Среда, 25.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Идеја о бојкоту избора нема међународну подршку

САД се надају да ће опозиција у Србији одустати од неизласка на биралишта и постићи договор о изборним условима, поручио је Метју Палмер

Што се ви­ше при­бли­жа­ва из­ла­зак на би­ра­ли­шта, сти­че се ути­сак да је све ма­ња шан­са да се опо­зи­ци­ја ује­ди­ни и бој­ко­ту­је ре­дов­не из­бо­ре ко­ји нас оче­ку­ју на­ред­ног про­ле­ћа. Ли­дер Две­ри Бо­шко Об­ра­до­вић ју­че је из­ја­вио да ни­ко не­ће спре­ча­ва­ти из­бо­ре уко­ли­ко бу­ду ре­гу­лар­ни, али да не­ће „ћут­ке пре­ћи” пре­ко не­по­ште­них из­бо­ра и уко­ли­ко власт не при­хва­ти пре­по­ру­ке струч­ног ти­ма и зах­те­ве про­те­ста „1 од 5 ми­ли­о­на”.

Слич­на по­ру­ка сти­гла је и од Дра­га­на Ђи­ла­са, ли­де­ра Стран­ке сло­бо­де и прав­де, а На­род­на стран­ка на­ја­ви­ла је „ак­тив­ну кам­па­њу бој­ко­та”. Ме­ђу­тим, ово пи­та­ње иза­зва­ло је озбиљ­ну по­де­лу у ДС-у, док је ли­дер ПСГ-а Сер­геј Три­фу­но­вић про­тив­ник иде­је бој­ко­та. Стра­те­ги­ја не­из­ла­ска на би­ра­ли­шта ни­је бли­ска ни по­је­ди­ним чла­но­ви­ма Две­ри, а отво­ре­но јој се про­ти­ве ДСС, СПАС, ЛДП, ЛСВ, СРС... 

Али ни­су са­мо по­ли­тич­ки про­тив­ни­ци из ре­до­ва са­ме опо­зи­ци­је оно што не иде на­ру­ку за­го­вор­ни­ци­ма бој­ко­та. Охра­бру­ју­ће по њих ни­је зву­ча­ла ни нај­но­ви­ја по­ру­ка за­ме­ни­ка по­моћ­ни­ка аме­рич­ког др­жав­ног се­кре­та­ра за европ­ска и евро­а­зиј­ска пи­та­ња Ме­тјуа Пал­ме­ра. Зва­нич­ник Стејт де­парт­мен­та ре­као је за Глас Аме­ри­ке да се САД на­да­ју да ће опо­зи­ци­ја у Ср­би­ји од­у­ста­ти од бој­ко­та из­бо­ра и по­сти­ћи до­го­вор о из­бор­ним усло­ви­ма. „Сва­ка­ко се то­ме на­да­мо. Из­бо­ри су мно­го бо­љи ка­да на њи­ма уче­ству­ју све пар­ти­је. Ва­жно је да гра­ђа­ни Ср­би­је има­ју пра­во на ре­а­лан из­бор. На­да­мо се да ће две стра­не мо­ћи да се уса­гла­се и да ће опо­зи­ци­ја уче­ство­ва­ти у из­бор­ном про­це­су јер смо их на то кон­стант­но и охра­бри­ва­ли”, ка­зао је Пал­мер, ко­ји је за­пра­во по­но­вио став ко­ји је из­нео пре око ме­сец да­на то­ком бо­рав­ка у на­шој зе­мљи. 

На­кон ове из­ја­ве огла­сио се Дра­ган Ђи­лас, ко­ји је за Бе­ту по­но­вио да, без об­зи­ра на по­сле­ди­це, оста­је при­вр­жен иде­ји да у зе­мљи без сло­бо­де и де­мо­кра­ти­је не­ма ни из­бо­ра. До­дао је да ће, у бор­би за сло­бод­ну Ср­би­ју, са­ми из­во­је­ва­ти по­бе­ду. „Од­лу­ку да бој­ко­ту­је­мо из­бо­ре, уко­ли­ко се не при­хва­те зах­те­ви опо­зи­ци­је и при­ме­не пре­по­ру­ке струч­ног ти­ма про­те­ста ’1 од 5 ми­ли­о­на’, до­не­ли смо у до­го­во­ру с гра­ђа­ни­ма и она се не мо­же про­ме­ни­ти”, на­вео је Ђи­лас.

