Понедељак, 23.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Правда за генерала Бајића

Три ме­се­ца по­сле те­ро­ри­стич­ких на­па­да на Њу­јорк и Ва­шинг­тон, сре­ди­ном де­цем­бра 2001. го­ди­не пре­ла­зио сам, са гру­пом стра­них но­ви­на­ра, ре­ку Пјанџ на гра­ни­ци Та­џи­ки­ста­на и Ав­га­ни­ста­на. Ноћ, пљу­шти ки­ша, бла­то на оба­ли бр­зе пла­нин­ске ре­ке и ру­ски вој­ни­ци из са­ста­ва 201, мо­то­стре­љач­ке ди­ви­зи­је, ко­ји ов­де чу­ва­ју гра­ни­цу, јер је то спољ­ња гра­ни­ца ЗНД-а.

Пре­ко ре­ке је би­ла пре­ба­че­на жи­ча­на сај­ла и уз по­моћ ру­ских вој­ни­ка на обич­ном др­ве­ном спла­ву на­те­жу­ћи сај­лу пре­ба­ци­ли смо се на ав­га­ни­стан­ску стра­ну оба­ле. Та­мо, у ма­лом ша­то­ру, уз по­моћ ба­те­риј­ске лам­пе, му­џа­хе­ди­ни су нам лу­пи­ли ула­зне ви­зе: до­бро­до­шли у Ав­га­ни­стан. 

На­рав­но, нас се­дам стра­них но­ви­на­ра хте­ли смо да­ље, ба­рем до Феј­за­ба­да ко­јег су кон­тро­ли­са­ли му­џа­хе­ди­ни, а оп­ко­ља­ва­ли та­ли­ба­ни. И кре­ну­ло је по­га­ђа­ње са во­за­чи­ма џи­по­ва ко­ји су сво­ја во­зи­ла пар­ки­ра­ли од­мах до ша­то­ра где се лу­па­ју ви­зе. Це­на пре­во­за ни­је би­ла ма­ла, али што ре­че ко­ле­га ин­диј­ски но­ви­нар, то је „син­ди­кал­на” це­на, иста и за џи­по­ве и за ка­ми­ле. Ка­да сам за­ва­пио да ма­ло спу­сте це­ну, бра­да­ти тур­бан­џи­ја, во­зач, ми је од­бру­сио: „ Има­те ви у Ју­го­сла­ви­ји па­ра, про­да­ли сте свог пред­сед­ни­ка за 10 ми­ли­о­на до­ла­ра”. Био сам за­па­њен, тур­бан­џи­ја у за­би­ти Ав­га­ни­ста­на у три са­та но­ћу, под ки­шом и у бла­ту, да по­тег­не тај ар­гу­мент. Оста­ли но­ви­на­ри су се са­мо сме­ја­ли...

На­рав­но, пла­тио сам пре­воз и то­га сам се при­се­тио ка­да сам ових да­на чуо ка­ко се је­дан су­ди­ја, ов­де у Ср­би­ји, по­на­ша у ис­тра­жном по­ступ­ку, на за­мол­ни­цу хр­ват­ског пра­во­су­ђа, пре­ма офи­ци­ри­ма, пи­ло­ти­ма не­ка­да­шње ЈНА. Јер, Ср­би­ја је је­ди­на др­жа­ва у све­ту ко­ја је свог пред­сед­ни­ка из­ру­чи­ла Три­бу­на­лу у Ха­гу, за­пра­во не­ко од та­да­шњих во­де­ћих по­ли­ти­ча­ра узео је за то из­ру­че­ње 10 ми­ли­о­на до­ла­ра. По­што су Аме­ри јав­но об­ја­ви­ли ко­ли­ко то ко­шта.

И са­да се ге­не­рал Љу­бо­мир Ба­јић чу­ди ка­ко се су­ди­ја Ми­лан Дил­па­рић, усред Бе­о­гра­да, по­на­ша пре­ма ње­му и дру­гим офи­ци­ри­ма осум­њи­че­ним за слу­чај га­ђа­ња Бан­ских дво­ра у За­гре­бу у ок­то­бру 1991. Е мој Ба­јо, па они су про­да­ли соп­стве­ног пред­сед­ни­ка! Они су у Хаг из­ру­чи­ли све што је од њих тра­же­но. Ком­пле­тан по­ли­тич­ки и вој­ни врх Ср­ба, са обе стра­не ре­ке Дри­не за­вр­шио је у Ха­гу и са­да се ге­не­рал Ба­јић чу­ди су­ди­ји Дил­па­ри­ћу? Усред Бе­о­гра­да? Не­ма чу­ђе­ња, мо­жеш да из­гу­биш рат, али ако све­сно при­ста­неш на гу­би­так са­мо­по­што­ва­ња из­гу­био си као на­ци­ја све. 

