Четвртак, 02.12.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Доктори наука међу медицинским сестрама

Медицински техничари који се додатно образују не добијају већу плату, ни ново радно место, што је један од разлога због којег одлазе у иностранство, упозоравају из Удружења професионалних здравствених радника
Споменка Станојловић и др Иванка Аџић (Фо­тографије Ј. По­па­дић )
Професорка Вера Симић

Бор­ба про­тив од­ла­ска здрав­стве­них рад­ни­ка у ино­стран­ство, усва­ја­ње за­ко­на о здрав­стве­ној не­зи, уна­пре­ђе­ње по­ло­жа­ја ме­ди­цин­ских тех­ни­ча­ра, до­дат­но обра­зо­ва­ње ме­ди­цин­ских се­ста­ра, са­мо су не­ки од ци­ље­ва за ко­је се за­ла­же Удру­же­ње здрав­стве­них про­фе­си­о­на­ла­ца Ср­би­је. Ина­че, ово удру­же­ње осно­ва­но је пре две го­ди­не, а во­де га др Иван­ка Аџић, Спо­мен­ка Ста­ној­ло­вић и Ве­ра Си­мић. 

По њи­хо­вој про­це­ни, сва­ке го­ди­не Ср­би­ју на­пу­сти око 1.000 здрав­стве­них рад­ни­ка, ме­ђу ко­ји­ма је нај­ве­ћи број ме­ди­цин­ских тех­ни­ча­ра. Од­ла­зе због ма­лих пла­та, али и ло­ших усло­ва ра­да и не­мо­гућ­но­сти на­пре­до­ва­ња у по­слу. Нај­ве­ћи број њих на­ста­вља ка­ри­је­ру у кли­ни­ка­ма ши­ром Не­мач­ке и Нор­ве­шке, а све че­шће се се­ле у Ка­тар.

А и ка­да им се за­ви­ри у џеп про­сеч­на пла­та ме­ди­цин­ске се­стре у Ср­би­ји из­но­си око 37.000 ди­на­ра, а де­жур­ство и рад на ин­тен­зив­ној не­зи пла­ћа­ју се тек две-три хи­ља­де ди­на­ра.

Са том пла­том ве­ћи­на њих не мо­же да пре­гу­ра ме­сец, па мно­ги са­ња­ју о се­лид­би. 

Др Иван­ка Аџић, пред­сед­ни­ца Удру­же­ња здрав­стве­них про­фе­си­о­на­ла­ца, ка­же да из Ср­би­је од­ла­зе две ка­те­го­ри­је ме­ди­цин­ских тех­ни­ча­ра. Јед­на гру­па су нај­о­бра­зо­ва­ни­је и нај­и­ску­сни­је се­стре, ма­да се­ле се и мла­ди ко­је су тек иза­шли из школ­ске клу­пе.  

Стра­ни је­зик, ка­ко ка­же, ви­ше ни­ко­ме не пред­ста­вља про­блем, а за по­сао ме­ди­цин­ског тех­ни­ча­ра у Не­мач­кој нео­п­ход­на је ди­пло­ма ви­ше или ви­со­ке шко­ле. Ме­ђу­тим, тра­же се и рад­ни­ци са сред­њом струч­ном спре­мом и они до­би­ја­ју по­сао аси­стен­та. Ипак, све ве­ћи број њих при­зна­је да на за­па­ду ни­је баш све сјај­но. 

Спо­мен­ка Ста­ној­ло­вић, глав­на се­стра у ам­бу­лан­ти за ди­јаг­но­сти­ку и ле­че­ње бо­ле­сти бу­бре­га Кли­ни­ке за не­фро­ло­ги­ју КЦС-а, ка­же да пре не­го што еми­гри­ра­ју ве­ћи­на има ве­ли­ке пла­но­ве. Мно­ги од њих убр­зо по­же­ле да се вра­те. 

