Недеља, 05.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Шпа­ни­ја ис­пи­ту­је ру­ску шпи­ју­на­жу у Ка­та­ло­ни­ји

Зва­нич­но по­кре­ну­та ис­тра­га про­тив де­ло­ва­ња Глав­не оба­ве­штај­не упра­ве уочи по­кра­јин­ског ре­фе­рен­ду­ма о не­за­ви­сно­сти
Про­тест сту­де­на­та за­го­вор­ни­ка не­за­ви­сно­сти у Бар­се­ло­ни (Фо­то EPA-EFE/En­ric Font­cu­ber­ta)

У исто вре­ме кад се у Ср­би­ји по­ја­вио сни­мак где ру­ски оба­ве­шта­јац да­је но­вац пен­зи­о­ни­са­ном срп­ском пот­пу­ков­ни­ку, и у Шпа­ни­ји је бук­ну­ла ру­ска шпи­јун­ска афе­ра, а ме­ди­ји от­кри­ва­ју да вла­да уве­ли­ко ис­тра­жу­је ру­ске ак­тив­но­сти у Ка­та­ло­ни­ји.

Ка­ко пи­ше лист „Па­ис”, вла­сти у Ма­дри­ду зва­нич­но су по­кре­ну­ле ис­тра­гу о ин­тер­вен­ци­ји ру­ске вој­но­о­ба­ве­штај­не слу­жбе (зва­нич­ни на­зив Глав­на оба­ве­штај­на упра­ва – ГРУ) уочи ка­та­лон­ског ре­фе­рен­ду­ма о не­за­ви­сно­сти 1. ок­то­бра 2017. На­во­ди се да је ру­ски агент Де­нис Сер­ге­јев под ла­жним име­ном Сер­геј Фе­до­тов до­пу­то­вао у Бар­се­ло­ну два да­на пре пле­би­сци­та, као и да је та­мо био и прет­ход­не го­ди­не. Сер­ге­јев је за­пад­ним тај­ним слу­жба­ма по­знат по по­ку­ша­ји­ма уби­ства и дру­гим ак­ци­ја­ма у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји и Бу­гар­ској. Утвр­ђе­но је да је био у Ује­ди­ње­ном Кра­љев­ству у вре­ме гла­са­ња о брег­зи­ту 2016. и у Бу­гар­ској, кад је 2015. отро­ван та­мо­шњи тр­го­вац оруж­јем Еми­ли­јан Ге­брев, ко­ји је по­сло­вао с Укра­ји­ном. Ге­брев је пре­жи­вео, баш као и не­ка­да­шњи ру­ски шпи­јун Сер­геј Скри­паљ, ко­ји је про­шле го­ди­не на­пад­нут нер­вним га­сом „но­ви­чо­ком”.

За за­пад­не оба­ве­штај­не аген­ци­је не­ма сум­ње да је обе ак­ци­је ор­га­ни­зо­ва­ла елит­на гру­па у окви­ру ру­ске вој­но­о­ба­ве­штај­не слу­жбе по­зна­та као Је­ди­ни­ца 29155. О Сер­ге­је­ву се пи­ше као о при­пад­ни­ку гру­пе и чо­ве­ку ко­ји је над­зи­рао атак на Скри­па­ља и ње­го­ву кћер­ку Ју­ли­ју, ко­ја се та­ко­ђе опо­ра­ви­ла. Аме­рич­ки и европ­ски ме­ди­ји не­дав­но су из­ве­шта­ва­ли да ову је­ди­ни­цу углав­ном чи­не ве­те­ра­ни из ра­то­ва у Че­че­ни­ји и Укра­ји­ни и да им је за­да­так да де­ста­би­ли­зу­ју Ста­ри кон­ти­нент хи­брид­ним ра­том, укљу­чу­ју­ћи ли­кви­да­ци­је. И пре­ма на­во­ди­ма ли­сто­ва на Ибе­риј­ском по­лу­о­стр­ву, циљ ин­тер­вен­ци­је у Ка­та­ло­ни­ји би­ло је сла­бље­ње Шпа­ни­је и по­сред­но Евро­пе.

„Ван­гвар­ди­ја” са­зна­је да вла­сти у Ма­дри­ду ис­тра­жу­ју и ру­ску кам­па­њу дез­ин­фор­ми­са­ња са ла­жних про­фи­ла на дру­штве­ним мре­жа­ма уочи ре­фе­рен­ду­ма. Ру­ске слу­жбе су осум­њи­че­не и да су ис­под тек­сто­ва на сај­то­ви­ма оста­вља­ле ко­мен­та­ре ко­ји су се­ја­ли страх, мр­жњу и про­ду­бљи­ва­ли раз­дор из­ме­ђу за­го­вор­ни­ка и про­тив­ни­ка не­за­ви­сно­сти. Пре­ма по­да­ци­ма днев­ни­ка из Бар­се­ло­не, при­пад­ни­ци ка­та­лон­ског ин­де­пен­ди­стич­ког по­кре­та ни­су са­ра­ђи­ва­ли са ру­ским шпи­ју­ни­ма, али се ГРУ ин­фил­три­рао у њи­хо­ве ре­до­ве, баш као и ме­ђу „жу­те пр­слу­ке” у Фран­цу­ској.

О то­ме да је Мо­сква хте­ла да ис­ко­ри­сти кри­зу на Пи­ри­неј­ском по­лу­о­стр­ву да би уз­др­ма­ла Европ­ску уни­ју, пр­ви пут се пи­са­ло већ ме­сец да­на по­сле ка­та­лон­ског пле­би­сци­та. За раз­ли­ку од да­на­шње си­ту­а­ци­је кад шпан­ски су­до­ви и ту­жи­ла­штво во­де ис­тра­гу, та­да су са­мо сти­за­ли ко­мен­та­ри вла­де у Ма­дри­ду да је ру­ска про­па­ган­да, по­сле аме­рич­ких пред­сед­нич­ких из­бо­ра и ре­фе­рен­ду­ма о брег­зи­ту, уме­ша­ла пр­сте и у Ка­та­ло­ни­ји. Усле­дио је од­го­вор да је и ибе­риј­ска кра­ље­ви­на под­ле­гла ан­ти­ру­ској хи­сте­ри­ји, али је Кремљ ипак пред­ло­жио Шпа­ни­ји да осну­ју гру­пу ко­ја ће су­зби­ја­ти ла­жне ве­сти и сај­бер-на­па­де. Иако је „Па­ис” ја­вио да је Ма­дрид по­сле зва­нич­ног по­кре­та­ња ис­тра­ге од­у­стао од овог про­гра­ма са Мо­сквом, још ак­ту­ел­ни шпан­ски ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва и бу­ду­ћи шеф европ­ске ди­пло­ма­ти­је Жо­зеп Бо­рељ је то де­ман­то­вао. Ипак, у ње­го­вом ми­ни­стар­ству по­твр­ђу­ју да гру­па ни­је и не­ће ни би­ти фор­ми­ра­на, али до­да­ју да се са­рад­ња са Кре­мљом на овом по­љу од­ви­ја на ма­ње фор­ма­лан на­чин, пре све­га пу­тем кон­сул­та­ци­ја, и да ће та­ко и оста­ти.

Ру­ски ам­ба­са­дор у Ма­дри­ду Ју­риј Кор­ча­гин је, пре­но­си „Спут­њик” на шпан­ском је­зи­ку, од­ба­цио на­во­де ме­ди­ја као „фан­та­зи­је” чи­ји је циљ да по­гор­ша­ју од­но­се из­ме­ђу две зе­мље. Упи­тан о бо­рав­ку Сер­ге­је­ва у Бар­се­ло­ни, Кор­ча­гин је ка­зао: „Ту­ри­ста је до­шао и оти­шао. То је ствар­но не­што вр­ло чуд­но.”

Коментари20
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

буки
Знају добро Шпанци одакле долазе инструкције за дезинтеграцију Европе, па самим тим и Шпаније, али ако то изговоре наглас притисак ће бити још већи и снажнији. Сходно томе су се одлучили на увлакачу изјаву типа "руски малигни утицај", коју као мантру понављају званичници ЕУ и САД већ више деценија. Виде Шпанци да су непризнавањем *Косова мало искочили из колонизаторске скупине, па одлучили прозивком Руса да им се поново додворе, како не би прошли као Србија.
El Mussa The Kesseџija
Blizu je vrijeme kad će svaka kritika Rusije u Srbiji biti svetogrđe koje će se žestoko kažnjavati zakonom .
Леон Давидович
Какви шпијуни какво ли шта? Шта би уопште шпијунирали у Каталонији ?Некада је СССР имао ненадмашне обавештајце пред Други светски рат, у време рата и после рата када је требало прикупљати податке о непријатељу и то су били људи који су задатак обављали из идеала. Данас се руске безбедносне службе баве првенствено заштитом својих интереса у земљи попут заштите технологија, нарочито наоружања, те откривању потенцијалних терориста и то углавном успешно обављају.
Рус Михаил
Почело је, почело! На реду су слични раскринкавајући извештаји из Боцване!
Unit 29155
Dobar naziv. Vrijeme je da Holivud pocne sa nekom sapunicom tipa 'Beverly Hills 90210' jer mi ovo sve vise pocinje liciti na program za djecu i omladinu.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.