среда, 19.05.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
петак, 25.01.2019. у 12:11 Јелена Чалија

Спо­ре­ња у је­вреј­ској за­јед­ни­ци око ло­го­ра То­пов­ске шу­пе

Затражено је да логор буде део комплекса Старо Сајмиште (Фото Беоинфо)

Са­вез је­вреј­ских оп­шти­на Ср­би­је (СЈОС) под­нео је кри­вич­ну при­ја­ву Пр­вом основ­ном јав­ном ту­жи­ла­штву у Бе­о­гра­ду пр­о­тив Да­ни­ла Ме­ди­ћа, пред­сед­ни­ка Је­вреј­ске оп­шти­не Бе­о­град, због сум­ње да је зло­у­по­тре­био по­ло­жај од­го­вор­ног ли­ца и фал­си­фи­ко­вао ис­пра­ве.

Ка­ко је ре­че­но на ју­че­ра­шњој кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре СЈОС-а, Ме­дић је у име Са­ве­за у ја­ну­а­ру пр­о­шле го­ди­не дао са­гла­сност за из­град­њу шо­пинг мо­ла „Дел­та пла­нет” на ка­та­стар­ским пар­це­ла­ма на ко­ји­ма се у Дру­гом свет­ском ра­ту на­ла­зио ло­гор То­пов­ске шу­пе, као и за из­ме­шта­ње два очу­ва­на ло­гор­ска објек­та. Ро­берт Са­ба­дош, пред­сед­ник СЈОС-а, на­вео је да Ме­дић, као пот­пред­сед­ник Са­ве­за, ни­је имао овла­шће­ње да да са­гла­сност, као и да је то учи­нио без зна­ња Са­ве­за.

– Ми смо пр­о­тив то­га да се из­ме­шта­ју два по­сто­је­ћа објек­та ло­го­ра, као и да се То­пов­ске шу­пе при­ла­го­ђа­ва­ју шо­пинг мо­лу. О то­ме да два по­сто­је­ћа објек­та тре­ба да се очу­ва­ју оба­ве­стио сам, пре Ме­ди­ће­вог пи­сма, град­ски За­вод за за­шти­ту спо­ме­ни­ка кул­ту­ре. Из­вр­шни од­бор Са­ве­за у апри­лу пр­о­шле го­ди­не ста­вио је ван сна­ге са­гла­сност ко­ју је пот­пи­сао Ме­дић и до­нео од­лу­ку да оба објек­та тре­ба да оста­ну на сво­јим ло­ка­ци­ја­ма – ре­као је Са­ба­дош.

Ра­бин Исак Аси­ел на­вео је да је у апри­лу пр­о­шле го­ди­не, с овим у ве­зи, одр­жан и са­ста­нак са за­ме­ни­ком гра­до­на­чел­ни­ка Го­ра­ном Ве­си­ћем.

– Рад­ни за­кљу­чак био је да јед­на згра­да оста­не на аутен­тич­ној ло­ка­ци­ји, а да се дру­га пре­ме­сти не­ко­ли­ко сто­ти­на ме­та­ра да­ље због из­град­ње уну­тра­шњег ма­ги­страл­ног пр­сте­на. То је био ми­ни­мум око ко­јег смо се сви сло­жи­ли, али се од та­да ни­шта не де­ша­ва. Пред­ло­жи­ли смо и да То­пов­ске шу­пе бу­ду део ме­мо­ри­јал­ног ком­плек­са Ста­ро сај­ми­ште, ка­ко би се и на тај на­чин очу­ва­ло ово ме­сто стра­да­ња –ре­као је Аси­ел.

На кон­фе­рен­ци­ји је ис­так­ну­то и да је Ми­ни­стар­ству прав­де, ко­је во­ди Ре­ги­стар цр­ка­ва и вер­ских за­јед­ни­ца, под­нет зах­тев за пр­о­ме­ну по­да­та­ка у ве­зи са за­ступ­ни­ци­ма Је­вреј­ске оп­шти­не Бе­о­град, бу­ду­ћи да је на ван­ред­ној скуп­шти­ни иза­бра­на при­вре­ме­на упра­ва.

– Де­сант на Са­вез тра­је од апри­ла пр­о­шле го­ди­не, од ка­да је од­би­је­но да се да са­гла­сност на из­ме­шта­ње обје­ка­та ло­го­ра на Ауто­ко­ман­ди. Због не­за­до­вољ­ства члан­ства одр­жа­на је ван­ред­на скуп­шти­на Је­вреј­ске оп­шти­не Бе­о­град на ко­јој је сме­ње­но ру­ко­вод­ство и иза­бра­на при­вре­ме­на упра­ва. Тој скуп­шти­ни при­су­ство­ва­ло је око 230 љу­ди, док је оној на ко­јој је гла­са­но о сме­ни са­да­шњег ру­ко­вод­ства Са­ве­за при­су­ство­ва­ло њих че­тр­де­се­так – ре­као је Аси­ел.

