Понедељак, 23.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

О суд­би­ни „Фи­ја­та” у фе­бру­а­ру или мар­ту

Фа­бри­ка у Кра­гу­јев­цу ве­ро­ват­но не­ће би­ти уга­ше­на, а пре­ла­зак на елек­трич­не ауто­мо­би­ле био би пун по­го­дак
(Фото А. Васиљевић)

Кра­гу­је­вач­ки „Фи­јат” је кра­јем но­вем­бра за­вр­шио про­из­вод­њу за ову го­ди­ну, у ко­јој су има­ли око пе­де­сет рад­них да­на. За­по­сле­ни ће у ха­ла­ма би­ти тек око 13. ја­ну­а­ра, а у фе­бру­а­ру или мар­ту од ме­наџ­мен­та „Сте­лан­ти­са”, за­јед­нич­ке ком­па­ни­је „Фи­ја­та” и „Пе­жоа”, оче­ку­ју да чу­ју шта пла­ни­ра­ју са њи­ма, од­но­сно да ли ће и ка­да ће по­кре­ну­ти но­ви мо­дел ауто­мо­би­ла. „Фи­јат Крај­слер ауто­мо­би­ли Ср­би­ја” пао је на осмо ме­сто нај­ве­ћих срп­ских из­во­зни­ка и у пр­вих де­сет ме­се­ци ове го­ди­не у све­ту је про­дао во­зи­ла у вред­но­сти од 255,7 ми­ли­о­на евра, што је за око 30 ми­ли­о­на евра ма­ње не­го у истом пе­ри­о­ду 2020.

Ово­го­ди­шња про­из­вод­ња у „Фи­ја­ту” би­ће нај­ма­ња још од 2012, ка­да је ита­ли­јан­ски ги­гант до­шао у Ср­би­ју. Пре­ма не­ким про­це­на­ма у овој ком­па­ни­ји про­из­ве­де­но је из­ме­ђу 15.000 и 20.000 ауто­мо­би­ла, што је го­то­во шест пу­та ма­ње не­го 2013, ка­да је са мон­та­жних и про­из­вод­них тра­ка си­шло ре­корд­них 117.000 во­зи­ла.

 У овој ком­па­ни­ји про­из­ве­де­но је из­ме­ђу 15.000 и 20.000 ауто­мо­би­ла, што је го­то­во шест пу­та ма­ње не­го 2013, ка­да је са мон­та­жних и про­из­вод­них тра­ка си­шло ре­корд­них 117.000 во­зи­ла

Пред­сед­ник Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић не­дав­но је на­ја­вио да би уско­ро пре­ми­јер­ка Ана Бр­на­бић тре­ба­ло да об­ја­ви до­бре ве­сти у ве­зи са по­сло­ва­њем „Фи­ја­та” у Кра­гу­јев­цу, али ни­је же­лео да из­но­си де­та­ље. Ре­као је да је ова фир­ма сма­њи­ла про­из­вод­њу и да је би­ла на пр­вом ме­сту на­ших из­во­зни­ка, да је знат­но до­при­но­си­ла БДП-у од 2013. и пр­ве по­ло­ви­не 2014. „Са­да се то мно­го про­ме­ни­ло и ’Фи­јат’ је да­ле­ко иза нај­зна­чај­ни­јих ин­ве­сти­то­ра. Има­мо мно­го ком­па­ни­ја ко­је су ва­жни­је од „Фи­ја­та”, али не зна­чи да нам је он бе­зна­ча­јан”, ка­зао је Ву­чић. Овим је, мо­же се у не­ку ру­ку про­ту­ма­чи­ти, по­ру­чио „Фи­ја­ту” да не мо­же да уце­њу­је Вла­ду Ср­би­је, ко­ја има 33 од­сто вла­снич­ког уде­ла у кра­гу­је­вач­кој фа­бри­ци. Не­дав­но се спе­ку­ли­са­ло да би но­ви мо­дел ауто­мо­би­ла мо­гао да бу­де по­кре­нут у дру­гој по­ло­ви­ни сле­де­ће го­ди­не. За то је по­треб­но око ми­ли­јар­ду евра и не­зва­нич­но се го­во­ри­ло да је на­вод­но вла­ди пред­ла­га­но да уче­ству­је у фи­нан­си­ра­њу. То би ве­ро­ват­но био елек­трич­ни ауто­мо­бил. „Фи­јат” је на ни­воу гру­па­ци­је на­ја­вио да ће до кра­ја ове де­це­ни­је пот­пу­но пре­ћи на про­из­вод­њу елек­трич­них во­зи­ла, што зна­чи да су кра­гу­је­вач­ком „фи­ја­ту 500-Л” од­бро­ја­ни да­ни, јер за че­ти­ри го­ди­не по­чи­њу да из­ба­цу­ју кла­сич­не ауто­мо­би­ле из про­из­вод­ње. „Фи­јат” је про­шлог про­ле­ћа у То­ри­ну по­чео да про­из­во­ди но­ви, пот­пу­но елек­трич­ни ауто­мо­бил „фи­јат њу 500” и том при­ли­ком на­ја­вио по­че­так њи­хо­ве ре­во­лу­ци­је ка нул­тој еми­си­ји штет­них га­со­ва.

