Понедељак, 24.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

ОДКБ се по­сле успе­шне ми­си­је по­вла­чи из Ка­зах­ста­на

Вој­на и без­бед­но­сна ор­га­ни­за­ци­ја ко­ју пред­во­ди Ру­си­ја по­ка­за­ла је сво­ју ефи­ка­сност у пр­вој пра­вој ак­ци­ји
Под за­ста­вом ОДКБ: ју­че­ра­шњи де­фи­ле у Ал­ма Ати (Фо­то Бе­та-АП)

Ми­ров­ња­ци ОДКБ су ју­че по­че­ли да стра­те­шке објек­те у Ка­зах­ста­ну, ко­је су чу­ва­ли и по­сле ма­сов­них не­ре­да, пре­да­ју вој­сци и по­ли­ци­ји ове зе­мље.

„У скла­ду са пла­ном ко­ји су на­пра­ви­ли ко­ман­да ко­лек­тив­них ми­ров­них сна­га ОДКБ и ми­ни­стар­ство од­бра­не Ка­зах­ста­на по­че­ла је пре­да­ја обје­ка­та од дру­штве­ног зна­ча­ја“, са­оп­ште­но је из Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ру­ске Фе­де­ра­ци­је.

Ор­га­ни­за­ци­ја до­го­во­ра о ко­лек­тив­ној без­бед­но­сти је вој­ни, и ши­ре гле­да­но, без­бед­но­сни са­вез ко­ји пред­во­ди Ру­си­ја. Чла­ни­це су Ка­зах­стан, Бе­ло­ру­си­ја, Јер­ме­ни­ја, Кир­ги­зи­ја и Та­џи­ки­стан. У Ка­зах­ста­ну је рас­по­ре­ђе­но ви­ше од 2.000 вој­ни­ка, ме­ђу ко­ји­ма је нај­ви­ше ру­ских. До­пре­мље­но је и око 250 сред­ста­ва вој­не тех­ни­ке а људ­ство и тех­ни­ку су пре­ба­ци­ли ру­ски вој­ни тран­спорт­ни ави­о­ни ко­ји ће их по­сте­пе­но и вра­ћа­ти у ма­тич­не зе­мље.

У Ал­ма Ати, где је у згра­ди Вој­ног ин­сти­ту­та Коп­не­не вој­ске Ка­зах­ста­на сме­ште­на ко­ман­да ми­си­је, ју­че је одр­жа­на це­ре­мо­ни­ја по­во­дом успе­шно из­ве­де­не ак­ци­је. Све­ча­но­сти су при­су­ство­ва­ли ге­не­рал­ни се­кре­тар ОДКБ-а Ста­ни­слав Зас (ка­дар Бе­ло­ру­си­је) и ко­ман­дант ми­ров­не ми­си­је у Ка­зах­ста­ну ге­не­рал-пу­ков­ник Ан­дреј Сер­дју­ков, ина­че ко­ман­дант ва­зду­шно-де­сант­них сна­га Ру­си­је.

„Ми­ров­на опе­ра­ци­ја у Ка­зах­ста­ну би­ла је пр­ва при­ме­на ко­лек­тив­них сна­га ОДКБ у ре­ал­ној си­ту­а­ци­ји, то­ком ко­је су ваш про­фе­си­о­на­ли­зам и де­ло­ва­ње по­ка­за­ли да су на­ши на­ро­ди спрем­ни да, ра­ме уз ра­ме у јед­ној бор­бе­ној фор­ма­ци­ји, за­шти­те за­јед­нич­ки без­бед­но­сни про­стор. По­ка­за­ли сте да је бор­бе­ни по­тен­ци­јал ОДКБ ве­о­ма функ­ци­о­на­лан и ефи­ка­сан”, ка­зао је Зас обра­ћа­ју­ћи се по­стро­је­ним вој­ни­ци­ма са­ве­за.

Ге­не­рал Сер­дју­ков је ре­као да су за­јед­нич­ке сна­ге ус­пе­ле да бр­зо оси­гу­ра­ју без­бед­ност гра­ђа­на и рад стра­те­шких обје­ка­та у Ка­зах­ста­ну.

Не­ре­ди у овој зе­мљи из­би­ли су 2. ја­ну­а­ра због по­ве­ћа­ња це­на енер­ге­на­та. Про­те­сти су пре­ра­сли у на­си­ље ко­је је пре­ти­ло да сру­ши власт, ко­ја је оце­ни­ла да је реч о по­ку­ша­ју др­жав­ног уда­ра у ре­жи­ји стра­ног фак­то­ра ко­ји је ис­ко­ри­стио уну­тра­шње про­бле­ме. Пред­сед­ник Ка­сим Жо­март То­ка­јев је 6. ја­ну­а­ра по­звао ОДКБ да ин­тер­ве­ни­ше, што се и де­си­ло у ро­ку од не­ко­ли­ко са­ти. До 9. ја­ну­а­ра за­вр­ше­но је рас­по­ре­ђи­ва­ње сна­га ко­је су скон­цен­три­са­не у нај­ве­ћем гра­ду Ал­ма Ати и око­ли­ни, као и у пре­сто­ни­ци Нур­сул­та­ну. Обез­бе­ђен је и ко­смо­дром „Бај­ко­нур”, због че­га је ми­ров­ња­ци­ма за­хва­лио Дми­три Ро­го­зин, ге­не­рал­ни ди­рек­тор „Ро­ско­смо­са”.

Рад тру­па је ко­ор­ди­ни­са­ла опе­ра­тив­на гру­па на че­лу са за­ме­ни­ком на­чел­ни­ка за­јед­нич­ког шта­ба ОДКБ. Ови офи­ци­ри би­ли су у ве­зи са опе­ра­тив­ним цен­тром са­ве­за у Мо­скви, где су се не­пре­кид­но раз­ме­њи­ва­ле ин­фор­ма­ци­је са тру­па­ма у Ка­зах­ста­ну у ми­ни­стар­стви­ма од­бра­на др­жа­ва чла­ни­ца ОДКБ.

То­ка­јев за­хва­лио Пу­ти­ну

Мо­сква – Ру­ски пред­сед­ник Вла­ди­мир Пу­тин и ње­гов ка­зах­стан­ски ко­ле­га Ка­сим Жо­март То­ка­јев оба­ви­ли су те­ле­фон­ски раз­го­вор то­ком ко­јег је То­ка­јев за­хва­лио Пу­ти­ну за по­моћ Ру­си­је, са­оп­шти­ла је прес слу­жба Кре­мља, ја­вља Тас, а пре­но­си Тан­југ.

Са­мо у Ал­ма Ати око 2.000 ухап­ше­них

Нур­сул­тан – Ка­зах­стан­ски по­ли­цај­ци при­ве­ли су ско­ро 2.000 љу­ди у Ал­ма Ати због уче­шћа у не­за­ко­ни­тим ак­тив­но­сти­ма са­оп­ште­но је ју­че из Кан­це­ла­ри­је ко­ман­дан­та Ал­ма Ати, ја­вља Тас „Ухап­ше­но је укуп­но 1.925 уче­сни­ка у не­за­ко­ни­тим рад­ња­ма. Од­у­зе­то је 38 ко­ма­да оруж­ја и 1.486 ко­ма­да му­ни­ци­је”, пре­но­си Тан­југ.

Коментари10
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Долина богата јабукама
Ако је Нурсултан, онда је и Алмати. Кад је била Акмола, онда је била и Алма Ата. Разлика је у језику - Алма Ата назив је града на руском, из времена СССР-а. Након распада Совјетског савеза, Казашка ССР постала је независна држава и од тада се овај град зове Алмати (Almaty) на казашком језику.
Boza
Sami su zakuvali pa sami i kao resavaju. Ova prica nema veze sa Zapadom.Rusi, u dogovoru i sa Amerikom i sa Kinom, zaokruzuju svoju sferu uticaja. To isto rade i Kina i Amerika. Kako se to prezentuje publici, to je vec neka druga stvar. Samo naivni veruju da postoje istiski sukobi izmedju Kine, Amerike, Rusije...Pogledajte trgovinske bilanse pa cete videti da su to najveci trgovinski partneri.Zapadnjaci su u Ukrajini. Zato tamo i ne popustaju.
Земунац
@Boza Сви су трговали између себе до тренутка када су објавили рат. Трговински биланси могу да покажу само да су неке земље у трговинском рату, што у случају модерних држава није случај, јер се једноставно не исплати. Сви имају неке своје испоставе код других, погоне, трговинске ланце и сл.
Boza
@Ko zna,zna-Kao sto sam i napisao, samo pogledajte trgovinske bilanse ovih zemalja pa cete videti kako tu nikom ne pada na pamet bilo kakav sukob.
Прикажи још одговора
ДбР
Блинкен (држ. сек. земље чије су трупе на Окинави непрекидно готово 80 год) рече пре неки дан да кад Руси дођу некоме у кућу, тешко одлазе. И како сад ово, па није ваљда погрешио!?
popchulle
Ma ne, Amerikanci ne greše. Oni samo bestidno lažu.
darko011
Pa normalno da mu je zahvalio...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.