Понедељак, 30.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Штрајк упозорења почиње вечерас

Дејан Савић, управник Народног позоришта у Београду, изјавио је јуче да ће смењивање са те функције без речи прихватити, али да оставку нема разлога да подноси
(Фото Д. Јевремовић)

Чланови драмског синдиката Синглус Народног позоришта у Београду јуче су у раним сатима донели једногласну одлуку о ступању у штрајк упозорења, будући да Дејан Савић, управник Народног позоришта у Београду, није поднео оставку до уторка увече у 22 сатa.

Штрајк упозорења Синглус почиње вечерас у 19.45 и трајаће 60 минута у фоајеу сцене „Раша Плаовић” и другим просторијама у оквиру зграде националног театра. Чланови Штрајкачког одбора су Дарко Томовић, Бојан Кривокапић и Вања Ејдус.

Неопозиву оставку Дејана Савића чланови овог драмског синдиката траже, како наводе у свом писму, због непримерених иступа у средствима јавног информисања којима су изречене бројне неистине и увреде упућене члановима Драме Народног позоришта, због чега је положај управника постао апсолутно неодржив.

Одлуку о ступању у штрајк упозорења потписали су у име синдиката Синглус чланови председништва Ивана Ненадовић, Павле Јеринић, Бојана Стефановић, Хаџи Ненад Маричић и Јасмина Урошевић.

Као разлоге за смену Савића, из синдикатa наводе несавесно пословањe којима је на најгрубљи начин нарушен углед Народног позоришта у Београду, непредузимања било каквих радњи ради спречавања нехуманих, небезбедних и нездравих услова за рад.

Понашање које се константно чини према члановима синдиката и осталим запосленима које за циљ има повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, што је супротно Закону о спречавању злостављања на раду. Недостављање одговора на легитимна питања синдиката постављена дописом од 30. 10. 2018. године, односно неодговорног и незаконитог пословања и кршења начела забране злоупотребе права...

Из синдиката Синглус уједно траже: „Поштовање и побољшавање основних економских права свих запослених у Народном позоришту у Београду, предвиђених Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и Законом о раду, а нарочито испуњење вишегодишњих захтева запослених за побољшање услова рада”, као и поштовање права синдикалних представника тако што ће се управник и чланови Управног одбора Народног позоришта јавно извинити за своје поступке учињене на састанку од 1. новембра 2018. године…

На крају саопштења Синглус поручује да имајући у виду да је глумцима и другим запосленима окупљеним око синдиката једини циљ несметан, правилан и квалитетан рад националног театра у Београду, као установе културе од највећег значаја, без било какве политизације случаја, захтева да управник Дејан Савић препозна озбиљност ситуације, престане с неистинитим и злонамерним иступима у јавности, поднесе оставку и на тај начин омогући несметан рад позоришта у јубиларној 150. сезони.

Дејан Савић, управник Народног позоришта у Београду, изјавио је јуче да ће смењивање са те функције без речи прихватити, али да оставку нема разлога да даје.

– Никаквог разлога да дајем оставку немам, јер ништа погрешно, ни незаконито, мимо прописа и овлашћења нисам урадио – рекао је Савић, уз напомену да је њега на ту функцију поставила Влада Србије и да је њено „право да решава горуће проблеме”.

Брнабић: Не може се рећи: „Влада нека ме смени”

Не може се рећи: „Влада ме је поставила, влада некa ме смени”, изјавила је премијерка Србије Ана Брнабић поводом ситуације у Народном позоришту и захтева за смену управника Дејана Савића и поручила да, ако неко прихвати функцију у Управном одбору, мора да прихвати и одговорност.

„Пратим ситуацију у Народном позоришту и жао ми је што се све дешава у месецу кад обележавамо 150 година те установе”, рекла је премијерка Брнабић новинарима у хотелу Метропол, преносе медији. „Жао ми је што се неко обраћа Влади Србије и ’пере одговорност са себе’ и ту не мислим само на директора, већ и на Управни одбор (УО)”, додала је она. Влада Србије не може да решава све проблеме, поновила је, али људи треба да сносе одговорност за оно што раде, а то треба да чини и УО.

Она је нагласила да ће Влада решити проблем, али да, ако неко пристане да буде у УО и председник УО, онда треба да пристане на одговорност коју носи та улога. Брнабић је предочила да због тога постоје управни одбори, јавна предузећа, локалне самоуправе, пошто не може и не сме влада да ради све. „Ако неко мисли да не може да реши проблем и да влада то треба да учини, онда очекујем да тај УО поднесе оставку“, рекла је премијерка.

Ва­ња Еј­дус: Управник прати и уцењује


                                                            (Фото лична архива)

Иако ћемо ући у штрајк упо­зо­ре­ња за по­че­так, али ис­пу­ња­ва­мо и да­ље све сво­је рад­не оба­ве­зе. Пред­ста­ва „Ва­жно је зва­ти се Ер­нест”, ко­ја је ве­че­рас на ре­пер­то­а­ру сце­не „Ра­ша Пла­о­вић”, би­ће од­ло­же­на за са­мо 15 ми­ну­та. Ме­ђу­тим, уко­ли­ко од на­ја­вље­ног штрај­ка упо­зо­ре­ња не до­би­је­мо ре­зул­та­те, пред­у­зе­ће­мо и екс­трем­ни­ју ме­ру, од­но­сно: штрајк.

