Уторак, 09.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
ИНТЕРВЈУ: МАЈА ПОПОВИЋ, министарка правде

За судије и јавне тужиоце бираће се најбољи кандидати

(Фото Н. Марјановић)

Промене Устава у области правосуђа гарантују да ће се за судије и јавне тужиоце бирати најбољи и најквалитетнији кандидати, а осам месеци, за колико треба да буде израђен сет правосудних закона, довољно је за овакав посао, каже у интервјуу за „Политику” Маја Поповић, министарка правде. Наводи како остаје да се законима пропишу послови који су неспојиви с функцијом члана савета из реда истакнутих правника, као и додатни критеријуми за њихов избор, али и да је ГРЕКО стање у области спречавања и борбе против корупције оценио као задовољавајуће.

Да ли је осам месеци, колико је остало до истека времена за израду сета правосудних закона, довољно да се напишу њихови квалитетни текстови?

Прописани рок од годину дана од проглашења Акта о промени Устава, односно преосталих осам месеци, довољан је да се овај посао заврши. Морам да нагласим да Министарство правде интензивно ради на припреми правосудних закона како би се свеобухватно и прецизно уредила многобројна и сложена питања – положај судија и јавних тужилаца, услови и поступак за њихов избор, престанак њихове функције, њихова одговорност, затим положај, надлежност, организација и начин рада Високог савета судства и Високог савета тужилаштва, услови и поступак за избор њихових чланова, нарочито када је реч о избору истакнутих правника, као чланова савета, престанка њихове функције, али и многих других.

Рад на овом послу почео је проглашењeм Актa о промени Устава Србије. После низа консултативних састанака образоване су радне групе за припрему сета правосудних закона, чији се чланови скоро свакодневно састају, како би овај обиман и значајан посао урадиле квалитетно и у року. Да се води рачуна о квалитету израде сета правосудних закона, говори и чињеница да су у саставу радних група заступљени угледни правни стручњаци из државних органа, судова, односно јавних тужилаштава, а посебно судије Врховног касационог суда, као највишег суда у Републици Србији, заменици јавних тужилаца из Републичког јавног тужилаштва, као највишег јавног тужилаштва у Републици Србији, чланови Високог савета судства и Државног већа тужилаца, професори правних факултета, као и представници струковних удружења и адвокатуре.

Може ли се новим законима обезбедити да се за судије и тужиоце заиста бирају најбољи и најквалитетнији кандидати?

Промене Устава у области правосуђа то гарантују, а закони који се тренутно припремају треба да буду усклађени с њима. Примарни циљ промена Устава био је искључивање учешћа политике у избору судија, председника судова, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, као и успостављање бољег система предлагања, избора, премештаја и престанка њихове функције. То омогућава да улазак у правосуђе буде заснован на објективним критеријумима вредновања и правичним процедурама избора, а самим тим најбољи и најквалитетнији кандидати били би изабрани на судијске или јавнотужилачке функције. Поред тога, тиме ће бити побољшан квалитет у поступању судија и јавних тужилаца, повећана независност судија и самосталност јавних тужилаца, али и омогућена њихова већа непристрасност, стручност, одговорност и ефикасност.

У избору судија и јавних тужилаца, као чланови ВСС и ВСТ, учествоваће и истакнути правници. Које критеријуме и квалитете треба да испуњава неко да би био изабран за члана највишег судијског и тужилачког тела?

Неки од критеријума су већ предвиђени у Уставу. Чланови Високог савета судства и Високог савета тужилаштва који се бирају из реда истакнутих правника морају имати најмање 10 година искуства у правној струци, морају бити достојни те функције, не смеју бити чланови политичких странака. Остаје да се законима пропишу неки послови који су неспојиви с функцијом члана савета из реда истакнутих правника, као и додатни критеријуми за њихов избор.

Како решити проблем неједнаке оптерећености судова и неједнаке судске праксе, а потом и вратити грађанима поверење у правосудни систем?