Пре 27 го­ди­на, 15. ма­ја 1992. у Ту­зли се до­го­дио зло­чин. На­пад­ну­та је ко­ло­на при­пад­ни­ка ЈНА ко­ја се по­вла­чи­ла из гра­да, ко­ло­на ко­ја се кре­та­ла ули­ца­ма гра­да у мир­но­доп­ском по­рет­ку, без ика­квог отва­ра­ња ва­тре, вој­ни­ци су се­де­ли у ка­ми­о­ни­ма под обич­ним це­ра­да­ма. На њих је отво­ре­на бе­со­муч­на паљ­ба, уз ди­рек­тан те­ле­ви­зиј­ски пре­нос, по­ги­нуо је 51 вој­ник, а још 50 их је ра­ње­но.

У ок­то­бру 2010. го­ди­не од­лу­ком Апе­ла­ци­о­ног су­да у Бе­о­гра­ду, Или­ја Ју­ри­шић ко­ји је пр­во­сте­пе­но су­ђен на 12 го­ди­на за­тво­ра због тог рат­ног зло­чи­на, осло­бо­ђен је при­тво­ра, пр­во­сте­пе­на пре­су­да му је уки­ну­та, а ве­ће ко­јем је пред­се­да­вао су­ди­ја Си­ни­ша Ва­жић на­ло­жи­ло је да се Ју­ри­ши­ћу одр­жи но­во су­ђе­ње пред но­вим суд­ским ве­ћем. Адво­кат Ју­ри­ши­ћа из­ја­вио је да суд Ср­би­је не мо­же да на­ре­ди ње­го­во евен­ту­ал­но при­во­ђе­ње из БиХ. 

У обра­зло­же­њу од­лу­ке Апе­ла­ци­о­ног су­да у Бе­о­гра­ду су­ди­ја Ва­жић је из­ја­вио „да је оста­ло не­ја­сно за­што се и по чи­јој на­ред­би ту­злан­ски гар­ни­зон по­вла­чио, а по­сто­је и мно­ге кон­тра­дик­тор­но­сти око то­га да ли је оп­ту­же­ни знао за по­сто­ја­ње пер­фид­ног пла­на на­па­да на ко­ло­ну ЈНА, те да те чи­ње­ни­це тре­ба да се утвр­де у но­вом по­ступ­ку”. 

Ка­ко се слич­на „ар­гу­мен­та­ци­ја” о не­по­сто­ја­њу спо­ра­зу­ма о мир­ном из­вла­че­њу при­пад­ни­ка ЈНА са те­ри­то­ри­је БиХ ко­ри­сти­ла и пред Екс­тра­ди­ци­о­ним су­дом у Лон­до­ну у слу­ча­ју Еју­па Га­ни­ћа, због зло­чи­на над при­пад­ни­ци­ма ЈНА у До­бро­во­љач­кој ули­ци у Са­ра­је­ву, па се чак и у на­шем Ту­жи­ла­штву за рат­не зло­чи­не твр­ди­ло да о спо­ра­зу­му о мир­ном по­вла­че­њу ЈНА из БиХ, по­стиг­ну­том у Охри­ду апри­ла 1992, не­ма пи­са­них тра­го­ва, чи­ње­ни­це го­во­ре су­прот­но.

Има пи­са­них тра­го­ва, по­сто­је на­ре­ђе­ња о мир­ном из­вла­че­њу ЈНА из БиХ. О све­му то­ме пи­сао сам у „По­ли­ти­ци” од 13. ок­то­бра 2010. го­ди­не: ин­фор­ма­ци­ја број 37-2 од 28. апри­ла 1992. са пот­пи­сом Бран­ка Ко­сти­ћа, ко­ја је упу­ће­на Пред­сед­ни­штву БиХ, а у ко­јој је реч о мир­ном по­вла­че­њу је­ди­ни­ца ЈНА са те­ри­то­ри­је БиХ, на­ред­ба број 5-30 са пот­пи­сом Бран­ка Ко­сти­ћа о из­вла­че­њу је­ди­ни­ца ЈНА из БиХ, о че­му је  оба­ве­ште­но Пред­сед­ни­штво БиХ и Али­ја Изет­бе­го­вић, на­ред­ба ге­не­ра­ла Аџи­ћа стро­го пов. број 340-1, од 10. ма­ја 1992. ко­јом се пре­ци­зи­ра пра­ће­ње ста­ња у је­ди­ни­ца­ма ЈНА при­ли­ком пре­ме­шта­ња са те­ри­то­ри­је БиХ у скла­ду са од­лу­ка­ма Пред­сед­ни­штва СФРЈ из апри­ла ме­се­ца 1992. го­ди­не.

Је­ди­ни­ца ЈНА се мир­но по­вла­чи­ла из Ту­зле, то су ве­ћи­ном би­ли ре­гру­ти, вој­ни­ци од 18 го­ди­на. Ма­са­кри­ра­ни су бе­сти­јал­но. Сме­шно је и ту­жно ка­да се на­ше пра­во­су­ђе пи­та „по чи­јој се на­ред­би по­вла­чио гар­ни­зон ЈНА из Ту­зле”. 

У ју­лу 2011. по­че­ло је по­но­вље­но су­ђе­ње Или­ји Ју­ри­ши­ћу у Спе­ци­јал­ном су­ду у Бе­о­гра­ду. То је би­ла на­да да ко­ло­на ЈНА у Ту­зли, што се ти­че на­шег пра­во­су­ђа, не­ће оти­ћи у за­бо­рав. Да не ис­пад­не да зло­чи­ни над при­пад­ни­ци­ма ЈНА ни­су би­ли зло­чи­ни, све због оп­штег по­ми­ре­ња на Бал­ка­ну и на­ше сер­вил­но­сти пре­ма бив­шој бра­ћи. И шта би од тог по­но­вље­ног су­ђе­ња, где је да­нас Или­ја Ју­ри­шић? Ни­шта го­спо­до, за­то се са­да ижи­вља­ва­мо над на­шим пи­ло­ти­ма. Да ли су то бив­ши при­пад­ни­ци ЈНА из­оп­ште­ни и пре­зре­ни од дру­штва?

Коментари123
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aleksandar Mihailović
@Petrovic Dusan. Naravno da Vi niste bili plaćeni na puču, plaćeni su bili lideri DOS-a, oko 80 miliona $ su primili da organizuju puč i građanski rat. Operativac CIA Arčibald je istim rukovodio iz Budimpešte, u svojoj knjizi je objavio sve detalje. Milošević nije izgubio izbore, kada je shvatio da se sprema građanski rat lažno je priznao da je izgubio, da bi sprečio krvoproliće, ali im je poverovao, kao Karadžić Holbruku, da neće biti isporučen. Isporučili su ga za 10 miliona $ kako bi se R1244 bacila u blato. Isporučili su i sve druge koji bi tražili njenu realizaciju, a Skupština je spaljena i opljačkana da bi spalili i sav izborni materijal. 5.oktobar je najveće zlo koje je zadesilo Srbiju ikada unutar nje. Vidi se da ste zaobilazili JNA kada ne znate da je ona bila višenacionalna i da nije ona odlučivala o razbijanju YU već politika. Najviše je izdržala da ne dođe u njoj do rascepa. YU je razbijena iznutra, za manje od 100 miliona $, Srbija za manje od 80. Izdajica i kukavica ima.
Petrovic Dusan
@Aleksandar Mihailović Vaš komentar nema mnogo veze sa autorskim tekstom.Peti oktobar je bio neophodan,i danasnja moderna Srbija,priznata od strane celog sveta, je ta, posle 5 oktobra, a ne SRJ koja je bila van svih institucija, pod sankcijama i u ratu sa celim civilizovanim svetom,a plate 1dm. Do gubitka Kosova ne bi ni doslo, da nije bilo Milosevica na vlasti! Milosevic nije imao dovoljno glasova za drugi krug, jer je Kostunica pobedio u prvom.Kako je pokusao nelegalno da ipak ostane na vlasti,narod se pobunio, a uz narod je pristala i vojska i policija. Ne znam za DOS i njihove licne bankovske racune, nista me ne cudi u politici.Ali sigurno i 1000000 ljudi na ulici Beograda, i vojska i policija i JSO nisu bili placeni.
Mike Kovian
Mihajloviću, sad me stvarno iznenađujete svojom naivnošću. Bila je i ranije vidljiva ali sad ste ga preterali.
Леон Давидовић
Дакле према некима легитимно је било убијати војнике који су се нашли у војсци само зато што су рођени те и те године и служили војни рок и никакве кривице њихове није било , а није било легитимно да неко ухапси или чак и ликвидира бројне зликовце на просторима тадашње Југославије који су наређивали и убиства војника ЈНА и свакојаке злочине чинили. Да то би назвали терористичким актом а зар није тероризам убити недужне војнике у касарнама, на улици, на мосту , у колонама када се повлаче итд.
koja ina
@Petrovic Dusan tada legalne jna nema u sloveniji, dakle to nije jna.....
Леон Давидовић
@ Ivan Pravedan Ја не оправдавам ни један злочин који је починио било ко и зато лепо и пише бројни зликовци на просторима тадашње Југославије.Пре свега сепаратизам је био противуставан и незаконит и био је генератор свих догађаја. Дакле ако је неко негде починио злочин, а могао га починити и са намерама потстицања мржње и хаоса, то не може бити разлог да неко убија мирне војнике који се повлаче у колони без намера да било кога нападају и нису ни у борбеном поретку да некога нападну већ једноставно напуштају територију и одлазе. Да су имали праву команду не би се то ни догодило и не би их зликовци могли убијати тако беспомоћне.
Прикажи још одговора
Раде Ковачевић
Jorge [email protected] [email protected] [email protected]Што су усташе тзв. божићним уставом Хрватске почетком 90-тих (премда је тачније рећи средином) 20. века започелe,то су у свом стилу и завршиле крајем истог века.Укупни резултат овако изгледа: више од 700 000 ликвидираних Срба свих узраста и пола у логорском систему Јасеновац, 400 000 касније прогнаних, од чега само у агресији на Крајину око 250 000, када је потпуно уништено 380 српских села,40 000 кућа и на кућном прагу ликвидирано око 2000 немоћних и недужних Срба.Тако су Срби у Хрватској платили то што су Срби!Тако је Србима у Хрватској објашњено који модел равноправности два народа је у Хрватској стварно близак Хрватима који се диве усташкој систематичности!Према попису становништва у Хрватској из 1991.године, Срба у Хрватској има 581 000 плус 240 000 Југословена, а само у неразвијеним општинама у Крајини, предвиђеним према Плану Z-4 за аутономију (њих 11 у Лици, северној Далмацији, Банији и Кордуну), живело је 155 000 Срба и 50 000 Хрвата и 5 600 Југословена.
Miroslav
Onda nije ni cudo sto je spomenuti sudija (Vazic) veci deo godine na ekskluzivnim putovanjima po svetu.Moze se.
penzioner
Ne verujem u pricu o uzetih 10 miliona. Ko god je osudjen u Hagu ili Srbiji mora da je imao udela u nekim zlocinima. Sto se tice Banskih dvora, pre nekoliko dana sam cuo na Pinku od cuvenog istoricara da su Hrvati "koristili" mnogo taj zlocin, jer je tom prilikom poginula trudnica i balerina, mlade osobe na ulici. Mene je npr. ova cinjenica koju nismo znali, jako rastuzila, jer sam roditelj!
Petrovic Dusan
@Lazar da li ste upuceni u presude Haskog tribunala?General Lazarevic nije osudjen za izvrsenje zlocina, vec za takozvanu "komandnu odgovornost" termin koji je uveo Hag,kojim se vise rukovodilac smatra direktno odgovornim za bilo koji zlocin, koje pocini najnizi u rangu.Odnosno,sporna je ova logika,koja nije postojala u momentu sukoba.Opet. u Nirnbergu su nacisti optuzeni za zlocin (vodjenje agresivnog rata) koji se u momentu izvrsenja nije smatrao zlocinom.Odnosno, ako nisu znali da je zabranjeno, ne mogu biti krivi.Ali pravdu pisu pobednici.
Lazar
General Lazarević je osuđen na pravdi Boga u Hagu. Detalje drugih optužnica i istoriju događaja ne znam, ali znam da je Lazarević umesto presude više zaslužio neko međunarodno priznanje za poštovanje ratne etike. Hag je ipak šarlatanski politički sud od koga su se mnogi obogatili.
Прикажи још одговора

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.