Понедељак, 15.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Не­до­у­ми­це око др­жав­не субвенције за куповину пр­вог ста­на

Удру­же­ње „Ма­ме су за­кон” тра­жи да се уред­бе о овој вр­сти по­мо­ћи мај­ка­ма што пре ускла­ди с ре­ал­ним ста­њем на те­ре­ну, а из Министарстава рада уверавају да ће учинити све да се пронађе правни основ за решење проблема
Од по­чет­ка го­ди­не че­ти­ри ма­ме до­би­ле су суб­вен­ци­ју (Фото Д. Јевремовић )

Иако је Вла­да Ср­би­је по­чет­ком го­ди­не до­не­ла уред­бу о суб­вен­ци­ји при­ли­ком ку­по­ви­не пр­вог ста­на за мај­ке ко­је у овој го­ди­ни ро­де де­те, а не­ма­ју не­крет­ни­ну на сво­је име, до са­да су са­мо че­ти­ри по­ро­ди­ље од др­жа­ве до­би­ле но­вац за ку­по­ви­ну пр­вог ста­на, а мно­ги но­во­пе­че­ни ро­ди­те­љи су због про­це­ду­рал­них гре­ша­ка оста­ли без суб­вен­ци­је. Због то­га је удру­же­ње „Ма­ме су за­кон” упу­ти­ло зах­тев пред­сед­ни­ци Вла­де Ср­би­је да се из­ме­ни Уред­ба о по­треб­ној до­ку­мен­та­ци­ји јер се ту на­ла­зи не­ло­гич­ност ко­ја је збу­ни­ла мно­ге па­ро­ве – тра­жи се да кре­дит бу­де одо­брен, а са дру­ге стра­не, мај­ке тре­ба да до­ста­ве пред­у­го­вор, а не уго­вор о ку­по­ви­ни ста­на.

Ка­ко у раз­го­во­ру за наш лист по­ја­шња­ва Та­тја­на Ма­цу­ра, пред­сед­ни­ца овог удру­же­ња, у чла­ну број шест ове уред­бе ни­су ускла­ђе­не тач­ке шест и 12, пре­ма ко­ји­ма осо­бе ко­је апли­ци­ра­ју за суб­вен­ци­ју др­жа­ве не сме­ју да бу­ду у по­ступ­ку одо­бре­ња кре­ди­та, већ кре­дит мо­ра да им бу­де одо­брен. Ме­ђу­тим, бан­ке не­ће да им одо­бре кре­дит док се не пот­пи­ше ку­по­про­дај­ни уго­вор. С дру­ге стра­не, др­жа­ва зах­те­ва да се у по­ступ­ку одо­бра­ва­ња суб­вен­ци­је до­ста­ви пред­у­го­вор, а не уго­вор о ку­по­про­да­ји ста­на. Због то­га ово удру­же­ње тра­жи да се тач­ке уред­бе што пре ускла­де с ре­ал­ним ста­њем на те­ре­ну, а то пре све­га зна­чи ве­ћу флек­си­бил­ност из­ме­ђу куп­ца, бан­ке и др­жа­ве.

– Удру­же­њу „Ма­ме су за­кон” обра­тио се брач­ни пар из Су­бо­ти­це, Да­ја­на и Игор Јо­ва­но­вић, због про­бле­ма ко­ји су има­ли при­ли­ком апли­ка­ци­је за по­др­шку др­жа­ве за ку­по­ви­ну пр­ве не­крет­ни­не. На­и­ме, у уред­би Вла­де Ср­би­је сто­ји да парт­не­ри не мо­гу има­ти не­крет­ни­ну на сво­је име, а овај пар сва­ка­ко је ис­пу­ња­вао тај услов ка­да су од­лу­чи­ли да уђу у про­це­ду­ру. Ме­ђу­тим, они су мо­ра­ли да се обра­те и бан­ци за одо­бра­ва­ње стам­бе­ног кре­ди­та, а бан­ка је ин­си­сти­ра­ла да ку­пац с про­дав­цем скло­пи уго­вор о про­да­ји ста­на. То прак­тич­но зна­чи да су Да­ја­на и Игор по­ста­ли вла­сни­ци не­крет­ни­не не­по­сред­но пре апли­ци­ра­ња за фи­нан­сиј­ску по­моћ др­жа­ве, што се ла­ко мо­же утвр­ди­ти уви­дом у ка­та­стар не­по­крет­но­сти. Ме­ђу­тим, од­би­је­ни су од стра­не др­жа­ве због ове тех­нич­ке гре­шке ко­ју су не­хо­ти­це на­пра­ви­ли – ис­ти­че на­ша са­го­вор­ни­ца, до­да­ју­ћи да се овом удру­же­њу са слич­ним про­бле­мом обра­ти­ла и по­ро­ди­ца Па­вло­вић из Но­вог Са­да.

Ма­цу­ра до­да­је да ће ин­си­сти­ра­ти да се овим по­ро­ди­ца­ма омо­гу­ћи да по­но­во апли­ци­ра­ју за суб­вен­ци­ју др­жа­ве јер су ушли у фи­нан­сиј­ски ве­о­ма зах­тев­не аран­жма­не за ко­је су се од­лу­чи­ли ра­чу­на­ју­ћи на др­жав­ну по­моћ.

