Понедељак, 06.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

„Цум­то­бел” отво­рио фа­бри­ку у Ни­шу

(Фото Бета)

Ниш – Аустриј­ска ком­па­ни­ја „Цум­то­бел” данас је у Ни­шу отво­ри­ла фа­бри­ку за про­из­вод­њу ЛЕД ра­све­те ко­ја ће упо­сли­ти 1.100 рад­ни­ка. У по­го­ни­ма је већ 260 рад­ни­ка, а у фа­бри­ци, у ко­ју је уло­же­но ви­ше од 30 ми­ли­о­на евра, по­сте­пе­ним по­ве­ћа­њем про­из­вод­ње и рад­не сна­ге би­ће за­по­сле­но 1.100 рад­ни­ка. Отва­ра­њу су при­су­ство­ва­ли пред­сед­ник Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић, ге­не­рал­ни ди­рек­тор Ал­фред Фел­дер, пред­сед­ник Над­зор­ног од­бо­ра фа­бри­ке Јург Цум­то­бел, фе­де­рал­ни ми­ни­стар Аустри­је за ЕУ Гер­нот Блу­е­мел и гра­до­на­чел­ник Ни­ша Дар­ко Бу­ла­то­вић. „За нас је ве­ли­ка част да отво­ри­мо фа­бри­ку и при­ка­же­мо из­у­зе­тан на­пре­дак на­ше ком­па­ни­је на гло­бал­ном ни­воу. Же­лео бих по­себ­но да за­хва­лим пред­сед­ни­ку Алек­сан­дру Ву­чи­ћу и гра­до­на­чел­ни­ку Ни­ша, а за­хвал­ност сти­же и из аустриј­ске вла­де”, по­ру­чио је на отва­ра­њу Фел­дер.

И ком­па­ни­ја „Ими”
отвара фабрику
Пред­сед­ник Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић на­ста­вља бо­ра­вак у Ни­шу, где ће у суботу (у 10 ча­со­ва) на „Ло­зном ка­ле­му” би­ти отво­ре­на но­ва фа­бри­ка фи­ли­пин­ске ком­па­ни­је „Ими”. Ка­ко је ре­че­но, „Ими”, ко­ји је у са­ста­ву у све­ту по­зна­те фир­ме „Аја­ла”, у Ни­шу ће про­из­во­ди­ти елек­трон­ске ком­по­нен­те и упо­сли­ће око 1.300 рад­ни­ка. Пла­ни­ра­но је и ан­га­жо­ва­ње око 500 ви­со­ко­о­бра­зо­ва­них струч­ња­ка са за­вр­ше­ним фа­кул­те­ти­ма елек­тро­ни­ке, елек­тро­тех­ни­ке, ма­шин­ства и дру­гих про­фи­ла.

Пред­сед­ник Ср­би­је на све­ча­но­сти је ре­као да Ср­би ни­су на­у­чи­ли да се ра­ду­ју, ни­ти да по­ка­жу по­што­ва­ње. Ка­зао је да нај­че­шће во­ли­мо да се бу­ни­мо, не­го­ду­је­мо и жа­ли­мо се. „А ја, ка­да бих мо­гао да би­рам, ја бих во­лео да сва­ки дан бу­де као овај да­нас. Да сва­ки дан отва­ра­мо фа­бри­ку. За­хва­љу­ју­ћи и Вла­ди Аустри­је и кан­це­ла­ру Се­ба­сти­ја­ну Кур­цу, ко­ји је по­др­жао да ова ком­па­ни­ја до­ђе у Ср­би­ју, али и ре­зул­та­ти­ма ра­да на­ше вла­де, ’Цум­то­бел’ је са­да у Ни­шу, а Ниш, под­се­ти­ћу, ни­је био је­ди­ни кан­ди­дат”, ре­као је Ву­чић.

Пред­сед­ник Ср­би­је под­се­тио је да је то пе­та фа­бри­ка ко­ју отва­ра у Ни­шу, а да је „Цум­то­бел” не­што по­себ­но и да до­но­си но­ви ква­ли­тет на југ и ју­го­и­сток Ср­би­је. „Ми смо за­и­ста ура­ди­ли мно­го, иако су љу­ди пре не­за­до­вољ­ни не­го што су за­до­вољ­ни – што ти је, Ву­чи­ћу, кра­ва­та кри­ва, што ти је оде­ло из­гу­жва­но, ка­кве су ти ци­пе­ле... Али, има­ли смо јед­ну фа­бри­ку, а да­нас по­ла ту­це­та ви­ше, има­ће­мо их још и ви­ше”, ре­као је Ву­чић.

Пре отва­ра­ња фа­бри­ке за про­из­вод­њу ра­све­те „Цум­то­бел” пред­сед­ни­ка Ср­би­је Алек­сан­дра Ву­чи­ћа је у Ни­шу до­че­ка­ло ви­ше од 10.000 гра­ђа­на са срп­ским за­ста­ва­ма, ње­го­вом сли­ком и ве­ли­ким тран­спа­рен­том с нат­пи­сом: „До­бро до­шао, пред­сед­ни­че!” За­хва­љу­ју­ћи на то­плој до­бро­до­шли­ци љу­ди­ма из ра­зних гра­до­ва са ју­га Ср­би­је ко­ји су га до­че­ка­ли, Ву­чић је ре­као да ра­ди оно што је нај­ва­жни­је, а то је да отва­ра но­ву фа­бри­ку и но­ва рад­на ме­ста.