– Глав­ни раз­лог за од­ла­зак сва­ка­ко је пла­та. У Не­мач­кој на­ше ко­ле­ге за­ра­ђу­ју око 1. 300 евра ме­сеч­но. Ме­ђу­тим, на­ши љу­ди има­ју ве­ли­ке тро­шко­ве жи­во­та, по­го­то­во уко­ли­ко од­ла­зе са по­ро­ди­цом. Са­мо по­је­дин­ци успе­ва­ју да уште­де 200, 300 евра. То ни­је мно­го, али с об­зи­ром на на­ша при­ма­ња у Ср­би­ји, ни­је ни за­не­мар­љи­во. У по­след­ње вре­ме ве­ли­ки је при­лив здрав­стве­них рад­ни­ка из Ру­му­ни­је, Бу­гар­ске и Ал­ба­ни­је, а на­ши љу­ди не­ма­ју пред­ност при­ли­ком за­по­шља­ва­ња – упо­зо­ра­ва Спо­мен­ка ко­ја је члан Управ­ног од­бо­ра по­ме­ну­тог  удру­же­ња.  

Ка­ко би уна­пре­ди­ли по­ло­жај ме­ди­цин­ских тех­ни­ча­ра, ови про­фе­си­о­нал­ци ће се за­ла­га­ти за усва­ја­ње за­ко­на о здрав­стве­ној не­зи и фор­ми­ра­ње исто­и­ме­не слу­жбе. Та­ко би се­стре до­би­ле при­ли­ку да де­фи­ни­шу сво­је по­сло­ве, од­лу­чи­ва­ле би о по­тре­би за да­љим обра­зо­ва­њем. До­дат­ни рад и обра­зо­ва­ње би­ли би вред­но­ва­ни и пла­ће­ни. Тре­нут­но, ово удру­же­ње при­ку­пља по­дат­ке о бро­ју ме­ди­цин­ских тех­ни­ча­ра ко­ји су за­вр­ши­ли спе­ци­ја­ли­за­ци­ју или фа­кул­тет. 

Про­фе­сор­ка Ве­ра Си­мић, пот­пред­сед­ни­ца ове ор­га­ни­за­ци­је, под­се­ћа да се у ме­ди­цин­ске шко­ле упи­су­ју нај­бо­љи ђа­ци и да ве­ли­ки број њих на­ста­вља шко­ло­ва­ње на фа­кул­те­ту или ви­шој шко­ли. 

Јед­на од нај­о­бра­зо­ва­ни­јих здрав­стве­них рад­ни­ка сва­ка­ко је др Иван­ка Аџић. Са осме­хом ка­же да ни­је је­ди­на ме­ди­цин­ска се­стра ко­ја је, упо­ре­до са ра­дом на кли­ни­ци, на­пи­са­ла док­тор­ски рад. 

Де­вет го­ди­на је би­ла глав­на ме­ди­цин­ска се­стра КЦС-а. До­дат­но обра­зо­ва­ње за њу је пред­ста­вља­ло иза­зов, па је упи­са­ла фа­кул­тет и ди­пло­ми­ра­ла ме­наџ­мент у здрав­ству. Усле­ди­ли су ма­ги­стар­ски и док­тор­ски рад, а Иван­ка ни­је ви­ше се­стра, већ на­чел­ни­ца сек­то­ра за људ­ске ре­сур­се у Цен­тру за на­уч­но­и­стра­жи­вач­ки рад КЦС-а. 

– Од­у­век сам мла­ђим ко­ле­ги­ни­ца­ма при­ча­ла да мо­ра­ју да се обра­зу­ју. На­жа­лост, оне то ра­де због лич­ног за­до­вољ­ства. До­дат­но шко­ло­ва­ње им не до­но­си ве­ћу пла­ту, ни ви­шу по­зи­ци­ју. По за­вр­шет­ку ви­со­ке шко­ле или спе­ци­ја­ли­за­ци­је вра­ћа­ју се на иста рад­на ме­ста. И да­ље ра­де нај­јед­но­став­ни­је по­сло­ве, ко­ји су че­сто фи­зич­ки. Не по­сто­ји на­чин да им се на­ђе од­го­ва­ра­ју­ће рад­но ме­сто, а мо­гли би да об­у­ча­ва­ју мла­де или да ра­де са нај­са­вре­ме­ни­јим ди­јаг­но­стич­ким уре­ђа­ји­ма – ка­же на­ша са­го­вор­ни­ца уз на­по­ме­ну да је баш због то­га нео­п­ход­но из­ме­ни­ти За­кон о здрав­ству.

