Понедељак, 15.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Зид ћутње око истраге убиства Мише Огњановића

Дво­ји­ца ег­зе­ку­то­ра по­бе­гла су у Цр­ну Го­ру а по­ли­цај­ци­ма ко­ји су то от­кри­ли ре­че­но је да не­ма­ју ин­ге­рен­ци­ја у ино­стран­ству. Иако је зло­чин још не­ре­шен, сум­ња се да га је ор­га­ни­зо­вао Д. Е. ко­ји слу­жи ка­зну у БиХ
Дра­го­сла­в Ми­ша Ог­ња­но­ви­ћ(Фото Медија Центар)

У адво­ка­та Дра­го­сла­ва Ми­шу Ог­ња­но­ви­ћа, 28. ју­ла 2018. го­ди­не хи­це из ауто­мат­ског оруж­ја, ис­пред згра­де у Но­вом Бе­о­гра­ду у ко­јој је жи­вео са су­пру­гом и ма­ло­лет­ном ћер­ком, ис­па­ли­ла су дво­ји­ца на­па­да­ча ко­ја су по­сле ег­зе­ку­ци­је по­бе­гла у Цр­ну Го­ру, не­зва­нич­но са­зна­је „По­ли­ти­ка”. Пре­ма истим ин­фор­ма­ци­ја­ма, уби­ство адво­ка­та на­ло­жио је бив­ши ви­со­ко­по­зи­ци­о­ни­ра­ни при­пад­ник МУП-а, ор­га­ни­за­тор је био Д. Е. ко­ји слу­жи ка­зну у за­тво­ру у БиХ за дру­га кри­вич­на де­ла, а не­по­сред­ни по­чи­ни­о­ци су дво­ји­ца „сит­ни­јих” кри­ми­на­ла­ца ко­ји­ма је пла­ће­но за ли­кви­да­ци­ју.

Пре­ма ре­чи­ма „По­ли­ти­ки­ног” са­го­вор­ни­ка бли­ског ис­тра­зи, опе­ра­тив­ци МУП-а ко­ји су ра­ди­ли на ра­све­тља­ва­њу овог зло­чи­на убр­зо су до­шли до ин­фор­ма­ци­је да се из­вр­ши­о­ци на­ла­зе у су­сед­ној зе­мљи, али им је та­да ре­че­но да не­ма­ју ин­ге­рен­ци­је да се ба­ве опе­ра­тив­ним ра­дом у ино­стран­ству. С об­зи­ром на то да им је ово упу­ће­но из са­мог вр­ха та­да­шњег МУП-а, ин­спек­то­ри­ма су би­ле „ве­за­не ру­ке”.

Ис­тра­жни ор­га­ни от­кри­ли су и да су уби­це у Но­ви Бе­о­град, на ме­сто зло­чи­на, до­шли укра­де­ним „гол­фом” и њим по­бе­гли. Иако се у јав­но­сти спе­ку­ли­са­ло да је у Ог­ња­но­ви­ће­вој ли­кви­да­ци­ји уче­ство­вао и Стра­хи­ња Сто­ја­но­вић, ко­ји је две го­ди­не ка­сни­је по­ги­нуо ка­да је екс­пло­ди­ра­ла бом­ба ко­ја је би­ла по­ста­вље­на под ње­гов „бе-ем-ве икс 5”, наш са­го­вор­ник то оштро де­ман­ту­је.

– Пи­та­ње је за­што ни по­сле че­ти­ри го­ди­не ни­ко од над­ле­жних не же­ли да се огла­си по­во­дом уби­ства Ог­ња­но­ви­ћа и от­кри­је ин­фор­ма­ци­је из ис­тра­ге до ко­јих се до­шло. Та­ко­ђе, не­ја­сно је и за­што они ко­ји су мо­ра­ли да га за­шти­те, ка­да се због ме­ра на ко­је је ста­вљен зна­ло да је угро­жен, ни­су то учи­ни­ли – ука­зу­је са­го­вор­ник на­шег ли­ста.

Да по­сто­је са­зна­ња о то­ме ко је пу­цао у адво­ка­та Ог­ња­но­ви­ћа по­твр­дио је јав­но и пред­сед­ник Алек­сан­дар Ву­чић. По­сле ове из­ја­ве и по­твр­де да је адво­кат при­слу­шки­ван и пра­ћен не­по­сред­но пред ли­кви­да­ци­ју – над­ле­жни су за­ћу­та­ли.

