још се кри­је. У то­ме је уче­ство­ва­ла др­жа­ва, а тај ге­не­рал за­та­шка­вао је слу­ча­је­ве по­зна­те као ’хлад­ња­че’ и био је оми­љен брач­ном па­ру Ми­ло­ше­вић. Окру­жни суд у Бе­о­гра­ду из­дао је са­оп­ште­ње да се су­ди­ја Си­ме­у­но­вић убио јер је био де­пре­си­ван, склон ал­ко­хо­лу и те­жак ср­ча­ни бо­ле­сник. За­тим је фал­си­фи­ко­ван об­дук­ци­о­ни за­пи­сник. Знам ко су љу­ди ко­ји су то ура­ди­ли. Не са­мо што га је др­жа­ва уби­ла не­го га је и мр­твог бла­ти­ла”, при­ча нам Је­ле­на Си­ме­у­но­вић.

Пре­до­ча­ва нам за­пи­сник ко­ји је на­чи­њен 12. фе­бру­а­ра 2001. го­ди­не у Окру­жном су­ду, у ко­јем је ра­дио по­кој­ни су­ди­ја. Та­да је са­слу­ша­на осо­ба ко­ја је би­ла упо­зна­та с де­ша­ва­њи­ма на Ин­сти­ту­ту за суд­ску ме­ди­ци­ну, ка­да је на об­дук­ци­ју до­не­то те­ло су­ди­је Си­ме­у­но­ви­ћа. Пред­мет се во­ди под бро­јем 1810/2000.

„До­шло је до ин­ток­си­ка­ци­је и угу­ше­ња, па је на­сту­пи­ла смрт. Те­ло је за­тим ба­че­но у ре­ку и про­на­ђе­но. Амо­ни­јак ди­рект­но у кр­ви на об­дук­ци­ји се од­мах от­крио. Амо­ни­јак кроз уши и ушне ка­на­ле де­лу­је на кра­ни­јал­не нер­ве и мо­зак и про­у­зро­ку­је оште­ће­ње нер­вних ће­ли­ја и не­до­ста­так ки­се­о­ни­ка ко­ји хра­ни нер­вне ће­ли­је. То зна­чи да је не­ко стру­чан дао са­вет или из­вео све. Про­на­ђе­ни су оста­ци амо­ни­ја­ка под тки­вом. Амо­ни­јак уба­чен кроз ле­во и де­сно уво де­лу­је пр­вен­стве­но кроз нер­вни си­стем, а он­да и на оста­ле си­сте­ме и ор­га­не”, пи­ше у за­пи­сни­ку.

Др­жа­ва је, ка­же Је­ле­на, смрт су­ди­је Си­ме­у­но­ви­ћа про­гла­си­ла са­мо­у­би­ством и при­ла­го­ди­ла на­лаз с аутоп­си­је та­квом за­кључ­ку. Не­ко­ли­ко го­ди­на ка­сни­је усле­ди­ла је та­ко­зва­на пред­ис­тра­га. Тра­же­на је ре­ви­зи­ја све­га што је до та­да от­кри­ве­но, али је 2006. го­ди­не слу­чај ста­вљен је под ем­бар­го за јав­ност. Та­да­шњи пред­сед­ник Ср­би­је Бо­рис Та­дић, ко­јег је Си­ме­у­но­вић од­био да ухап­си, ка­зао је да има мно­го сум­њи у зва­нич­ну вер­зи­ју.

„Ак­тив­но се ра­ди на ра­све­тља­ва­њу свих чи­ње­ни­ца и окол­но­сти под ко­ји­ма је су­ди­ја Не­бој­ша Си­ме­у­но­вић не­стао, а ње­го­во те­ло на­кон из­ве­сног вре­ме­на про­на­ђе­но уто­пље­но у Ду­на­ву. Због ин­те­ре­са са­мог по­ступ­ка, не мо­гу се из­но­си­ти де­та­љи”, ре­кли су сво­је­вре­ме­но у су­ду. 

Ис­тра­га, зва­нич­но, и да­ље тра­је. Је­ле­на Си­ме­у­но­вић се још на­да да ће јој др­жа­ва ре­ћи исти­ну о смр­ти ње­ног бра­та. Ако не, она ће то са­ма учи­ни­ти јер, ка­ко ка­же, све зна.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.