У пи­са­ним од­го­во­ри­ма „По­ли­ти­ци” у ве­зи са не­до­у­ми­ца­ма око под­но­ше­ња до­ку­мен­та­ци­је за до­би­ја­ње ове суб­вен­ци­је и про­бле­ма са пред­у­го­во­ри­ма и уго­во­ри­ма, из Ми­ни­стар­ства ра­да ис­ти­чу да је уред­ба ко­јом се де­фи­ни­шу усло­ви за до­де­лу суб­вен­ци­је мај­ка­ма за ку­по­ви­ну пр­ве не­крет­ни­не јед­на од нај­ва­жни­јих ме­ра за под­сти­цај на­та­ли­те­та и по­др­шке мај­ка­ма у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји.

„ Др­жа­ва је од­луч­на да по­др­жи мај­ке да ре­ше стам­бе­но пи­та­ње и за­сну­ју сво­је по­ро­ди­це, јер та­ко ула­же­мо у још бо­љу бу­дућ­ност на­ше зе­мље. Бу­ду­ћи да је до­са­да­шња прак­са по­ка­за­ла да су по­сто­ја­ле не­до­у­ми­це у при­ме­ни Уред­бе и да мај­ке ко­је су уме­сто пред­у­го­во­ра под­но­си­ле уго­во­ре о ку­по­про­да­ји не­крет­ни­не, у на­ред­ном пе­ри­о­ду над­ле­жни ор­га­ни ће учи­ни­ти све да се про­на­ђе прав­ни основ да оне мај­ке ко­је су у мо­мен­ту ро­ђе­ња де­те­та ис­пу­ни­ле све усло­ве, до­би­ју по­др­шку др­жа­ве. По­зи­ва­мо мај­ке ко­је су ро­ди­ле де­цу у овој го­ди­ни, уко­ли­ко ис­пу­ња­ва­ју усло­ве, да под­не­су зах­тев за суб­вен­ци­ју за ку­по­ви­ну не­крет­ни­не, јер др­жа­ва је од­луч­на и фи­нан­сиј­ски спрем­на да их по­др­жи”, на­во­ди се у од­го­во­ри­ма Ми­ни­стар­ства ра­да.

На пи­та­ње „ По­ли­ти­ке” ко­ли­ко је зах­те­ва од­би­је­но, ни­смо до­би­ли од­го­вор.

У ра­ни­јем са­оп­ште­њу за јав­ност, ре­сор­но ми­ни­стар­ство на­ве­ло је да су суб­вен­ци­ју др­жа­ве до­би­ле че­ти­ри мај­ке: из Сом­бо­ра, Тр­сте­ни­ка, Кра­гу­јев­ца и Бе­че­ја, а др­жа­ва је у ту свр­ху из­дво­ји­ла 34.595 евра. У то­ку је од­лу­чи­ва­ње о још 39 зах­те­ва, а мо­же се оче­ки­ва­ти да се број одо­бре­них суб­вен­ци­ја по­ве­ћа. Ина­че, др­жа­ва на име по­мо­ћи да­је 20 од­сто вред­но­сти не­по­крет­но­сти, од­но­сно 50 од­сто ка­да је реч о де­ва­сти­ра­ним под­руч­ји­ма, а нај­ве­ћи из­нос суб­вен­ци­је је 20.000 евра.

Под­се­ћа­ња ра­ди, по­моћ др­жа­ве мла­дим мај­ка­ма у ре­ша­ва­њу стам­бе­ног пи­та­ња јед­на је од ме­ра за под­сти­ца­ње на­та­ли­те­та ко­је су до­не­се­не по­чет­ком ове го­ди­не. Брак ни­је услов за оства­ри­ва­ње овог пра­ва, а ку­пље­на не­крет­ни­на не би мо­гла да се оту­ђи пет го­ди­на од ку­по­ви­не, од­но­сно без са­гла­сно­сти ор­га­на ста­ра­тељ­ства. За­хва­љу­ју­ћи из­ме­на­ма За­ко­на о фи­нан­сиј­ској по­мо­ћи по­ро­ди­ца­ма са де­цом, све мај­ке ко­је од 1. ја­ну­а­ра ро­де пр­во де­те до­би­ће од др­жа­ве 300.000 ди­на­ра јед­но­крат­не нов­ча­не по­мо­ћи. По­ред то­га, фа­кул­те­ти­ма је пре­по­ру­че­но да се сту­дент­ки­ње ко­је за­труд­не то­ком сту­ди­ја осло­бо­де оба­ве­зе из­ла­ска на ис­пит­не ро­ко­ве. Ме­ђу­тим, фа­кул­тет ће мо­ра­ти да за­вр­ше до 26, од­но­сно 28. го­ди­не, ако се ра­ди о фа­кул­те­ти­ма ко­ји тра­ју ду­же од че­ти­ри го­ди­не.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

nikola andric
Stimulacija kupovine stanova u Holandiji se sastojala u redukcije (hipotekarne) kamate od poreza na dohodak. 50% kamate u pocetku, kasnije smanjena.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.