недеља, 20.06.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
АЛЕКСАНДАР ЧЕПУРИН, амбасадор Руске Федерације

Наставићемо да пружамо подршку Србији

Посета председника Владимира Путина обећава да ће бити динамична и делотворна, очекује се поређење ставова по широкој лепези питања, потписивање бројних билатералних докумената, подстицај даљој сарадњи
Амбасадор Русије у Србији, Александар Чепуни (Фото Танјуг - Д.К.)

У од­ла­зе­ћој 2018. го­ди­ни обе­ле­жи­ли смо 180. го­ди­шњи­цу ус­по­ста­вља­ња ди­пло­мат­ских од­но­са из­ме­ђу на­ших зе­ма­ља. Ових да­на на Ка­ле­мег­да­ну се одр­жа­ва из­ло­жба ко­ја је упра­во то­ме по­све­ће­на. Исто­риј­ске ве­зе из­ме­ђу Ру­си­је и Ср­би­је су наш по­нос. Има­мо чи­ме да се по­но­си­мо.

Ва­жно је да је у кон­тек­сту ге­о­по­ли­тич­ких про­ме­на и опа­да­ња мо­ћи За­па­да са­чу­ва­на ви­со­ка ди­на­ми­ка ру­ско-срп­ских су­сре­та на нај­ви­шем ни­воу. Два­пут, 9. ма­ја и 2. ок­то­бра, са­ста­ли су се пред­сед­ни­ци Вла­ди­мир Пу­тин и Алек­сан­дар Ву­чић, три­пут – ми­ни­стри спољ­них по­сло­ва Сер­геј Ла­вров и Иви­ца Да­чић. По­себ­на од­ли­ка ру­ско-срп­ских зва­нич­них пре­го­во­ра је ви­со­ки сте­пен по­ве­ре­ња и ме­ђу­соб­ног раз­у­ме­ва­ња.

У окви­ру ко­сов­ског ре­гу­ли­са­ња Ру­си­ја је пру­жа­ла и на­ста­ви­ће да пру­жа Ср­би­ји од­луч­ну по­др­шку у од­бра­ни су­ве­ре­ни­те­та и те­ри­то­ри­јал­ног ин­те­гри­те­та.

Ра­ду­је то да је у од­ла­зе­ћој го­ди­ни до­би­ла но­ви за­мах еко­ном­ска са­рад­ња: обим укуп­не би­ла­те­рал­не роб­не раз­ме­не у 2018. го­ди­ни мо­же да над­ма­ши три ми­ли­јар­де до­ла­ра. Знат­но су се учвр­сти­ле вој­но-тех­нич­ке ве­зе. Ме­ђу нај­леп­шим стра­ни­ца­ма су отва­ра­ње див­ног мо­за­и­ка ку­по­ле Хра­ма Све­тог Са­ве и про­сла­ва 85. го­ди­шњи­це Ру­ског до­ма у Бе­о­гра­ду.

Је­дан од нај­све­тли­јих тре­ну­та­ка од­ла­зе­ће го­ди­не је по­ста­ла и уза­јам­на по­др­шка ко­ју су ру­ски и срп­ски на­ви­ја­чи по­ка­за­ли на Свет­ском пр­вен­ству у фуд­ба­лу.

Век­тор раз­во­ја ру­ско-срп­ских ве­за у но­вој го­ди­ни ће си­гур­но од­ре­ди­ти по­се­та Ср­би­ји пред­сед­ни­ка Ру­ске Фе­де­ра­ци­је ко­ја је пла­ни­ра­на за ја­ну­ар. Она обе­ћа­ва да бу­де ди­на­мич­на и де­ло­твор­на. Оче­ку­је се по­ре­ђе­ње ста­во­ва по ши­ро­кој ле­пе­зи пи­та­ња, пот­пи­си­ва­ње број­них би­ла­те­рал­них до­ку­ме­на­та, под­сти­цај да­љој са­рад­њи. Ве­ћи­на Ср­ба по­себ­но по­шту­је Вла­ди­ми­ра Вла­ди­ми­ро­ви­ча Пу­ти­на. Вре­ме­ном ова до­бра осе­ћа­ња са­мо ја­ча­ју, што је за­лог успе­ха по­се­те и да­љег раз­во­ја брат­ских ве­за.