Ме­ђу­тим, ана­ли­ти­ча­ри су са­гла­сни у оце­ни да би бој­кот имао сми­сла је­ди­но ка­да би га се све опо­зи­ци­о­не пар­ти­је при­др­жа­ва­ле. Чак и ка­да би се то де­си­ло, пи­та­ње је ка­кве би по­сле­ди­це има­ла ова од­лу­ка и ка­да би ефек­ти би­ли ви­дљи­ви. На­ро­чи­то ако се има у ви­ду да је ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца при­зна­ла ре­зул­та­те ло­кал­них из­бо­ра у Ал­ба­ни­ји на ко­ји­ма је уче­ство­ва­ла са­мо Со­ци­ја­ли­стич­ка пар­ти­ја ак­ту­ел­ног пре­ми­је­ра Еди­ја Ра­ме, ко­ја је фор­ми­ра­ла власт у 60 оп­шти­на, док опо­зи­ци­ја од бој­ко­та фак­тич­ки ни­је има­ла ни­ка­кву ко­рист.

По­ли­ти­ко­лог Бо­бан Сто­ја­но­вић за „По­ли­ти­ку” пак ка­же да ефек­ти евен­ту­ал­ног бој­ко­та не мо­гу да бу­ду ви­дљи­ви пре­ко но­ћи. „Мно­ги сма­тра­ју да, уко­ли­ко су из­бо­ри у не­де­љу, у по­не­де­љак не­ко мо­же да до­ђе и ка­же да су из­бо­ри не­ва­же­ћи, што се не­ће де­си­ти. Ме­ђу­тим, уко­ли­ко све опо­зи­ци­о­не пар­ти­је бу­ду је­дин­стве­не у бој­ко­ту, си­гу­ран сам да ће ме­ђу­на­род­ни ак­те­ри ути­ца­ти на власт да до­ђе до про­ме­на до на­ред­них из­бо­ра. То зна­чи да би ефе­кат бој­ко­та мо­гао да бу­де ви­дљив 2024. го­ди­не”, ка­же Сто­ја­но­вић. Ка­да је у пи­та­њу Пал­ме­ро­ва из­ја­ва да САД не по­др­жа­ва­ју бој­кот, Сто­ја­но­вић на­гла­ша­ва да она ја­сно по­ру­чу­је да ме­ђу­на­род­ни ак­те­ри же­ле ста­бил­ност. Ме­ђу­тим, на­ста­вља, у тре­нут­ку ка­да не­ма­те опо­зи­ци­ју на из­бо­ри­ма не­ће­те има­ти ни ста­бил­ност, та­ко да ће ЕУ и САД, у том слу­ча­ју, си­гур­но ин­си­сти­ра­ти да се по­стиг­не „мир у ку­ћи”. 

Ко­ли­ко гра­ђа­ни ве­ру­ју у бој­кот из­бо­ра, али и у из­ја­ве о то­ме, по­ка­за­ло је јул­ско ис­тра­жи­ва­ње аген­ци­је „Фак­тор плус”. Чак 74 од­сто ис­пи­та­ни­ка не ве­ру­је да ће опо­зи­ци­ја бој­ко­то­ва­ти пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре, а са­мо 18 од­сто сма­тра су­прот­но. На пи­та­ње о мо­гућ­но­сти до­го­во­ра вла­сти и опо­зи­ци­је о из­бор­ним усло­ви­ма, 36 од­сто ис­пи­та­них гра­ђа­на сма­тра да ће до­го­вор би­ти по­стиг­нут, а 32 од­сто сма­тра да ће до до­го­во­ра до­ћи „ја­ко те­шко”. Све­га 28 од­сто ми­сли да до­го­вор ни­је мо­гућ. 

