Недеља, 03.07.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Шанса за извоз српске јунетине у Саудијску Арабију

от­пис: Ста­бил­на це­на ју­на­ди, оче­ку­је се ве­ћа тра­жња пред ту­ри­стич­ку се­зо­ну (Фо­то Удру­же­ње „Агро­про­фит”)

Осим што су це­не тре­нут­но ста­бил­не и на ви­со­ком ни­воу уз­га­ји­ва­чи и про­из­во­ђа­чи ју­не­ћег ме­са мо­гли би уско­ро да ра­чу­на­ју и на из­воз у Са­у­диј­ску Ара­би­ју. Слич­на мо­гућ­ност на­ја­вље­на је и за пла­сман мле­ка, млеч­них про­из­во­да и јаг­ње­ти­не. Ка­ко је ре­као ми­ни­стар по­љо­при­вре­де Бра­ни­слав Не­ди­мо­вић, та др­жа­ва је не­дав­но на­ја­ви­ла отва­ра­ње тр­жи­шта за про­из­во­де из Ср­би­је.

– По­твр­ђе­но нам је да Са­у­диј­ска Ара­би­ја отва­ра сво­је тр­жи­ште за по­љо­при­вред­не про­из­во­де из на­ше зе­мље – го­ве­ђе и јаг­ње­ће ме­со, мле­ко и млеч­не про­из­во­де – на­гла­сио је Не­ди­мо­вић, го­сту­ју­ћи на РТС.

Ме­ђу зва­нич­ни­ци обе др­жа­ве уна­зад не­ко­ли­ко го­ди­на одр­жа­но је ви­ше са­ста­на­ка на те­му про­ши­ре­ња еко­ном­ских од­но­са, уз са­гла­сност да има до­ста про­сто­ра за про­ши­ре­ње са­рад­ње у обла­сти ту­ри­зма, агра­ра и гра­ђе­ви­нар­ства.

По­след­њи по­да­ци Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва по­ка­зу­ју да је из­ме­ђу Ср­би­је и Са­у­диј­ске Ара­би­је роб­на раз­ме­на у 2020. из­но­си­ла око 62 ми­ли­о­на евра, од че­га је наш из­воз био дво­стру­ко ве­ћи – око 40 ми­ли­о­на. Из те зе­мље уве­зли смо ро­бу у вред­но­сти од око 22 ми­ли­о­на евра.

Сек­тор сто­чар­ства пре­тр­пео је мо­жда и нај­ве­ћу ште­ту то­ком кри­зе с пан­де­ми­јом. Огра­ни­че­ност и за­тва­ра­ње тр­жи­шта у са­мом по­чет­ку ути­ца­ли су на сла­би­ју про­да­ју и из­воз у ре­ги­о­ну.

Удру­же­ње „Агро­про­фит”, ко­је оку­пља ве­ли­ки број од­га­ји­ва­ча го­ве­да и ра­ни­је је апе­ло­ва­ло да би осва­ја­ње тр­жи­шта ба­рем не­ко­ли­ко арап­ских зе­ма­ља био спас за до­ма­ће го­ве­дар­ство.

– И да­ље смо та­квог ми­шље­ња. Има­мо пре­ци­зне по­дат­ке ко­ли­ко ко­ја др­жа­ва у све­ту и по ко­јој це­ни уво­зи ју­не­ти­не. Са­у­диј­ска Ара­би­ја је јед­на од рет­ких зе­ма­ља где би до­ма­ћи уз­га­ји­ва­чи и про­из­во­ђа­чи ме­са мо­гли да се укло­пе с ква­ли­те­том и тр­жи­шном це­ном – ка­же аграр­ни ана­ли­ти­чар Че­до­мир Ке­цо и пред­став­ник овог удру­же­ња.

Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, у тој др­жа­ви ју­не­ти­на у ма­ло­про­да­ји ко­шта 10,40 евра по ки­ло­гра­му. Ра­чу­ни­ца по­ка­зу­је да би куп­ци на­шим про­из­во­ђа­чи­ма мо­гли да пла­те ју­не по це­ни од 3,2 евра за ки­ло­грам (или ме­со 6,2 евра) и да оства­ре до­бру за­ра­ду. Они са­да узи­ма­ју ову вр­сту ме­са и сто­ку из Бра­зи­ла, Ру­му­ни­је, Шпа­ни­је, Укра­ји­не, Аустра­ли­је, Ин­ди­је, Па­ки­ста­на, Но­вог Зе­лан­да... Углав­ном је то из зе­ма­ља где има до­ста ју­не­ти­не. Из­воз ме­са у ислам­ске др­жа­ве зах­те­ва спе­ци­фич­ну об­ра­ду ме­са, па се по­ста­вља пи­та­ње има ли Ср­би­ја ка­па­ци­те­те?

– Има­мо оспо­со­бље­не кла­ни­це по стан­дар­ди­ма Ха­ла­ла, с тим што тре­ба да об­но­ви­мо до­зво­ле. Мо­ра­мо да бу­де­мо си­гур­ни по пи­та­њу мо­гућ­но­сти из­во­за, јер је об­на­вља­ње до­зво­ле ску­по – на­гла­ша­ва Ке­цо. До­да­је да би за Ср­би­ју био пун по­го­дак отва­ра­ње тр­жи­шта Са­у­диј­ске Ара­би­је и да је оп­ти­ми­ста ка­да је о то­ме реч.

Сма­тра и да је ре­ал­ни­је да на то тр­жи­ште из­ве­зе­мо ју­не­ће ме­со, јер зах­те­ва ма­ње ком­пли­ко­ва­не про­це­ду­ре. По­сто­је пла­но­ви и за из­воз ме­са у Ки­ну, али је са­да про­блем то што је тран­спорт из­у­зет­но по­ску­пео. Ке­цо по­ја­шња­ва да би чак и у том слу­ча­ју про­из­во­ђа­чи из Ср­би­је мо­гли да се при­ла­го­де, јер на ки­не­ском тр­жи­шту по­сто­ји ве­ли­ка раз­ли­ка у це­на­ма ју­не­ти­не на ма­ло­про­дај­ном тр­жи­шту, од не­ве­ро­ват­них 115 до­ла­ра по ки­ло­гра­му, за ме­со ко­је уво­зе из Аустра­ли­је, до све­га се­дам евра.

Ка­да је реч о до­ма­ћем тр­жи­шту, Ке­цо на­по­ми­ње да је тре­нут­но ма­њи за­стој у про­да­ји, али да је це­на ју­на­ди оста­ла на ви­со­ком ни­воу, од 2,5 до 2,7 евра по ки­ло­гра­му. Ка­ко на­во­ди, ни­је се одав­но де­си­ло да хол­штајн ра­са ју­на­ди (дру­га кла­са ју­не­ти­не) до­сти­же 2,3 до 2,5 евра, а све тра­же­ни­ји су те­шка ју­над и тов­не ра­се. Нај­ви­ше се из­во­зи у Цр­ну Го­ру и Ал­ба­ни­ју, а мо­же да се оче­ку­је и ве­ћа по­тра­жња пред ту­ри­стич­ку се­зо­ну.

– Мо­же се до­го­ди­ти да ју­на­ди јед­но вре­ме не­ће би­ти, јер је до­ста кра­ва про­да­то и не­ма до­вољ­но те­ла­ди. Ко­ли­ко има­мо то­ли­ко и про­да­мо. Пра­ву сли­ку ста­ња у сек­то­ру има­ће­мо тек у дру­гој по­ло­ви­ни го­ди­не, а та­да ће­мо зна­ти ка­ко смо про­шли у ве­зи са огром­ним по­ску­пље­њем сточ­не хра­не – об­ја­шња­ва Че­до­мир Ке­цо. До­да­је да је до­бро што др­жа­ва за­др­жа­ва све ме­ре у сто­чар­ству и што су под­сти­ца­ји за тов­ну ју­над по­ве­ћа­ни на 15.000 ди­на­ра.

По­че­ле при­ја­ве за под­сти­ца­је у сто­чар­ству

Упра­ва за аграр­на пла­ћа­ња са­оп­шти­ла је да је по­че­ло под­но­ше­ње зах­те­ва за под­сти­ца­је у сто­чар­ству и то за тов ју­на­ди, јаг­ња­ди, ја­ра­ди и сви­ња, као и за под­сти­ца­је за кра­ве за уз­гој те­ла­ди за тов. Сто­ча­ри ову вр­сту др­жав­них суб­вен­ци­ја мо­гу да оства­ре под­но­ше­њем зах­те­ва до 31. ју­ла и то за гр­ла пре­да­та кла­ни­ци или из­ве­зе­на у пе­ри­о­ду од 1. ју­ла 2021. го­ди­не до 30. ју­на те­ку­ће го­ди­не. Под­сти­цај за тов ју­на­ди из­но­си 15.000 ди­на­ра по гр­лу, 2.000 ди­на­ра за јаг­њад и ја­рад и 1.000 ди­на­ра за сви­ње.

Коментари4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nada
Obzirom da su Arapi kupili PKB, ova vest me ne čudi.
Orson Vels
Koliko sam upoznat Saudijska Arabija najvise placa govedje meso nekih vrsta koja takoreci zive divlje i to je enormna cena.. To realno moze da bude dobra sansa, samo sto treba da se mnogo i ozbiljno radi...
Боро
А зашто Срби и грађани Србије не поједу сву ту говедину и јунетину? Па зато што немају пара да је купе, ето зато, ово је брука и срамота, а не за хвалу. Аргентина извози ВИШКОВЕ јер је домаће становништво намирено, а ми једемо хлеб и пасуљ.
Asda
Kod nas nikad govedina nije bila primarna,uvek svinjetina,a to sto ti ne jedes tvoj problem,niko ti ne brani,ali niko nece da uzgaja junad za dzabe,jer ti neces da platis koliko to kosta realno.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.