Понедељак, 27.06.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Краља Бибија изневерили политички пријатељи

Израел је ближе него икад „коалицији промена”, а Бењамин Нетанијаху је у очајној позицији због конкуренције у сопственом десном табору, у којој конце вуче бивши министар одбране ултранационалиста Нафтали Бенет
Корупција је главни адут за смену премијера (ЕПА ЕФЕ - Ш.А.)

Би­би је у пат-по­зи­ци­ји. Ње­го­ва слам­чи­ца спа­са би­ла је крат­ка и ре­кло би се да је вр­сном по­ли­тич­ком ма­ђи­о­ни­ча­ру по­не­ста­ло три­ко­ва у ру­ка­ву ко­јим би се и овог пу­та до­че­као на но­ге. „За­ве­ра про­тив кра­ља” од­и­гра­на је на ста­ри и опро­ба­но де­ло­тво­ран на­чин. Удру­жи­ли су се ње­го­ви не­ка­да­шњи љу­ди од по­ве­ре­ња.

На по­мо­лу је ко­а­ли­ци­ја ко­јој је је­ди­но ве­зив­но тки­во Бе­ња­мин Би­би Не­та­ни­ја­ху, тач­ни­је њи­хо­ва не­пре­су­шна же­ља да га зба­це с тро­на на­кон 12 го­ди­на. Глав­ни ар­гу­мент им је су­ђе­ње за ко­руп­ци­ју про­тив још ак­ту­ел­ног пре­ми­је­ра, због че­га је, ка­жу, Из­ра­е­лу по­тре­бан но­ви во­ђа. 

Би­би је остао сам, а ње­го­ве не­ка­да­шње узда­ни­це има­ју рок до су­тра да се до­го­во­ре или ће гра­ђа­ни, тек иза­шли из је­да­на­е­сто­днев­ног су­ко­ба с па­ле­стин­ским Ха­ма­сом, мо­ра­ти опет да гла­са­ју. По оно­ме што, ве­ро­ват­но бу­ду­ћи ко­а­ли­ци­о­ни парт­не­ри го­во­ре у јав­но­сти, до­го­вор је на по­мо­лу. Ул­тра­на­ци­о­на­ли­стич­ки ли­дер Наф­та­ли Бе­нет раз­го­ва­ра с Ја­и­ром Ла­пи­дом, чел­ни­ком стран­ке цен­тра, a сво­је­вре­ме­но ми­ни­стром фи­нан­си­ја у Не­та­ни­ја­ху­о­вом ка­би­не­ту. Бе­не­то­ва пар­ти­ја осво­ји­ла је шест ман­да­та у скуп­шти­ни ко­ја бро­ји 120 ме­ста. С ње­го­вих шест ман­да­та, ко­а­ли­ци­ја ко­ју је оку­пио Ла­пид има­ће ве­ћи­ну за ус­по­ста­вља­ње но­ве вла­де. Ра­чу­ни­ца је про­ста, а Бе­не­тов ин­те­рес још ја­сни­ји – по­ста­ће „краљ уме­сто кра­ља” са све­га шест по­сла­ни­ка у Кне­се­ту. Да­кле, успех ше­фа опо­зи­ци­је и бив­ше но­ви­нар­ске зве­зде Ла­пи­да, али и не­при­ко­сно­ве­ног Не­та­ни­ја­хуа, у ру­ка­ма је Бе­не­та, ко­ји не­ма раз­ло­га да не при­ста­не на овај до­го­вор. Сме­ни­ће и за­ме­ни­ће пре­ми­је­ра, а ка­сни­је ће ме­сто ус­ту­пи­ти Ла­пи­ду спо­ра­зу­мом о ро­та­ци­ји. Он је већ ре­као да же­ли да из­бег­не но­ве из­бо­ре. 

Вер­ски на­ци­о­на­ли­ста и ми­ли­о­нер Бе­нет, ко­ји је био на че­лу од­бра­не, дао је на зна­ње да ће учи­ни­ти све што је у ње­го­вој мо­ћи да офор­ми вла­ду на­ци­о­нал­ног је­дин­ства за­јед­но с „при­ја­те­љем Ла­пи­дом, ка­ко би, ако бог да, за­јед­но спа­си­ли зе­мљу”. Не­та­ни­ја­ху је на­кон овог те­ле­ви­зиј­ског об­ра­ћа­ња, свог бив­шег са­ве­зни­ка оп­ту­жио за на­пу­шта­ње би­ра­ча де­сног спек­тра ре­кав­ши да је по­чи­нио – пре­ва­ру ве­ка. 