Бу­ла­то­вић: Зна­ча­јан дан за град
Гра­до­на­чел­ник Ни­ша Дар­ко Бу­ла­то­вић ка­же да је ово још је­дан зна­ча­јан дан за тај град. На­гла­сио је да је у по­след­ње две го­ди­не та­квих да­на би­ло пу­но и до­дао да би рет­ко ко мо­гао да се от­ме ути­ску ове пре­ле­пе сли­ке у Ни­шу да­нас, а да се не се­ти шта се ов­де де­ша­ва­ло у про­шло­сти – ка­да су се фа­бри­ке за­тва­ра­ле, рад­ни­ци от­пу­шта­ли, ка­да се пла­те ни­су ис­пла­ћи­ва­ле. Др­жа­ва, ка­ко је ре­као, по­ма­же Ни­шу при­вла­че­њем но­вих ин­ве­сти­ци­ја. „Ово Ниш не пам­ти – да се др­жа­ва окре­ну­ла овом гра­ду и ју­гу Ср­би­је. Ово је вре­ме о ко­јем смо са­ња­ли. Сма­ње­на је не­за­по­сле­ност са 36.000 на 25.000, број отво­ре­них пред­у­зе­ћа по­ве­ћао се на 500. У скром­ним усло­ви­ма, пред­у­зи­ма­мо и ми ме­ре за ми­кро, ма­ла и сред­ња пред­у­зе­ћа и за 10 пу­та смо их по­ве­ћа­ли. И то све не би би­ло да ни­је по­др­шке пред­сед­ни­ка Алек­сан­дра Ву­чи­ћа”, на­гла­сио је Бу­ла­то­вић.

„Отва­ра­мо жи­вот и бу­дућ­ност за љу­де ов­де у Ни­шу. Ка­да сам пре не­ко­ли­ко го­ди­на ов­де до­шао има­ли смо ве­ли­ких про­бле­ма – зе­мља је би­ла у ра­су­лу, др­жа­ва пред бан­кро­том и ма­ло ко је ве­ро­вао да мо­же­мо да иза­ђе­мо из кри­зе. Али ви сте има­ли по­ве­ре­ња у сво­ју др­жа­ву и сво­је ру­ко­вод­ство и би­ли сте стр­пљи­ви и тр­пе­љи­ви. Ни­сте ста­вља­ли лич­ни ин­те­рес ис­пред ин­те­ре­са др­жа­ве”, ре­као је Ву­чић, че­сто пре­ки­дан апла­у­зи­ма.

Пред­сед­ник Ср­би­је на­гла­сио је да 55 од­сто од укуп­них стра­них ди­рект­них ин­ве­сти­ци­ја у це­лом ре­ги­о­ну за­вр­ши у Ср­би­ји, до­да­ју­ћи да ће се бо­ри­ти да их бу­де и 60 од­сто. Ре­као је да су мо­ра­ли да до­но­се те­шке од­лу­ке, да ни­су ис­пу­ња­ва­не не­чи­је же­ље и да се ни­су би­ло ко­ме до­дво­ра­ва­ли. „Да­нас смо до­шли у си­ту­а­ци­ју да сва­ко­днев­но отва­ра­мо фа­бри­ке. Не по­сто­ји ни­шта леп­ше од ово­га што ра­ди­мо да­нас. Пре две и по го­ди­не са Цум­то­бе­лом смо кре­ну­ли у це­лу при­чу и са­да, ка­да зна­мо да ће ов­де ра­ди­ти ви­ше хи­ља­да љу­ди и да ће про­мет ове ком­па­ни­је би­ти 120 ми­ли­о­на евра, ви­ди­те ко­ли­ки је то ве­ли­ки зна­чај за Ниш и југ Ср­би­је, али и за це­лу на­шу зе­мљу. И све то ра­ди­мо са ве­ли­ким ци­љем – да обез­бе­ди­мо бу­дућ­ност за на­шу де­цу”, ка­же Ву­чић. Ис­та­као је да је, за раз­ли­ку од оних ко­ји не до­ла­зе да ви­де свој на­род, ње­му дво­днев­на по­се­та Ни­шу и ше­сти или сед­ми пут где до­ла­зи на не­ко­ли­ко да­на. На­гла­сио је да ће Пчињ­ски, Ја­бла­нич­ки, Ни­шав­ски, Пи­рот­

 

 

 

Коментари7
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

slobodan n.
Svaka cast, ovo su dobre vesti! Samo napred!
Gojko
Izmislja tocak. Postoji vec nasa, domaca, fabrika LED rasvete u Ugrinovcima.
Sloba
Ja u potpunosti podržavam svako otvaranje novih radnih mesta, tako i ovih 260 u Nišu, svako će tu imati interes i kapitalisti u vidu profita na ulaganje i radnici u vidu nadnica. Sećam se kompanije EI Niš koja je nekad tu poslovala i imala 26000 zaposlenih na njenom ulazu bila je tabla sa natpisom da je 1950 fabrika predata na upravljanje radnicima, imali su radničke savete i sindikat i letovalište na jadranu, delili su stanove,oni se očito nisu adekvatno brinuli o tzv. koncernu koji je u periodu od 1960-80 prometovao po 700 miliona tadašnjih dolara, pa je sve propalo mada je to bila jedna od prvih fabrika u Evropi koja je proizvodila integralna kola u ttl tehnici(čipovi).
Draskone
Lepo je što pretsednik redovno odlazi u NIš da nešto otvara. Mi Kragujevčani bi trebalo da se kolektivno preselimo u Niš ili Jagodinu. Izgleda da posle Dinkić -Tadić tandema, i dovođenja Fiata, u Kragujevcu nema ništa novo. E što nećeu KG da dođe makar naki Gerund zecen ili Cviken cangel pa da bude zer gut! Ne obilazi nas samo kiša. Nišlijama želim još puno novih fabrika.
Zoran
Koliko su autobusa doveli u Nis?

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.