Осим шту­рих ин­фор­ма­ци­ја ко­је су пред­ста­вља­не јав­но­сти, да је по­зна­ти адво­кат смрт­но стра­дао, а да је ње­гов син Пе­тар ра­њен у ру­ку и да је на­па­дач по­бе­гао са ме­ста до­га­ђа­ја, о сви­ре­пој ли­кви­да­ци­ји се ни­шта дру­го ни­је зна­ло. Од јав­но­сти је скри­ва­на и ин­фор­ма­ци­ја (ме­се­ци­ма ка­сни­је је зва­нич­но по­твр­ђе­на) да је Ог­ња­но­вић не­по­сред­но пре уби­ства пра­ћен и при­слу­шки­ван на пред­лог Ту­жи­ла­штва за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал.

Уз об­ја­шње­ње да је у то­ку прет­кри­вич­ни по­сту­пак ко­ји је та­јан, ово ту­жи­ла­штво се не огла­ша­ва о овом до­га­ђа­ју, а још ма­ње по­во­дом са­зна­ња до ко­јих се до­шло у ис­тра­зи. Јав­но­сти то оста­вља мно­го про­сто­ра за раз­не спе­ку­ла­ци­је.

А, њих је мно­го. Као мо­тив за Ог­ња­но­ви­ће­во уби­ство, нај­пре се на­во­ди­ло ње­го­во про­фе­си­о­нал­но ан­га­жо­ва­ње, од­но­сно чи­ње­ни­ца да је у ви­ше по­сту­па­ка за­сту­пао Лу­ку Бо­јо­ви­ћа, јед­ног од во­ђа „шка­љар­ског кла­на” ко­ји се у ду­го­го­ди­шњем су­ко­бу са су­пар­нич­ким „ка­вач­ким кла­ном”.

По­том се го­во­ри­ло да је уби­јен јер је то­ком при­слу­шки­ва­них раз­го­во­ра при­чао да се Ди­ја­на Хр­ка­ло­вић, не­ка­да­шња др­жав­на се­кре­тар­ка у МУП-у ви­ђа са јед­ним од нај­ве­ћих бал­кан­ских кри­ми­на­ла­ца Дар­ком Еле­зом. Раз­го­вор то­ком ко­јег је спо­ме­нуо Хр­ка­ло­ви­ће­ву, Ог­ња­но­вић је во­дио са са­да по­кој­ним Дра­го­сла­вом Ми­ло­ра­до­ви­ћем, ина­че ку­мом Лу­ке Бо­јо­ви­ћа. То­ком ових раз­го­во­ра, пре­ма не­зва­нич­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, Ог­ња­но­вић је Ми­ло­ра­до­ви­ћу при­чао и о де­та­љи­ма из ње­ног љу­бав­ног жи­во­та, да има „пси­хо­зе”...

По­ми­њао је на­вод­но и из­ве­сног Ве­љу, од­но­сно Вељ­ка Бе­ли­ву­ка, ко­ји је ма­ло пре то­га осло­бо­ђен оп­ту­жби да је уче­ство­вао у уби­ству Вла­сти­ми­ра Ми­ло­ше­ви­ћа, у слу­ча­ју јав­но­сти по­зна­том као „уби­ство на ши­на­ма”.

Овај раз­го­вор по­ми­ње се и у оп­ту­жни­ци ко­ју је Ту­жи­ла­штво за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал по­ди­гло про­тив Ди­ја­не Хр­ка­ло­вић и дво­ји­це ње­них ко­ле­га – Де­ја­на Ми­лен­ко­ви­ћа Баг­зи­ја и Ми­ло­ра­да Шу­шњи­ћа. Ту­жи­ла­штво на­во­ди да је Хр­ка­ло­ви­ће­ва тра­жи­ла да се део из­бри­ше.

Две не­де­ља по­сле раз­го­во­ра ко­ји су Ми­ло­ра­до­вић и Ог­ња­но­вић во­ди­ли у „Пи­ца ба­ру”, не­да­ле­ко од згра­де у ко­јој су се у то вре­ме на­ла­зи­ли го­то­во сви суд­ски ор­га­ни, Ми­ло­ра­до­вић је уби­јен. Око два ме­се­ца ка­сни­је, исту суд­би­ну до­жи­вео је и адво­кат. Ни­јед­но уби­ство до са­да ни­је ре­ше­но.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Čitalac
Koja je logika da ovako umuljano, kroz neke izraze "visoko pozcionirani..." ili samo navodeći inicijale, saopštavate imena osumnjičenih. Čitaocima, prezime i ime ne znače mnogo, ali svako se oslovljavaja sa imenom i prezimenom, bilo da je dobio Nobelovu nagradu ili da je kriminalac. Prema tome, dajte imena, a ako se utvrdi da nisu krivi, opet će se imenom to reći.
Pero
Uvek je to kada vlast je umesana

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.