Уторак, 27.09.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Старење део Стратегије за подстицање рађања

Пратећи акциони план приводи се крају и њиме ће бити обухваћене мере које ће се спроводити у наредне две године
(Фо­то Д. Је­вре­мо­вић)

У но­вој стра­те­ги­ји за под­сти­ца­ње ра­ђа­ња по­себ­но ме­сто за­у­зи­ма пи­та­ње ста­ре­ња, што и не тре­ба да чу­ди бу­ду­ћи да је у Ср­би­ји тек 14,4 од­сто ста­нов­ни­штва мла­ђе од 15 го­ди­на, док пе­ти­ну чи­не гра­ђа­ни ста­ри­ји од 65. Ус­по­ста­вља­њем чвр­шће ве­зе из­ме­ђу по­ли­ти­ке под­сти­ца­ња ра­ђа­ња и по­ли­ти­ке пре­ма ста­ри­ма, ка­ко на­гла­ша­ва Сла­ви­ца Ђу­кић Де­ја­но­вић, ми­ни­стар­ка без порт­фе­ља за­ду­же­на за де­мо­гра­фи­ју и по­пу­ла­ци­о­ну по­ли­ти­ку, дру­штво до­би­ја осно­ву за из­ра­ду про­гра­ма ко­ји ће сва­ка­ко би­ти нео­п­ход­ни за да­ље тре­ти­ра­ње овог пи­та­ња. 

– Пре све­га, ту ми­слим на про­гра­ме ак­тив­ног ста­ре­ња ко­ји су већ ти­пич­ни за зе­мље са слич­ним де­мо­граф­ским па­ра­ме­три­ма. Јер, оче­ки­ва­но тра­ја­ње жи­во­та је по­ра­сло, па оно да­нас за же­не из­но­си 78, а за му­шкар­це 73 го­ди­не. За­то је ве­о­ма ва­жно мла­де учи­ти ме­ђу­ге­не­ра­циј­ској со­ли­дар­но­сти, али и од нај­ра­ни­јих да­на здра­вим сти­ло­ви­ма жи­во­та ка­ко би има­ли ква­ли­тет­ну и ак­тив­ну ста­рост – на­во­ди Сла­ви­ца Ђу­кић Де­ја­но­вић, и на­ја­вљу­је да се ак­ци­о­ни план ко­ји пра­ти но­ву стра­те­ги­ју при­во­ди кра­ју.

Њи­ме су об­у­хва­ће­не ме­ре ко­је ће се спро­во­ди­ти у на­ред­не две го­ди­не, по­сле че­га ће се ра­ди­ти но­ви ак­ци­о­ни план.

Ове го­ди­не ви­ше ме­ра за по­моћ ста­ри­ма
У то­ку про­шле го­ди­не из про­је­ка­та ко­ји су спро­ве­де­ни у 15 оп­шти­на у Ср­би­ји те­сти­ра­не су ме­ре ко­је су се од­но­си­ле на пи­та­ње ста­рих. Та­ко ће би­ти и ове го­ди­не, по­ру­чу­ју у ка­би­не­ту ми­ни­стар­ке, уско­ро на­ја­вљу­ју­ћи рас­пи­си­ва­ње јав­ног по­зи­ва за ову го­ди­ну. Њи­ме ће би­ти об­у­хва­ћен мно­го ве­ћи број оп­шти­на и ши­рок спек­тар ме­ра, ме­ђу ко­ји­ма и оне ко­је се од­но­се на пи­та­ња ста­рих. 

На пи­та­ње ко­ја је раз­ли­ка из­ме­ђу ста­ре и но­ве стра­те­ги­је, у ка­би­не­ту ми­ни­стар­ке под­се­ћа­ју да се прет­ход­на стра­те­ги­ја, за раз­ли­ку од но­ве, ни­је до­ти­ца­ла те­ме ста­ре­ња. 

– Ме­ре ко­је су се од­но­си­ле на ста­ре би­ле су об­у­хва­ће­не кроз про­јек­те у ко­ји­ма су се то­ком 2017. спро­во­ди­ле ме­ре по­пу­ла­ци­о­не по­ли­ти­ке у 15 оп­шти­на у раз­ли­чи­тим де­ло­ви­ма Ср­би­је. На при­мер, оп­шти­на Шид је до­би­ла кроз про­је­кат 18 елек­трич­них би­ци­ка­ла ко­ји­ма не­го­ва­те­љи­це да­нас лак­ше до­ла­зе до по­ро­ди­ца у се­ли­ма ко­ја при­па­да­ју овој оп­шти­ни. Оне оби­ла­зе по­ро­ди­це са но­во­ро­ђе­ном де­цом, али и оне са ста­ри­јим и бо­ле­сним осо­ба­ма – на­во­де у ка­би­не­ту. 

Над­ле­жни на­по­ми­њу да је уло­га ло­кал­не са­мо­у­пра­ве ве­о­ма ва­жна за све сег­мен­те спро­во­ђе­ња успе­шне по­пу­ла­ци­о­не по­ли­ти­ке. У ка­би­не­ту на­гла­ша­ва­ју да у то мо­ра­ју да бу­ду укљу­че­ни сви де­ло­ви дру­штва, а ме­ре ко­је др­жа­ва спро­во­ди, а ко­је се од­но­се на ста­ре, мо­ра­ју да се им­пле­мен­ти­ра­ју на два ни­воа – на­ци­о­нал­ном и ло­кал­ном. 

