уторак, 15.06.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Саша Радуловић (Суверенисти): Одабрали смо борбу уместо бојкота избора

(Фото А. Васиљевић)

Циљ бој­ко­та ни­је ули­ца и ру­ше­ње вла­сти, већ фер и по­ште­ни из­бор­ни усло­ви. Покрет До­ста је би­ло је до­сле­дан и већ ви­ше од го­ди­ну да­на го­во­ри­мо исто: бој­кот је сред­ство, ни­је циљ. Сред­ство мо­же да по­стиг­не тај циљ са­мо ако бој­ко­ту­је це­ла опо­зи­ци­ја: Са­вез за Ср­би­ју, По­крет сло­бод­них гра­ђа­на и и ДЈБ. Бој­кот као политичку так­ти­ку је пр­во ру­шио СзС пре­ко Зе­ле­но­ви­ћа у Шап­цу, Па­у­но­ви­ћа у Пара­ћину, Ста­ма­то­ви­ћа у Ча­је­ти­ни, а до­крај­чи­ли „1 од 5 ми­ли­о­на” и Сер­геј Трифуно­вић и ПСГ. Бој­кот као сред­ство је ти­ме из­гу­био сми­сао јер ви­ше не мо­же да по­стиг­не циљ. Ова­ко у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку” Са­ша Ра­ду­ло­вић, пред­сед­ник по­кре­та До­ста је би­ло, об­ја­шња­ва за­што је на­пу­стио иде­ју бој­ко­та из­бо­ра и одлучио да уче­ству­је на из­бо­ри­ма.

„ДЈБ је мо­рао да би­ра из­ме­ђу две ло­ше оп­ци­је: сру­шен, бе­сми­слен бој­кот и ти­ха смрт ДЈБ и су­ве­ре­ни­стич­ке по­ли­ти­ке кроз ме­ди­је за ко­је не по­сто­ји­мо – уче­шће на не­по­ште­ним из­бо­ри­ма и на­ста­вак бор­бе. Ђи­лас и еки­па не­ма­ју тај про­блем. Њих ће ’ме­ди­ји’ (и Пинк и Н1, и „Ин­фор­мер” и „Да­нас”) увек др­жа­ти у фо­ку­су. Ода­бра­ли смо бор­бу”, ка­же Ра­ду­ло­вић.

Че­сто го­во­ри­те о то­ме да Ср­би­ја по­ста­је ко­ло­ни­ја, про­ти­ви­те се суб­вен­ци­ја­ма за стра­не ин­ве­сти­то­ре. Ви сте и про­тив при­сту­па­ња Ср­би­је ЕУ. Ко­јим би пу­тем Србија тре­ба­ло да иде у на­ред­ном пе­ри­о­ду?

Свет про­ла­зи кроз тек­тон­ске ге­о­по­ли­тич­ке про­ме­не. На сце­ни има­мо ве­ли­ку бор­бу из­ме­ђу су­ве­ре­ни­зма, ко­ји пред­ста­вља­ју на­ши са­ве­зни­ци у два свет­ска ра­та Трампова САД, Ру­си­ја и Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја и гло­ба­ли­зма ко­ји пред­ста­вља­ју ЕУ, Немач­ка, Клин­то­но­ва САД, Бле­ро­ва Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја и на­жа­лост и Ки­на. Ме­сто Ср­би­је је ме­ђу су­ве­ре­ни­сти­ма. Не­мач­ка у јаг­ње­ћој ко­жи ЕУ оства­ру­је сво­је колонијал­не на­ме­ре на Бал­ка­ну и пре­тва­ра нас све у сво­ју ко­ло­ни­ју јеф­ти­не рад­не сна­ге. ЕУ ни­је Евро­па. Евро­па је кон­ти­нент ко­ме по­но­сно при­па­да­мо. ЕУ је глобалистич­ки про­је­кат по ме­ри ба­на­ка и гло­бал­них кор­по­ра­ци­ја, би­ро­кра­та у Брисе­лу, Стра­збу­ру и Франк­фур­ту. Ми хо­ће­мо Евро­пу су­ве­ре­них др­жа­ва, заједницу су­ве­ре­них на­ро­да. ДЈБ је члан европ­ске гру­па­ци­је су­ве­ре­ни­стич­ких страна­ка.

Власт сте оп­ту­жи­ли да на­ме­ра­ва да на­се­ли ве­ли­ки број ми­гра­на­та у Ср­би­ју, а да исто­вре­ме­но огро­ман број мла­дих на­пу­шта зе­мљу.