Ма­да је и Кар­лос Та­ва­рес, пред­сед­ник „Сте­лан­ти­са”, на­вео не­што слич­но. Ре­као је да ће од 2025. за сва­ки мо­дел ауто­мо­би­ла раз­ви­ја­ти и елек­трич­ну ва­ри­јан­ту. На­гла­сио је да се оче­ку­је ви­ше „Фи­ја­то­вих” мо­де­ла, да рад­на ме­ста ни­су угро­же­на и да не­ће за­тва­ра­ти фа­бри­ке. Што се ти­че кра­гу­је­вач­ке, по­твр­дио је да не пла­ни­ра­ју да из­ме­шта­ју про­из­вод­њу.

Зо­ран Мар­ко­вић, пред­сед­ник Са­мо­стал­ног син­ди­ка­та ме­та­ла Ср­би­је, ка­же да је „Сте­лан­тис” до ок­то­бра тре­ба­ло да пред­ста­ви ин­ве­сти­ци­о­не пла­но­ве за сва­ку фа­бри­ку ко­ја по­слу­је у окви­ру гру­па­ци­је, али је због све­оп­ште кри­зе у ауто­мо­бил­ској ин­ду­стри­ји то од­ло­же­но за фе­бру­ар или март.

„Из свих до­са­да­шњих на­ја­ва ја­сно је да ће фа­бри­ка у Кра­гу­јев­цу на­ста­ви­ти да ра­ди и да по­ку­ша­ва­ју да пре­ва­зи­ђу про­бле­ме. Не оче­ку­јем да ће ов­де уга­си­ти про­из­вод­њу. Фа­бри­ка у Кра­гу­јев­цу је јед­на од нај­мо­дер­ни­јих и мно­ге дру­ге из гру­па­ци­је су ис­под тог ни­воа ро­бо­ти­за­ци­је. Има­мо обра­зо­ва­ну и ква­ли­тет­ну рад­ну сна­гу. Јеф­ти­ни су енер­ген­ти. Пла­те су ни­ске за Евро­пу. По­сто­је сви пред­у­сло­ви да се код нас на­ста­ви про­из­вод­ња”, на­вео је Мар­ко­вић.

Упи­тан ко­ли­ко би тре­ба­ло да се фа­бри­ка при­ла­го­ди за про­из­вод­њу хи­брид­них ауто­мо­би­ла, од­го­во­рио је да при­ла­го­ђа­ва­ња не­ма, све је исто, са­мо до­ла­зи мо­тор хи­брид, ко­ји се не про­из­во­ди код нас.

Мар­ко­вић сма­тра да ако до­ђе до по­кре­та­ња но­вог мо­де­ла вла­да ће мо­ра­ти да пре­у­зме уче­шће сра­змер­но свом вла­снич­ком уде­лу. „Сте­лан­ти­со­во” ка­шње­ње у об­ја­вљи­ва­њу пла­на об­ја­шња­ва кри­зом ко­ја је нај­ви­ше оште­ти­ла ауто­мо­бил­ску ин­ду­стри­ју.

„Не­ста­ши­цу чи­по­ва ни­ко ни­је мо­гао да пред­ви­ди. Сви свет­ски про­из­во­ђа­чи су про­ду­жи­ли рок ис­по­ру­ке јер ни­ко ви­ше не мо­же да га­ран­ту­је да ће као не­ка­да ис­по­ру­чи­ти ауто­мо­бил за 15 да­на”, ре­као је Мар­ко­вић.

