Недеља, 19.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Страх од руских хакера

Естон­ска оба­ве­штај­на слу­жба пред­ви­ђа ме­ша­ње Ру­си­је у европ­ске пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре, с фо­ку­сом на Не­мач­ку, Фран­цу­ску и Ита­ли­ју, у ко­ји­ма се мо­гу на­да­ти евро­скеп­тич­ним и про­ру­ским по­сла­ни­ци­ма
Фото Пиксабеј

Ка­ко се при­бли­жа­ва гла­са­ње у свим др­жа­ва­ма Европ­ске уни­је за Европ­ски пар­ла­мент кре­ће и но­ва-ста­ра ме­диј­ска хи­сте­ри­ја о ру­ским ха­ке­ри­ма ко­ји, на­вод­но, већ има­ју стра­те­ги­ју ка­ко ће и ко­га на­па­сти. 

„Фајненшeл тајмс” твр­ди да ру­ски ха­ке­ри убр­за­но и ма­сов­но ин­тен­зи­ви­ра­ју при­пре­ме за сај­бер-на­па­де на из­бор­ни про­цес ко­ји ће се одр­жа­ва­ти од 23. до 26. ма­ја и да зва­нич­ни­ци ЕУ и тех­но­ло­шке ком­па­ни­је мо­ра­ју што пре да пла­ни­ра­ју од­го­вор. 

Ан­дерс Фог Ра­сму­сен, не­ка­да­шњи ге­не­рал­ни се­кре­тар НА­ТО-а, а са­да са­вет­ник укра­јин­ског пред­сед­ни­ка Пе­тра По­ро­шен­ка, не­дав­но је ре­као да ће Ру­си­ја ко­ри­сти­ти сва мо­гу­ћа сред­ства ка­ко би по­ре­ме­ти­ла пред­сто­је­ће из­бо­ре за ЕП и да ће она би­ти „нај­ве­ћи ма­лиг­ни фак­тор”. Он твр­ди да ће ме­ша­ње у кам­па­њу укљу­чи­ва­ти ства­ра­ње не­ми­ра по­ја­ча­ва­њем по­сто­је­ћих по­ли­тич­ких по­де­ла; да то ни­је иде­о­ло­шки рат из Ру­си­је, ни­је ни ле­ви­чар­ска или де­сни­чар­ска кам­па­ња, већ кам­па­ња ко­ја има за циљ под­ри­ва­ње по­ве­ре­ња и са­мо­по­у­зда­ња те ини­ци­ра­ње ха­о­са и не­ста­бил­но­сти. Дез­ин­фор­ма­ци­је ће се ши­ри­ти ко­ри­шће­њем ла­жних ви­део и аудио-за­пи­са, а Ра­сму­сен твр­ди да по­је­ди­не европ­ске на­ци­о­нал­не вла­де не­ма­ју ка­па­ци­тет да се су­прот­ста­ве тим на­по­ри­ма.

До­при­нос бор­би дао је и Европ­ски са­вет за ме­ђу­на­род­не од­но­се ана­ли­зом „Европ­ски из­бо­ри 2019: ка­ко ан­ти­е­вроп­ски план под­ра­зу­ме­ва сла­ма­ње Евро­пе и шта се мо­же учи­ни­ти да се то спре­чи”. На пе­де­се­так стра­ни­ца фо­кус је на уну­тра­шњим не­при­ја­те­љи­ма ко­ји су „оруж­је Кре­мља”. 

И сам пред­сед­ник Европ­ског са­ве­та До­налд Туск је по­звао на ује­ди­ње­ње у бор­би про­тив „спољ­них ан­ти­е­вроп­ских сна­га ко­је отво­ре­но или тај­но на­сто­је да ути­чу на де­мо­крат­ске из­бо­ре Евро­пља­на, као што је био слу­чај са брег­зи­том и јед­ним бро­јем из­бор­них кам­па­ња у Евро­пи”. Чак је и ру­ски пре­ми­јер Дми­триј Ме­две­дев пре не­де­љу да­на у Лук­сем­бур­гу ко­мен­та­ри­сао ове на­во­де ре­чи­ма: „Још ни­је ни би­ло из­бо­ра, а већ смо сум­њи­ви. Искре­но, то је глу­пост, па­ра­но­ид­на глу­пост – сум­ња­ти на не­ко­га иако се до­га­ђај још ни­је збио.”