А пре­ми­је­ров кец у ру­ка­ву био је де­сни­чар­ски по­ли­ти­чар, а бив­ши члан Ли­ку­да, Ги­де­он Сар. На­де је по­ла­гао под­јед­на­ко у успе­шну кам­па­њу вак­ци­на­ци­је про­тив ви­ру­са ко­ро­на хва­ле­ћи се да је Из­ра­ел свет­ски пр­вак на овом по­љу, као и у ди­пло­мат­ски успех у нор­ма­ли­за­ци­ји од­но­са с арап­ским зе­мља­ма. 

Са­ру је по­ну­дио део ко­ла­ча, ако при­ста­не на са­вр­шен план. Да уђу у ко­а­ли­ци­ју ка­ко би фор­ми­ра­ли вла­ду. Не­та­ни­ја­ху је пла­ни­рао да Сар бу­де пре­ми­јер 15 ме­се­ци. Он би се вра­тио на две го­ди­не, а Наф­та­ли Бе­нет би пре­у­зео оста­так ман­да­та. Сви би би­ли си­ти. Сар, бив­ши ми­ни­стар, а са­да пр­ви чо­век но­ве све­же стран­ке Но­ва на­да, у ко­ју су пре­ле­те­ли и дру­ги пре­ми­је­ро­ви пар­тиј­ски дру­го­ви по­пут бли­ског му са­рад­ни­ка Зе­е­ва Ел­ки­на, од­био је од­мах у не­де­љу по­ну­ду и још бр­же об­ја­вио на „Тви­те­ру” да њи­хов став и по­све­ће­ност не ме­ња­ју курс – а то је окон­ча­ње Не­та­ни­ја­ху­о­ве вла­да­ви­не.

„Би­би има нај­ду­жи пре­ми­јер­ски стаж у исто­ри­ји из­ра­ел­ске по­ли­ти­ке. Пре­ми­јер ко­ме се су­ди за ко­руп­ци­ју ве­што је до са­да кли­зио кроз пр­сте по­ли­тич­ким не­при­ја­те­љи­ма, али на мар­тов­ским из­бо­ри­ма ни­је осво­јио до­вољ­но гла­со­ва да обез­бе­ди сво­ју стран­ку Ли­куд. То је био че­твр­ти уза­луд­ни из­бор­ни по­ку­шај у по­след­ње две го­ди­не – без ја­сног по­бед­ни­ка. 

Сто­га је Из­ра­ел бли­жи не­го икад „ко­а­ли­ци­ји про­ме­на” и сво­је­вр­сном са­ве­зу де­сни­чар­ских, цен­три­стич­ких и ле­ви­чар­ских пар­ти­ја, а Не­та­ни­ја­ху је очај­ној по­зи­ци­ји због кон­ку­рен­ци­је у соп­стве­ном де­сном та­бо­ру. 

На­и­ме, Бе­нет је иде­о­ло­шки бли­жи Не­та­ни­ја­хуу не­го бив­шој те­ле­ви­зиј­ској зве­зди Ла­пи­ду, ко­ји би, уз обез­бе­ђен „па­кет-аран­жман” дру­гих пар­ти­ја, су­тра мо­гао оба­ве­сти­ти пред­сед­ни­ка зе­мље Ру­ве­на Ри­вли­на да ве­ру­је да мо­же фор­ми­ра­ти вла­ду, што да­ље во­ди ка гла­са­њу у Кне­се­ту. По­ла­га­њем за­кле­тве но­вог са­зи­ва би­ће ста­вље­на тач­ка на јед­ну по­ли­тич­ку еру, мо­гу­ће и у ро­ку од на­ред­них се­дам да­на.

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Amer
Zasto vrijedjate Natanjahua,on nije niakav kralj i ne poredite ga sa traninom koji je nosio to ime,njegov brat Jonotan je jedina zrtva na aerodromu Entete kad su spasili sve otete putnike od strane palestinskih terorista i doveli ih u Izrael izUgande.On nicim nije zasluzio takav nadimak,ne u Politici.Izgunio je izbore i to jre normalno u demokratskoj drzavi a izraelcima prepustite da procijene njegovu vladavinu.
M
Sta je konkretno zgresio? Sta god da je ne svidja mi se izdaja najblizih saradnika.
Stari Beogradjanin
Netanjau se najzad dosadio i Izraelcima.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.