Четвртак, 30.06.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

„Гугл” ви­ше не­ће при­мо­ра­ва­ти жр­тве сек­су­ал­ног на­си­ља да ћу­те

Гнев за­по­сле­них иза­зва­ло је са­зна­ње да је „отац” ан­дро­и­да Ен­ди Ру­бин до­био от­прем­ни­ну од 90 ми­ли­о­на до­ла­ра, иако је оти­шао због сек­су­ал­ног на­па­да, што је ру­ко­вод­ство при­кри­ло
(Фото Бета АП)

Ако во­де­ће тех­но­ло­шке ком­па­ни­је мо­гу да на­пра­ве ауто­мо­бил ко­ји сам во­зи, за­што не мо­гу бо­ље да ре­ше ра­ши­ре­ни про­блем сек­су­ал­ног уз­не­ми­ра­ва­ња? То пи­та­ње је ове сед­ми­це на јед­ној кон­фе­рен­ци­ји у Ка­ли­фор­ни­ји по­ста­ви­ла фи­нан­сиј­ска ди­рек­тор­ка „Гу­гла” Рут По­рат, ко­мен­та­ри­шу­ћи те­му ко­ја по­след­њих сед­ми­ца др­ма Си­ли­ци­јум­ску до­ли­ну.

Би­ло је по­треб­но да на ули­це иза­ђе пе­ти­на за­по­сле­них у „Гу­глу” ши­ром све­та да овај гло­бал­ни џин про­ме­ни пра­вил­ник по ком су се до са­да ре­ша­ва­ли слу­ча­је­ви при­ја­вље­ног сек­су­ал­ног уз­не­ми­ра­ва­ња и на­па­да.

Ком­па­ни­ја је ис­пу­ни­ла услов 20.000 љу­ди ко­ји су ше­та­ли у Лон­до­ну, Син­га­пу­ру и дру­гим гра­до­ви­ма са зах­те­вом да се уки­не прак­са да се за­по­сле­ни уго­во­ром оба­ве­жу да у слу­ча­ју сек­су­ал­ног уз­не­ми­ра­ва­ња про­блем ре­ше ар­би­тра­жом уну­тар фир­ме и да не по­ди­жу ту­жбу, што је прак­тич­но пред­ста­вља­ло гу­ра­ње про­бле­ма под те­пих. Ни­је, ме­ђу­тим, ис­пу­њен зах­тев да се при­нуд­на ар­би­тра­жа уки­не за све слу­ча­је­ве дис­кри­ми­на­ци­је.

На оба­ве­зну ар­би­тра­жу рад­ни­ци при­ста­ју нај­че­шће кад пот­пи­су­ју уго­вор у ра­ду. Ова про­це­ду­ра, уоби­ча­је­на у тех­но­ло­шким ком­па­ни­ја­ма, углав­ном се од­ви­ја иза за­тво­ре­них вра­та и под­ра­зу­ме­ва мно­го кла­у­зу­ла о по­вер­љи­во­сти, огра­ни­ча­ва­ју­ћи жр­тве да го­во­ре о не­при­јат­ном ис­ку­ству. Та­ко­ђе је у не­ким слу­ча­је­ви­ма шти­ти­ла се­риј­ске пре­да­то­ре, а ућут­ка­ва­ла жр­тве. Оште­ће­ни се не би ни усу­ди­ли да диг­ну глас јер због ре­ша­ва­ња спо­ро­ва иза за­тво­ре­них вра­та ни­су ни зна­ли за дру­ге слу­ча­је­ве. Осим то­га, ис­тра­жи­ва­ња су по­ка­за­ла да оште­ће­на стра­на у слу­ча­ју ар­би­тра­же до­би­ја ма­њу од­ште­ту не­го да је ишла на суд. 

Про­ме­на пра­вил­ни­ка под при­ти­ском про­те­ста иза­зва­ла је лан­ча­ну ре­ак­ци­ју. Су­тра­дан је исту ме­ру пред­у­зео и „Феј­сбук”, а на­ред­них да­на и дру­ге тех­но­ло­шке ком­па­ни­је. „Гугл”, ме­ђу­тим, ни­је пр­ви уки­нуо спо­ран на­чин ре­ша­ва­ња про­бле­ма. У де­цем­бру про­шле го­ди­не „Мај­кро­софт” је уки­нуо оба­ве­зну ар­би­тра­жу у слу­ча­ју сек­су­ал­ног мал­тре­ти­ра­ња, а „Убер” је исту ме­ру об­ја­вио у ма­ју ове го­ди­не.