Не оп­ту­жу­јем већ на­жа­лост ци­ти­рам пред­сед­ни­ка СНС-а ко­ји је у ка­ме­ре Тан­ју­га ја­сно ка­зао ко­ји је план Ср­би­је. Ср­би­ја не­ста­је пред на­шим очи­ма, чо­век по чо­век, по­ро­ди­ца по по­ро­ди­ца, док нас ви­ше на овим про­сто­ри­ма не бу­де. Ср­би­ју го­ди­шње на­пу­шта око 50.000 на­ших гра­ђа­на и од­ла­зе углав­ном у Не­мач­ку да ра­де као јефтина рад­на сна­га. То је око ми­ли­он љу­ди за 20 го­ди­на. У истом пе­ри­о­ду ће­мо због не­га­тив­ног при­род­ног при­ра­шта­ја из­гу­би­ти још ско­ро ми­ли­он љу­ди. План пред­сед­ни­ка СНС-а, у са­рад­њи са Не­мач­ком и Аустри­јом, је да уме­сто на­ших љу­ди на овај про­стор на­се­ли пре­ко ми­ли­он ми­гра­на­та у на­ред­них 20 го­ди­на. Мно­го бих во­лео да ни­сам у пра­ву. На­жа­лост, ово су ре­чи пред­сед­ни­ка СНС-а. За­то по­зи­вам све гра­ђа­не, по­себ­но чла­но­ве и гла­са­че СНС-а, да буд­но пра­те шта се де­ша­ва. Пред­сед­ник СНС-а јед­но го­во­ри, а дру­го ра­ди. Због ме­диј­ског мра­ка на­род ве­ру­је да он нај­бо­ље шти­ти на­ци­о­нал­не ин­те­ре­се, а у ства­ри до­би­ја без­ре­зер­вну по­др­шку Не­мач­ке за спро­во­ђе­ње њи­хо­ве ко­ло­ни­јал­не по­ли­ти­ке на Бал­ка­ну. Исто је ра­ди­ла и бив­ша, жу­та власт. Ова власт ни­је хте­ла да обе­ле­жи 100 го­ди­на про­бо­ја Со­лун­ског фрон­та ба­рем све­ча­ном сед­ни­цом скуп­шти­не ко­ју сам пред­ло­жио. За­што? Сти­ди­мо се пре­да­ка? Ган­ди има јед­ну из­ре­ку: Ваш нај­ве­ћи не­при­ја­тељ ни­је ко­ло­ни­за­тор, већ ваш су­на­род­ник ко­га хра­ни ко­ло­ни­за­тор.

Пред­ло­жи­ли сте скуп­шти­ни за­кон о Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји. Ка­ко би­сте ви ре­ши­ли то пи­та­ње?

Исто она­ко ка­ко је Дан­ска ре­ши­ла пи­та­ње Фар­ских остр­ва ко­ја су про­гла­си­ла незави­сност 1945: до­не­ли су за­кон и ни­су ни­шта пи­та­ли Фар­ска остр­ва. По Уста­ву из 2006. го­ди­не др­жа­ва Ср­би­ја је у оба­ве­зи да до­не­се за­кон о КиМ. Ни­ка­ква призна­ња и по­де­ле не до­ла­зе у об­зир. КиМ је Ср­би­ја.

Ка­кав ре­зул­тат оче­ку­је­те на из­бо­ри­ма? Да ли би за вас би­ле при­хва­тљи­ве не­ке пости­збор­не ко­а­ли­ци­је и са ким?

Гла­са­чи ће од­лу­чи­ти. Зна­мо да има ве­ли­ки број љу­ди ко­ји су од­у­ста­ли од из­бо­ра, пре­ко 40 од­сто, за­то што ви­ше не ве­ру­ју ни­ко­ме. По­зи­вам их да про­ба­ју ли­сту 15. Су­ве­ре­ни­сти – Са­ша Ра­ду­ло­вић. Не ко­шта их мно­го, је­дан из­ла­зак на из­бо­ре, а својим гла­сом мо­гу све про­ме­ни­ти и спа­си­ти Ср­би­ју.

Коментари4
762e8
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Janko Milikic
I bojkot i izbori su loše rešenje, ali više vidim izlazak na izbore kao šansu za neko nekad rešenje, i to samo ulaskom DJB suverenista. Bio sam za bojkot pre uvođenja policijskog časa, ali mi je tu prekipelo. Bojkotom nećemo ništa postići, pasivan je i neusmeren. Ulica da je mogla, do sada bi nešto rešila. Što se tiče DJB, zalažu se jasno za suvereninet, prkosni su, i cini se da se ne plaše, a i da znaju šta govore. Zato prelomih na tu stranu.
Dusanka
Jedina ozbiljna opozicija. Htela sam da bojkotujem izbore ali moram da glasam za DJB.
Vranjanac-CH
Može promena, može. Čim ga zabranjuje Pink, Happy, RTS a pogotovo N1, znači da vredi.
Milivoje R.
Jedino DJB-Suverenisti imaju program koji vredi. Kad god imam priliku da cujem nesto od Radulovica (nazalost retko jer najcesce ono sto on prica mediji ne prenose), uvek je smisleno i argumentovano.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља