Петак, 28.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
РАЗ­ГО­ВОР НЕ­ДЕ­ЉЕ: НЕ­БОЈ­ША СТЕ­ФА­НО­ВИЋ, пот­пред­сед­ник Вла­де и ми­ни­стар уну­тра­шњих по­сло­ва Ср­би­је

Не­ће­мо то­ле­ри­са­ти на­па­де на по­ли­цај­це и но­ви­на­ре

(Фото Иван Милутиновић)

Тешко је рећи да је неко могао да очекује да ће протестанти, предвођени лидерима опозиције, те вечери насилно упасти у зграду РТС-а. То би значило да претпостављамо да су људи који иду на протесте насилни и да су спремни да насиљем учине неко зло. Да смо имали кордон полиције испред РТС-а, онда би рекли да је полиција зликовачка организација која хоће да застраши мирне протестанте. Водили смо се тиме да није било насиља претходних субота, каже у разговору за По„литику” министар Небојша Стефановић.

Та­ко­ђе, ни­ко та­ко не­што ни­је на­ја­вљи­вао, ни­ти је у про­це­ни по­на­ша­ња свих тих љу­ди би­ло ин­ди­ци­ја да би мо­гли да упад­ну у РТС на та­кав на­чин. Све је ука­зи­ва­ло да ће би­ти још је­дан ми­ран про­тест. У при­лог то­ме је го­во­ри­ла и чи­ње­ни­ца да је те ве­че­ри био знат­но ма­њи број про­те­ста­на­та.

Ко­ли­ко је би­ло љу­ди на про­те­сти­ма про­шлог ви­кен­да? Сти­че се ути­сак да је не­мо­гу­ће до­би­ти тач­ну про­це­ну.

Про­шлог ви­кен­да их је би­ло из­ме­ђу 1.400 и 1.600, у за­ви­сно­сти од тре­нут­ка да ли је био по­че­так или крај ску­па. Пр­ве не­де­ље је на про­те­сти­ма уче­ство­ва­ло из­ме­ђу пет и шест хи­ља­да љу­ди, са­да је знат­но ма­ње. По­ли­циј­ска про­це­на је ва­жна и због са­о­бра­ћа­ја и због по­треб­ног бро­ја по­ли­ца­ја­ца на ули­ци да би се обез­бе­дио јав­ни ред и мир.

Ди­рек­тор по­ли­ци­је је на­ја­вио да ће из­ве­штај о по­сту­па­њу по­ли­ци­је то­ком про­те­ста про­шлог ви­кен­да би­ти про­сле­ђен уну­тра­шњој кон­тро­ли. Да ли је би­ло пре­ко­ра­че­ња овла­шће­ња од стра­не по­ли­ци­је?

По­ли­ци­ја је те ве­че­ри, при­ли­ком упа­да у пред­став­ни­ка Са­ве­за за Ср­би­ју у РТС, по­сту­па­ла при­стој­но и тр­пе­љи­во. По­ли­цај­ци су при­ме­њи­ва­ли си­лу са­мо пре­ма из­гред­ни­ци­ма ко­ји су би­ли на­сил­ни пре­ма по­ли­цај­ци­ма или су ди­рект­но угро­жа­ва­ли без­бед­ност дру­гих љу­ди. До са­да ни­смо има­ли ни­јед­ну при­ту­жбу ко­ја је под­не­та бе­о­град­ској по­ли­ци­ји, ту­жи­ла­штву или Сек­то­ру уну­тра­шње кон­тро­ле. Ипак, увек ана­ли­зи­ра­мо по­сту­па­ње по­ли­ци­је и ка­да не­ма оних ко­јих се жа­ле. То ра­ди Ди­рек­ци­ја по­ли­ци­је и си­гу­ран сам да ће и у овом слу­ча­ју из­вр­ши­ти до кра­ја ана­ли­зу свих по­сту­па­ња при­пад­ни­ка МУП-а. Ми­слим да су у скла­ду са си­ту­а­ци­јом, про­во­ка­ци­ја­ма ко­ји­ма су би­ли из­ло­же­ни и сте­пе­ном агре­си­је по­је­ди­них про­те­ста­на­та, по­ли­цај­ци ре­а­го­ва­ли у скла­ду са за­ко­ном. За­шти­ти­ли су но­ви­на­ре и ус­по­ста­ви­ли јав­ни ред и мир ко­ји је био на­ру­шен.