Са управ­ни­ком Де­ја­ном Са­ви­ћем ни­ти же­ли­мо ни­ти смо има­ли би­ло ка­кав раз­го­вор. Ми смо тра­жи­ли ње­го­ву сме­ну због на­го­ми­ла­них про­бле­ма уну­тар ку­ће. Имао је при­ли­ку да раз­го­ва­ра са на­ма све ове го­ди­не, а он нас је ома­ло­ва­жа­вао, мал­тре­ти­рао. Ју­че је ко­ле­ги­ни­цу из слу­жбе мар­ке­тин­га оне­мо­гу­ћио да уђе у лифт. Пре­ти љу­ди­ма, уце­њу­је, на ме­сто стал­но за­по­сле­них ко­ле­га у мар­ке­тин­гу до­во­ди но­ве љу­де. Ко­ли­ко ви­дим и чу­јем до­га­ђа­ју се прет­ње, за­стра­ши­ва­ња и ма­ни­пу­ла­ци­је уну­тар ку­ће. Ат­мос­фе­ра је за­и­ста алар­мант­на. За­што би­смо са не­ким ко се та­ко оп­хо­ди пре­ма сво­јим ко­ле­га­ма има­ли би­ло ка­кав ди­ја­лог?

Ха­џи Не­над Ма­ри­чић: Бахато понашање Савића


                                                              (Фото лична архива)

Си­ту­а­ци­ја у на­ци­о­нал­ном те­а­тру је алар­мант­на. Ју­че је на јед­ној те­ле­ви­зи­ји наш управ­ник  Де­јан Са­вић сво­јим из­ја­ва­ма то­ли­ко раз­ја­рио глум­це и за­по­сле­не у ку­ћи да су пред­ла­га­ли да од­мах уђе­мо у ге­не­рал­ни штрајк. На­рав­но, то не­ће­мо учи­ни­ти, већ ће­мо у за­кон­ским ро­ко­ви­ма по­ку­ша­ти да да­мо про­сто­ра Ми­ни­стар­ству кул­ту­ре и Вла­ди Ре­пу­бли­ке Ср­би­је за по­те­зе.

Тру­ди­мо се да за­шти­ти­мо на­ци­о­нал­но по­зо­ри­ште ко­ли­ко год је то мо­гу­ће. На­жа­лост, уко­ли­ко ово по­тра­је, мо­ра­ће­мо да уђе­мо у ге­не­рал­ни штрајк, а он­да је ве­ли­ка од­го­вор­ност на др­жав­ним ор­га­ни­ма. Управ­ник Са­вић из да­на у дан ме­ња од­нос и рас­по­ло­же­ње пре­ма за­по­сле­ни­ма. По­кре­ну­те су и ту­жбе про­тив ње­га због ба­ха­тог по­на­ша­ња, зна­мо и за мо­бинг ко­ји до­жи­вља­ва­ју на­ше ко­ле­ге. Ни­је ша­ла, ово је за­и­ста зби­ља, јер сви зна­мо да се то де­ша­ва у нај­ве­ћој на­ци­о­нал­ној ку­ћи кул­ту­ре.

Јав­ност је про­те­клих да­на слу­ша­ла шта се све де­ша­ва­ло по­во­дом пред­ста­ве „Плу­то”, про­јек­та ко­ји је ра­ђен на нај­ви­шем ме­ђу­на­род­ном ни­воу у са­рад­њи са ко­ле­га­ма из Ати­не. Са­ви­ћев не­са­ве­стан од­нос пре­ма том про­јек­ту је на­нео огром­ну ште­ту нај­ви­ше на­шој др­жа­ви због тра­ди­ци­о­нал­ног при­ја­тељ­ства са Грч­ком. То не сме да се де­ша­ва. Сви смо у чу­ду ка­ко све ово још тра­је.

 

 

 

 

 

Коментари11
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Poštovani, U članku "Štrajk upozorenja..." objavili ste sliku poštanskih maraka bez navođenja imana autora, čime kršite član 15.
Poštovani, U članku "Štrajk upozorenja..." objavili ste sliku poštanskih maraka bez navođenja imena autora, čime kršite član 15. Zakona o autorskom i srodnim pravima). Reč je o javnom saopštavanju mog dela i podrazumeva se da moje ime treba da bude navedeno na prigodan način. Molim vas ada ovaj propust ispravite. Boban Savić Geto
Keša
Da li znate, da jedinu prrmijeru u ovoj sexoni koreografiše Kostjukov - direktor baleta! Bez konkursa ili javnog raspisa, čovek sam sebi dodelio projekat!
Draskone
Proletos sam bio u NP posle dužeg vremena. Tuga je i gledati rastakanje jedne takve ustanove. Nekako odmah posle toga sam odgledao jednu melodramski pretstavu u teatru Joakim Vujić u Kragujevcu. Kragujevački teatar je mala čista i skockana građevina čistih wc-a i foajea, uredne garderobe i šminkernice. Sve je bilo za svaku pohvalu. Kao da je Joakimova pozorišna kuća u Beogradu, a ova Beogradska što bi Nušić rekao u Ivanjici. Ružno baš ružno za glavni grad. Pre nekoliko godina devastirani su svi bioskopi u srbiji zarad nonopola koji je doneo kino drekavce i leteća čuda koja vam upadaju u oči kroz 3D naočare. i zvučnike koji vas bacaju iz stolice i od kojih imate ušiju za još jedno pranje. Izgleda da nas niko nije obavestio da su na red došla i pozorišta i svi ostali spomenici kulture, poput jagodinskog bioskopa sa najlepšom akustikčom salom u srbiji, ili kuće Đure Jakšića isto u Kragujevcu koja se provaljenog krova mučila ga padne četvrt veka. I najzad su je buldozeri raskomadali.
Boban Savić
Ukoliko ste već utvrdili da su poštanske marke jedino obeležje slavljeničke sezone, bilo bi lepo da ste spomenuli i ime njihovog autora jer se oko tog izdanja svojski potrudio...
poreski obveznik
Smeniti i Savica i UO i ministra kulture. Svi zajedno se prave ludi i ne resavaju stvari za koje su placeni.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.