Бо­бан Сто­ја­но­вић, ме­ђу­тим, на­гла­ша­ва да би опо­зи­ци­ја тре­ба­ло да во­ди ак­ту­ел­ну кам­па­њу бој­ко­та и у слу­ча­ју да ве­ћи­на пар­ти­ја не иза­ђе на из­бо­ре, а они ко­ји иза­ђу не мо­гу се сма­тра­ти пра­вом опо­зи­ци­јом. „Пи­та­ње је ко би уоп­ште пре­шао цен­зус у си­ту­а­ци­ји ка­да је­дан део опо­зи­ци­је бој­ко­ту­је би­ра­че. Мо­жда би ује­ди­ње­ни СзС ушао у скуп­шти­ну, али не ми­слим да би то ус­пео ПСГ”, до­да­је Сто­ја­но­вић. 

С дру­ге стра­не, ана­ли­ти­чар Бран­ко Ра­дун ју­че је на­пи­сао на „Тви­те­ру” да би бој­кот из­бо­ра имао сми­сла са­мо ако га по­др­жи це­ла опо­зи­ци­ја. „Де­ве­де­се­те су по­ка­за­ле да је бој­кот био не­у­спе­шан за оне ко­ји бој­ко­ту­ју, а шан­са за оне ко­ји ни­су бој­ко­то­ва­ли за­то што ни­је би­ло је­дин­ства опо­зи­ци­је по овом пи­та­њу”, про­ко­мен­та­ри­сао је Ра­дун.

По­во­дом из­ја­ве Ме­тјуа Пал­ме­ра, пред­сед­ник Цен­тра за спољ­ну по­ли­ти­ку Дра­ган Ђу­ка­но­вић из­ја­вио је ју­че да је аме­рич­ки зва­нич­ник Ме­тју Пал­мер по­слао по­ру­ку и пред­став­ни­ци­ма вла­сти и опо­зи­ци­је да би тре­ба­ло ди­ја­ло­гом да до­ђу до ре­ше­ња и иза­ђу на пред­сто­је­ће из­бо­ре. „Зва­нич­ни­ци САД има­ју тај став већ ду­же вре­ме и не сма­трам да је нео­че­ки­ва­но. По­ру­ка је ја­сна да би тре­ба­ло да до­ђе до ди­ја­ло­га, а ком­про­ми­сом до ре­ше­ња”, за­кљу­чио је Ђу­ка­но­вић.

 

Коментари19
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

pakita
"за­ме­ни­ка по­моћ­ни­ка аме­рич­ког др­жав­ног се­кре­та­ра" хахаха
Боро
ЈА да сам власт у некој земљи, отварао би шампањац сваки пут кад би "опозиција" бојкотовала изборе!
Zeljko
Pa, ako medjunarodna zajednica bas zahteva, izacicemo na izbore cisto da se oni ne ljute.... Salim se. Bojkot.
Nenad M.
Neizlazak na izbore,ali izlazak na ulice , tj. aktivni bojkot (čak i aktivniji no da se vodi predizborna kampanja). Trideset godina pozorišta je bilo dovoljno,sada je vreme za temeljnu promenu sistema.
Trifun
Bojkotom deo opozicije unapred pravi alibi za izgubljene izbore.Realno nemaju vise od 10-15% podrske gradjana Srbije.Bojkotom bi da sacuvaju obraz pred pristalicama.Sve ostalo su trice i kucine..Izborni uslovi nista nisu gori nego sto su bili kada je sadasnja vlast(tadasnja opozicija) ubedljivo pobedila danasnju opoziciju(tadasnju vlast)..Bojkot,visemesecne setnje i sl,ne mogu nadomestiti ono sto fali opoziciji(delu):Nemaju dobar program kojeg bi suprostavili vlasti i njime privukli birace..

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.