До сада се проблем неједнаке оптерећености судова решавао тако што је Врховни касациони суд доносио одлуке о делегацији надлежности у такозваним масовним предметима, судовима у Србији. Само у прошлој години делегирано је више од 92.000 предмета. То је било само привремено, а не системско решење овог проблема.

Једино системско решење проблема неједнаке оптерећености судова на дуже стазе је доношење измена и допуна Закона о парничном поступку које имају за циљ да омогуће равномерну расподелу предмета у свим судовима у Србији. Овим законом ће бити промењена надлежност и преоптерећених судова који суде у тзв. масовним предметима. Због постојања таквих предмета поједине судије имају више од 3.000 предмета у раду, а рочишта се заказују и по две године унапред. Такво стање није одрживо и Министарство правде мора да реагује. У Нацрту измена и допуна Закона о парничном поступку, који је израђен прошле године, предвидели смо да убудуће надлежност за вођење поступка у овим предметима буде пренета на све судове у Србији на чијим се подручјима налазе пребивалишта или седишта странака у поступку. На тај начин се смањују и трошкови поступка јер грађани више неће морати да путују из места у којима живе да би дошли на рочишта у Београд или Нови Сад. Поред тога, грађанима ће оваквим прописивањем надлежности бити омогућен и једнак приступ правди јер судови више неће бити преоптерећени, већ равномерно оптерећени, а биће им омогућено и да у истој врсти поступака до правноснажне пресуде дођу у исто време у било ком суду у Србији. Тиме ће бити омогућено и ефикасније вођење поступка и доношење пресуде у разумном року. Грађанима ће ове законске промене омогућити брже остварење њиховог права уз минималне трошкове. Судови ће бити равномерно оптерећени и самим тим судски поступци ће краће трајати.

Такође, Законом о изменама и допунама Закона о парничном поступку биће прецизиране и одредбе којима се уређују поједини институти за уједначавање судске праксе попут поступка за решавање спорног правног питања и услова за изјављивање посебне ревизије. Поред тога судска пракса треба да се уједначи и кроз објављивање сентенци судских одлука, чешће заузимање правних схватања од стране највишег суда, обавештавање о заузетим ставовима од стране судова републичког ранга.

Враћање поверења грађанима у правосудни систем је дуготрајан процес, који ће се одвијати постепено. Грађани ће сами осетити повећање ефикасности и квалитета у судским поступцима након што Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку почне да се примењује. Уверена сам да ће наше судство бити знатно ефикасније, да ће грађани заштиту својих права пред судом остваривати брже, уз мање трошкова и у разумном року.

Да ли ће ВСС управљати свим запосленима у судству, да ли ће управљати буџетом за цело судство и, ако неће, којим ће буџетом располагати?

Питање управљања запосленима у судству, надлежности за доношење Судског пословника, као акта којим ће се детаљније уредити послови судске управе, вршење послова надзора над спровођењем Судског пословника, као и управљање буџетским средствима, биће детаљно уређено Законом о уређењу судова. Надлежност Министарства правде и Високог савета судства у овим питањима биће подељена. Високи савет судства ће после промена Устава и кроз сет правосудних закона чија је израда у току добити низ нових надлежности. Свакако, његова одговорност за управљање буџетским средствима која постоји и по важећим законима остаће непромењена, уз значајну аутономију у поступку припреме и доношења буџета.

Подигнута је оптужница против четворице хрватских официра која их терети за злочине током „Олује”. Да ли сте због тога трпели неке притиске и с које стране су они долазили?

Нисам трпела никакве притиске због тог кривичног поступка и сматрам да је Тужилаштво за ратне злочине врло стручно и да је током истраге прикупило довољно доказа за подизање оптужнице. Сигурна сам да је оптужница заснована на чврстим доказима, из којих произлази оправдана сумња да су оптужени извршили кривична дела која су им стављена на терет.