Прин­ци­пи­јел­ни при­о­ри­тет је из­ла­зак ван по­сто­је­ћих гра­ни­ца еко­ном­ске са­рад­ње. На­гла­сак би­ће ста­вљен на уза­јам­но де­ло­ва­ње у ино­ва­ци­о­ним обла­сти­ма, као што су при­ме­на „мир­ног ато­ма”, раз­вој ин­фор­ма­ци­о­них и ди­ги­тал­них тех­но­ло­ги­ја. На­ста­ви­ће се са­рад­ња у ре­кон­струк­ци­ји же­ле­зни­ца Ср­би­је, мо­дер­ни­за­ци­ји под­зем­ног га­сног скла­ди­шта „Ба­нат­ски Двор”, из­град­њи га­со­во­да Бу­гар­ска–Ср­би­ја–Ма­ђар­ска. По­сто­ји ре­ал­на мо­гућ­ност да се осна­жи ко­о­пе­ра­ци­ја у по­љо­при­вре­ди и ин­ду­стри­ји пу­тем ор­га­ни­за­ци­је за­јед­нич­ке про­из­вод­ње. Тре­ба да уло­жи­мо у то све на­ше та­лен­те и сву на­шу па­си­о­нар­ност.

Го­ди­не 2019. обе­ле­жи­ће­мо ди­ван ју­би­леј – 75. го­ди­шњи­цу осло­бо­ђе­ња Бе­о­гра­да од фа­ши­стич­ких осва­ја­ча.

Има­мо бо­гат ства­ра­лач­ки днев­ни ред. Ру­си­ја и Ср­би­ја ни­су при­ја­те­љи „про­тив не­ко­га”. На­ста­ви­ће­мо са уса­вр­ша­ва­њем на­шег стра­те­шког парт­нер­ства, осва­ја­ју­ћи но­ве прав­це ра­ди бла­го­ста­ња на­ро­да Ру­си­је и Ср­би­је. Хо­ће­мо ли ус­пе­ти да све ово ура­ди­мо? Не­ма­мо дру­ге оп­ци­је.

На кра­ју же­лео бих да че­сти­там на­шим срп­ским при­ја­те­љи­ма Но­ву го­ди­ну и све­тли пра­зник Бо­жи­ћа. Ру­си­ја је искре­но за­ин­те­ре­со­ва­на да Ср­би­ја и Ср­би бу­ду успе­шни, про­спе­ри­тет­ни и срећ­ни. Увек смо спрем­ни да пру­жи­мо сву мо­гу­ћу по­др­шку.

