Недеља, 03.07.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Страни играчи одлазе, „Телеком”се шири

Стручњаци сматрају да је требало и раније да одлучније кренемо у поход на тржиште телекомуникација у региону јер је за тако нешто било простора
Фото А.Васиљевић

На тр­жи­шту те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ја у ре­ги­о­ну уве­ли­ко се ме­ша­ју кар­те. Нор­ве­шки „Те­ле­нор” оти­шао је из ре­ги­о­на, а на ње­го­во ме­сто до­шла је че­шка ППФ гру­па. Аме­рич­ки ин­ве­сти­ци­о­ни фонд ККР про­дао је „Ју­нај­тед гру­пу” у окви­ру ко­је по­слу­је ка­блов­ски опе­ра­тер СББ, а ку­пац је бри­тан­ски ин­ве­сти­ци­о­ни фонд „БЦ парт­нерс”. „Дој­че Те­ле­ком” по­вла­чи се из ре­ги­о­на и са­да про­да­је „Те­ле­ком Ал­ба­ни­ја” за ко­ји кон­ку­ри­ше наш „Те­ле­ком Ср­би­ја”. 

На­ци­о­нал­на те­ле­ко­му­ни­ка­ци­о­на ком­па­ни­ја кре­ну­ла је у офан­зи­ву. Осим по­ме­ну­те на­ме­ре о ши­ре­њу на Ал­ба­ни­ју наш „Те­ле­ком” већ по­ве­ћа­ва по­сло­ва­ње у Ре­пу­бли­ци Срп­ској. На­и­ме, „Те­ле­ком Срп­ске”, ко­ји је у вла­сни­штву „Те­ле­ко­ма Ср­би­ја”, ку­пу­је та­мо­шња два ка­блов­ска опе­ра­те­ра. Про­шлог ме­се­ца Ко­ми­си­ја за за­шти­ту кон­ку­рен­ци­је БиХ да­ла је зе­ле­но све­тло за пре­у­зи­ма­ње ка­блов­ског опе­ра­те­ра „Тел­рад нет Би­је­љи­на”, а ових да­на об­ја­вље­но је да је „Те­ле­ком Срп­ске” ку­пио 100 од­сто уде­ла у ком­па­ни­ји „Блиц­нет Ба­ња Лу­ка”. Про­да­вац је „Те­ле­ком Сло­ве­ни­ја”. Упу­ће­ни ка­жу да ши­ре­њем би­зни­са на ре­ги­он на­ци­о­нал­на ком­па­ни­ја по­ве­ћа­ва сво­ју вред­ност што ће јој по­мо­ћи да из­др­жи кон­ку­рен­ци­ју. 

Мах­муд Бу­ша­тли­ја, кон­сул­тант за стра­на ула­га­ња, ка­же да је за сва­ку по­хва­лу од­лу­ка да се „Те­ле­ком” ши­ри на ре­ги­он. 

– За ме­не, као про­тив­ни­ка при­ва­ти­за­ци­је ове ком­па­ни­је, то је до­бра од­лу­ка. Ка­да се по­гле­да­ју пла­ни­ра­ни пе­то­го­ди­шњи нов­ча­ни то­ко­ви ви­ди се да ком­па­ни­ја има ка­па­ци­тет да се за­ду­жи, али и да то ла­ко вра­ти. То се ви­де­ло и по то­ме што је и до са­да зна­чај­но ин­ве­сти­ра­ла. Пр­во је 2007. го­ди­не ку­пи­ла „Те­ле­ком Срп­ске” за 646 ми­ли­о­на евра, а 2012. го­ди­не от­ку­пи­ла је 20 од­сто грч­ких ак­ци­ја за 380 ми­ли­о­на евра. Пре то­га је от­ку­пи­ла 29 од­сто ита­ли­јан­ског уде­ла за 195 ми­ли­о­на евра – ка­же Бу­ша­тли­ја. 

