Среда, 01.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Добри програмери зарађују у нашој земљи 4.500 евра месечно

Иако делује да код нас много грађана ради у сектору информационих технологија, немамо ниједну компанију чија је процењена вредност већа од милијарду долара
(Freepik)

Ин­фор­ма­ци­о­не тех­но­ло­ги­је су по­ста­ле нај­бр­же рас­ту­ћи сек­тор на­ше при­вре­де и нај­ве­ћи из­во­зни сек­тор у Ср­би­ји. Пре­ми­јер­ка Ана Бр­на­бић је пре два да­на из­ја­ви­ла да смо за по­след­њих шест го­ди­на три пу­та по­ве­ћа­ли из­воз ИТ услу­га.

– У пр­ва че­ти­ри ме­се­ца ове го­ди­не он је јед­нак на­шем из­во­зу ИТ услу­га 2016. и ве­ру­је­мо да ће ове го­ди­не пре­ћи 2,5 ми­ли­јар­ди евра – ре­кла је Бр­на­би­ће­ва на пред­ста­вља­њу идеј­ног ре­ше­ња кам­пу­са БИО-4, ко­ји тре­ба да при­ву­че до­ма­ће на­уч­ни­ке и про­гра­ме­ре да оста­ну у зе­мљи ка­ко би ра­ди­ли на не­ким од нај­за­ни­мљи­ви­јих и на­ји­но­ва­тив­ни­јих про­је­ка­та у обла­сти би­о­тех­но­ло­ги­је и ве­штач­ке ин­те­ли­ген­ци­је.

На­гла­си­ла је да је Ср­би­ја од 2016. ви­ше не­го ду­пли­ра­ла број про­гра­ме­ра са 19.000 на ви­ше од 40.000 и оче­ку­је да ће­мо уско­ро до­ћи до бро­ја од 100.000.

– За­др­жа­ва­мо про­гра­ме­ре та­ко што омо­гу­ћа­ва­мо раз­вој све ви­ше стар­тап ком­па­ни­ја, уве­ћа­њем фон­до­ва за ино­ва­ци­је ко­је ин­ве­сти­ра­ју у стар­тап фир­ме, при­ла­го­ди­ли смо за­ко­но­дав­ство, а 2021. је би­ла ре­корд­на по бро­ју стар­та­па и ин­ве­сти­ци­ја у њих. Отва­ра се све ви­ше раз­вој­них цен­та­ра, па по­ред то­га што за­др­жа­ва­мо на­ше до­ла­зе и стран­ци – ка­за­ла је Бр­на­би­ће­ва.

Вла­ди­мир Ве­лич­ко­вић, ди­рек­тор раз­во­ја и ин­ве­сти­ци­ја у бри­тан­ско-срп­ској ком­па­ни­ји „Тех­но­ло­шко парт­нер­ство”, сма­тра да про­гра­ме­ра не­до­ста­је сву­да у све­ту и на­ро­чи­то је ве­ли­ка тра­жња за они­ма ко­ји су до­бри у блок­чејн тех­но­ло­ги­ји (ба­за по­да­та­ка ко­ја ко­ри­сти крип­то­гра­фи­ју да би оси­гу­ра­ла би­ло ка­кву ин­фор­ма­ци­ју) и веб-3 (на­ста­је из по­тре­бе да се укло­не цен­тра­ли­зо­ва­ни си­сте­ми, да се ко­ри­сник осло­бо­ди уло­ге „оног ко­ји ме­га­кор­по­ра­ци­ји до­но­си по­дат­ке”). Њи­хо­ве пла­те до­сти­жу у Ср­би­ји 4.500 евра.

– Иако нам де­лу­је да су код нас сви у ИТ сек­то­ру, то је и да­ље ма­ли број фир­ми. Зва­нич­но не­ма­мо ни­јед­ног ју­ни­кор­на, ком­па­ни­ју чи­ја је про­це­ње­на вред­ност ве­ћа од ми­ли­јар­ду до­ла­ра. Ни­је осми­шљен еко-си­стем на на­чин да осни­вач фир­ме оста­не у Ср­би­ји. Они гле­да­ју чим пре да се­ди­ште ком­па­ни­је пре­ба­це не­где дру­где, на при­мер у Де­ла­вер у Аме­ри­ци или у Есто­ни­ју, где лак­ше мо­гу да кон­ку­ри­шу за стра­ни ка­пи­тал. И оне фир­ме ко­је су из­вор­но би­ле на­ше иду у Си­ли­ци­јум­ску до­ли­ну, јер та­мо ће на­ћи бо­љи трет­ман ин­ве­сти­ра и по­ста­ти ју­ни­кор­ни али се не во­де ов­де – на­вео је Ве­лич­ко­вић. На­гла­сио је да је нај­ве­ћи иза­зов са­чу­ва­ти те ком­па­ни­је да оста­ну у Ср­би­ји.

На­по­ме­нуо је да је са­да мно­го лак­ше по­кре­ну­ти би­знис ов­де, не­го не­ка­да. Иде­је ни­ка­да ни­су би­ле про­блем, али у по­след­ње две до три го­ди­не до­ступ­ност ка­пи­та­ла за по­кре­та­ње би­зни­са мно­го је ве­ћа не­го ра­ни­је ка­да су по­сто­ја­ле две мо­гућ­но­сти: лич­на уште­ђе­ви­на или по­зај­ми­ца од ро­ди­те­ља и при­ја­те­ља.

– По­ја­ви­ло се до­ста фон­до­ва пред­у­зет­нич­ког ка­пи­та­ла (вен­чер ка­пи­тал), по­слов­них ан­ђе­ла и фон­до­ва при­ват­ног ка­пи­та­ла, ко­ји су спрем­ни да уло­же у до­бре по­слов­не иде­је. Осим то­га по­сто­ји до­ста кон­кур­са у Евро­пи и Аме­ри­ци где по­је­ди­нац мо­же да кон­ку­ри­ше за но­вац. ЕУ има Хо­ри­зонт, УСА­ИД Ка­та­лајз про­грам – ка­зао је Ве­лич­ко­вић.

Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма у Ср­би­ји има­мо већ озбиљ­но ин­сти­ту­ци­о­нал­но во­ђе­ње би­зни­са, од­но­сно си­стем у ко­ји уђе пред­у­зет­ник и тај си­стем га во­ди кроз од­ре­ђе­не фа­зе раз­во­ја. Има­мо не­ко­ли­ко до­брих ха­бо­ва, број­не ин­ку­ба­то­ре, ак­це­ле­ра­то­ре на­лик Ка­та­пул­ту и ви­ше на­уч­но­тех­но­ло­шких пар­ко­ва у ра­зним гра­до­ви­ма у Ср­би­ји.

Ин­ве­сти­то­ри су нај­ви­ше за­ин­те­ре­со­ва­ни за ула­га­ње у веб-3, блок­чејн тех­но­ло­ги­ју, геј­минг, ме­ди­цин­ску и агро­тех­но­ло­ги­ју. Ти сек­то­ри има­ју нај­ве­ћи раст, а сва­ки ин­ве­сти­тор хо­ће ре­ла­тив­но бр­зо да обр­не но­вац и да за­ра­ди.

– У Ср­би­ји и окол­ним зе­мља­ма по­сто­ји већ 20 ак­тив­них вен­чер ка­пи­тал фон­до­ва и сви­ма њи­ма је у ин­те­ре­су да нај­бо­ље ан­га­жу­ју свој ка­пи­тал од­но­сно да њи­хов но­вац бу­де нај­бо­ље уло­жен и умно­жен. Ин­ве­сти­то­ри­ма је бит­но да има­ју еду­ко­ва­не осни­ва­че, не­ко­га ко раз­у­ме би­знис, фи­нан­си­је и ко мо­же да спа­ку­је фир­му да бу­де тр­жи­шно за­ни­мљи­ва јер ула­га­чи по­сма­тра­ју ком­па­ни­ју као про­из­вод и да ли ће она за три или пет го­ди­на да до­не­се за­ра­ду ко­ју оче­ку­ју – ка­зао је Ве­лич­ко­вић.

Осни­ва­чи­ма је без об­зи­ра на то ко­ли­ко год има­ли до­бре иде­је нај­ве­ћи про­блем ако не раз­у­ме­ју до­вољ­но би­знис. Осни­вач је мо­жда про­гра­мер, ар­хи­тек­та или умет­ник и њи­ма тре­ба кон­кре­ти­за­ци­ја у по­слов­ном сми­слу.

– На­ши гра­ђа­ни има­ју про­блем са бро­је­ви­ма и све су­ви­ше фик­тив­но схва­та­ју. Или су не­ра­ци­о­нал­ни и ма­шта­ју да ће за го­ди­ну да­на да на­пра­ве ми­ли­о­не или не мо­гу ни да пој­ме да од не­ке њи­хо­ве иде­је мо­же да на­ста­не до­бар про­из­вод и ве­ли­ка ком­па­ни­ја у гло­бал­ним окви­ри­ма – на­вео је Ве­лич­ко­вић.

Коментари6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

bambi
Svi moji prijatelji u IT sektoru rade zapravo na crno za strane kompanije i niko im ne uplacuje socijalno, penziono i zdravstveno tako da su ove cifre zapravo bruto puta dva zbog marketinga. Drugim recima, direktno se ostecuje drzava i pravi trajna steta mladim ljudima.
Samo pitam
Opet neki novi porez u najavi?
Maxim
Ja znam jednog koji prima preko 6k ali taj se bavio programiranjem dok smo mi još uvek VHS kasetu gurali naopako u video rekorder..
asad
4500 evra mesecno, zemljo otvori s e. Mozda vlasnik firme uzme toliko, a programer od 500 do 1500
Milan
Ajde ne širite dezinformacije, to je jako mali procenat a većina zaradjuje mnogo manje od 4,5k
Deprogramer
Zapravo lepo pise “dobri programeri”… i da to je jako mali broj, a ljudi koji zaradjuju dosta manje od toga su juniori u poslu, i drugi je problem sto svi predstavljaju sebe programerima, a svi rade copy paste sa Stack Overflow-a

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.