Ми­лан Ко­ва­че­вић, кон­сул­тант за ин­ве­сти­ци­је, на­по­ми­ње да је очи­глед­но мо­дел ко­ји је ра­ђен у ве­ли­ком па­ду на тр­жи­шту. То зна­чи или крај про­из­вод­ње или не­што но­во.

„Ми ко­ји то по­сма­тра­мо са стра­не не мо­же­мо зна­ти да ли ће се до­го­ди­ти јед­но или дру­го. Не­ма­мо ин­фор­ма­ци­је шта се све де­ша­ва и онај ко у име др­жа­ве др­жи удео у тој фа­бри­ци тре­ба­ло би да ка­же шта се ми­сли и шта се ра­ди. ’Фи­јат’ је ја­ко до­бро про­шао у овом по­слу, осим што му је мо­дел имао пад на тр­жи­шту. Ми смо то­ме до­при­не­ли, да­ле­ко ви­ше не­го што има­мо про­це­нат уче­шћа у вла­сни­штву. По­што је ве­ћин­ски ула­гач на­пра­вио мо­дел ко­ји ни­је сја­јан ни­ка­кве кри­ви­це и по­сле­ди­це ни­је сно­сио. Ми смо пре­ви­ше да­ли и пре­ви­ше смо се по­у­зда­ли у ту фа­бри­ку”, на­гла­сио је Ко­ва­че­вић. Пре­ма ње­го­вом ми­шље­њу, не тре­ба мно­го оче­ки­ва­ти уко­ли­ко се у Кра­гу­јев­цу по­кре­не но­ви мо­дел са мо­то­ром са уну­тра­шњим са­го­ре­ва­њем. Пра­ва ствар био би пре­ла­зак на елек­трич­не ауто­мо­би­ле, јер свет то уве­ли­ко ра­ди. Уоста­лом „Те­сла”, „Ило­на Ма­ска” има нај­ве­ћу вред­ност на бер­зи.

„Ми има­мо осно­ва за та­ква оче­ки­ва­ња. Има­мо до­ста ба­кра за пра­вље­ње ка­бло­ва, а мо­жда ће про­ћи и руд­ник ли­ти­ју­ма ’Рио Тин­то’. За са­да смо ушли у оба­ве­зу да то ура­ди­мо, на осно­ву за­ко­на о ру­дар­ству и уред­би. Да ли ће­мо од­у­ста­ти и пла­ћа­ти пе­на­ле, не знам”, ре­као је Ко­ва­че­вић.

 

 

Коментари20
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vranjanac-CH
Ne žurite sa rešavanjem. Čekajte da prodju izbori.
Dusan Martinovic
@Budimir Djokić Mozete to se zove "corporate welfare" subvencije su razne i sve drzave praktikuju to ukljucujuci Rusiju i Kinu Razlog je da se proizvidjac privuce jer donosi posao radnicima I socijalni mir. Druga opcija je da napravite sopstvenu fabriku zasta iskreno Srbi nisu sposobni Srbima nista I niko ne valja svi Srbi zive u perpetualnoj okupaciji u kojoj ih svi koriste.Da Vam se vrati Socijalizmom sto Vam iskreno zelim opet bi bio bankrotiran vrlo brzo.
Dusan Martinovic
@Miroljub Imate li poslovni plan.Ja cu prvi da investiran vrlo ekzotican predlog. Vama covek moze da proda led na Severnom Polu
Miki
Danas u svetu retko koja fabrika automobila radi punim kapacitetom. Ima ih i potpuno zamrznutih. Sam 500L je čak i uspešan model, ako se u istom periodu poredi sa nekim modelima Forda, Opela, Citroena, Mitsubišija. Škoda npr. je ugasila model Rapid i Yeti. Status Fiata je sasvim u skladu sa trenutnim tržištem u svetu. Fabrika u Kragujevcu će raditi u skladu sa situacijom na njemu. El. vozila jesu budućnost, ali i SUS će se dobro prodavati bar još jednu deceniju. Ne brinimo za Kragujevac.
Hajduk Veljko
"Proizvedeno izmedju 20000 I 25000 automobila" . Pa nisu to jaja. Vrednosti 5000 automobila je 50 miliona evra.
Milic
Dodata vrednost za 5000 automobila je mnogo manja od 50 miliona evra. Mnogo vise od polovine delova dolazi od stranih kooperanata.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.