Министарство правде има значајну улогу у области спречавања и борбе против корупције. Какву сарадњу имате са Групом држава Савета Европе за спречавање корупције (ГРЕКО) и како је она оценила стање у овој области у Републици Србији?

Министарство правде има континуирану и успешну сарадњу са овим телом Савета Европе. У претходном периоду испуњен је низ препорука у оквиру Четвртог евалуационог круга, и стање у овој области је оцењено као задовољавајуће, што сматрам великим успехом Србије, у чему посебан допринос има Министарство правде, на шта сам веома поносна. Томе су знатно допринеле промене Устава у области правосуђа, које су омогућиле да Србија више не буде на листи глобално незадовољавајућих земаља у области спречавања корупције, као и измена Закона о уређењу судова и Закона о судијама, чиме је створен нормативни оквир за ефикасни систем вредновања рада судија. Препоруке ГРЕКО испуњене су и доношењем етичких кодекса којима су успостављени етички стандарди за носиоце судијске и јавнотужилачке функције, као и Кодекса понашања народних посланика, те образовањем тела за праћење њихових примена. На овај начин знатно је унапређена могућност процесуирања случајева високе корупције, као појаве која изразито угрожава правну сигурност, владавину права и економску стабилност у свакој земљи, па и у Републици Србији. Ове промене, које су постепене, али далекосежне, осетиће и грађани кроз већи прилив инвестиција и унапређење животног стандарда.

Каква је стратегија даљег запошљавања у Министарству правде, имајући у виду обим посла и надлежност?

Кадровским планом за 2022. годину предвиђено је укупно 12.777 запослених у судству и јавном тужилаштву – од тога 11.725 запослених на неодређено време, а 1.052 запослена на одређено време. Истовремено, шири се и приправничка мрежа, те је правосудним органима одобрен пријем више од 130 приправника. Такође, у циљу побољшавања материјалних услова, запосленим намештеницима у судовима и јавним тужилаштвима додатно су повећане плате у овој години. Имамо намеру да запослимо младе кадрове. Већ остварујемо добру сарадњу с правним факултетима Универзитета у Београду и Универзитета у Новом Саду, као и с Правосудном академијом, који шаљу студенте и полазнике на праксу у Министарство правде. Нагласила бих да је Министарство правде отворено за запошљавање младих правника, који су основне академске студије завршили с високом просечном оценом и показали склоност и интересовање за стицање нових знања и унапређење правног поретка Републике Србије. Антрфиле

Новац од опортунитета за медицинску опрему

Сваке године додељујете средства прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења за пројекте од јавног значаја. Коме сте највише помогли?

Тачно је да Министарство правде већ седам година додељује ова средства за реализацију најзначајнијих пројеката у области здравства, просвете, културе, социјалне заштите и хуманитарног рада. Имајући у виду епидемијску ситуацију с којом се суочила не само Република Србија већ и цео свет, истакла бих да сам посебно поносна што је Министарство правде препознало значај пројеката здравствених установа за набавку неопходне медицинске опреме, попут пројеката Универзитетског клиничког центра Србије, Института „Торлак”, као и клиничко-болничких центара широм земље. Нарочито ми је драго што смо омогућили дигитализацију наставе и опремили кабинете за информатику у скоро 200 школа широм Србије. Министарство правде је посебно имало у виду и положај особа са инвалидитетом.

 

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

geras
10 godina ste na vlasti. šta vas je do sada sprečavalo da postavljate ili, kako vi kažete, birate najbolje kandidate ?
bicete debeogradizovani
mislite verovatno "najbolji medju Sorosevim kandidatima" Gospodine Gospodjo
bambi
Verovatno se sudije nece birati po politickoj osnovi. Evo npr. gradonacelnik Beograda nije biran tako sto se gledalo iz koje je stranke vec koliko je strucan za taj posa.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.