Недеља, 29.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Спо­ре­ња у је­вреј­ској за­јед­ни­ци око ло­го­ра То­пов­ске шу­пе

Затражено је да логор буде део комплекса Старо Сајмиште (Фото Беоинфо)

Са­вез је­вреј­ских оп­шти­на Ср­би­је (СЈОС) под­нео је кри­вич­ну при­ја­ву Пр­вом основ­ном јав­ном ту­жи­ла­штву у Бе­о­гра­ду пр­о­тив Да­ни­ла Ме­ди­ћа, пред­сед­ни­ка Је­вреј­ске оп­шти­не Бе­о­град, због сум­ње да је зло­у­по­тре­био по­ло­жај од­го­вор­ног ли­ца и фал­си­фи­ко­вао ис­пра­ве.

Ка­ко је ре­че­но на ју­че­ра­шњој кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре СЈОС-а, Ме­дић је у име Са­ве­за у ја­ну­а­ру пр­о­шле го­ди­не дао са­гла­сност за из­град­њу шо­пинг мо­ла „Дел­та пла­нет” на ка­та­стар­ским пар­це­ла­ма на ко­ји­ма се у Дру­гом свет­ском ра­ту на­ла­зио ло­гор То­пов­ске шу­пе, као и за из­ме­шта­ње два очу­ва­на ло­гор­ска објек­та. Ро­берт Са­ба­дош, пред­сед­ник СЈОС-а, на­вео је да Ме­дић, као пот­пред­сед­ник Са­ве­за, ни­је имао овла­шће­ње да да са­гла­сност, као и да је то учи­нио без зна­ња Са­ве­за.

– Ми смо пр­о­тив то­га да се из­ме­шта­ју два по­сто­је­ћа објек­та ло­го­ра, као и да се То­пов­ске шу­пе при­ла­го­ђа­ва­ју шо­пинг мо­лу. О то­ме да два по­сто­је­ћа објек­та тре­ба да се очу­ва­ју оба­ве­стио сам, пре Ме­ди­ће­вог пи­сма, град­ски За­вод за за­шти­ту спо­ме­ни­ка кул­ту­ре. Из­вр­шни од­бор Са­ве­за у апри­лу пр­о­шле го­ди­не ста­вио је ван сна­ге са­гла­сност ко­ју је пот­пи­сао Ме­дић и до­нео од­лу­ку да оба објек­та тре­ба да оста­ну на сво­јим ло­ка­ци­ја­ма – ре­као је Са­ба­дош.

Ра­бин Исак Аси­ел на­вео је да је у апри­лу пр­о­шле го­ди­не, с овим у ве­зи, одр­жан и са­ста­нак са за­ме­ни­ком гра­до­на­чел­ни­ка Го­ра­ном Ве­си­ћем.

– Рад­ни за­кљу­чак био је да јед­на згра­да оста­не на аутен­тич­ној ло­ка­ци­ји, а да се дру­га пре­ме­сти не­ко­ли­ко сто­ти­на ме­та­ра да­ље због из­град­ње уну­тра­шњег ма­ги­страл­ног пр­сте­на. То је био ми­ни­мум око ко­јег смо се сви сло­жи­ли, али се од та­да ни­шта не де­ша­ва. Пред­ло­жи­ли смо и да То­пов­ске шу­пе бу­ду део ме­мо­ри­јал­ног ком­плек­са Ста­ро сај­ми­ште, ка­ко би се и на тај на­чин очу­ва­ло ово ме­сто стра­да­ња –ре­као је Аси­ел.

На кон­фе­рен­ци­ји је ис­так­ну­то и да је Ми­ни­стар­ству прав­де, ко­је во­ди Ре­ги­стар цр­ка­ва и вер­ских за­јед­ни­ца, под­нет зах­тев за пр­о­ме­ну по­да­та­ка у ве­зи са за­ступ­ни­ци­ма Је­вреј­ске оп­шти­не Бе­о­град, бу­ду­ћи да је на ван­ред­ној скуп­шти­ни иза­бра­на при­вре­ме­на упра­ва.

– Де­сант на Са­вез тра­је од апри­ла пр­о­шле го­ди­не, од ка­да је од­би­је­но да се да са­гла­сност на из­ме­шта­ње обје­ка­та ло­го­ра на Ауто­ко­ман­ди. Због не­за­до­вољ­ства члан­ства одр­жа­на је ван­ред­на скуп­шти­на Је­вреј­ске оп­шти­не Бе­о­град на ко­јој је сме­ње­но ру­ко­вод­ство и иза­бра­на при­вре­ме­на упра­ва. Тој скуп­шти­ни при­су­ство­ва­ло је око 230 љу­ди, док је оној на ко­јој је гла­са­но о сме­ни са­да­шњег ру­ко­вод­ства Са­ве­за при­су­ство­ва­ло њих че­тр­де­се­так – ре­као је Аси­ел.

