Недеља, 17.10.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Паника на Волстриту због нове кризе

Нај­ве­ћа свет­ска бер­за го­ди­ну ће за­вр­ши­ти с гу­би­ци­ма слич­ним они­ма из вре­ме­на сло­мо­ва 1929, 1987. и 2008. го­ди­не
Њу­јор­шка бер­за ју­че је би­ла у ста­њу уз­бу­не (Фо­то Бе­та/АП/М.Л)

На Бад­ње ве­че, по при­чи Чар­лса Ди­кен­са, оми­ље­ној у ан­гло­сак­сон­ском све­ту и ре­дов­но при­по­ве­да­ној у ове пра­знич­не да­не по гре­го­ри­јан­ском ка­лен­да­ру, шкр­тог бо­га­та­ша по­хо­ди и ис­ку­ша­ва Дух про­шлих Бо­жи­ћа. Бро­ке­ре с Вол­стри­та, али и дру­гих свет­ских бер­зи, ју­че су му­чи­ли ду­хо­ви три­ју про­ху­ја­лих Бо­жи­ћа, оних из 2008, 1987. и 1929, кад су Аме­ри­ку и пла­не­ту згра­би­ле нај­го­ре еко­ном­ске кри­зе у по­след­њих сто­ти­ну го­ди­на.

Ста­ње уз­бу­не се ју­че про­но­си­ло сву­где, јер на бер­за­ма је ове го­ди­не, пре­ма јед­ној ра­чу­ни­ци, из­гу­бље­но го­то­во се­дам би­ли­о­на до­ла­ра, што је нај­по­ра­зни­ји ре­зул­тат још од 2008. Али, алар­ми су нај­ви­ше за­глу­ши­ва­ли Вол­стрит, јер Сти­вен Ме­ну­чин, се­кре­тар за фи­нан­си­је САД, ју­че се са­стао са ше­фо­ви­ма шест нај­ве­ћих ба­на­ка у Аме­ри­ци, ко­ји су га уве­ра­ва­ли да има­ју до­вољ­но нов­ца да про­ду­же с опе­ра­ци­ја­ма. По­том је Ме­ну­чин оку­пио та­ко­зва­ни тим за за­шти­ту од по­ни­ра­ња, са­ста­вљен од глав­них љу­ди нај­зна­чај­ни­јих фи­нан­сиј­ских ин­сти­ту­ци­ја Сје­ди­ње­них Др­жа­ва, пр­ви пут оформ­љен то­ком сло­ма Вол­стри­та пре три де­це­ни­је. 

Пре­ма тре­нут­ним по­ка­за­те­љи­ма, је­ди­но што ни­је ја­сно је­сте да ли ће нај­ве­ћа свет­ска бер­за на кра­ју го­ди­не ре­ги­стро­ва­ти нај­ве­ће гу­бит­ке од 2008, 1987. или 1929. го­ди­не. Из­ве­сно је да ће гу­би­ци би­ти оцр­та­ни уну­тар та три век­то­ра. А ста­ро је пра­ви­ло да, кад Аме­ри­ка ких­не, цео свет се пре­хла­ди. У овом ча­су, Аме­ри­ка ки­ше то­ли­ко да јој гла­ва от­па­да, и то јед­на „гла­ва” мо­жда и до­слов­но, јер До­налд Трамп на­вод­но же­ли да сме­ни Џе­ро­ма Па­у­е­ла, ди­рек­то­ра Фе­де­рал­них ре­зер­ви, на­ци­о­нал­не бан­ке Сје­ди­ње­них Др­жа­ва. Раз­лог је Па­у­е­ло­ва од­лу­ка да на­ста­ви с по­ве­ћа­њем ка­мат­них сто­па, од­но­сно с оне­мо­гу­ћа­ва­њем бан­ка­ма да јеф­ти­ним кре­ди­ти­ма упум­па­ва­ју но­вац у на­ци­о­нал­ну при­вре­ду.

Сме­на Па­у­е­ла би ин­ве­сти­то­ре ве­ро­ват­но за­бри­ну­ла још ви­ше не­го про­шло­не­дељ­на остав­ка Џеј­мса Ма­ти­са, се­кре­та­ра за од­бра­ну, ко­ји је из не са­свим до­ку­чи­вих раз­ло­га сма­тран за јед­ног од по­след­њих гла­со­ва ра­зу­ма у Трам­по­вом ка­би­не­ту. На то се на­до­ве­за­ла пред­сед­ни­ко­ва од­лу­ка да, за­то што му Кон­грес САД не да но­вац за из­град­њу зи­да пре­ма Мек­си­ку, при­вре­ме­но уга­си фи­нан­си­ра­ње са­ве­зне вла­де и свих ко­ји за­ви­се од ње­ног бу­џе­та. Бар око 800.000 рад­ни­ка за­то Бо­жић до­че­ку­је без пла­та, да се не го­во­ри о они­ма ко­ји жи­ве од со­ци­јал­не по­мо­ћи. 

Све то па­да по­врх ефе­ка­та тр­го­вин­ског ра­та с Пе­кин­гом, ко­ји су ус­по­ри­ли при­вред­ни раст и Ки­ни и Евро­пи, су­жа­ва­ју­ћи про­стор и за аме­рич­ки из­воз. При­ме­ра ра­ди, у тех­но­ло­шком сек­то­ру, ви­со­ко за­ви­сном од екс­пор­та и фи­ли­ја­ла у дру­гим зе­мља­ма, де­о­ни­це „Епла” и „Ама­зо­на” од ле­та су оста­ле без че­твр­ти­не вред­но­сти.

Трам­по­ва ћу­дљи­вост, ма­да се до­ста кри­ви­це за ова­кву си­ту­а­ци­ју сва­љу­је на њу, са­мо је по­гор­ша­ла ис­хо­де ду­го­роч­не, ста­бил­не и са­свим сми­шље­не по­ли­ти­ке и ак­ту­ел­ног пред­сед­ни­ка САД и ње­го­вих прет­ход­ни­ка, као и кључ­них љу­ди у Ки­ни и Евро­пи. До ово­га се не би сти­гло да и на­кон кри­зе из 2008. си­ро­ма­шни­ма и сред­њем сло­ју ни­је оста­ло са­мо да и да­ље жи­ве од све те­же одр­жи­вих кре­ди­та, док је бо­га­ти­ма по­ма­га­но.

На стра­ну тр­го­вин­ски рат и бло­ка­да фе­де­рал­ног бу­џе­та, Трам­пов по­тез кљу­чан за тре­нут­не при­ли­ке би­ле су по­ре­ске олак­ши­це вред­не би­ли­он до­ла­ра, ко­је ма­хом иду на­ру­ку имућ­ни­ма. То зна­чи и да аме­рич­ка др­жа­ва при­ма ма­ње нов­ца, што ни­је мо­гло урав­но­те­жи­ти ни ре­за­ње суб­вен­ци­ја за си­ро­ма­шни­је.

То ста­ње се за­о­штра­ва по­ли­ти­ком по­ску­пље­ња кре­ди­та, ка­кву во­де Па­у­ел и Фе­де­рал­не ре­зер­ве. Су­прот­ност то­ме мо­же би­ти још опа­сни­ја јер, ка­ко је не­дав­но об­ја­вио „Гар­ди­јан”, дуг аме­рич­ких до­ма­ћин­ста­ва је сти­гао до 13,5 би­ли­о­на до­ла­ра, што је нај­ви­ши ни­во од кри­зе из 2007, кад су упра­во пре­ла­ко по­вла­че­ни кре­ди­ти пре­вр­ши­ли ме­ру у крх­кој еко­но­ми­ји. Сли­чан тренд на де­лу је био и пре кра­ха 1929. го­ди­не.

У де­це­ни­ји про­шлој од прет­ход­не кри­зе, ни у Евро­пи ни­је учи­ње­но до­вољ­но да ве­ћи­на љу­ди не би оста­ла осу­ђе­на на кре­ди­те. На не­јед­на­кост у Ки­ни не вре­ди тро­ши­ти ре­чи. Без нов­ца у џе­по­ви­ма ма­са, не­ма ни ку­по­ви­не, што угро­жа­ва про­фи­те би­зни­са и, за­тва­ра­ју­ћи круг, це­лу при­вре­ду. Та­ко смо се опет на­шли на иви­ци кри­зе.

 

Коментари24
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

сивошевић
кочи бре мала допуна.. Мило ми је да се наши јављају и коментаришу...од кукњаве нема ништа..наравно да смо сви бројеви и да ћемо кад тад остати без посла.. велика ујдурма је што а западу крију да једино ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ИМАЈУ СИГУРАН ПОСАО.
mala dopuna
NIko ovde ne kuka ..nesto ste pogresno izgleda protumacili (i ne znam sta ce Vam "bre" it is uncalled for) To o otkazima nije tacno..ima ljudi koji retko dobijaju otkaz..zavisi; A to da je drzavna sluzba najsigurnija nije tajna ..to je u SAD..u drzavnoj sluzbi sve vrvi od minorities na nizim granama ..plata mala ali sluzba sigurna ..do odredjene tacke ..U Srbiji ljudima nista nije sigurno na zalost. Tako da je stanje u Srbiji gde kriza vecno traje takvo kakvo je. Mislim da ste jos uvek u fazi otkrivanja Amerike ..
Dejan Ranđelović
Cene akcija moraju uvek da rastu. Dow Jones, Nikkei i NASDAQ moraju uvek da rastu. Ako ne rastu, nešto nije u redu. Posle Trampa, potop!
mala dopuna
a sta je to smesno gospodine gray suit ..meni nista nije smesno naprotiv. Sve je to jedna velika igra ..a vas posao je da se ne nadjete na tom spisku ljudi koji ce dobijati pakete ili otkaze. zaboravili ste da dopisete da amerikanci ukljucujuci i Vas jer kazete da ste fellow..itd, spadaju u naciju koja najvise radi od svih razvijenih industrijskih zemalja.
сивошевић
хихихи..ево нам fellow serbian americans...слажем се земљаци са вама али чини ми се да је ово изазвано нечим другим 1. изгледа да Кина опасно успорава , погледајте само цене нафте. Велике корпорације нпр а коју ја радим још су у септембру огласиле добровољне пакете за раднике цирка 30000. 2. сад ће као колатерална штета да оде и Трамп...пустиће га низ воду а истим тим корпорацијама је засад уштедео 4 000000000000$. мртва уста не говоре.они су га довели.на власт да донесе само један закон. ДА УМАЊИ ПОРЕЗ КОРПОРАЦИЈАМА..све остало је димна завеса
Baja Patak
U Beogradu ne moze biti panike na berzi koja ionako ne funkcionise!
Mudronja
Pa nasi oligarhi ne trzaju na berzu u Srbiji jer oni znaju kao da dodju do love po sistemu: ti prvo meni a ja cu potom da dam tebi. Nisu oni naivni pa da se kockaju sa svojim parama kada u Srbijistanu je najlakse da se obogatis ako imas biznis sa drzavom. 100% zagarantovano!!!!!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.