Да ли сте за­до­вољ­ни ре­ак­ци­јом пра­во­су­ђа на до­га­ђа­је од прет­ход­ног ви­кен­да?

Је­дан део љу­ди ће ући у кри­вич­ни по­сту­пак, је­дан део њих је осло­бо­ђен у пре­кр­шај­ном по­ступ­ку. Би­ло ми је ва­жно да по­ша­ље­мо по­ру­ку да ни­су до­зво­ље­ни на­пад на по­ли­цај­це, но­ви­на­ре или угро­жа­ва­ње жи­во­та и без­бед­но­сти дру­гих љу­ди.

Ка­ко ни­ко од ли­де­ра опо­зи­ци­је ко­ји су пред­во­ди­ли про­тест те ве­че­ри ни­је ухап­шен?

Та­ква је би­ла про­це­на ту­жи­ла­штва.

По­сле па­ље­ња ку­ће Ми­ла­на Јо­ва­но­ви­ћа и упа­да на РТС, из­ве­шта­ја ом­буд­сма­на да су 2018. за­бе­ле­же­на 102 на­па­да на но­ви­на­ре, да ли но­ви­на­ри у Ср­би­ји мо­гу да ра­де свој по­сао сло­бод­но?

Мо­гу. То се ви­ди у пот­пу­ној ра­зно­ли­ко­сти пи­са­ња раз­ли­чи­тих ме­ди­ја о раз­ли­чи­тим те­ма­ма. И то је до­бро, то је де­мо­кра­ти­ја. Прет­ход­не го­ди­не је би­ло се­дам фи­зич­ких на­па­да на но­ви­на­ре, а 2008. чак 69. Ни­је до­бро ка­да има­мо ије­дан на­пад, али смо ми од 2000. до 2012. има­ли уби­ства но­ви­на­ра и си­ту­а­ци­ју да су ис­тра­ге би­ле вр­ло тро­ме и да се ни­су спро­во­ди­ле, јер по­сле 10 го­ди­на ја­ко је те­шко про­на­ћи до­ка­зе и тра­го­ве, ка­да то ни­је ура­ђе­но он­да ка­да је тре­ба­ло. Сва­ком од слу­ча­је­ва на­па­да и прет­њи но­ви­на­ри­ма се по­све­ћу­је­мо с јед­на­ком па­жњом и по­ли­ци­ја од­мах по при­ја­ви ре­а­гу­је. Као што сте ви­де­ли, у ве­ли­ком бро­ју слу­ча­је­ва смо вр­ло бр­зо до­шли до по­чи­ни­ла­ца и при­ве­ли смо их ту­жи­о­ци­ма.

До­га­ђа­ји од прет­ход­ног ви­кен­да су Ко­со­во ста­ви­ли у дру­ги план. Ка­ква је са­да без­бед­но­сна си­ту­а­ци­ја на КиМ? Да ли има опа­сно­сти по срп­ско ста­нов­ни­штво?

Без­бед­но­сна си­ту­а­ци­ја је сло­же­на. На­жа­лост, нај­но­ви­ји по­ку­ша­ји ор­га­ни­за­ци­је и ан­га­жо­ва­ња спе­ци­јал­них је­ди­ни­ца по­ли­ци­је ко­сов­ских струк­ту­ра и та­ко­зва­не вој­ске и њи­хо­во на­о­ру­жа­ва­ње не иду у при­лог ста­би­ли­за­ци­ји и ми­ру. Та­ко­ђе, њи­хо­ви упа­ди у ста­но­ве и хап­ше­ња љу­ди, за­пле­на ро­бе и хра­не из цен­трал­не Ср­би­је по­ка­зу­ју да се Ср­би­ма ни­шта до­бро не де­ша­ва на КиМ и да с пра­вом стре­пе сва­ко­га да­на.

Ка­ко ће Ср­би­ја ре­а­го­ва­ти на да­ље евен­ту­ал­не без­бед­но­сне про­во­ка­ци­је При­шти­не?

Стал­но у раз­го­во­ри­ма са стран­ци­ма ис­ти­че­мо да сви мо­ра­ју да бу­ду опре­зни јер јед­на вар­ни­ца од не­ко­га ко је нео­д­го­во­ран мо­же да на­пра­ви ка­та­стро­фу, не са­мо на те­ри­то­ри­ји Ср­би­је, већ и чи­та­вог ре­ги­о­на, и на­по­ми­ње­мо да ми тра­жи­мо да раз­го­во­ром ре­ша­ва­мо про­бле­ме.

Да ли је раз­го­вор је­ди­ни од­го­вор на без­бед­но­сне про­во­ка­ци­је При­шти­не?

На­рав­но да мо­ра­мо да бу­де­мо спрем­ни да за­шти­ти­мо срп­ско ста­нов­ни­штво да се не до­го­ди но­ви по­гром, ма­сов­ни ег­зо­дус и уби­ја­ња. Део љу­ди ве­о­ма хра­бро го­во­ри о то­ме ка­да дру­ге љу­де тре­ба да ша­љу у су­коб. А ка­да их пи­та­те да ли би они би­ли спрем­ни ују­тру да кре­ну, они баш и не би. Наш по­сао је да по­ку­ша­мо све што мо­же­мо да не до­ђе до су­ко­ба и еска­ла­ци­је на­си­ља. За­то мо­ли­мо свет да раз­у­ме зах­тев Ср­би­је да ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца бу­де ви­ше ан­га­жо­ва­на и да не до­зво­ли да јед­на не­про­ми­шље­на ре­ак­ци­ја, ко­ја мо­же до­ћи од стра­не ко­сов­ских Ал­ба­на­ца, уву­че ре­ги­он у трај­ну не­ста­бил­ност.

За са­да де­лу­је као да свет не ре­а­гу­је до­вољ­но?

Не­ка­да ап­со­лут­но де­лим ваш ути­сак. Чи­ни ми се да Евро­па не­до­вољ­но уче­ству­је и да ако ЕУ же­ли да овај про­стор бу­де ин­те­гри­сан у ве­ћу европ­ску по­ро­ди­цу мо­ра да пре­у­зме озбиљ­ни­ју уло­гу и од­го­вор­ност.

Шта су др­жа­ва и ми­ни­стар­ство пред­у­зе­ли по­во­дом по­нов­ног апли­ци­ра­ња Ко­со­ва у Ин­тер­пол, ко­ја је стра­те­ги­ја?

Пр­вог да­на на­кон Ге­не­рал­не скуп­шти­не Ин­тер­по­ла у Ду­ба­и­ју, ми смо кре­ну­ли у но­ву кам­па­њу, оче­ку­ју­ћи да ће При­шти­на по­но­во апли­ци­ра­ти. Раз­го­ва­ра­мо са свим зе­мља­ма, и с они­ма ко­је су при­зна­ле та­ко­зва­ну не­за­ви­сност Ко­со­ва и с они­ма ко­ји ни­су. То је наш по­сао. Мо­је пр­во пи­та­ње њи­ма је­сте шта се то про­ме­ни­ло од по­след­њег гла­са­ња у Ду­ба­и­ју. Ви­де­ли смо да је ве­ћи број зе­ма­ља био про­тив или уз­др­жан, чак и уз огро­ман при­ти­сак ве­ли­ких за­пад­них др­жа­ва. Ви­ди­те и да све ве­ћи број зе­ма­ља по­вла­чи при­зна­ње та­ко­зва­не не­за­ви­сно­сти Ко­со­ва. Упу­тио сам пи­сма пред­сед­ни­ку и ге­не­рал­ном се­кре­та­ру Ин­тер­по­ла с мол­бом да се апли­ка­ци­ја При­шти­не не ста­вља на днев­ни ред, да не би­смо по­ла­ри­са­ли члан­ство Ин­тер­по­ла и да не би­смо по­ли­ти­зо­ва­ли рад ове про­фе­си­о­нал­не по­ли­циј­ске ор­га­ни­за­ци­је. На­по­ме­нуо сам и да, ако је ЕУ пре­у­зе­ла оба­ве­зу да во­ди ди­ја­лог Бе­о­гра­да и При­шти­не, са­че­ка­ју за­вр­ше­так и да он­да да­ље раз­го­ва­ра­мо.

Да ли МУП има би­ло ка­кву ко­му­ни­ка­ци­ју и са­рад­њу с ко­сов­ским без­бед­но­сним слу­жба­ма и ис­тра­жним ор­га­ни­ма? Шта се де­ша­ва у ис­тра­зи уби­ства Оли­ве­ра Ива­но­ви­ћа, чу­је­мо опреч­не ин­фор­ма­ци­је Бе­о­гра­да и При­шти­не? Пред­сед­ник је на­ја­вио да ће­мо уско­ро чу­ти име из­вр­ши­о­ца.