На­ше кли­ни­ке би тре­ба­ло да за­по­сле ве­ћи број здрав­стве­них не­го­ва­те­ља. Овај ка­дар обра­зу­је се у по­је­ди­ним ме­ди­цин­ским шко­ла­ма три го­ди­не, сти­че ши­ро­ко зна­ње и мо­гу да оба­вља­ју јед­но­став­не по­сло­ве као што су по­моћ па­ци­јен­ту, бри­га о ис­хра­ни и хи­ги­је­ни, пре­ба­ци­ва­ње са оде­ље­ња, од­во­ђе­ње на пре­гле­де...  

На на­ше пи­та­ње да ли ће се се­стре ика­да ре­ши­ти би­ро­крат­ских по­сло­ва, Иван­ка Аџић је не­моћ­но сле­гла ра­ме­ни­ма. 

– Све­сна сам да уво­ђе­ње ра­чу­на­ра у на­ше здрав­стве­не уста­но­ве ни­је рас­те­ре­ти­ло осо­бље већ им је на­мет­ну­ло до­дат­ну оба­ве­зу. Об­у­че­ни здрав­стве­ни рад­ник тре­ба­ло би по­не­кад да се ба­ви ад­ми­ни­стра­ци­јом, а нај­че­шће да бри­не о па­ци­јен­ти­ма. Си­ту­а­ци­ја је у мно­гим уста­но­ва­ма обр­ну­та – ре­чи су на­ше са­го­вор­ни­це.

Удру­же­ње про­фе­си­о­на­ла­ца ће до кра­ја го­ди­не ор­га­ни­зо­ва­ти три­би­ну о по­слов­ним за­да­ци­ма ме­ди­цин­ске се­стре. Кра­јем ма­ја би­ће одр­жан и пр­ви кон­грес у њи­хо­вој ор­га­ни­за­ци­ји, а том при­ли­ком ће на­сту­пи­ти ви­ше од 300 еми­нент­них пре­да­ва­ча из Ср­би­је и ре­ги­о­на ко­ји ће рас­пра­вља­ти о уна­пре­ђе­њу ра­да у здрав­стве­ним уста­но­ва­ма.

Коментари9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Paun
Medicinske sestre treba rangirati prema stepenu završene škole i shodno tome odrediti plate,na taj način će ih se stimulirati da se obrazuju i napreduju u poslu.
Petar
Plate jesu male medicinskim sestrama, a one su prve do bolesnika kome treba da daju adekvatnu medicinsku negu, toplu rec i malo ljudske paznje. Sa druge strane med. sestre (kao i lekari) dobijaju poklone: od kafe, preko parfema do zlatnog nakita. Pored toga mogu da uvedu bilo koga preko reda i na taj nacin ~zarade~ i josh neke benficije koje nisu vezane za medicinu. Ima josh pogodnosti koji med. sestre imaju, ali da budemo posteni, potrebno im je povecati plate. Opet mi nije jasno, cemu fakultetski obrazovana med. sestra sluzi? Cemu lekati onda, koji su studirali 6 godina fakultet, pa josh 3 godine specijalizaciju? U opisanom slucaju je doslo do prekvalifikacije i to nema veze sa med. sestrama. Tako da ne znam kome je moglo da padne napamet da med. sestra ima fakultet i zasto su naparvili takav fakultet.
Draga
Lep i realan tekst o nasem zdravstvu.Da nam je vise ovakvih kao sto je gospodja Ivanka ,ne bismo danas bili u ovoj situaciji.Godinama se bori za nasa prava i hvala joj za to.
ljutković ljutko
Ma te diplome se štancuju ko vekne hleba(osobito je čuven Prnjavor u BiH) !!Samo ima problem:ko će da radi!?Ne mogu svi da komanduju!!O prekvalifikovanim trgovkinjama(500 evrića),koje preko noći postadoše medicinske sestre po privatnim "školama" da i ne trošim reči!!
Mile
A na kom fakultetu je gospođa Adžić stekla titule magistra i doktora nauka?
Slobodan
Oseti se zajedljivost i nipodaštavanje tuđeg truda. Sram vas bilo.
Luka
Na privatnom naravno.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.