Субота, 13.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
УХАП­ШЕН БРАЧ­НИ ПАР – ПРИ­ПАД­НИ­ЦА БИА И ПО­ЛИ­ЦА­ЈАЦ ИЗ УКП

Зви­це­ров новац од дро­ге ула­га­ли у некретнине

Сум­ња се да су ко­ка­ин из Ју­жне Аме­ри­ке пре­ба­ци­ва­ли у Евро­пу, док су но­вац у тран­ша­ма од по ми­ли­он и по до два ми­ли­о­на евра пре­но­си­ли у Ср­би­ју и Цр­ну Го­ру. По­вер­љи­ве по­дат­ке ја­вља­ли „ка­вач­ком кла­ну”
Марко Миљковић и Вељко Беливук (Принтскрин)

По­ли­циј­ски слу­жбе­ник Упра­ве кри­ми­на­ли­стич­ке по­ли­ци­је (УКП) Да­ни­јел Јо­ва­но­вић (41), ње­го­ва су­пру­га Ду­ши­ца Јо­ва­но­вић (44), при­пад­ни­ца Без­бед­но­сно-ин­фор­ма­тив­не аген­ци­је (БИА), Ми­ли­во­је Ки­шић (44), бив­ши по­ли­циј­ски слу­жбе­ник и Ж. Ф. (34), сви из Аран­ђе­лов­ца, ухап­ше­ни су због сум­ње да су као чла­но­ви ор­га­ни­зо­ва­не кри­ми­нал­не гру­пе кри­јум­ча­ри­ли ве­ли­ке ко­ли­чи­не ко­ка­и­на из Ју­жне Аме­ри­ке у зе­мље Европ­ске уни­је.

Нар­ко­ти­ке су швер­цо­ва­ли пре­ко­о­ке­ан­ским бро­до­ви­ма из Ју­жне Аме­ри­ке, а но­вац ко­ји су за­ра­ди­ли про­да­јом ко­ка­и­на су из зе­ма­ља Европ­ске уни­је тран­спор­то­ва­ли у Ср­би­ју и Цр­ну Го­ру.

Пре­ма не­зва­нич­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, че­тво­ро осум­њи­че­них ра­ди­ло је за Љу­ба Ми­ло­ви­ћа (32), слу­жбе­ни­ка Упра­ве по­ли­ци­је Цр­не Го­ре и Ра­до­ја Зви­це­ра, осум­њи­че­ног во­ђу „ка­вач­ког кла­на” за ко­јим је рас­пи­са­на цр­ве­на по­тер­ни­ца Ин­тер­по­ла.

– Ухап­ше­на че­твор­ка је са са­рад­ни­ци­ма из Цр­не Го­ре на­ба­вља­ла ко­ка­ин, али им је глав­ни за­да­так био тран­спорт нов­ца из Хо­лан­ди­је до Ср­би­је и Цр­не Го­ре. Са­мо у јед­ној ту­ри, пре­но­си­ли су из­ме­ђу ми­ли­он и по до два ми­ли­о­на евра. За тран­спорт нов­ца, осум­њи­че­ни су до­би­ја­ли про­ви­зи­ју од 1,5 од­сто од из­но­са ко­ји су пре­но­си­ли – от­кри­ва „По­ли­ти­кин” са­го­вор­ник бли­зак ис­тра­зи.

Осим што су ор­га­ни­зо­ва­ли кри­јум­ча­ре­ње нар­ко­ти­ка и тран­спор­то­ва­ли но­вац ко­ји је до­би­јен ње­го­вом про­да­јом, брач­ни пар Јо­ва­но­вић и бив­ши по­ли­ца­јац Ки­шић су Ра­до­ју Зви­це­ру и Вељ­ку Бе­ли­ву­ку ода­ва­ли ин­фор­ма­ци­је из ис­тра­га ко­ју су ин­спек­то­ри УКП и БИА во­ди­ли про­тив њих. Та­ко­ђе, ка­ко се ве­ру­је, они су по­вер­љи­ве по­дат­ке нео­вла­шће­но са­оп­шта­ва­ли и дру­гим чла­но­ви­ма цр­но­гор­ског „ка­вач­ког кла­на”.

– Јо­ва­но­ви­ће­ва је као при­пад­ни­ца БИА, зло­у­по­тре­бља­ва­ју­ћи свој слу­жбе­ни по­ло­жај, про­ве­ра­ма кроз ба­зе по­да­та­ка БИА, при­ба­вља­ла по­дат­ке о ис­тра­га­ма ко­је је ова аген­ци­ја во­ди­ла и са­оп­шта­ва­ла их чла­но­ви­ма ор­га­ни­зо­ва­не кри­ми­нал­не гру­пе на чи­јем че­лу су се на­ла­зи­ли Зви­цер и Бе­ли­вук. Ки­шић је, ка­ко се сум­ња, уче­ство­вао у ор­га­ни­за­ци­ји кри­јум­ча­ре­ња ко­ка­и­на из Ју­жне Аме­ри­ке у зе­мље ЕУ и при­ку­пља­њу нов­ца из Ср­би­је у Цр­ну Го­ру. Део сред­ста­ва сте­че­ног од про­да­је ко­ка­и­на, ка­ко се прет­по­ста­вља, ула­гао је у из­град­њу не­крет­ни­на на те­ри­то­ри­ји Ср­би­је и Цр­не Го­ре. Осум­њи­че­ни Ж. Ф, је као во­зач у ме­ђу­на­род­ном те­рет­ном тран­спор­ту но­вац од про­да­је ко­ка­и­на пре­но­сио из ЕУ у Ср­би­ју и Цр­ну Го­ру – на­во­ди „По­ли­ти­кин” са­го­вор­ник.

Љу­бо Ми­ло­вић за ко­га су ра­ди­ли ухап­ше­ни, пре­ма по­да­ци­ма Евро­по­ла те­ре­ти се да је са ко­ле­гом из цр­но­гор­ске по­ли­ци­је Пе­тром Ла­зо­ви­ћем био члан „ка­вач­ког кла­на” и да је био укљу­чен у шверц ко­ка­и­на, ци­га­ре­та и оруж­ја.

– Ак­тив­ни по­ли­циј­ски слу­жбе­ни­ци, Пе­тар Ла­зо­вић и Љу­бо Ми­ло­вић чла­но­ви су „ка­вач­ког кла­на” укљу­че­ни ди­рект­но у шверц ве­ли­ких ко­ли­чи­на ко­ка­и­на из Еква­до­ра у ЕУ и Аустра­ли­ју. Та­ко­ђе, њих дво­ји­ца су би­ли укљу­че­ни и у шверц оруж­ја у име „ка­вач­ког кла­на” – пи­ше у до­ку­мен­ту Евро­по­ла.

Јав­но­сти су не­дав­но пред­ста­вље­ни и тран­скрип­ти ко­му­ни­ка­ци­је Ла­зо­ви­ћа и Ми­ло­ви­ћа са Зви­це­ром, Вељ­ком Бе­ли­ву­ком и Мар­ком Миљ­ко­ви­ћем. Ве­ру­је се и да је Ми­ло­вић на тај­ним ра­чу­ни­ма чу­вао енорм­но бо­гат­ство су­гра­ђа­ни­на Ра­до­ја Зви­це­ра, ко­ји је но­вац сте­као швер­цом ко­ка­и­на, оруж­ја и ци­га­ре­та. Пре­ма по­да­ци­ма Евро­по­ла, он је на јед­ном тај­ном ра­чу­ну у де­цем­бру 2020. го­ди­не имао 49.624.511 евра. Сум­ња се и да је Ми­ло­вић из­ве­сно вре­ме про­вео код Зви­це­ра у Ла­тин­ској Аме­ри­ци.

Ми­ло­вић је на тај­ним мре­жа­ма ко­му­ни­ка­ци­је ко­ри­стио на­дим­ке Зли по­руч­ник, Ба­ти­ца и Офи­цир, имао је не­ко­ли­ко крип­то­ва­них те­ле­фо­на са ко­јих је раз­ме­нио ско­ро 100.000 по­ру­ка са Ла­зо­ви­ћем и Зви­це­ром, ко­ји је имао на­ди­мак Борн.

Та­ко­ђе, пре­ма опе­ра­тив­ним по­да­ци­ма цр­но­гор­ске по­ли­ци­је, Ми­ло­вић и Ла­зо­вић пру­жа­ли су за­шти­ту Бе­ли­ву­ку и Миљ­ко­ви­ћу ка­да су 17. ја­ну­а­ра 2021. до­пу­то­ва­ли у Цр­ну Го­ру и не­ко­ли­ко да­на би­ли Зви­це­ро­ви го­сти. Европ­ска по­ли­циј­ска слу­жба је пре­ко „Скај” апли­ка­ци­је „ски­ну­ла” и фо­то­гра­фи­је при­сног дру­же­ња чла­но­ва „ка­вач­ког кла­на” и „пр­ља­вих” по­ли­ца­ја­ца.

Ми­ни­стар уну­тра­шњих по­сло­ва Алек­сан­дар Ву­лин че­сти­тао је ју­че при­пад­ни­ци­ма Сек­то­ра уну­тра­шње кон­тро­ле, Без­бед­но­сно-ин­фор­ма­тив­ној аген­ци­ји и Ту­жи­ла­штву за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал на успе­шној ак­ци­ји и по­но­вио да по­ли­ци­ја чи­сти сво­је ре­до­ве од „пр­ља­вих” по­ли­ца­ја­ца.

„Не­ма ве­ће из­да­је ни ло­ши­јег чо­ве­ка од по­ли­цај­ца ко­ји ра­ди за кри­ми­нал­це и про­да­је ин­фор­ма­ци­је па и жи­вот сво­јих ко­ле­га. Ови љу­ди су сра­мо­та и за МУП и БИА, али они ко­ји су их по­хап­си­ли су по­нос и МУП-а, и БИА и ту­жи­ла­штва. Ми­ни­стар­ство уну­тра­шњих по­сло­ва ће сво­је ре­до­ве очи­сти­ти, не­ка и сви оста­ли по­ђу на­шим при­ме­ром”, по­ру­чио је ми­ни­стар Ву­лин, са­оп­ште­но је из МУП-а Ср­би­је.

Осум­њи­че­ни­ма је, по на­ло­гу Ту­жи­ла­штва за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал, од­ре­ђе­но за­др­жа­ва­ње до 48 са­ти због сум­ње да су из­вр­ши­ли удру­жи­ва­ње ра­ди вр­ше­ња кри­вич­них де­ла, нео­вла­шће­ну про­из­вод­њу и тр­го­ви­ну дро­гом, пра­ње нов­ца. По­ли­циј­ски слу­жбе­ник Да­ни­јел Јо­ва­но­вић и ње­го­ва су­пру­га, при­пад­ни­ца БИА Ду­ши­ца Јо­ва­но­вић, од­го­ва­ра­ће и због зло­у­по­тре­бе слу­жбе­ног по­ло­жа­ја и кри­вич­ног де­ла из чла­на 98 За­ко­на о тај­но­сти по­да­та­ка.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

fensi denser
kako se zove investitorska firma, ko su bili paravani, adrese nekretnina, ko je dodelio dozvolu, ozakonio objekte itd? može malo novinarstva?
Перагеније
Кад би толико енергије и рада уложили у себе, своје породице и своју земљу, били бисмо к'о Швајцарска.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.