У скла­ду с Ре­зо­лу­ци­јом 1244, МУП са струк­ту­ра­ма При­шти­не са­ра­ђу­је пре­ко Еулек­са. Ме­ђу­тим, про­блем је што се Еулекс ни­је укљу­чи­вао у ис­тра­гу уби­ства Оли­ве­ра Ива­но­ви­ћа на на­чин на ко­ји је тре­ба­ло. Ни­су има­ли не­за­ви­сну ис­тра­гу, ни­ти ис­тра­гу у ко­ју би укљу­чи­ли на­ше ис­тра­жне ор­га­не. На­жа­лост, при­штин­ске вла­сти ни­су спрем­не на са­рад­њу у слу­ча­ју уби­ства Ива­но­ви­ћа. Очи­глед­но им не од­го­ва­ра да се до­ђе до исти­не. То не зна­чи да ми не­ће­мо сво­јим ка­на­ли­ма, ко­ли­ко год то би­ло те­шко без уви­ђа­ја, до­ка­за и сни­ма­ка, да про­на­ђе­мо до­вољ­но осно­ва да пот­кре­пи­мо не­ке сум­ње ко­је на­ше без­бед­но­сне слу­жбе има­ју и да ис­тра­гу во­ди­мо у том прав­цу.

Ко­ји су то ка­на­ли и чи­ме на­ша ис­тра­га рас­по­ла­же?

Не бих да го­во­рим о на­шим ка­на­ли­ма. Број­не ин­фор­ма­ци­је нам сти­жу. По­ли­ци­ја, Без­бед­но­сно-ин­фор­ма­тив­на аген­ци­ја и дру­ге слу­жбе има­ју стал­не ак­тив­но­сти ко­је до­во­де до от­кри­ва­ња но­вих чи­ње­ни­ца и ин­фор­ма­ци­ја. Ис­тра­га је сло­же­на и за­то ду­го тра­је, јер све мо­ра­мо да про­ве­ри­мо ви­ше пу­та.

Ко­ли­ко је та­ква ис­тра­га по­у­зда­на?

Про­фе­си­о­нал­ци из слу­жби без­бед­но­сти и на­ше по­ли­ци­је зна­ју по­сао. Оно до че­га они до­ђу ни­су ин­фор­ма­ци­је ре­кла-ка­за­ла и ка­фан­ска при­ча. Сва­ка ин­ди­ци­ја се утвр­ђу­је, про­ве­ра­ва до оних ни­воа до ко­јих мо­же­мо да до­пре­мо. Тру­ди­мо се и пре­ко не­ких парт­нер­ских слу­жби у ино­стран­ству да до­ђе­мо до ин­фор­ма­ци­ја у ве­зи с од­ре­ђе­ним во­зи­ли­ма и по­је­дин­ци­ма. Тру­ди­мо се да на озби­љан на­чин до­ђе­мо до кре­ди­бил­них до­ка­за ко­ји мо­гу да ука­жу на из­вр­ши­о­це и на­ло­го­дав­це.

Не­дав­но је об­ја­вље­но да је ис­тра­га уби­ства адво­ка­та Ог­ња­но­ви­ћа при кра­ју и да уско­ро мо­же­мо да оче­ку­је­мо хап­ше­ње учи­ни­ла­ца. Због че­га они још ни­су ухап­ше­ни?

По­ли­ци­ја и ту­жи­ла­штво се још ни­су огла­ша­ва­ли по­во­дом овог слу­ча­ја, би­ло је са­мо ме­диј­ских спе­ку­ла­ци­ја и не бих ула­зио у то. Сва­ких не­ко­ли­ко не­де­ља пи­там ин­спек­то­ре из оде­ље­ња за уби­ства да ли има на­прет­ка. Не ин­те­ре­су­ју ме де­та­љи, већ же­лим да ви­дим да су и да­ље по­све­ће­ни. Овај слу­чај је­сте ви­со­ко на ли­сти при­о­ри­те­та.

Има ли на­прет­ка?

Ми­слим да има. Али знам да ће јав­ност би­ти за­до­вољ­на тек ка­да не­ко бу­де с ли­си­ца­ма на ру­ка­ма и пре­дат ту­жи­ла­штву. И ја ћу тек та­да би­ти за­до­во­љан.

Шта је био мо­тив овог уби­ства? Јед­на од спе­ку­ла­ци­ја је да је стра­дао у об­ра­чу­ну цр­но­гор­ских кла­но­ва, а не­дав­но су по­ме­ну­ти и на­ви­ја­чи Зве­зде.