За­мер­ка овог струч­ња­ка је што они са ши­ре­њем на ре­ги­он ни­су кре­ну­ли ра­ни­је. Под­се­ћа да је бив­ши ме­наџ­мент, са Бран­ком Ра­дуј­ком на че­лу, имао та­кве пла­но­ве, па и за ку­по­ви­ну сло­ве­нач­ког „Те­ле­ко­ма”, а да је са­да­шње ру­ко­вод­ство ду­го окле­ва­ло. 

– Пу­но вре­ме­на је из­гу­бље­но. Би­ла је кри­за и мо­гло се ку­пи­ти и ви­ше. Упра­во „Дој­че Те­ле­ком”, ко­ји је при­су­тан сву­да у ре­ги­о­ну, био је у те­шко­ћа­ма због ко­јих је мо­рао да про­да мо­бил­ну те­ле­фо­ни­ју у САД, као и сво­ју ен­гле­ску фир­му. У Ал­ба­ни­ји са­да про­да­ју „Те­ле­ком”, за ко­ји ми кон­ку­ри­ше­мо, а при­су­тан је и у Ру­му­ни­ји, Бу­гар­ској, Ма­ђар­ској. Мо­гли смо и ра­ни­је не­што од ње­га да ку­пи­мо – ка­же он. 

По ње­го­вим ре­чи­ма и ку­по­ви­на ка­блов­ских опе­ра­те­ра део је стра­те­ги­је ши­ре­ња и по­ве­ћа­ва­ња мул­ти­ме­ди­јал­не по­ну­де кли­јен­ти­ма. Зна­чи, ко­ри­сни­ци­ма ну­де не са­мо фик­сну и мо­бил­ну те­ле­фо­ни­ју, већ и те­ле­ви­зи­ју, кућ­ни ин­тер­нет.

– Том пред­у­зе­ћу не­до­ста­је да­ља про­фе­си­о­на­ли­за­ци­ја ме­наџ­мен­та, у сми­слу да за­ра­де ме­на­џе­ра мо­ра­ју да бу­ду ве­за­не за про­фит ком­па­ни­је, јер је то на­чин да се ис­кљу­че ути­цај по­ли­ти­ча­ра и ра­зна спон­зор­ства. Ка­да се од глав­ног ме­на­џе­ра бу­де тра­жи­ло да фи­нан­си­ра не­ки фуд­бал­ски клуб он ће то да пла­ћа де­лом из соп­стве­не за­ра­де па ће мо­ћи да од­би­је. То је био про­блем с фик­сном пла­том Пе­те­ра Ка­ма­ра­ша у „Же­ле­за­ри” – ка­же Бу­ша­тли­ја. 

Да ли ће срп­ски „Те­ле­ком” ус­пе­ти да се про­ши­ри на Ал­ба­ни­ју ви­де­ће­мо. Иако је са 60 ми­ли­о­на евра дао нај­по­вољ­ни­ју по­ну­ду за ку­по­ви­ну „Те­ле­ко­ма Ал­ба­ни­ја”, „Те­ле­ком Ср­би­ја” ни­је до­бро­до­шао у Ал­ба­ни­ју, пре­но­си при­штин­ски лист „Ко­ха ди­то­ре”. 

