Недеља, 26.06.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

ЕПС драстично спустио ниво Власинског језера

Подручје око вештачке акумулације заштићено као предео изузетних одлика. – У Електропривреди тврде да радови на ремонту не утичу на биљни и животињски свет
Фото ФБ - Власинско језеро

Ле­ско­вац – Ка­кво је ста­ње на Вла­син­ском је­зе­ру, „би­се­ру ју­га Ср­би­је”, мо­жда нај­бо­ље од­сли­ка­ва­ју не­го­до­ва­ња ри­бо­ло­ва­ца, али и ту­ри­ста ко­ји су то­ком ле­та бо­ра­ви­ли у овом кра­ју и го­ди­на­ма се ди­ви­ли, а са­да упу­ћу­ју оштре кри­ти­ке на – „не­по­зна­те адре­се”. Ка­ко ис­ти­че Дра­ган Ко­ста­ди­но­вић, пред­сед­ник МЗ Вла­си­на Рид, чо­век ко­ји жи­ви у овом кра­ју, „по ла­ич­кој про­це­ни, ни­во је­зе­ра опао је мо­жда за тре­ћи­ну”.

„Ми, ме­шта­ни, то ја­ко до­бро ви­ди­мо на оба­ли. Чак су се и плу­та­ју­ћа остр­ва при­по­ји­ла оба­ли”, ве­ли Ко­ста­ди­но­вић.

Он, ме­ђу­тим, сма­тра да су нео­сно­ва­не при­че о „угро­же­но­сти биљ­ног и жи­во­тињ­ског све­та у је­зе­ру”, али сма­тра да ко­ли­чи­на во­де ко­ја тре­нут­но не­до­ста­је мо­ра „под хит­но” да се на­док­на­ди.

У ЕПС-у оце­њу­ју да се сви ра­до­ви на хи­дро­е­лек­тра­ни „Вр­ла 1” из­во­де због ре­мон­та ре­шет­ке на ула­зној гра­ђе­ви­ни и да је тре­ба­ло ис­пу­сти­ти ни­во је­зе­ра. Да би се ти по­сло­ви ура­ди­ли, нео­п­ход­но је да ко­та је­зе­ра бу­де на 1.206,5 ме­та­ра над­мор­ске ви­си­не. Ра­до­ви се оба­вља­ју то­ком ре­дов­ног го­ди­шњег ре­мон­та, ко­ји тра­је 30 да­на – пи­ше у са­оп­ште­њу. 

До­да­ју и да ра­до­ви и спу­шта­ње ни­воа во­де не ути­чу на биљ­ни и жи­во­тињ­ски свет и да ће у на­ред­ном пе­ри­о­ду кре­ну­ти пре­пум­па­ва­ње во­де из Ли­син­ског је­зе­ра, чи­ме ће се по­ве­ћа­ти ко­та Вла­син­ског је­зе­ра.

Је­ле­на Ми­лен­ко­вић, док­то­ранд на Ге­о­граф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду, у из­ја­ви за „Ју­жне ве­сти”, ис­ти­че да „ве­ли­ко оба­ра­ње ни­воа во­де до­во­ди до огром­них еко­ло­шких по­сле­ди­ца”. По ње­ној оце­ни „си­ту­а­ци­ја на Вла­син­ском је­зе­ру из­ми­че кон­тро­ли, а фло­ра и фа­у­на би­ва­ју угро­же­ни­ји. Уко­ли­ко се хит­но не пре­ду­зму ме­ре по­ди­за­ња во­до­ста­ја, оба плу­та­ју­ћа остр­ва оста­ће за­у­век при­по­је­на уз оба­лу и не­ће по­сто­ја­ти”.

При па­ду је­зер­ске во­де, сма­њу­је се би­о­ди­вер­зи­тет, об­ја­шња­ва Ми­лен­ко­ви­ће­ва, а сма­ње­ње планк­тон­ских ор­га­ни­за­ма мо­же до­ве­сти до оси­ро­ма­ше­ња биљ­ног фон­да, чи­ме се сма­њу­је и мрест ри­бе. То да­ље до­во­ди до, ка­же она, на­пу­шта­ња ста­ни­шта број­них пти­ца ко­је на­ста­њу­ју ове про­сто­ре, јер не­ће има­ти чи­ме да се хра­не.

Ова­кво ста­ње ди­рект­но се од­ра­жа­ва на бо­ра­вак ту­ри­ста, пло­вид­бу, ри­бо­лов и жи­ви свет, до­бро по­зна­та плу­та­ју­ћа остр­ва, али и на чи­тав низ еко­ном­ских ак­тив­но­сти на овом под­руч­ју.