– Сва­ка ло­кал­на са­мо­у­пра­ва тре­ба да пре­по­зна по­тре­бе свог кра­ја и у скла­ду са спе­ци­фич­но­сти­ма пре­ду­зме од­ре­ђе­не ме­ре. Не­го­ва­те­љи ста­рих, ху­ма­ни­за­ци­ја и ви­со­ка струч­ност у ге­рон­то­ло­шким цен­три­ма, сер­ви­си по­др­шке по­ро­ди­ца­ма ко­је бри­ну о ста­ри­јим срод­ни­ци­ма је­су и у над­ле­жно­сти ло­кал­них са­мо­у­пра­ва – под­се­ћа­ју у ка­би­не­ту ми­ни­стар­ке без порт­фе­ља за­ду­же­не за де­мо­гра­фи­ју и по­пу­ла­ци­о­ну по­ли­ти­ку.

Про­сеч­на ста­рост 42,9 го­ди­на

Про­сеч­на ста­рост у на­шој зе­мљи је 42,9 го­ди­на, што је ја­сан по­ка­за­тељ да смо јед­на од „нај­ста­ри­јих” на­ци­ја у Евро­пи. Ни сто­па смрт­но­сти ни­је ма­ла, што по­твр­ђу­ју и по­да­ци при­ку­пље­ни из­ме­ђу 2006. и 2016. го­ди­не, ка­да се про­сеч­но ра­ђа­ло 67.459 бе­ба, а уми­ра­ло 102.455 љу­ди.

Коментари6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

jeremija
Dajte vi narodu posla i (bože) pravde. Djecu znamo napraviti i sami.
Бранислав Станојловић
Не знам где госпођа Ђукић Дејановић добија своје податке. Ево сада сам у својој 75ој години. Најстарија ћерка није имала деце, па сам морао да изађем из пензије, потражим благослов од владике да се поново оженим колегиницом из црквеног хора 33 године млађом, па у мојој 60ој години добисмо сина, а у 62ој ћерку. Син ми је прошлог месеца напунио 15 година. А можда госпођа министарка има право и да сам, у том погледу, необичан.
duric dragan
Svaka cast gospodine Stojanovicu. Svaka Vam cast. Niste neobicni, Vi spadate i trebalo bi da pripadate eliti koja vodi Srbiju napred. Moj deda Ljubo je imao 57 godina kad je ozenio moju baku koja je imala 20 godina. Rodili su 5 cerki i moja mama je bila jedna od njih i to blizankinja. Sve cerke su bile zdrave, baka ih je odgajila, sve su se udale i imale svoju decu i unucice i praunucice. Ja mislim da je to pravo blagostanje. Danasnja raja misli da moras biti predsednik Amerike da bi ozenio 30 godina mladju od sebe. Zasto to ne bi radili i prosecni ljudi?? Svaka Vam cast, skidam kapu. Danasnja omladina nalazi hiljadu razloga da ne stupe u brak ili sacuvaj boze imaju decu. Traze novac od drzave da bi imali svoj porod. Sacuvaj nas Boze od ovih glupih misli. A albanci pored nas u istom ambijentu imaju svega na pretek.
Stefan Petkovic
Da podsetim, bar nekoga, jer gospodja Djukic-Dejanovic ne mari, kao ni novinari koji je propituju o ovome ili se uopste ovim najvecim problemom za bilo koji narod bave, sta je ona pre koju godinu rekla: "uzrok niskog nataliteta nisu: male plate, kratko porodiljsko odsustvo, slaba nega porodilja, nego vrednosni sistem koji neguju obrazovane i situirane zene. Masa zena u najboljem periodu za radjanje uopste ne zeli da ima decu. Za razliku od njih, radjaju siromasne zene." Tamo u izjavi dalje stoji "2014. je bilo vise abortusa nego zivorodjene dece". Dakle, kraj pravoslavlja. Da se vratimo na "siromasne koje radjaju", Politika prenosi od pre koji dan da ni one vise ne radaju. Dakle, uz nedostatak novca, preuzele su sistem vrednosti prvopomenutih zena. Znaci duplo golo. Samo jos jedna cinjenica - Finska, to je valjda neki raj za radjanje, jel, a tamo stopa fertiliteta je na istorijskom minimumu 1.45. I onda dodje ministarka Mihajlovic da "brani zene od radjanja"...mozda je zato N1 ne dira.
Sandra
Ne znam sa kojim demografski slicnim zemljama nas gospodja Ministarka poredi, ali u zapadnim zemljama zivotni vek je nekih 7-8 godina duzi i tamo se i moze govoriti o nekoj aktivnoj starosti nakon sto ljudi odu u penziju. Kod nas se za aktivnu starost svojih gradjana drzava vecpobrinula pomeranjem starosne granice za odlazak u penziju tako da muskarci u proseku imaju svega 5 godina fore da uzivaju penziju (tu su zene u dosta boljem polozaju), koja tesko da moze biti mnogo aktivna posto su za razliku od penzionera na zapadu, istroseniji i bolesniji.
duric dragan
U selu gde sam se rodio ima oko 150 stanovnika. Znam 10 porodica gde je alkoholizam muzeva doveo porodice do jako nezavidne situacije da ne kazem propasti. Oko 5 od njih su umrli u svojoj 50-oj godini bas od alkohola. Sta mislite koliko ovakvih situacija ima u Srbiji koji prave prosek zivotne starosti kod nas. Niko ne prica o problemu alkoholizma u Srbiji, medju Srbima, pogotovu u seoskim sredinama. Ni ovce nisu vise u stanju da gaje, kazu ne isplati im se a po celi dan sede i vuku flase za sobom. To su ozbiljne stvari koje niko ne pokusava da promeni. Albanci i Muslimani gde je uticaj alkohola manji na musku populaciju imaju vise dece i produktivniji su za drustvo u celini a da ne govorimo o zivotnoj starosti.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.