Дан пре ове, одр­жа­на је кон­фе­рен­ци­ја за ме­ди­је у орга­ни­за­ци­ји Је­вреј­ске оп­шти­не Бе­о­град. На њој је, из­ме­ђу оста­лог, ре­че­но да је Европ­ски је­вреј­ски кон­грес ис­кљу­чио пред­став­ни­ке је­вреј­ске за­јед­ни­це у Ср­би­ји из ра­да го­ди­шње скуп­шти­не, за шта уче­сни­ци кон­фе­рен­ци­је сма­тра­ју од­го­вор­ним Са­ба­до­ша и Аси­е­ла, да они­ма ко­ји су пре­жи­ве­ли Хо­ло­ка­уст ни­је у 2017. ис­пла­ће­на по­моћ за ко­ју су обез­бе­ђе­на сред­ства из ре­пу­блич­ког бу­џе­та.

– Не­ко је ЕЈК-у по­слао пи­смо да ми ни­смо ле­ги­тим­ни пред­став­ни­ци је­вреј­ске за­јед­ни­це у Ср­би­ји и због то­га не уче­ству­је­мо. То је на­не­ло ве­ли­ку ште­ту Са­ве­зу, али та глу­пост је кре­ну­ла одав­де. Што се ти­че по­мо­ћи они­ма ко­ји су пре­жи­ве­ли Хо­ло­ка­уст, Са­вез ни­шта од тог нов­ца ни­је за­др­жао за се­бе. Тре­ба­ло је пр­во при­ку­пи­ти по­треб­ну до­ку­мен­та­ци­ју за сва­ког пре­жи­ве­лог и тај по­сао је по­тра­јао го­ди­ну да­на, од ју­ла 2017. Чим је то за­вр­ше­но, по­че­ле су ис­пла­те – ре­као је Са­ба­дош.

Да­ни­ло Ме­дић та­ко­ђе је го­во­рио о То­пов­ским шу­па­ма на кон­фе­рен­ци­ји за ме­ди­је у сре­ду и ре­као да је ини­ци­ја­ти­ва прет­ход­ног ру­ко­вод­ства ЈОБ би­ла да се згра­де ло­го­ра сру­ше и да „је­дан зи­дић по­ста­не део ком­плек­са тр­жног цен­тра као знак се­ћа­ња да је ту био ло­гор“. Он је на­вео да је то спре­че­но и да је за­тра­же­но да се згра­де ло­го­ра из­ме­сте и не бу­ду сру­ше­не. Ра­бин Аисел ре­као је ју­че да то ни­је тач­но и да прет­ход­но ру­ко­вод­ство ЈОБ ни­је пот­пи­са­ло ни­ка­кво ру­ше­ње.

Коментари2
eabfc
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

milan
Dva objekta , Topovske supe kao deo logora sramota je i pogledati. Sta je radila Jevrejska zajednica i drzava Srbija kad od Drugog Svetskog rata do danas nisu ulozili ni dinar da se to sacuva kao uspomena na hiljade stradalih nevinih ljudi,zena i dece.. Cekao se samo trenutak da se to srusi samo od sebe a zatim buldozerima izravna prostor kao u Savamali.....
Aspalathos
Nezavisno od problema trgovačkog centra koji bi trebalo da se gradi na mestu topovskih šupa; novca koji Srbija uplaćuje SJOS za imovinu stradalih Jevreja tokom 2. svetskog rata koji nemaju naslednike na ime oduzete imovine, u Jevrejskoj opštini Beograd koja broji 2/3 svih članova Saveza u Srbiji, postoji sukob dugogodišnjeg autentičnog članstva sa nametnutim rukovodstvom od kojjih mnogi uopšte nisu Jevreji čime se krši osnovni princip i pravo samostalnosti verske i etničke manjine da samostalno uređuje vođenje i rad svoje zajednice nezavisno od broja članova. Pokušaj smenjivanja svih i svakog ko nije po ukusu nametnutog predsednika je nedopustivo. Jevreji Beograda se s tim neće pomiriti kao što nisu u mnogo težim vremenima svoje viševekovne istorije u Srbiji sa komšijama Srbima, kada su se zajedno uspešno odupirali svakom neprijatelju. Predmet je u Ministarstvu pravde - čeka se da budu zaštićeni Jevreji i odstrani uljez iz JOB. Rabin Asiel je častan poštovan i odgovoran čovek! Šalom.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља