Среда, 05.10.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Веће интересовање диже цене аранжмана за лето

При­ват­ни сме­штај у овом тре­нут­ку ску­пљи је од пет до се­дам од­сто, хотели око 20 про­це­на­та, а до кра­ја ле­та мо­жда бу­де још ко­рек­ци­ја це­на
Пу­то­ва­ња рас­про­да­та па не­ма „ласт ми­нит” по­ну­да ( EPA-EFE/Darek Delmanowicz)

Ка­ко од­ми­че ту­ри­стич­ка се­зо­на све је ја­сни­је да це­не у ве­ли­кој ме­ри дик­ти­ра и огром­на тра­жња за пу­то­ва­њи­ма. Пре­ма по­да­ци­ма до­ма­ћих аген­ци­ја го­то­во да не­ће би­ти по­тре­бе за „ласт ми­нит” по­ну­да­ма, јер су аран­жма­ни углав­ном рас­про­да­ти. Про­бле­ма не­ма ни због до­пла­та за ави­он­ски пре­воз, па да ли су се пут­ни­ци при­пре­ми­ли за ве­ће тро­шко­ве или са­мо же­ле да оду на од­мор по сва­ку це­ну? Упи­та­ни ко­ли­ко су по­ску­пе­ли аран­жма­ни и шта пут­ни­ци до­би­ја­ју за то ви­ше не­го ра­ни­је, у аген­ци­ја­ма од­го­ва­ра­ју, да је услу­га иста, а це­не су ре­зул­тат по­ску­пље­ња и дру­гих но­вих окол­но­сти у сек­то­ру ту­ри­зма.

При­ват­ни сме­штај у овом тре­нут­ку ко­шта ви­ше из­ме­ђу пет и се­дам од­сто у од­но­су на исти пе­ри­од про­шле го­ди­не, док су це­не хо­те­ла ве­ће за око 20 про­це­на­та. Оп­шти је ути­сак да у Грч­кој у ко­јој се и ове го­ди­не од­ма­ра нај­ви­ше на­ших гра­ђа­на, има за­мер­ки на сме­штај у ко­ји вла­сни­ци очи­глед­но ни­су мно­го ула­га­ли то­ком пан­де­ми­је, док је си­ту­а­ци­ја у Бу­гар­ској, Ал­ба­ни­ји и Цр­ној Го­ри дру­га­чи­ја и при­ме­тан је бо­љи ква­ли­тет сме­шта­ја и у хо­те­ли­ма и у апарт­ма­ни­ма. Основ­не це­не аран­жма­на за са­да се ни­су ме­ња­ле, а нај­ви­ше по­ску­пље­ња пут­ни­ци су осе­ти­ли због ра­ста це­на го­ри­ва.

Го­ри­во је у авио-ин­ду­стри­ји по­ве­ћа­но ду­пло у од­но­су на це­ну по ко­јој су чар­тер-ле­то­ви уго­ва­ра­ни по­чет­ком го­ди­не, што је иза­зва­ло до­дат­не тро­шко­ве за пут­ни­ке чи­ји аран­жман укљу­чу­је ави­он­ски пре­воз. Ка­ко је то за наш лист об­ја­снио Алек­сан­дар Се­ни­чић, ди­рек­тор На­ци­о­нал­не асо­ци­ја­ци­је ту­ри­стич­ких аген­ци­ја Ср­би­је, го­ри­во уче­ству­је у фор­ми­ра­њу укуп­не це­не сме­шта­ја са го­то­во 40 од­сто, а са­ма це­на чар­те­ра од­ре­ђу­је се на осно­ву па­ра­ме­тра ко­ли­ко у том тре­нут­ку ко­шта го­ри­во, а оно је чак че­ти­ри пу­та по­ску­пе­ло.

– Аран­жман по­ску­пљу­је за ви­си­ну авио-кар­те по но­вој це­ни. А ако на­ста­ви да ра­сте це­на го­ри­ва, он­да ће­мо има­ти и до­дат­не до­пла­те. Си­ту­а­ци­ја је из­у­зет­но ком­плек­сна, на њу не мо­же­мо да ути­че­мо, дик­ти­ра је свет­ско тр­жи­ште. Ми смо и ра­ни­јих го­ди­на има­ли на­док­на­де због по­ве­ћа­ња це­на го­ри­ва, али оне ни­су би­ле дра­стич­не као са­да, и већ има­мо знат­но ве­ће до­пла­те за не­ке де­сти­на­ци­је”. Да под­се­ти­мо, ту­ри­стич­ке аген­ци­је мо­гу по за­ко­ну, ка­да се до­ђе до ова­ко ве­ли­ких про­ме­на на тр­жи­шту да по­диг­ну це­не до осам од­сто и без са­гла­сно­сти пут­ни­ка. За све пре­ко тог из­но­са пут­ник ако ни­је са­гла­сан са ти­ме, мо­же от­ка­за­ти аран­жман и тра­жи­ти по­вра­ћај нов­ца.

Слич­на је си­ту­а­ци­ја и у ве­ћи­ни европ­ских зе­ма­ља. То­ком дво­го­ди­шње па­у­зе мно­ги ни­су пу­то­ва­ли и ово је пр­во ле­то без огра­ни­че­ња, па се без об­зи­ра на еко­ном­ску кри­зу ни­ко не од­ри­че при­ли­ке да про­ме­ни ме­сто бо­рав­ка и оде на од­мор. Вла­сни­ци хо­те­ла у нај­по­зна­ти­јим ле­то­ва­ли­шти­ма си­гур­но тр­ља­ју дла­но­ве, јер сти­же бо­ље пла­те­жна кли­јен­те­ла. То­ме би тре­ба­ло до­да­ти и чи­ње­ни­цу да се хо­те­ли бо­ре с по­ве­ћа­ним це­на­ма и то не са­мо го­ри­ва и хра­не, већ и рад­не сна­ге. То­ком пан­де­ми­је, мно­ги ко­ји су би­ли за­по­сле­ни у уго­сти­тељ­ству и ту­ри­зму би­ли су при­си­ље­ни да по­тра­же но­ва рад­на ме­ста на ко­ји­ма су и оста­ли. За­то са­да ту­ри­стич­ка при­вред­на гра­на ва­пи за рад­ном сна­гом, а сви ти по­ве­ћа­ни тро­шко­ви од­ра­жа­ва­ју се и на це­не хо­тел­ских со­ба.

Ка­ко пре­но­си „Дој­че ве­ле” пре­ма ин­фор­ма­ци­ја­ма та­мо­шњих ин­тер­нет пор­та­ла за по­ре­ђе­ње це­на по­ску­пе­ли су од ове го­ди­не и па­кет-аран­жма­ни. Про­сеч­но дво­не­дељ­но пу­то­ва­ње на оми­ље­но не­мач­ко остр­во Ма­јор­ку ове го­ди­не је ску­пље за 17 од­сто, а нај­ви­ше су по­ве­ћа­не це­не у зе­мља­ма ко­је су се ра­ни­је ре­кла­ми­ра­ле као по­вољ­не по­пут Тур­ске. У по­зна­тим ту­ри­стич­ким ме­сти­ма по­пут Си­де и Ала­ње, па­кет-аран­жма­ни су по­ску­пе­ли за 45 од­сто, пре­но­си „Дој­че ве­ле”. Ме­ђу­тим, они пре­но­се и из­ве­штај Не­мач­ког удру­же­ња ту­ри­стич­ке при­вре­де у ко­јем се на­во­ди је­дан дру­ги фе­но­мен. Гра­ђа­ни Не­мач­ке су са­да спрем­ни да тро­ше ви­ше, па они ко­ји су ра­ни­је бу­ки­ра­ли са­мо но­ће­ње са до­руч­ком, ре­зер­ви­шу пун пан­си­он или чак и ол ин­клу­зив и од­се­да­ју у хо­те­ли­ма са ви­ше зве­зди­ца.

Љу­би­ша Не­шо­ва­но­вић, вла­сник аген­ци­је „Ро­бин­зон” ка­же да је огром­но ин­те­ре­со­ва­ње ту­ри­ста и то нај­ви­ше за пу­то­ва­ња ави­о­ном.

– Не­мам ути­сак да је и код на­ших пут­ни­ка као код Не­ма­ца на­ме­ра да ви­ше тро­ше, али ће­мо због ве­ли­ке тра­жње си­гур­но у бу­дућ­но­сти пла­ћа­ти од­мор ску­пље. Сви гле­да­ју да еко­но­ми­шу, па та­ко и вла­сни­ци сме­шта­ја. Ре­ци­мо у Ал­ба­ни­ји се нај­ви­ше про­да­ју ол ин­клу­зив аран­жма­ни у ску­пим хо­те­ли­ма. Нај­ве­ћа по­ску­пље­ња се ипак бе­ле­же у тур­ским ле­то­ва­ли­шти­ма ко­ја има­ју мно­го сме­шта­ја и ква­ли­тет­них хо­те­ла, али су и они ове го­ди­не од­лу­чи­ли да по­диг­ну це­не – на­во­ди Не­шо­ва­но­вић. До­да­је да ту­ри­сти из за­пад­не Евро­пе за­ку­пљу­ју сме­штај ви­ших ка­те­го­ри­ја.

 

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

slobodan
Masovni turizam-bolest modernog drustva.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.