*аутор­ски текст амбасадора Русије

Коментари40
7abf9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Раде Ковачевић
Slavko [email protected]@Говори се да прекоокеанска Америка због својих националних и безбедносних интереса у басену Црног мора никада неће признати отцепљење Крима од Украјине и његово присаједињење Русији, али Русија се уопште не брине због тога.Зашто? Зато што поседује државни потенцијал да заштити своје националне и безбедносне интересе у басену Црног мора на које као држава излази. Чињеница је да је путиновска Русија једна ствар, а Горбачевљева и Јелцинова сасвим друга ствар.Зашто? Зато што Путинова Русија симболизује опорављену Русију у свим доменима, па и у домену међународних односа где Русија поново има улогу велесиле, док допутиновска Русија симболизује немоћну и сапету Русију, снисходљиво заинтересовану само за сопствени, какав-такав опстанак. Путинова Русија има државни потенцијал и интерес (појам којим се данас по америчкој парадигми готово све објашњава и оправдава) да заштити Србију од НАТО агресије, али Србија ту врсту подршке мора да заслужи и затражи. О томе се ради.
Slavko Knin
[email protected]@ Vasem komentaru se nema sta dodati ni oduzeti.E to je politika koja Srbiji treba.
Roko
Politika vezivanja za Rusiju je veoma pogresna buduci da smo se opredelili za EU. Koketiranje sa Rusima moze samo nama da steti i kada svi budu u EU mi cemo ostati izolirani na pustom ostrvu da glumimo neutralnost sa siromasnim i napacenim narodom a srbiju bez naroda. Sa Rusima trebamo imati prijateljske odnose ali u okviru pravila i politike koja vlada u EU, i to Rusi trebaju da postuju ako su nam stvarni prijatelji.
slamkamenac
O kojem vezivanju vi govorite? Ja samo vidim politiku saradnje sa svima koji to hoce. Ko je kriv zapadu sto nece da razvija infrastrukturu u Srbiji, nauku i slicno? Njih samo zanima sto manje uloziti a sto vise dobiti. Kad je tako onda Srbija nema drugu alternativu nego da se osloni na Rusiju i Kinu za nesto iole ambicioznije.
Slavko Knin
Nemojte Rusi da nam pruzate podrsku ki Boga vas molim.Od vase podrske mi Srbi izgubismo RSK upravo vasom podrskom Tudjmanu i Milosevicu da se eliminisu Srbi iz Hrvatske i RSK.Vasom podrskom Franjo i Slobo su celi Bosnu djeliti a cjenu podjele Bosne su trebali platiti muslimani.Njeste Bosnu razbili niti ce se Republika Srpska ikad ocjepiti od Bosne.Niti ce Hrvati dobiti treci entitet.Amerika nikad nece dozvoliti raspad BiH po cjenu svega.Bosna nece biti unitarna drzava ALI BICE GRADJANSKA.E ta gradjanska ne odgovara zagovornicima podjele Bosne.Ali dzabe im je sve Bosna ce biti cjelovita.Bez cjelovite Bosne nema ni nove Jugoslavije.A ako nema nove Jugoslavije nema ni Srba ni Srpskog imena u Hrvatskoj.Nadam se da je razumnim ljudima jasno zasto je vazno i zasto je u Srpskom interesu OCUVANJE CJELOVITE BOSNE.Napominjem jopet NEMA RJESENJA SRPSKOG NACIJONALNOG PITANJA BEZ NAKE NOVE JUGOSLAVIJE TO EST PROJEKTA ZAPADNOG BALKANA ILI BALKANSKE UNIJE.
slamkamenac
Slavko, puno "nema" u tvom tekstu. Ono cega zbilja nece biti je ta Jugoslavia o kojoj sanjas.
Цицка
1867.год. Русија се уздала у Гарашанина али сменом владе на чело војске долази Блазнавац Миливоје, на позив кнеза Михаила долазе руски официри да процене каква је убојна спремност српске војске. Блазнавац долази у сукоб са гостима Русима те се морао умешати Шшикин који је био царски дипломатски агент . Описује тако Бадњи дан 1867 год. кнез Михаило да му је Шшикин дошао , кнез каже ја пођох да му пружим руку а он мени одмах уместо руке поднесе неке папире и дрхутћим гласом му је реако Ја сам до сада долазио са добрим порукама Светлости али сада молим да писма прочитате . Шишкин је био зеле и блед, читао је кнез писма и каже:гроф Штакелберг колико видим њ.в. цар негодује што је Гарашанин замењен Блазнавцем, а онда му је Шишкин допунио негодовање и рекао му је да се лично кнез спрдао иако је сам тражио Русе од њ,в, Цара Русије да пошаље за процену српске војске. Каже кнез Таман посла да тако нешто радим када знам колико је мени и нашој земљи њ.в. помагао . Шишкин оде скоро залупивш

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља