Четвртак, 28.10.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Сергеј Трифуновић (ПСГ): Боле ме неправда и лаж

На­па­да ме ар­ми­ја бој­ко­та­шких бо­то­ва од оног тре­нут­ка ка­да смо у ПСГ-у по­че­ли да раз­го­ва­ра­мо о из­ла­ску на из­бо­ре и ка­да сам о то­ме оба­ве­стио ли­де­ре опо­зи­ци­о­них стра­на­ка
(Фото Кан и Лингус студио)

Са­слу­шао сам ар­гу­мен­те за из­ла­зак на из­бо­ре свих бли­ских са­рад­ни­ка и сви смо се сло­жи­ли да су по­ли­ти­ци по­треб­на но­ва, мла­да ли­ца. Љу­ди су не­ка­ко на­ви­кли да се по­ли­тич­ке функ­ци­је у овој зе­мљи бу­квал­но пре­но­се с ко­ле­на на ко­ле­но и да вам све зна­ње, ис­ку­ство и обра­зо­ва­ње не вре­де уко­ли­ко ни­сте део по­ро­ди­це ко­ја но­си ту не­ку вр­сту по­ли­тич­ког ама­не­та, ка­же у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку” ли­дер По­крет сло­бод­них гра­ђа­на Сер­геј Три­фу­но­вић. Од­лу­ку о из­ла­ску на би­ра­ли­шта, ка­ко на­гла­ша­ва, ни­је до­нео сам, већ је то за­јед­нич­ка од­лу­ка ПСГ-а.

Ду­го сте ва­га­ли да ли да иза­ђе­те на из­бо­ре, на­пу­сти­ли сте иде­ју бој­ко­та. Ко­ји су ва­ши мо­ти­ви за из­ла­зак на из­бо­ре?

Ван­ред­но ста­ње је би­ло сво­је­вр­сна де­мон­стра­ци­ја си­ле љу­ди ко­ји те­же за ап­со­лут­ном вла­шћу. Има­ли смо при­ли­ку да на де­лу ви­ди­мо ижи­вља­ва­ње на нај­сла­би­јем сло­ју дру­штва, пен­зи­о­не­ри су мо­ра­ли да уста­ју у три ују­тру и пе­шке, без пра­ва на ичи­ју по­моћ, иду у су­пер­мар­ке­те по основ­не жи­вот­не на­мир­ни­це. Власт је у ро­ку од не­ко­ли­ко да­на од пре­по­ру­ке да мо­же­мо у шо­пинг у Ми­ла­но до­шла до то­га да нас за­тво­ри у кућ­не при­тво­ре. Пр­вих да­на је би­ло пот­пу­но за­бра­ње­но кре­та­ње љу­ди­ма ста­ри­јим од 65 го­ди­на. Ту си­ту­а­ци­ју су, та­ко­ђе, ис­ко­ри­сти­ли за са­мо­про­мо­ци­ју, во­лон­те­ри по­ли­тич­ких стра­на­ка на вла­сти но­си­ли су па­ке­те с њи­хо­вим озна­ка­ма и ло­гом. То све не са­мо да је за­стра­шу­ју­ће не­го је и по­ни­жа­ва­ју­ће. За­штит­ну опре­му, ма­ске и ру­ка­ви­це су пр­во до­би­ли чла­но­ви СНС-а, па тек он­да ле­ка­ри на Ин­фек­тив­ној кли­ни­ци. Ви­део сам ка­ко се ре­жим по­и­гра­ва на­ма и то је био је­дан од пре­лом­них тре­ну­та­ка ка­да је у пи­та­њу од­лу­ка о из­ла­ску на из­бо­ре. Мо­ја иде­ја је да шан­су до­би­ју и мла­ди, не­у­ка­ља­ни љу­ди са чи­стим би­о­гра­фи­ја­ма.

Ка­же­те да вам део опо­зи­ци­је цр­та ме­ту на че­лу, на­пад­ну­ти сте на ули­ци, али се и са­ми че­сто вер­бал­но су­ко­бља­ва­те с не­ис­то­ми­шље­ни­ци­ма. Очи­глед­но је да тен­зи­је на по­ли­тич­кој сце­ни ра­сту, по­го­то­во ме­ђу опо­зи­ци­јом, ку­да нас то во­ди?

За­и­ста не же­лим да се ба­вим де­сет да­на пред из­бо­ре они­ма ко­ји ни­су има­ли хра­бро­сти да се су­о­че с про­бле­мом. Оног тре­нут­ка ка­да смо у ПСГ-у по­че­ли да раз­го­ва­ра­мо о из­ла­ску на из­бо­ре, тад сам о то­ме оба­ве­стио ли­де­ре опо­зи­ци­о­них стра­на­ка с ко­ји­ма сам до тог тре­нут­ка имао фер од­нос. Ни­сам оче­ки­вао да ће на­кон то­га на ме­не кре­ну­ти ар­ми­ја бој­ко­та­шких бо­то­ва. Нон-стоп сам че­као да се не­што у том бој­ко­ту до­го­ди, по­кре­не љу­де и об­ја­сни за­што је бој­кот ва­жан. Са­ти­ма смо се­де­ли на са­стан­ци­ма из ко­јих се ни­је ро­ди­ло ни­шта про­дук­тив­но. Што се ти­че мо­јих вер­бал­них су­ко­ба, ре­ћи ћу са­мо јед­но – бо­ле ме не­прав­да и лаж!

