Понедељак, 27.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Па­цифич­ко балет­ско путовање Аш­хен Атаљанц

Ка­рије­ра коју гра­ди годинама уна­зад у земљи и ино­стран­ству нашу уметницу пре­поручила да добије позив за госто­вање на интер­нацио­нал­ном балет­ском ску­пу
Аш­хен Ата­љанц (Фо­то Ви­ки­ме­ди­ја )

Ово је мо­је вр­ло ин­тен­зив­но ба­лет­ско рад­но ле­то. Мо­гла бих да ка­жем и ве­о­ма на­пор­но, да кључ­на реч овог пу­то­ва­ња ни­је по­што­ва­ње и за­хвал­ност…, по­ру­чу­је ба­ле­ри­на Аш­хен Ата­љанц из да­ле­ког Ван­ку­ве­ра у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку”. Ова хе­ро­и­на ба­лет­ске сце­не, ро­ђе­на у Пан­че­ву са пра­вим ге­нет­ским мик­сом: по мај­ци је Срп­ки­ња, по оцу Је­р­мен­ка и Се­кељ­ка, али но­си и ге­не не­мач­ких пре­да­ка, ис­тра­ја­ва у сво­јој за­ни­мљи­вој умет­нич­кој ми­си­ји.

Аш­хен Ата­љанц у Ван­ку­ве­ру бо­ра­ви у свој­ству пре­да­ва­ча, али и чла­на жи­ри­ја та­мо­шњег ве­ли­ког ин­тер­на­ци­о­нал­ног ба­лет­ског фе­сти­ва­ла. За­ни­мљи­ва ка­ри­је­ра ко­ју бри­жљи­во гра­ди го­ди­на­ма уна­зад, ка­ко у зе­мљи та­ко и ино­стран­ству, сва­ка­ко је пре­по­ру­чи­ла на­шу умет­ни­цу да бу­де гост ова­ко зна­чај­ног ба­лет­ског ску­па. 

 

– Док сам сва­ко ве­че од­ла­зи­ла на спа­ва­ње опи­је­на пла­нин­ским ва­зду­хом и ми­ри­сом Па­ци­фи­ка и сла­ла уни­вер­зу­му за­хвал­ност што сам се на­шла ов­де, су­тра­шњи дан ме­ни је до­но­сио исто то кроз за­гр­ља­је и оза­ре­на ли­ца мла­дих ба­лет­ских ко­ле­га – умет­ни­ка. Зар је по­треб­но још не­што? Је­ди­но што осе­ћам у овом тре­нут­ку је­сте да је чо­век истин­ски сре­ћан са­мо кад по­ма­же дру­ги­ма. По­ред број­них оба­ве­за, као на­гра­да то­ком бо­рав­ка у Ван­ку­ве­ру, овом чу­де­сном и ре­кла бих ма­гич­ном гра­ду, по­ја­ви­ли су се и су­сре­ти са не­ве­ро­ват­ним љу­ди­ма: но­ва зна­ња, ис­ку­ства, оче­ки­ва­ња. И још јед­ном по­твр­ди­ли ка­ко све што нам се де­ша­ва за­ви­си ис­кљу­чи­во од нас. Жи­вот је ди­ван!, ка­же Аш­хен Ата­љанц.

Пре два да­на, ка­ко са­зна­је­мо, у Ван­ку­ве­ру је за­вр­шен пе­то­не­дељ­ни ба­лет­ски се­ми­нар. По­ла­зни­ци су би­ли по­де­ље­ни у шест гру­па, раз­вр­ста­них по уз­ра­сту и зна­њу. Са њи­ма је ра­ди­ло осам пе­да­го­га, ме­ђу њи­ма и Аш­хен Ата­љанц. По­ла­зни­ци се­ми­на­ра по­ха­ђа­ли су ба­лет, ре­пер­то­ар и рад у шпиц па­ти­ка­ма, са­вре­ме­ну игру и мју­зикл. На кра­ју је рад јав­но пред­ста­вљен, а и до­де­ље­не су на­гра­де и сти­пен­ди­је за да­ље шко­ло­ва­ње нај­бо­љим уче­ни­ци­ма.

Пре три да­на у Ван­ку­ве­ру је по­че­ло и ве­ли­ко ин­тер­на­ци­о­нал­но ба­лет­ско так­ми­че­ње са пре­ко две­ста по­ла­зни­ка, а Аш­хен Ата­љанц је по­зва­на да бу­де члан жи­ри­ја. 

Па­ци­фич­ко ба­лет­ско пу­то­ва­ње Аш­хен Ата­љанц за­вр­ша­ва се 15. ав­гу­ста. Али, то ни­је све ка­да је лет­њи ан­га­жман ове ба­лет­ске умет­ни­це у пи­та­њу. У Ср­би­ји ће сре­ди­ном ав­гу­ста бо­ра­ви­ти са­мо на­крат­ко, јер је већ у дру­гој по­ло­ви­ни ав­гу­ста че­ка­ју но­ве оба­ве­зе. У овом слу­ча­ју реч је о но­во­о­сно­ва­ном Пле­сном се­ми­на­ру у Кул­тур­ном цен­тру у Тив­ту ко­ји ће би­ти одр­жан од 20. до 27. ав­гу­ста у, а ко­ји ће оку­пи­ти еми­нент­не ба­лет­ске пе­да­го­ге. По­ред Аш­хен Ата­љанц ко­ја ће пре­да­ва­ти кла­си­чан ба­лет, ту је и Реј­чел Вејлс из Хо­лан­ди­је, играч ко­ји је ка­ри­је­ру гра­дио у чу­ве­ној НДТ ком­па­ни­ји, ко­ји ће пре­да­ва­ти са­вре­ме­ну игру, за­тим Ми­ле­на Ма­не­ва из Ско­пља ко­ја ће др­жа­ти ча­со­ве хип хо­па и Да­ли­да Сто­ја­но­вић ко­ја ће во­ди­ти ча­со­ве јо­ге. Про­грам је ра­зно­вр­стан и до­ста ин­тен­зи­ван, јер се сва­ко­га да­на прак­ти­ку­ју че­ти­ри раз­ли­чи­те играч­ке тех­ни­ке, а све са ам­би­ци­јом да се офор­ми ква­ли­тет­на ре­ги­о­нал­на плат­фор­ма за уса­вр­ша­ва­ње мла­дих игра­ча, али и да се кроз пле­сни фе­сти­вал и ње­го­ве пра­те­ће про­гра­ме под­стак­не раз­вој умет­нич­ке игре на овим про­сто­ри­ма.

Ко­ли­ко је ова­ква вр­ста еду­ка­ци­је ва­жна за мла­де ба­лет­ске игра­че, Аш­хен Ата­љанц ка­же:

– За игра­че, као и за ђа­ке, ве­о­ма је ва­жно при­пре­ми­ти се за но­ву се­зо­ну или но­ву школ­ску го­ди­ну. Ми оче­ку­је­мо да ће на­ред­них го­ди­на се­ми­нар тра­ја­ти ду­же и да ће­мо на кра­ју има­ти и јав­ну пре­зен­та­ци­ју на­шег ра­да. Овог ле­та ће по­ла­зни­ци кроз ма­стер кла­со­ве мо­ћи да на­сле­де зна­ње пе­да­го­га са ко­ји­ма ра­де и то ис­ку­ство при­ме­не у да­љем ра­ду у сво­јим шко­ла­ма и ком­па­ни­ја­ма.

А да Аш­хен Ата­љанц има шта да пре­не­се мла­дим ко­ле­га­ма, по­твр­ђу­ју ње­ни не­за­бо­рав­ни ба­лет­ски на­сту­пи на сце­ни На­род­ног по­зо­ри­шта у Бе­о­гра­ду у уло­га­ма по­пут Оде­те, Оди­ли­је у ба­ле­ту „Ла­бу­до­во је­зе­ро”, Ки­три у „Дон Ки­хо­ту”, Ми­р­те, Жи­зе­ле у „Жи­зе­ли”, Ауро­ре у „Успа­ва­ној ле­по­ти­ци”, Ма­р­ги­те Го­тје у „Да­ми с ка­ме­ли­ја­ма”, Да­ли­ле у „Сам­со­ну и Да­ли­ли”… Аш­хен Ата­љанц би­ла је и со­ли­ста Др­жав­не опе­ре у Бе­р­ли­ну, а по­ред уло­га из кла­сич­ног ре­пер­то­а­ра, за­ни­ма­ла се и за мо­де­ран из­раз. По­себ­но по­сле 2000. го­ди­не, пре­ла­ском у ита­ли­јан­ску ку­ћу „Атер­ба­ле­то” ка­да се у пот­пу­но­сти окре­ће мо­дер­ној игри. 

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

бака Мира Милићевић
А ја бих толико волела да је видим рецимо као ватрену Китри у Дон Кихоту, хладну Фригију у Спартаку или као нежну Жизелу.... Пробала сам да нађем неки снимак, али нисам успела.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.