Но­ви­ца Стан­ко­вић, ру­ко­во­ди­лац слу­жбе „Пре­де­ли из­у­зет­них од­ли­ка” (ПИО) Вла­си­на, ко­ји је бу­квал­но це­ли рад­ни век про­вео на Вла­си­ни, а у слу­жби ПИО је од 2010. го­ди­не, ка­же ви­ше не­го пре­ци­зно: „Нај­кра­ће, до­шло је до дра­стич­ног опа­да­ња ни­воа во­де у је­зе­ру. Би­ће да је у овом пе­ри­о­ду ви­ше во­де од­ла­зи­ло за про­из­вод­њу стру­је не­го што је био до­ток. Та сли­ка је по­себ­но уоч­љи­ва у не­ким пли­ћим за­ли­ви­ма”, ка­же Стан­ко­вић.

 „ПИО не­ма зва­нич­не по­дат­ке до ка­квих про­ме­на до­ла­зи са ни­во­ом во­до­ста­ја, о ко­ли­чи­на­ма утро­ше­не во­де и слич­но, јер то јед­но­став­но ни­је наш по­сао. Ми смо са­мо упра­вља­чи овог за­шти­ће­ног под­руч­ја при­ро­де, ко­ме при­па­да и Вла­син­ско је­зе­ро”, ка­же Стан­ко­вић.

Ина­че, чу­ва­ри Вла­син­ског је­зе­ра и при­о­ба­ља не­пре­кид­но пра­те ста­ње на те­ре­ну, ша­љу из­ве­шта­је и из да­на у дан кон­ста­ту­ју да „ни­во во­де осци­ли­ра”.

„Елек­тро­при­вре­да Ср­би­је” има 16 хи­дро­е­лек­тра­на укуп­не сна­ге 2.835 МW и основ­ни је но­си­лац ис­ко­ри­шће­ња хи­дро­е­нер­гет­ског по­тен­ци­ја­ла у Ср­би­ји. Пр­ва хи­дро­е­лек­тра­на је упра­во ХЕ „Вла­си­на”, ко­ја је пу­ште­на у рад дав­не 1955. го­ди­не. Вла­син­ско је­зе­ро је ве­штач­ко, на 1.213 ме­та­ра над­мор­ске ви­си­не, а под­руч­је око ње­га за­шти­ће­но као пре­део из­у­зет­них од­ли­ка. 

Коментари8
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Pera Pera
Ovi sve zivo unistise . Na Boga i na prirodu ne misle . Ko je njima dao za pravo da koriste NARODNU - JAVNU IMOVINU kao da je to njihovo privatno vlasnistvo ? Ko je njima dao za pravo da NACIONALNO PRIRODNO BLAGO koriste u privatne svrhe i profitiraju na nacionalnom nacionalnom blagu ?
Aleksandar
Zasto ne kazete istinu, a to je da se jezero ispusta da bi mini hidrocentrale na okolnim rekama koje su u privatnom vlasnistvu (zna se cijem), napravile vise struje, a tu struju potom po visim cenama prodavale EPS-u, a mi gradjani naravno to placamo. Ovo sto se radi po nacionalnim parkovima je skandal, a svi cute o tome. Em nam otese i upropastise prirodu zarad bogacenja privilegovanih pojedinaca, em jos moramo to i da placamo. To ne bi ni u zaostalim africkim drzavama proslo, a ovde prolazi.
OK Real
Niko to ne kaze jer nije istina... naravno sem takvih ~strucnjaka~ kao sto si ti
Žika
Remont je izgovor za ispuštanje vode na katastrofalan nivo. Dali su vršikli remont i na Zavojskom jezeru! I to jezero je ispušteno na minimumu a nema remonta. Znači proizvodila se struja i tačka.
Вукица
@Žika - У праву сте! Језеро је већ у марту било добро испражњено, а током лета се стање само погоршало. Најгоре је што иде зима, производња струје ће сигурно порасти, па је неминован даљи пад нивоа воде... Невероватно је да о опстанку једне овакве лепоте практично не брине нико (чак ни они које држава плаћа да то чине), а уста су нам свима пуна прича о заштити животне околине.
Miki Andrejevic
Ja provodim letnje mesece na jezeru i nivo vode je u julu vec data bio zabrinjavajuce nizak. Naravno da se trebaju preduzeti hitne mere da se vrati na normalan nivo. Da bi se sacuvao "biser juga Srbije"treba jos puno toga da se uradi, pocevsi od regulusanja kanalizacije starog hotela koji se sada renovira, pa je ovo prava prilika da inspekcija Opstine Surdulica ucini sve sto je potrebno da se postuju sva sanitarna pravila kanalizacije a kad smo pri tome i uredjenja plaze ispod hotela. Meni je Vlasina najdrazi kutak na svetu i zeleo bih da ostane cista i lepa zanavek.
nex
Poštovana gospođo Jelena(sa Geografskog fakulteta), naravno da ima uticaja na floru i faunu, to je činjenica. Koje su dalje činjenice pod 1 mora se uraditi pomenuti remont u tekstu zbog hidroelektrane i proizvodnje struje. Po pravilu uvek se uradi analiza korisnika akumulacije dakle elektroprivreda, navodnjavanje itd i bira se neka najbezbolnija varijanta i najpovoljniji mesec u godini.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.