По­зи­ва­ју­ћи се на зва­нич­не из­во­ре из ал­бан­ске вла­де, лист на­во­ди да се ви­ше пред­став­ни­ка срп­ске ком­па­ни­је са­ста­ло са пред­став­ни­ци­ма Ми­ни­стар­ства са­о­бра­ћа­ја и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ја у Ти­ра­ни. „То­ком овог са­стан­ка, пред­став­ни­ци ‘Те­ле­ко­ма Ср­би­је’ по­ста­ли су све­сни ста­ва ал­бан­ске стра­не да ни­су до­бро­до­шли да по­ста­ну део тр­жи­шта мо­бил­них те­ле­фо­на, иако су ин­ве­сти­ци­је Ср­би­је ва­жне за Ал­ба­ни­ју”, ци­ти­ра лист не­и­ме­но­ва­ног зва­нич­ни­ка ал­бан­ске вла­де. „‘Те­ле­ком Ср­би­ја’ у Ал­ба­ни­ји ни­је до­бро­до­шао. Иако је од­лу­ка на са­мим ком­па­ни­ја­ма, уче­шће ‘Те­ле­ко­ма Ср­би­је’ на тр­жи­шту мо­бил­них те­ле­фо­на мо­же до­не­ти ре­ак­ци­је ко­је би мо­гле не­га­тив­но да ути­чу на са­му ком­па­ни­ју. Спрем­ни смо и оче­ку­је­мо срп­ске ин­ве­сти­ци­је у зе­мљи, али за овај сек­тор пре­фе­ри­ра­мо ин­ве­сти­то­ра са дру­гим про­фи­лом”, ре­као је ли­сту, са­го­вор­ник из ал­бан­ског Ми­ни­стар­ства са­о­бра­ћа­ја. 

Ми­ни­стар тр­го­ви­не и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ја Ср­би­је Ра­сим Ља­јић из­ја­вио је прет­ход­них да­на за Ра­дио сло­бод­на Евро­па да по­ну­да „Те­ле­ко­ма Ср­би­ја” за ку­по­ви­ну „Те­ле­ко­ма Ал­ба­ни­ја” не зна­чи да је др­жа­ва од­у­ста­ла од иде­је о про­да­ји те ком­па­ни­је, већ да се на тај на­чин по­ве­ћа­ва ње­на вред­ност. Ина­че, већ ду­го се на­га­ђа да се раз­ми­шља и про­да­ји ма­њин­ског уде­ла. 

– Бу­џет је у су­фи­ци­ту та­ко да вла­да ни­је при­ти­сну­та фи­нан­сиј­ским раз­ло­зи­ма и не мо­ра да про­да „Те­ле­ком”. О про­да­ји ма­њин­ског па­ке­та се стал­но при­ча. Сма­трам да је то бо­ља оп­ци­ја, јер на тај на­чин па­ре до­би­ја ди­рект­но ком­па­ни­ја и мо­же да их уло­жи у раз­вој. Про­блем је ка­да др­жа­ва про­да­је па па­ре оду у бу­џет и по­тро­ше се за са­свим дру­ге на­ме­не. Но­ви вла­сник мо­ра да ин­ве­сти­ра што је до­дат­ни тро­шак па за­то та­кав кон­цепт про­да­је про­па­да – сма­тра Бу­ша­тли­ја.

 

Коментари9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Postar
Velike telekomunikacione forme su u nezavidnom polozaju jer su prakticno svedene na obicne putare (pipe providers) dok kajmak ubiraju oni nude servise na tim putevima, kao sto su Google, Amazon, Apple itd. Nekada glavni izvor prihoda telefonija sada je uglavom besplatna (Viber, Skype, Whatsup itd). Profit je manji nego sto se ocekivalo i mora da se proda i smanje gubici.
мргуд
јесу у србији, али код куће и на неким трећим тржижтима нису, па се крпе продавањем где стигну.
Boban
А ове компаније што одлазе јел то они нешто знају што ми обични смртници не знамо? Посебно ми чудно за Теленур, успешно су пословали у Србији толике године.
Bojan
Predsednik AV je skorije kategorički izjavio da mu je žao što nije uspela prodaja Telekoma. Valjda nije bio rentabilan. Što bi se prodavalo nešto dobro i uspešno. Sada se Telekom širi. To košta. Odakle sada pare za to? Ah, pa da, od naroda.
Zoran
Albanija je za deset godina izgubila milion stanovnika po zvanicnom popisu a to znaci pedeset procenata korisnika jer u inostranstvo nisu otisli starci vec mladi.Nije nemacki telekom lud.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.