На­ја­ви­ли сте да ће­те, уко­ли­ко уђе­те у скуп­шти­ну, „на­ста­ви­ти бор­бу”. За шта ће­те се то бо­ри­ти?

Бо­ри­ћу се за Алек­син за­кон! Има­ћу при­ли­ку да сва­ком по­сла­ни­ку ко­ји гла­са про­тив за­ко­на за ле­че­ње де­це из РФ­ЗО-а по­ста­вим пи­та­ње – За­што? Ур­ла­ћу на сва­ко­га ко ка­же да је нор­мал­но да де­ца мо­ра­ју да се ле­че СМС по­ру­ка­ма. Ни­ко не сме да бу­де оста­вљен на це­ди­лу и мо­ли за по­моћ при ку­по­ви­ни ле­ко­ва за ле­че­ње рет­ких бо­ле­сти и то је пи­та­ње ко­је мо­ра де се ре­ши. Сва­ки чо­век мо­ра да до­би­је лек. На­ста­ви­ћу бор­бу да се чу­је глас свих оних ко­ји­ма жи­вот и здра­вље за­ви­се од то­га да ли ће осо­ба у по­сла­нич­кој клу­пи клик­ну­ти на та­стер „да” или „не”.

Ко­је је ва­ше ре­ше­ње за про­блем КиМ, бу­ду­ћи да сте сво­је­вре­ме­но из­ја­ви­ли да би Ср­би­ја тре­ба­ло да „при­зна не­за­ви­сност Ко­со­ва под од­ре­ђе­ним усло­ви­ма”?

Ни­кад ни­сам ре­као да Ср­би­ја тре­ба да при­зна Ко­со­во. По­ен­та де­ла ре­че­ни­це ко­ју сте по­ку­ша­ли да ци­ти­ра­те је у пр­вом де­лу у ко­јем го­во­рим о по­ло­жа­ју ко­сов­ских Ср­ба, њи­хо­вих људ­ских и гра­ђан­ских пра­ва, имо­ви­не... Ка­да Ср­би на Ко­со­ву до­би­ју све оно што им је га­ран­то­ва­но уста­вом и за­ко­ни­ма Ко­со­ва, Ах­ти­са­ри­је­вим па­ке­том, Бри­сел­ским спо­ра­зу­мом, он­да би мо­гли да отво­ри­мо и те­му ста­ту­са Ко­со­ва. Док се то не де­си, не ви­дим раз­лог за­што би Ср­би­ја при­ста­ла на не­што што се зо­ве при­зна­ње не­за­ви­сно­сти Ко­со­ва. Љу­ди ис­пред те­ри­то­ри­ја, то је по­ли­ти­ка ПСГ-а.

Ко­ји је план ва­ше стран­ке за убла­жа­ва­ње еко­ном­ских по­сле­ди­ца пан­де­ми­је ви­ру­са ко­ро­на?

Ја сам глу­мац и во­до­ин­ста­ла­тер у по­ли­ти­ци, не раз­у­мем се у еко­но­ми­ју, али по­ред се­бе у по­кре­ту имам струч­ња­ке ко­ји ка­жу да нас па­као оче­ку­је пре­стан­ком мо­ра­то­ри­ју­ма на пла­ћа­ње кре­ди­та и пре­стан­ком ис­пла­те по­мо­ћи вла­де за ис­пла­ту ми­ни­мал­ца од 30.000 ди­на­ра. Ми пред­ла­же­мо сма­ње­ње по­ре­за за 25 од­сто од ју­на до де­цем­бра 2020. за при­вред­ни­ке, као и про­ду­же­ње мо­ра­то­ри­ју­ма за от­пла­ту кре­ди­та у пе­ри­о­ду од ав­гу­ста до де­цем­бра. Ка­да су у пи­та­њу те­ме с ко­ји­ма ја не­мам до­дир­них та­ча­ка, не ли­бим се да по­тра­жим об­ја­шње­ње и по­моћ од љу­ди чи­ји је то фах. Та­ко су ми и овај пут об­ја­сни­ли да нас по­че­так кри­зе оче­ку­је у тре­ћем и че­твр­том квар­та­лу, од­но­сно у пе­ри­о­ду од ју­на до ав­гу­ста јер се у том пе­ри­о­ду уки­да­ју не­ке од ме­ра по­ћи ко­је је вла­да од­ре­ди­ла.

Коментари6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Боривоје Банковић
Тако је, има много неправде и лажи. Није овај свемир савршен. И мене боли што ми се сав избор своди на бирање између тебе, Вучића, Чанка, Ђиласа, Дачића, Шешеља, Чеде... и вама сличних, па шта ћу. Ћутим и трпим.
Demos Cratein
У серији ,,Црни Груја" Никола Којо је глумио Карађорђа и имао је тетоважу ,,брига за народом". Бол коју С. Трифуновић трпи због неправде и лажи подсетила ме на сцену када Који подиже рукав да прочита горе наведену тетоважу док је држао говор окупљеној маси.
sergije miletic
Svi oni koji nisu razumeli zasto treba bojkotovati ove izbore,treba da na njih izadju.
Kurcubic
Драги Серегеје, страшно је то како ОНИ не поштују дату реч. Батали, играј се сам!
Из угла
Сергеј, човек из културе, а не познаје културу у разговору. Било ме је срамота док сам га гледао у једној познатој емисији. То сигурно није пример понашања народног посланика по мом мишљењу.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.