Реч је о про­фе­си­о­нал­ном уби­ству, али не бих се из­ја­шња­вао о де­та­љи­ма због да­ље ис­тра­ге.

Ули­це су у прет­ход­не две го­ди­не би­ле по­при­ште об­ра­чу­на кла­но­ва, у нај­ве­ћем бро­ју „ка­вач­ког” и „шка­љар­ског”. Ве­ли­ки број ових ли­кви­да­ци­ја по­чи­њен је усред бе­ла да­на, због че­га су гра­ђа­ни оправ­да­но за­бри­ну­ти за соп­стве­ну без­бед­ност. Шта по­ли­ци­ја пред­у­зи­ма?

Ми смо пред­у­зе­ли све и сма­њи­ли број уби­ста­ва ко­ја има­ју обе­леж­је ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла. Знам да је и јед­но ко­је смо има­ли ове го­ди­не – мно­го. Реч је о Ча­би Де­ру, ко­ји је ухап­шен и уби­ство је ра­све­тље­но.

Да ли је Брен­тон Та­рант, те­ро­ри­ста с Но­вог Зе­лан­да, бо­ра­вио у Ср­би­ји 2016. го­ди­не? Има­ју ли на­ше слу­жбе по­дат­ке о ње­му? Да ли по­сто­ји бо­ја­зан од од­ма­зде у Ср­би­ји, на ко­ји је ИД по­зва­ла? 

Из Хр­ват­ске је у де­цем­бру 2016. ушао у Ср­би­ју и био дан или два и оти­шао је у Цр­ну Го­ру. Ср­би­ја с тим чо­ве­ком не­ма ни­ка­кве ве­зе и ми смо нај­о­штри­је осу­ди­ли тај мон­стру­о­зни акт ко­ји је по­чи­нио. Срп­ска по­ли­ци­ја за­јед­но с дру­гим без­бед­но­сним слу­жба­ма сва­ка­ко не­ће до­зво­ли­ти мо­гућ­ност да би­ло ко по­ку­ша из­вр­ше­ње кри­вич­ног де­ла ко­је је у ве­зи с те­ро­ри­змом.

Ако оде Вучић - одлазим и ја

У то­ку 2019. го­ди­не тре­ба да бу­де из­бор­на скуп­шти­на Срп­ске на­пред­не стран­ке, на ко­јој је Алек­сан­дар Ву­чић на­ја­вио да ће се по­ву­ћи са че­ла СНС-а. Хо­ће­те ли ви би­ти кан­ди­дат за пред­сед­ни­ка стран­ке?

Сва­ка­ко ми­слим да је ма­ло пре­у­ра­ње­на на­ја­ва да ће се Ву­чић по­ву­ћи, иако је он то ви­ше пу­та из­ја­вио. Ве­ли­ки број љу­ди у СНС-у ми­сли да би то би­ло штет­но за ста­бил­ност зе­мље, али и СНС. Увек ћу га мо­ли­ти да озбиљ­но раз­мо­три та­кав по­тез. Ме­не та функ­ци­ја не за­ни­ма. Ни­ти сам био кан­ди­дат, ни­ти сам да­нас, ни­ти ћу би­ти су­тра. Ба­вље­ње по­ли­ти­ком ме за­ни­ма док је Алек­сан­дар Ву­чић у по­ли­ти­ци. Ка­да он ви­ше не бу­де у то­ме, не­ћу ни ја. Дра­го ми је да сам део ти­ма ко­ји је ус­пео да ура­ди не­што до­бро за на­шу зе­мљу. А по­што се ни­сам ро­дио у фо­те­љи, би­ће ми дра­го да, ка­да до­ђе мо­ме­нат, по­ка­жем да ни­сам не­ко ко че­ка да га ме­тлом оте­ра­ју из фо­те­ље.

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zorica
Nasilje se nece tolerisati.
Lek Galenika
Ne dozvoliti anarhiju,huliganstvo i divljaštvo na ulicama gradova.
Тешко разумљиво
Како и зашто, др.Стефановића, који се бави политиком не интересује да се кандидује за председника странке? Зашто ће престати да се бави политиком, ако актуелни председник странке то уради? Где су идеали,борба за бољу Сербију,политичка страст...?
Ivana
Policija dobro radi svoj posao, posebno bih pohvalila kako su reagovali prilikom upada u RTS prosle sedmice.
Laki
Nasa policija je nas ponos....

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.