Дан пре ове, одр­жа­на је кон­фе­рен­ци­ја за ме­ди­је у орга­ни­за­ци­ји Је­вреј­ске оп­шти­не Бе­о­град. На њој је, из­ме­ђу оста­лог, ре­че­но да је Европ­ски је­вреј­ски кон­грес ис­кљу­чио пред­став­ни­ке је­вреј­ске за­јед­ни­це у Ср­би­ји из ра­да го­ди­шње скуп­шти­не, за шта уче­сни­ци кон­фе­рен­ци­је сма­тра­ју од­го­вор­ним Са­ба­до­ша и Аси­е­ла, да они­ма ко­ји су пре­жи­ве­ли Хо­ло­ка­уст ни­је у 2017. ис­пла­ће­на по­моћ за ко­ју су обез­бе­ђе­на сред­ства из ре­пу­блич­ког бу­џе­та.

– Не­ко је ЕЈК-у по­слао пи­смо да ми ни­смо ле­ги­тим­ни пред­став­ни­ци је­вреј­ске за­јед­ни­це у Ср­би­ји и због то­га не уче­ству­је­мо. То је на­не­ло ве­ли­ку ште­ту Са­ве­зу, али та глу­пост је кре­ну­ла одав­де. Што се ти­че по­мо­ћи они­ма ко­ји су пре­жи­ве­ли Хо­ло­ка­уст, Са­вез ни­шта од тог нов­ца ни­је за­др­жао за се­бе. Тре­ба­ло је пр­во при­ку­пи­ти по­треб­ну до­ку­мен­та­ци­ју за сва­ког пре­жи­ве­лог и тај по­сао је по­тра­јао го­ди­ну да­на, од ју­ла 2017. Чим је то за­вр­ше­но, по­че­ле су ис­пла­те – ре­као је Са­ба­дош.

Да­ни­ло Ме­дић та­ко­ђе је го­во­рио о То­пов­ским шу­па­ма на кон­фе­рен­ци­ји за ме­ди­је у сре­ду и ре­као да је ини­ци­ја­ти­ва прет­ход­ног ру­ко­вод­ства ЈОБ би­ла да се згра­де ло­го­ра сру­ше и да „је­дан зи­дић по­ста­не део ком­плек­са тр­жног цен­тра као знак се­ћа­ња да је ту био ло­гор“. Он је на­вео да је то спре­че­но и да је за­тра­же­но да се згра­де ло­го­ра из­ме­сте и не бу­ду сру­ше­не. Ра­бин Аисел ре­као је ју­че да то ни­је тач­но и да прет­ход­но ру­ко­вод­ство ЈОБ ни­је пот­пи­са­ло ни­ка­кво ру­ше­ње.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

milan
Dva objekta , Topovske supe kao deo logora sramota je i pogledati. Sta je radila Jevrejska zajednica i drzava Srbija kad od Drugog Svetskog rata do danas nisu ulozili ni dinar da se to sacuva kao uspomena na hiljade stradalih nevinih ljudi,zena i dece.. Cekao se samo trenutak da se to srusi samo od sebe a zatim buldozerima izravna prostor kao u Savamali.....
Aspalathos
Nezavisno od problema trgovačkog centra koji bi trebalo da se gradi na mestu topovskih šupa; novca koji Srbija uplaćuje SJOS za imovinu stradalih Jevreja tokom 2. svetskog rata koji nemaju naslednike na ime oduzete imovine, u Jevrejskoj opštini Beograd koja broji 2/3 svih članova Saveza u Srbiji, postoji sukob dugogodišnjeg autentičnog članstva sa nametnutim rukovodstvom od kojjih mnogi uopšte nisu Jevreji čime se krši osnovni princip i pravo samostalnosti verske i etničke manjine da samostalno uređuje vođenje i rad svoje zajednice nezavisno od broja članova. Pokušaj smenjivanja svih i svakog ko nije po ukusu nametnutog predsednika je nedopustivo. Jevreji Beograda se s tim neće pomiriti kao što nisu u mnogo težim vremenima svoje viševekovne istorije u Srbiji sa komšijama Srbima, kada su se zajedno uspešno odupirali svakom neprijatelju. Predmet je u Ministarstvu pravde - čeka se da budu zaštićeni Jevreji i odstrani uljez iz JOB. Rabin Asiel je častan poštovan i odgovoran čovek! Šalom.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.