Из­у­зев у Есто­ни­је, ко­ја је елек­трон­ско гла­са­ње уве­ла 2005. го­ди­не и од та­да се из­бо­ри де­лом спро­во­де пре­ко ин­тер­не­та, гла­са­ње у оста­лим др­жа­ва­ма се од­ви­ја на кла­си­чан на­чин, па се и пре­бро­ја­ва­ње гла­со­ва ра­ди руч­но. За­ни­мљи­во је да се Естон­ци до са­да ни­су жа­ли­ли да су се ру­ски ха­ке­ри ме­ша­ли у њи­хо­ве из­бо­ре, ако ишта – ве­жбе ра­ди. 

Ипак, у по­не­де­љак је Естон­ска оба­ве­штај­на слу­жба у по­себ­ном из­ве­шта­ју упо­зо­ри­ла да ће Ру­си­ја ове го­ди­не ве­ро­ват­но по­ку­ша­ти да ути­че на из­бо­ре у Европ­ском пар­ла­мен­ту, да ће на­ста­ви­ти с оба­ве­штај­ним ра­дом и опе­ра­ци­ја­ма ути­ца­ја про­тив За­па­да, као и са при­пре­ма­ма за ору­жа­ни су­коб са НА­ТО-ом. У из­ве­шта­ју на 70 стра­ни­ца пред­ви­ђа­ју се ак­тив­но­сти и ци­ље­ви ру­ских оба­ве­штај­них слу­жби: ци­ља­ће европ­ске пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре у ма­ју, с ве­ро­ват­ним фо­ку­сом на ве­ће др­жа­ве чла­ни­це Не­мач­ку, Фран­цу­ску и Ита­ли­ју, у ко­ји­ма се мо­гу на­да­ти да ће има­ти нај­ве­ћи ути­цај на са­став европ­ског пар­ла­мен­та у на­ред­них пет го­ди­на. 

Мик Ма­ран, аутор из­ве­шта­ја и ге­не­рал­ни ди­рек­тор естон­ске спољ­но­о­ба­ве­штај­не слу­жбе, твр­ди да ће Ру­си хте­ти да обез­бе­де што ви­ше про­ру­ских и евро­скеп­тич­них по­сла­нич­ких ман­да­та. У европ­ским др­жа­ва­ма се од­ви­ја оштра бор­ба за при­до­би­ја­ње гра­ђа­на из­ме­ђу по­сла­нич­ких гру­па, а по­ку­ша­ва се по­ве­ћа­ти и из­ла­зност ко­ја је тра­ди­ци­о­нал­но ни­ска на из­бо­ри­ма за Европ­ски пар­ла­мент. У од­но­су на гла­са­ње 1979, ка­да је на из­бо­ри­ма уче­ство­ва­ло 64 од­сто гла­са­ча, на по­след­ња два гла­са­ња је иза­шло све­га око 43 од­сто. При то­ме, у Сло­вач­кој је пре пет го­ди­на гла­са­ло све­га 13 од­сто, у Че­шкој 18, а Сло­ве­ни­ји 25 од­сто. Од­зив евро­скеп­ти­ка је та­ко­ђе био зна­чај­но ве­ћи од евро­цен­три­ста. 

 

Коментари9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Milan
Amerikanci nemaju nijednog hakera, pa njihov je internet, najveca zarada i monopol. Svi su zaboravili brzo Snoudena. Kao da je pricao supljim glavama. 90 odsto nije ni procitalo knjigu o Snoudenu, a puno ih ne rezume, jer znaju samo kopi i paste, ono sto im treba, a to je da se slikaju po drustvenim mrezama, nikog ne vređam ali je to surova istina
pfc
Estonska obaveštajna služba!? Izgleda da su jači od Mosada! Naročito volim onu ključnu reč "verovatno"!
Boris
Kakve veze imaju hakeri sa manuelnim brojanjem? Njihova paranoja se nastavlja. Naravno, svaki bolji rezultat tzv "desnih" stranaka su rezultat Rusa i njihovih "hakera"...
Stefan V.
Najveci neprijatelj EU je njena sopstvena birokratija!
ProPolitikin Hrvat
Americki sateliti u Evropi vise nisu Britanija, zemlje Beneluksa i Skandinavske zemlje nego istocno-evropske zemlje poput Baltickih zemalja i Poljske.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.