Гнев за­по­сле­них у „Гу­глу” иза­звао је про­шло­ме­сеч­ни чла­нак у „Њу­јорк тај­мсу” ко­ји је от­крио да је „Гугл” ис­пла­тио ви­со­ком ру­ко­во­ди­о­цу Ен­ди­ју Ру­би­ну от­прем­ни­ну од 90 ми­ли­о­на до­ла­ра, са­крив­ши чи­ње­ни­цу да је овај струч­њак, по­знат као „отац” опе­ра­тив­ног си­сте­ма ан­дро­ид, оти­шао 2014. због то­га што је јед­ну са­рад­ни­цу те­рао да му пру­жи орал­ни секс.

До по­бу­не је до­шло у осе­тљи­во вре­ме за ком­па­ни­ју. За­по­сле­ни су се по­чет­ком го­ди­не ус­про­ти­ви­ли због уго­во­ра са Пен­та­го­ном на по­љу ве­штач­ке ин­те­ли­ген­ци­је, стра­ху­ју­ћи да је то увод у ко­ри­шће­ње ове тех­но­ло­ги­је у рат­ним деј­стви­ма, по­сле че­га је са­рад­ња рас­ки­ну­та. Та­ко­ђе с по­до­зре­њем гле­да­ју на при­пре­ме за по­вра­так на ки­не­ско тр­жи­ште, ко­је се по­сма­тра као са­у­че­сни­штво с ки­не­ским вла­сти­ма у цен­зу­ри.

Про­те­сти због сек­су­ал­ног уз­не­ми­ра­ва­ња су ипак нај­ве­ћи и нај­ви­ше из­ло­же­ни оку јав­но­сти.

Ге­не­рал­ни ди­рек­тор Сун­дар Пи­чај са­оп­штио је да ће ар­би­тра­жа од­сад би­ти оп­ци­о­на за сек­су­ал­но уз­не­ми­ра­ва­ње и сек­су­ал­не на­па­де. Ре­ви­ди­ран је и про­цес при­ја­вљи­ва­ња ка­ко би слу­ча­је­ви би­ли тран­спа­рент­ни­ји. Рад­ни­ци ко­ји не про­ђу обу­ку за сек­су­ал­но уз­не­ми­ра­ва­ње има­ће сма­ње­ну оце­ну ко­ја се узи­ма у об­зир при­ли­ком на­пре­до­ва­ња.

Ни­је ис­пу­њен зах­тев за­по­сле­них да ин­тер­ни из­ве­штај о сек­су­ал­ном уз­не­ми­ра­ва­њу бу­де ја­ван, као ни да је­дан пред­став­ник за­по­сле­них се­ди у од­бо­ру. Про­ме­не се не од­но­се на за­по­сле­не на од­ре­ђе­но и оне из фир­ми по­ду­го­ва­ра­ча.

Гру­па „Гугл” шет­њом до ствар­них про­ме­на, ко­ја је ор­га­ни­зо­ва­ла про­те­сте, по­здра­ви­ла је но­ви­не али је оце­ни­ла да ком­па­ни­ја ни­је пред­у­зе­ла до­вољ­но сна­жне ме­ре да ре­ши пи­та­ње си­стем­ског ра­си­зма и дру­гих об­ли­ка дис­кри­ми­на­ци­је.

„Сек­су­ал­но мал­тре­ти­ра­ње је симп­том а не узрок. Ако же­ли­мо да га за­у­ста­вио на рад­ном ме­сту, мо­ра­мо да ре­ши­мо струк­тур­ну не­рав­но­те­жу мо­ћи”, са­оп­шти­ла је ова гру­па, а пре­но­си Си-Ен-Ен.

Нај­ви­ши ру­ко­во­ди­о­ци су се из­ви­ни­ли за­по­сле­ни­ма на­кон „Тај­мсо­вог” от­кри­ћа да су би­ли ве­ли­ко­ду­шни пре­ма сек­су­ал­ном пре­да­то­ру. Ди­рек­тор Пи­чај је ре­као да је за по­след­ње две го­ди­не от­пу­ште­но 48 љу­ди због ове вр­сте оп­ту­жби и да ни­ко од њих ни­је до­био от­прем­ни­ну.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Stočar
Ovo seksualno uznemiravanje postaje „lov na veštice“.
Zoran
Nasli ste koju glupost da objavite. Evo bitne vesti: Високи војни званичник није директно именовао компанију Гугл, у којој је незадовољство радника угрозило пројекат Мејвен намењен помагању америчкој војсци у скенирању локација помоћу беспилотних летелица и вештачке интелигенције.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.