Среда, 28.07.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Два спрата хотела у Атини биће срушена јер заклањају поглед на Акропољ

Ше­та­ли­ште у под­нож­ју слав­ног зда­ња (Фото EPA-EFE/Ko­stas Tsi­ro­nis)

Од на­шег до­пи­сни­ка
Ати­на – Ати­ња­ни су до­би­ли бит­ку за ру­ше­ње по­след­њих спра­то­ва лук­су­зног хо­те­ла од пет зве­зди­ца ко­ји је пре­тио да за­кло­ни по­глед на Акро­пољ.

Kоначном од­лу­ком Цен­трал­ног ар­хе­о­ло­шког са­ве­та, по­сле од­лу­ке Са­ве­та Евро­пе, ко­ји је на жал­бу гра­ђа­на про­шле го­ди­не ану­ли­рао до­зво­лу за на­ста­вак ра­до­ва на спор­ном хо­те­лу у цен­тру Ати­не, вла­сник хо­те­ла, фир­ма „Kоко-Мат” са­да мо­ра да сру­ши два по­след­ња спра­та. Да­кле, и те­ра­су с ба­зе­ном, на ко­јој је го­сти­ма тре­ба­ло да за­ста­је дах од по­гле­да на Пар­те­нон, а да при­том сви­ма оста­ли­ма тај по­глед бу­де ус­кра­ћен.

„То је ис­прав­на од­лу­ка, јер Акро­пољ је на­ша ду­ша, наш по­нос, са­став­ни део на­ше кул­тур­не тра­ди­ци­је и сва­ко за­у­век мо­ра да има пра­во да га ви­ди”, из­ја­вио је по­сле до­но­ше­ња од­лу­ке гра­до­на­чел­ник Ати­не Kостас Ба­ко­ја­ни, ко­ји је кљу­че­ве гра­да пре­у­зео у сеп­тем­бру про­шле го­ди­не обе­ћав­ши да ће ува­жи­ти апел 23.000 Ати­ња­на ко­ји су пот­пи­са­ли пе­ти­ци­ју са зах­те­вом да се прак­тич­но већ из­гра­ђе­ни по­след­њи спра­то­ви хо­те­ла сру­ше.

То ни­је би­ло ни­ма­ло јед­но­став­но у вре­ме кад се Грч­ка бо­ри за сва­ку ин­ве­сти­ци­ју, али је Цен­трал­ни ар­хе­о­ло­шки са­вет остао чврст у сво­јој од­лу­ци да ни­јед­на гра­ђе­ви­на у том де­лу гра­да не мо­же да бу­де ви­ша од 24 ме­та­ра. Исто ста­но­ви­ште за­у­зео је и Вр­хов­ни суд, па од­лу­ка да убу­ду­ће не мо­гу да се гра­де објек­ти из­над ове ви­си­не зна­чи да по­след­ња два спра­та хо­те­ла, ко­ји је ви­сок 31,5 ме­та­ра, мо­ра­ју да бу­ду сру­ше­на. Kада и ка­ко ће ин­ве­сти­тор ру­ши­ти већ из­гра­ђе­не спра­то­ве још ни­је пре­ци­зи­ра­но, али гра­ђа­ни по­ру­чу­ју да ће буд­но пра­ти­ти шта се де­ша­ва и спре­чи­ти евен­ту­ал­на по­ло­вич­на ре­ше­ња.

Не­ма ви­ше ба­зе­на на кровови­ма
Цен­трал­ни ар­хе­о­ло­шки са­вет до­нео је јед­но­гла­сну од­лу­ку да згра­де у око­ли­ни Акро­по­ља мо­гу да бу­ду ви­со­ке нај­ви­ше 21 ме­тар, а на Бу­ле­ва­ру Син­гру до 24 ме­тра. Ба­зе­ни се ви­ше не­ће по­ста­вља­ти на кро­во­ви­ма, ка­ко је то до са­да би­ло у ве­ћи­ни хо­те­ла гра­ђе­них у том де­лу гра­да.

У вре­ме нај­те­же еко­ном­ске кри­зе за Грч­ку, 2012. го­ди­не, не­ка­ко је усво­јен гра­ђе­вин­ски пра­вил­ник ко­ји је из­град­њу ова­ко ви­со­ких обје­ка­та омо­гу­ћа­вао под усло­вом да за­до­во­ља­ва­ју та­ко­зва­ни „зе­ле­ни стан­дард”. Ис­по­ста­ви­ло се да над­ле­жне слу­жбе, пре све­га Ми­ни­стар­ство кул­ту­ре, ни­ка­да ни­су из­да­ле до­зво­лу за град­њу овог хо­те­ла и да је по­сто­ја­ло са­мо ре­ше­ње Атин­ске слу­жбе за из­град­њу, што је би­ло не­до­вољ­но за за­ко­ни­те ра­до­ве. Ин­ве­сти­то­ри су се по­зи­ва­ли на про­пис из 2012. ко­ји је, уме­сто ра­ни­јих 27 ме­та­ра ви­си­не, у од­ре­ђе­ним окол­но­сти­ма до­зво­ља­вао мо­гућ­ност да згра­да бу­де ви­со­ка и 32 ме­тра. Та­ко­ђе, ин­ве­сти­то­ри су твр­ди­ли да на вр­ху хо­те­ла не­ће би­ти бе­то­на већ зе­ле­на по­вр­ши­на. Kонструкције ко­је су већ на­го­ве­шта­ва­ле крај из­град­ње по­ка­зи­ва­ле су, ме­ђу­тим, да о зе­ле­ни­лу не­ма ни го­во­ра и да ће се на вр­ху ве­ро­ват­но на­ла­зи­ти па­но­рам­ски ре­сто­ран. Суд је до­нео пре­су­ду да се град­ња за­у­ста­ви, што је сво­јом од­лу­ком у фе­бру­а­ру про­шле го­ди­не по­твр­дио и Вр­хов­ни суд, с обра­зло­же­њем да се „град­ња бли­зу спо­ме­ни­ка кул­ту­ре до­зво­ља­ва са­мо уз одо­бре­ња Ми­ни­стар­ства кул­ту­ре и по­сле кон­сул­та­ци­је с ком­пе­тент­ним са­ве­том”.

Под при­ти­ском јав­но­сти, од­го­вор­ни у прет­ход­ној вла­ди Алек­си­са Ци­пра­са, ко­ја је би­ла ак­ту­ел­на до ју­ла 2019, за­у­ста­ви­ли су град­њу и ме­се­ци­ма се ни­шта ни­је де­ша­ва­ло. Ин­ве­сти­то­ри су се жа­ли­ли да тр­пе ве­ли­ке гу­бит­ке због пре­ки­да ра­до­ва док су се у јав­но­сти све гла­сни­је и че­шће по­ста­вља­ла пи­та­ња: ко је и ка­ко уоп­ште мо­гао да из­да до­зво­лу за из­град­њу овог хо­те­ла у цен­тру Ати­не, где не­ма ви­со­ких згра­да и со­ли­тер­ских на­се­ља. Од­у­век се по­што­ва­ло пра­ви­ло да ни­шта не сме да бу­де смет­ња отво­ре­ном по­гле­ду на Акро­пољ, ње­го­вој до­ми­на­ци­ји над це­лим гра­дом, и за­то је ве­ћи­на згра­да у грч­кој пре­сто­ни­ци ви­со­ка до шест спра­то­ва.

Пр­ви по­зи­ти­ван сиг­нал би­ла је од­лу­ка Са­ве­та Евро­пе с обра­зло­же­њем да је „Акро­пољ обје­кат свет­ске ба­шти­не”. Та­ко­ђе, по­зна­та ор­га­ни­за­ци­ја „Евро­па но­стра”, ко­ја се бо­ри за очу­ва­ње кул­тур­ног на­сле­ђа овог кон­ти­нен­та, по­ру­чи­ла је да грч­ки зва­нич­ни­ци мо­ра­ју да шти­те кул­тур­не спо­ме­ни­ке од по­ди­за­ња зда­ња ко­ја угро­жа­ва­ју грч­ку тра­ди­ци­ју.

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Боро
Питам се само, да ли су исто радили и стари Акропољци, кад су зидали свој Акропољ? Да ли су бринули о погледу на Троју рецимо? Или Спарту?
Ето
Могли су да подигну Акропољ, онда би свуда могли више спратова да направе, то би им покренуло економију.
Kao uvek
Komentar nedelje...
Pera
Mi bi sami srusili Akropolj,da se ne zamerimo stranom investitoru.
Ivan Nikolic
Srušili bi ga mi sami, sa ili bez investitora,sve jedno...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.